Setswana 1970/1987 (TSW70)
16

Melato e e boitshegang ya ba Jerusalema le kotlo ya bone le go itshwarelwa ga bone

161Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, itsise Jerusalema makgapha a gagwe 3o re Morena Modimo o bua jaana le Jerusalema a re:

“Tlhago ya gago le botsalo jwa gago ke tsa lefatshe la Bakanana. Rraago ke Moamori, mmaago ke Mohethe. 4Botsalo jwa gago bo ne bo le jaana: E rile ka letsatsi le ò tsalwang ka lone, kolane ya gago ya se ka ya kgaolwa, wa se ka wa tlhapisiwa ka metsi gore ò nne phepa; wa se ka wa sidilwa ka letswai le e seng go phuthelwa ka masela. 5Go ne go se leitlho le le go utlwelang botlhoko go ka go direla sengwe sa tseo le go ka go tlhomogela pelo, mme wa latlhelwa kwa nageng ka ntlha ya nyatsego ya bophelo jwa gago ka letsatsi le ò tsetsweng ka lone.

6“Mme ka feta fa go wena, ka go bona ò bidikama ò tletse madi, ka go raya ò le mo mading a gago ka re: ‘Phela!’ Ka ba ka go raya gape ò le mo mading a gago ka re: ‘Phela!’ 7Ka go ntsifatsa segolo jaaka ditlhogi tsa naga, mme wa gola, wa nna mogolo, wa nna montle thata. Ò ne ò dule mabele, moriri wa gago o ne o godile, mme ò ne ò sa ikatega, ò sa apara sepe.

8“Ka ba ka feta fa go wena, ka go bona, ka fitlhela sebaka sa gago e le sebaka sa lorato; ka phutholola kobo ya me, ka go apesa, ka bipa bosaikatega jwa gago, ka go ikanela, ka dira kgolagano nao, mme wa nna wa me.” Go bua Morena Modimo.

16:8
Ruthe 3:9
Ekes. 19:5

9“Ka go tlhapisa ka metsi, ka go tlhapisa madi a a neng a le mo go wena, ka go tlotsa lookwane. 10Ka go apesa diaparo tsa mebalabala, ka go rwesa ditlhako tsa letlalo la ntšwa ya lewatle, ka go tlama ka masela a mantle, ka go kgabisa ka lesire la sei. 11Ka go kgabisa ka mekgabo, ka go rwesa maseka mabogong le dibaga molaleng. 12Ka go rwesa lenyena la nko le manyena a ditsebe, le serwalo se sentle mo tlhogong. 13Wa kgaba jalo ka gouta le ka selefera. Diaparo tsa gago e ne e le tsa masela a mantle le tsa sei le tsa marabata. Wa ja dikuku le dinotshe le lookwane. Wa ba wa nna montle thata, wa tswelela pele, wa bona bogosi. 14Wa tuma mo ditšhabeng ka bontle jwa gago, ka gonne bo ne bo tletse mokgabo wa me o ke neng ke go kgabisitse ka ona.” Go bua Morena Modimo.

16:14
Dilelo 2:15

15“Mme ò ne wa ikgantsha ka bontle jwa gago, wa akafala ka ntlha ya tumo ya gago, wa itatlhela mo go mongwe le mongwe yo o fetang go dira boaka nae le go nna wa gagwe.

16:15
Ekes. 34:16
16Wa tsaya diaparo tse dingwe tsa gago, wa itirela dithota tsa tlhabelo tse di mebalabala, wa akafala mo go tsona ka mokgwa o o iseng o ke o nne teng, o o sa tshwanelang. 17Le gona wa tsaya dilwana tse dintle tsa gago tsa gouta ya me le tsa selefera ya me, tse ke neng ke di go neile, wa itirela ditshwantsho tsa banna, wa dira boaka natso. 18Wa tsaya diaparo tsele tsa marabata tsa gago, wa di di apesa; wa baya lookwane lwa me le maswalo a me fa pele ga tsona. 19Dijo tsa me tse ke neng ke di go neile, dikuku le lookwane le dinotshe tse ke neng ke di go jesitse, wa di baya fa pele ga tsona gore di di nkgele monate. Ruri, go ntse jalo.” Go bua Morena Modimo.

20“Le gona wa tsaya bomorwao le bomorwadio ba ò neng ò ba mpelegetse, wa ba tlhaba gore ba nne dijo tsa tsona. A boaka jwa gago bo ne bo ise bo lekane,

16:20
2 Dikg. 16:3
Jer. 7:31
21mo ò bileng wa tlhaba bomorwaake, wa ba naya ditshwantsho tsa medimo ka go ba fisetsa tsona? 22Le gona fa ò ntse ò dira maila a mefutafuta a gago le boaka jwa gago, ga ò gakologelwe malatsi a bonyana jwa gago jaaka ò ne ò sa ikatega, ò sa apara sepe, fa ò ntse o bidikama mo mading a gago.
16:22
Hes. 16:6,7

Jerusalema o tshwana le seaka

23“Mme ya re ò sena go dira bosula jotlhe joo – Ijoo! A tatlhego ya gago wee!” go bua Morena Modimo. 24“Wa ikagela mmotwana, wa itirela thotana ya tlhabelo mo patlelong nngwe le nngwe. 25Wa aga thotana ya gago ya tlhabelo mo makgatlhanong otlhe a ditsela, wa fetola bontle jwa gago maila, wa paralaletsa mongwe le mongwe yo o fetang maoto, wa totisa boaka jwa gago. 26Le gona ò dirile boaka le Baegepeto ba ò bapileng nabo, ba ba nama e kgolo, wa godisa boaka jwa gago gore ò nkgakatse.

27“Ke fa ke go otlololela letsogo, ke lwa nao, ke fokotsa kabelo ya gago, ke go neela mo thateng ya bopelotshetlha jwa ba ba go tlhoileng, ya bomorwadia Bafelesita ba ba neng ba tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya mokgwa wa gago wa boaka.

28“Gape wa akafala le Baasiria, ka gonne ò ne ò ise ò kgore; wa dira boaka nabo, le gona wa se ka wa kgora. 29Wa ba wa akafala le lefatshe la barekisi, e bong la Kalatea; le gona ga go a ka ga go kgorisa.”

30Morena Modimo o a bua o a re: “Pelo ya gago e senyegile jang ne! fa o dirile tsotlhe tseo, e bong tiro ya mosadi wa seaka se se fetang diaka tsotlhe; 31fa o ne o ikagela mmotwana wa gago mo makgatlhanong mangwe le mangwe a ditsela, wa dira thotana ya tlhabelo ya gago mo patlelong nngwe le nngwe. Le gona o ne o sa tshwane le seaka sepe, ka o nyaditse tuelo ya boaka. 32A mosadi yo o senyang nyalo, yo o amogelang banna ba bangwe boemong jwa monna wa gagwe! 33Diaka tsotlhe di rekwa ka dimpho, mme wena o reka barati botlhe ba gago ka dineo tsa gago. O a ba reka gore ba tle kwa go wena, ba tswe mo ntlheng tsotlhe go dira boaka nao. 34O ne o sa tshwane le basadi ba bangwe ka boaka jwa gago; o ne o sa salwe morago ke banna gore ba dire boaka nao, le e seng go fiwa tuelo ya boaka, mme wena o ntshitse tuelo ya boaka. Ke yona pharologanyo.”

Modimo o atlhola Jerusalema

35Ka moo he, wena seaka, utlwa Lefoko la Morena!

36Morena Modimo o bua jaana a re: “E re ka o sentse tšhelete ya gago, mme ditlhong tsa gago di bipolotswe ka go akafala le barati botlhe ba gago le medimo yotlhe e e maila ya gago ya makgapha, wa ba wa tshololela medimo eo madi a bomorwao: 37Ruri, ke ka moo ke tla kgobokanyang barati botlhe ba gago ba o ba kgatlhileng le botlhe ba o ba ratileng mmogo le botlhe ba o ba tlhoileng. Ke tla ba kgobokanya mo ntlheng tsotlhe gore ba lwe nao, ke ba senolela bosaikatega jwa gago gore ba bone ditlhong tsotlhe tsa gago.

16:37
Jer. 13:22,26
38Ke tla go atlhola jaaka go tshwanetse basadi ba ba sentseng nyalo, ba ba tsholotseng madi. Ke tla goromeletsa bogale le lefufa mo go wena gore madi a gago a tshololwe. 39Ke tla go neela mo diatleng tsa bone. Ba tla phoma mmotwana wa gago, ba phatlakanya dithota tsa tlhabelo tsa gago. Ba tla go apola diaparo, ba go amoga dilo tsa mokgabo, ba go tlogela o sa ikatega, o sa apara sepe.

40“Ba tla go tsosetsa morafe, ba go kgobotletsa ka majwe, ba go remaganya ka ditšhaka tsa bone. 41Ba tla fisa matlo a gago ka molelo, ba dirafatsa kotlo mo go wena fa pele ga matlho a basadi ba bantsi. Ke tla khutlisa boaka jwa gago jalo. Le gona ga o nke o tlhola o ntsha tuelo ya boaka. 42Ke tla itšhwesa pelo ka wena! – Mme morago ga moo lefufa la me le tla go tlogela; ke tla iketla, ke sa tlhole ke galefa. – 43E re ka o se ka wa gakologelwa malatsi a bošwa jwa gago, mme wa ntlhotlheletsa bogaleng ka dilo tsotlhe tseo, ke tla go bolaisa se o se jeleng.” Go bua Morena Modimo. “A ga o a dira boaka joo mmogo le maila otlhe a o a dirileng?

Morwadi o tshwana le mmaagwe

44“Bona, mongwe le mongwe yo o tlhabang diane o tla lebisa seane mo go wena se se reng. ‘Morwadi o tshwana le mmaagwe.’ 45O tshwana le mmaago yo o kobileng monna wa gagwe le bana ba gagwe. O tshwana le bomorwadia-mmaago ba ba lelekileng banna ba bone le bana ba bone. Mmaalona e ne e le Mohethe. Rraalona e ne e le Moamori.

46“Mogoloo ke Samaria yo o agileng mo ntlheng ya la molema la gago, ene le bomorwadie; monnao yo o agileng mo ntlheng ya le le jang la gago ke Sotoma le bomorwadie.

16:46
Hes. 23:4
47Ga o a sepela mo ditseleng tsa bone, ga o a dira maila a bone. Di ne di sa go lekane. O sentse bogolo go bone mo ditseleng tsotlhe tsa gago.”

48Morena Modimo o re: “Ka bophelo jwa me! Sotoma monnao, ene le bomorwadie, ruri ga ba a ka ba dira jaaka go dirile wena le bomorwadio. 49Bona, molato wa ga Sotoma monnao e ne e le go ikgodisa; a na le letlotlo la dijo, a iketlile, a sa tshwenyege ka sepe, ene le bomorwadie, mme a se ka a thusa mmogisegi le mohumanegi. 50Jaanong ya re ke bona ba ikgantsha, ba dira maila fa pele ga me, ka ba tlosa.

51“Le Samaria o ne a sa dire bontlhanngwe jwa maleo a gago; mme maila a gago a feta a gagwe thata. O dirile bomorwadia-mmaago basiami ka maila otlhe a gago a o a dirileng. 52Ka moo he, rwala kgobo ya gago wena yo o emetseng bomorwadia-mmaago ka maleo a gago. E re ka o leofile bogolo go bone, ba siame bogolo go wena. Le gona, tlhajwa ke ditlhong, o rwale nyatsego ya gago, gonne o siamisitse bomorwadia-mmaago.

Ba Sotoma le ba Samaria ba tla boela mannong a bone a pele

53“Mme ke tla fetola tatlhego ya bone, tatlhego ya Sotoma le bomorwadie le tatlhego ya Samaria le bomorwadie; le gona ke tla fetola tatlhego ya gago mmogo le ya bone,

16:53
Hes. 11:17
54gore o tle o rwale nyatsego ya gago, o tlhajwe ke ditlhong ka ntlha ya tsotlhe tse o di dirileng, go ba gomotsa. 55Bomorwadia-mmaago, Sotoma le bomorwadie ba tla boela mo mannong a bone a pele; le Samaria le bomorwadie ba tla boela mo mannong a bone a pele; le wena le bomorwadio lo tla boela mo mannong a lona a pele. 56A ga ke re, ga o a ka wa umaka Sotoma monnao ka molomo wa gago mo malatsing a boikgodiso jwa gago, 57pele go ise go bipololwe bosula jwa gago jaaka bo bipolotswe gompieno, o ise o nne kgobo ya bomorwadia Siria le ya botlhe ba ba mo tikologong ya gago le ya bomorwadia Bafelesita ba ba go nyatsang mo ntlheng tsotlhe. 58Boaka jwa gago le makgapha a gago o na le go rwala petso ya tsona.” Go bua Morena.

Kgolagano e e sa feleng

59Gonne Morena Modimo o bua jaana o a re: “Ke tla go direla jaaka o dirile, wena yo o nyaditseng maikano ka go roba kgolagano. 60Mme morago ga moo ke tla gopola kgolagano e ke e dirileng nao mo malatsing a bošwa jwa gago. Ke tla dira kgolagano e e sa khutleng nao.

16:60
Lef. 26:45
Hos. 2:17
Hes. 37:26
Jer. 31:31-34
61Foo o tla gopola ditsela tsa gago, o tlhajwa ke ditlhong, fa o amogela bomorwadia-mmaago, bomogoloo le bomonnao; kana ke tla ba go naya go nna bomorwadio, mme e se ka o tshegeditse kgolagano ya gago.
16:61
Hes. 20:43
62Mme nna ke tla dira kgolagano ya me nao gore o itse fa ke le Morena, 63gore o akanye, o tlhajwe ke ditlhong, o palelwe ke go bula molomo gape ka ntlha ya ditlhong tsa gago, fa ke go itshwarela tsotlhe tse o di dirileng.” Go bua Morena Modimo.

17

Setshwantsho sa bontsu ba le babedi (kgosi ya Babele le ya Egepeto) le moweine (Setekia)

171Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, bolelela Baiseraele mafoko a papiso le a setshwantsho 3o re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Ntsu e kgolo ya diphuka tse dikgolo tse ditelele, e e nang le mafofa a mantsi a a mebalabala, ya tla kwa Lebanone, ya tsaya ntlha ya mosetere;

17:3
Hes. 16:29
4ya kgetla ntlha ya dikalana tsa ona, ya e isa kwa lefatsheng la beng ba kgwebo, ya e baya mo motseng wa barekisi. 5Ya tsaya letlhogela la lefatshe la teng, ya le tlhoma mo tshimong e e jwetsweng, ya le baya fa metsing a mantsi, ya le tlhoma jaaka mogokare 6gore le tlhoge, e nne moweine o o anamang, mme o se ka wa golela kwa godimo; gore dikalana tsa ona di lebe kwa go yona, medi ya ona e nne ka fa tlase ga ona fela. Jaanong ya re o sena go nna moweine, wa tlhoga dikala le dikalana.
17:6
Hes. 19:10

7“ ‘Mme gape ga bo go le ntsu e kgolo e nngwe e e nang le diphuka tse dikgolo le mafofa a mantsi. Bonang, moweine oo wa isa medi ya ona kwa go yona, wa tlhogisetsa dikala tsa ona kwa go yona gore yona e o nosetse sentle go phala ditema tse o tlhomilweng mo go tsona. 8Kana o ne o tlhomilwe mo tshimong e e molemo, fa metsing a mantsi gore o tlhoge dikala, o ungwe maungo, mme e nne moweine o montle.’

9“Jaanong he bua o re: ‘Morena Modimo o botsa jaana re: A o tla gola sentle? A ga ke re, ntsu ele e tla kumola medi ya ona, e kgaola maungo a ona gore o omelele, mme go swabe matlhare otlhe a ona a a tlhogileng, go se thuso ka letsogo le le thata le e seng ka morafe o mogolo, fa e o kumola ka medi. 10Bonang, o tlhomilwe. A o tla gola sentle? A ga o nke o swaba gotlhe, fa phefo ya botlhabatsatsi e o ama? A ga o nke o swabela mo ditemeng, fa o tlhogileng teng?’ ”

Tlhaloso ya setshwantsho

11Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 12“A ko o bue le ba losika lwa dirukhutlhi o re: ‘A ga lo lemoge gore tseo di kaya eng?’ O re: ‘Bonang, kgosi ya Babele e tlile kwa Jerusalema, ya tlosa kgosi ya teng le dikgosana tsa teng, ya di isa kwa go yona kwa Babele.

17:12
2 Dikg. 24:10,15
13Ya tsaya mongwe wa losika lwa bogosi, ya dira kgolagano nae, ya mmofa ka go mo ikanisa, ya tlosa ba bagolo ba lefatshe
17:13
2 Dikg. 24:17
14gore bogosi bo nne bokoa, bo se ka jwa itsosa gape; gore bo tshegetse kgolagano ya yona, e be e tlhomame jalo. 15Mme ene Setekia a e tsogela ka go roma barongwi ba gagwe kwa go Baegepeto gore ba mo nee dipitse le banna ba bantsi. A o tla kgona sengwe? Yo o dirileng jalo, a o tla falola? O sentse kgolagano, a o tla phologa?

16“ ‘Morena Modimo o bua o a re: Ka bophelo jwa me! Ruri o tla swela kwa Babele mo felong ga yona kgosi e e mo dirileng kgosi, e o tlhanogetseng ikaniso ya yona, a senya kgolagano e ba e dirileng mmogo. 17Farao ga a nke a mo thusa ka mephato e megolo ya batlhabani le ka bontsi jwa batho mo ntweng, fa baba ba kgobela mmu fa loboteng, fa ba aga dikago tsa tlhaselo go bolaya batho ba bantsi. 18Gonne o tlhanogetse maikano ka go senya kgolagano. Kana o ne a ikanne ka go e naya letsogo, mme o dirile tsotlhe tse; ga a nke a falola.

19“ ‘Ke ka moo Morena Modimo o buang jaana o re: Ka bophelo jwa me! Maikano a me a o a tlhanogetseng, le kgolagano ya me e o e sentseng, ke tla digela petso ya tsona mo tlhogong ya gagwe. 20Ke tla mo tsharololela letloa la me; o tla tshwarwa ka seru sa me. Ke tla mo isa kwa Babele, ke seka nae teng ka ntlha ya go senya boikanyo ka fa a nteofetseng ka teng.

17:20
Hes. 12:13
21Batshabi botlhe ba gagwe ba mephato yotlhe ya gagwe ba tla wa ka tšhaka. Masalela a tla falalediwa kwa ntlheng tsotlhe. Lo tla itse fa e le nna Morena ke buileng jalo.

Tsholofetso ya Modimo

22“ ‘Morena Modimo o bua jaana o a re:

“ ‘Foo ke tla kgaola kalana ka nosi

mo ntlheng ya mosetere

o o godileng, ke e tlhoma;

ke tla kgetla letlhogela

le le boleta mo dintlheng

tsa matlhogela a ona,

ke le tlhoma ka nosi

mo thabeng e kgolo e e godileng.

17:22
Jes. 11:1
53:2

23Ke tla le tlhoma mo thabeng

e kgolo ya Iseraele

gore le tlhoge dikala,

le ungwe maungo,

e nne mosetere o montle.

Dinonyane tsotlhe tsa mafofa

a mefutafuta di tla nna mo go ona,

di aga mo moriting

wa dikala tsa ona.

17:23
Hes. 20:40
Dan. 4:9
Math. 13:32

24Ditlhare tsotlhe tsa naga

di tla itse gore nna Morena

ke kokobeditse setlhare se segolo,

ka godisa setlhare se sennye;

ke omeleditse setlhare

se se metsi,

ka tlhogisa se se neng se swabile.

“ ‘Nna Morena ke buile jalo; le gona ke tla dira jalo.’ ”
17:24
Hes. 21:31
18

Boikarabelo jwa mongwe le mongwe

181Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 2“Lo a reng, lona ba lo tlhabang seane se sa tshotlo ka ga lefatshe la Iseraele lo a re:

“ ‘Borra-bana ba jele makgela,

mme meno a bana a dilega’?

18:2
Jer. 31:29

3“Morena Modimo o a bua o a re: Ka bophelo jwa me! Ga go kitla go tlhola go nna ope mo go lona yo o tla tlhabang seane seo mo go Iseraele! 4Bonang, mewa yotlhe ke ya me; mowa wa rraabana ke wa me jaaka mowa wa morwawe e le wa me; mowa o o leofang ke ona o o tla swang.

5“Jaanong fa motho a siame, a dira ka tshiamo le ka molao, 6a sa je ditlhabelo tsa medimo kwa dithabeng, a sa tsholeletse matlho kwa medimong e e maila ya Baiseraele, a sa senye mosadi wa mongwe-ka-ene, a sa kopane le mosadi yo o bonyeng mosese, foo o tla phela;

18:6
Lef. 18:19,20
7fa motho a sa gatelele ope, a busetsa yo o molato peeletso ya gagwe, a sa thukhuthe ope ka thata, a abela yo o tlala dijo tsa gagwe, a apesa yo o sa ikategang ka kobo, o tla phela;
18:7
Pes. 15:3
Doit. 24:10-13
8fa a sa adime ka go tsadisa, a sa amogele koketso; fa a tlosa letsogo la gagwe mo tshiamololong, a dirafatsa tshiamo le boammaaruri mo gare ga batho, o tla phela;
18:8
Ekes. 22:24
9fa a sepela ka fa ditaolong tsa me, a tshegetsa melao ya me, a dira ka boammaaruri: Ene yoo, o siame; ruri, o tla phela.” Go bua Morena Modimo.

10“Mme jaanong fa a tsala ngwana wa mosimane yo o setlhogo, yo o tshololang madi, a dira maleo a a boitshegang, 11le fa ene rraagwe a sa dira sepe sa dilo tseo; fa a bile a ja ditlhabelo tsa medimo kwa dithabeng, a senya mosadi wa mongwe-ka-ene, a o tla phela? 12Fa a gatelela mmogisegi le mohumanegi, a thukhutha dilo ka thata, a sa buse peeletso, a tsholeletsa matlho kwa medimong e e maila, a dira makgapha, a o tla phela? 13Fa a adima ka go tsadisa, a amogela koketso, a o tla phela? Nnyaya, ga a ka ke a phela! O dirile makgapha otlhe ao, ruri, o na le go swa. Molato wa go tsholola madi o tla mo wela.

14“Mme bonang, ene yoo o tsetse ngwana wa mosimane yo o bonang maleo otlhe a rraagwe o a dirileng; jaanong fa a boifa, a sa dire tse di ntseng jalo, 15a sa je ditlhabelo tsa medimo kwa dithabeng, a sa tsholeletse matlho kwa medimong e e maila ya Baiseraele, a sa senye mosadi wa mongwe-ka-ene, o tla phela; 16fa a sa gatelele ope, a sa amogele peeletso, a sa thukhuthe sepe ka thata, mme a abela yo o tlala dijo tsa gagwe, a apesa yo o sa ikategang ka kobo; 17fa a tlosa letsogo la gagwe mo tshiamololong, a sa tsadise madi, a sa amogele koketso; fa a dira ka fa melaong ya me, a sepela ka fa ditaolong tsa me: Ene yoo ga a ka ke a swa ka ntlha ya molato wa ga rraagwe. Nnyaya! Ruri, o tla phela! 18Mme rraagwe, e re ka a dirile tsa kgatelelo, a thukhutha morwa-rraagwe dilo ka thata, a dira tse di sa siamang mo morafeng wa ga gabo: Ruri, ene o tla swa ka ntlha ya molato wa gagwe!

19“Jaanong lona lo a re: ‘Ke ka ntlhaang, fa morwa a sa rwale molato wa ga rraagwe?’ Kana morwa o dirile ka tshiamo le ka molao, a tshegetsa ditaolo tsotlhe tsa me, a dira ka tsona: Ruri, o tla phela! 20Motho yo o leofang o tla swa. Morwa-motho ga a nke a rwala molato wa ga rraagwe. Rra-motho ga a nke a rwala molato wa ga morwawe. Tshiamo ya mosiami e tla nna serwalo sa gagwe. Boikepo jwa moikepi e tla nna morwalo wa gagwe.

18:20
Ekes. 20:5
Num. 26:11

21“Mme fa moikepi a tlhabologa, a tlogela maleo otlhe a gagwe a o a dirileng, a tshegetsa ditaolo tsa me tsotlhe, a dira ka tshiamo le ka molao: Ruri, foo o tla phela; ga a nke a swa. 22Ditlolo tsotlhe tsa gagwe tse o di dirileng ga a kitla a di balelwa. O tla phela ka tse di siameng tse o di dirang morago.

18:22
Jes. 43:25
44:22
23A nka kgatlhwa ke loso lwa moikepi?” go botsa Morena Modimo. “Nnyaya, se se nkgatlhang ke fa a tlhabologa, a tlogela ditsela tsa gagwe gore a phele.
18:23
Hes. 18:32
33:11

24“Mme fa mosiami a ka tlogela tshiamo ya gagwe, a dira tshiamololo, a dira makgapha otlhe a moikepi o a dirileng: A o tla phela? Nnyaya, tse di siameng tsotlhe tse o di dirileng, ga di kitla di gopolwa. O tla swa ka ntlha ya boikanyologo jwa gagwe jo o sentseng ka jona le ka ntlha ya boleo jwa gagwe jo o bo leofileng.

18:24
Hes. 3:20

25“Mme lona lo a re: ‘Tsela ya Morena ga e a siama.’ A ko lo utlwe, lona Baiseraele: A tsela ya me ga e a siama? A ga se ditsela tsa lona tse di sa siamang?

18:25
Hes. 33:17-20
26Kana fa mosiami a tlogela tshiamo ya gagwe, a dira bokgopo, o tla swa ka ntlha ya moo; o tla swa ka ntlha ya tshiamololo e o e dirileng. 27Gape fa moikepi a tlhabologa, a tlogela boikepo jwa gagwe jo o bo dirileng, a dira ka tshiamo le ka molao, ene o tla pholosa bophelo jwa gagwe. 28Fa a ka ikwatlhaya, a sokologa mo ditlolong tsotlhe tsa gagwe tse o di dirileng, ruri, o tla phela; ga a nke a swa. 29Mme Baiseraele ba re: ‘Tsela ya Morena ga e a siama.’ A tsela ya me ga e a siama, lona Baiseraele? A ga se ditsela tsa lona tse di sa siamang?

30“Ka moo ke tla atlhola mongwe le mongwe wa lona Baiseraele ka fa tsamaong ya gagwe, go bua Morena Modimo. Tlhabologang tlhe, lo tlogele ditlolo tsotlhe tsa lona gore di se ka tsa lo digela mo tatlhegong.

18:30
Hes. 33:11
Jes. 55:7
31Latlhang ditlolo tsotlhe tsa lona, lo di tlose mo go lona, tse lo nteofetseng ka tsona. Itireleng pelo e ntšhwa le mowa o mošwa! Kana lo ratelang go swa, lona Baiseraele?
18:31
Hes. 36:26
32Gonne ga ke kgatlhwe ke loso lwa yo o swang.” Go bua Morena Modimo. “Ka moo he, tlhabologang! Foo lo tla phela.
18:32
Hes. 18:23