Setswana 1970/1987 (TSW70)
14

Ba ba direlang medimo e sele ga ba a tshwanelwa ke karabo, le fa e le go rapelelwa ke basiami

141Banna bangwe ba bagolo ba Iseraele ba ne ba tla kwa go nna, ba nna fatshe fa pele ga me.

14:1
Hes. 20:1
2Ke fa Lefoko la Morena le tla kwa go nna le re: 3“Morwa-motho, banna bao medimo e e maila ya bone ba e tlotlomaditse mo dipelong tsa bone; ba ipeela sekgopiso sa boikepo jwa bone fa pele ga bone. A ruri ba ka mpotsa, ka ba fa karabo?

4“Ka moo bua nabo, o ba ree o re: ‘Morena Modimo o bua jaana a re: Monna mongwe le mongwe wa Baiseraele yo o tlotlomatsang medimo e e maila ya gagwe mo pelong ya gagwe, a ipeela sekgopiso sa boikepo jwa gagwe fa pele ga gagwe, a tloga a ya kwa moporofeting, nna Morena ke tla mo araba ka nosi ka ntlha ya medimo e mentsi e e maila ya gagwe; 5e le gore ke tshware dipelo tsa Baiseraele tse di ntlhadileng tsotlhe ka ntlha ya medimo e e maila ya bone.’

6“Ka moo raya Baiseraele o re: Morena Modimo o bua jaana a re: Tlhabologang lo tlogeleng medimo e e maila ya lona; sokololang difatlhego tsa lona mo makgapheng aotlhe a lona.

14:6
Jes. 31:6

7“ ‘Gonne monna mongwe le mongwe wa Baiseraele le wa baeng ba ba agileng mo go Iseraele yo o ntlhadileng, a sa ntshale morago, mme a tlotlomatsa medimo e e maila ya gagwe mo pelong ya gagwe, a ba a ipeela sekgopiso sa boikepo jwa gagwe fa pele ga gagwe, a tloga a ya kwa moporofeting, a re o mpotsa ka ga tsa gagwe: Nna Morena ke tla mo araba ka nosi. 8Motho yoo ke tla mo leba ka bogale, ke lwa nae, ke mo dira sesupo le seane; ke tla mo nyeletsa mo morafeng wa me, gore lo itse, fa ke le Morena.

14:8
Hes. 5:15

9“ ‘Mme fa moporofeti a ka tsietsega, a bua lefoko, moporofeti yoo nna Morena ke tla bo ke mo tsieditse, mme ke tla mo otlololela letsogo, ke mo nyeletsa mo morafeng wa me wa Iseraele.

14:9
1 Dikg. 22:20-23
10Ba tla rwala petso ya boikepo jwa bone. Molato wa moporofeti o tla tshwana fela le molato wa mmotsi, 11gore Baiseraele ba se ka ba tlhola ba ntlhala, ba se ka ba tlhola ba itshekologa ka maleo a bone. Foo ba tla nna morafe wa me, mme nna ke tla nna Modimo wa bone, go bua Morena Modimo.’ ”
14:11
Hes. 11:20

Noa, Daniele, Jobe

12Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 13“Morwa-motho, fa lefatshe le nteofela ka go senya boikanyo, mme ke le otlololela letsogo, ke le senyetsa seiphediso sa bogobe, ke le romela tlala, ke nyeletsa batho le diruiwa mo go lone.

14:13
Hes. 5:16
14Jaanong le fa Noa le Daniele le Jobe ba ka bo ba le mo go lone, banna ba bararo bao, go ne go tla phologa bone fela ka tshiamo ya bone.” Go bua Morena Modimo.
14:14
Jer. 15:1

15“Gongwe fa ke ralatsa dibata tse di bosula lefatshe, mme di fetsa batho ba lone gore le fetoge sekaka, fa go se neng go ralala ope teng ka ntlha ya dibata.” 16Morena Modimo o a re: “Le fa banna ba bararo bao ba ka bo ba le mo go lone – ruri ka bophelo jwa me! – ba ka bo ba sa ka ke ba pholosa bomorwaa-bone le e seng bomorwadia-bone. Ba ne ba tla phologa ba le bosi fela, mme lefatshe leo le fetoga sekaka.

17“Gongwe fa ke tlisa tšhaka e e bolayang lefatshe leo ke re: ‘Tšhaka, ralala lefatshe!’ ke nyeletsa batho le diruiwa mo go lone.” 18Morena Modimo o a re: “Jaanong le fa banna ba bararo bao ba ka bo ba le mo go lone – ruri ka bophelo jwa me! – ba ka bo ba sa ka ke ba pholosa bomorwaa-bone le e seng bomorwadia-bone, mme go ne go tla phologa bone ba le bosi fela.

19“Gongwe fa ke romela lefatshe leo leroborobo, ke goromeletsa kgalefo ya me mo go lone ka tshololo ya madi go nyeletsa batho le diruiwa mo go lone.” 20Morena Modimo o a re: “Le fa Noa le Daniele le Jobe ba ka bo ba le mo go lone – ruri ka bophelo jwa me! – ba ka bo ba sa ka ke ba pholosa morwaa-bone ope le e seng morwadia-bone ope. Ba ne ba tla pholosa maphelo a bone fela ka tshiamo ya bone.”

21Gonne Morena Modimo o bua jaana a re: “Le fa ke romela dikotlo tse nne tsa me tse di botlhoko kwa Jerusalema, e leng tšhaka le tlala le dibata tse di bosula le leroborobo go nyeletsa batho le diruiwa teng,

14:21
Lef. 26:16-25
Jer. 15:3
22fela itseng gore go tla sadisiwa ba ba phologang teng, ba ba tla ntshang bomorwaa-bone le bomorwadia-bone teng. Bonang, e tla re ba tswela kwa go lona, mme lo bona tsamao ya bone le ditiro tsa bone, lo gomotsege ka ga tatlhego e ke e digetseng mo Jerusalema le ka ga tsotlhe tse ke di mo diretseng. 23Lo tla gomodiwa ke go bona tsamao ya bone le ditiro tsa bone. Lo tla itse gore tsotlhe tse ke di mo diretseng ga ke a di dira kwa ntle ga lebaka.” Go bua Morena Modimo.

15

Ba Jerusalema ba tshwana le logong lwa moweine lo lo sa solegeng molemo

151Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, logong lwa moweine lo phala dikgong tsotlhe ka eng? Ke raya kalana ya moweine e e itharileng mo ditlhareng tsa sekgwa.

15:2
Jer. 2:21
3A go ka tsewa logong lwa ona go dira tiro ka lone? Gongwe a ba ka betla lomapo ka ona go pega dilo mo go lone? 4Kana lo latlhelwa mo molelong go jewa ke ona. Fa molelo o jele dintlha tsa lone tse pedi, mme bogare jwa lone bo setse e le motswaiso fela, a lo ka solega molemo mo tirong nngwe?
15:4
Joh. 15:6
5Kana fa lo itekanetse, ga lo na molemo mo tirong epe. Jaanong fa molelo o lo jele, mme lo šwele, gona lo ka thusa eng? Ga lo ka ke lwa dirisiwa mo tirong epe.”

6Ke ka moo Morena Modimo o buang jaana a re. “Ke tla dirafaletsa baagi ba Jerusalema se se dirafalelang logong lwa moweine o o itharileng mo ditlhareng tsa sekgwa, lo ke lo latlhelang mo molelong go jewa ke ona. 7Ke tla ba leba ka bogale, ke lwa nabo. Le fa ba dule mo molelong, molelo o tla ba nyeletsa. Lona lo tla itse gore ke nna Morena, mogang ke ba lebang ka bogale go ba otla. 8Ke tla fetola lefatshe la bone sekaka, gonne ba sentse boikanyo.” Go bua Morena Modimo.

16

Melato e e boitshegang ya ba Jerusalema le kotlo ya bone le go itshwarelwa ga bone

161Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, itsise Jerusalema makgapha a gagwe 3o re Morena Modimo o bua jaana le Jerusalema a re:

“Tlhago ya gago le botsalo jwa gago ke tsa lefatshe la Bakanana. Rraago ke Moamori, mmaago ke Mohethe. 4Botsalo jwa gago bo ne bo le jaana: E rile ka letsatsi le ò tsalwang ka lone, kolane ya gago ya se ka ya kgaolwa, wa se ka wa tlhapisiwa ka metsi gore ò nne phepa; wa se ka wa sidilwa ka letswai le e seng go phuthelwa ka masela. 5Go ne go se leitlho le le go utlwelang botlhoko go ka go direla sengwe sa tseo le go ka go tlhomogela pelo, mme wa latlhelwa kwa nageng ka ntlha ya nyatsego ya bophelo jwa gago ka letsatsi le ò tsetsweng ka lone.

6“Mme ka feta fa go wena, ka go bona ò bidikama ò tletse madi, ka go raya ò le mo mading a gago ka re: ‘Phela!’ Ka ba ka go raya gape ò le mo mading a gago ka re: ‘Phela!’ 7Ka go ntsifatsa segolo jaaka ditlhogi tsa naga, mme wa gola, wa nna mogolo, wa nna montle thata. Ò ne ò dule mabele, moriri wa gago o ne o godile, mme ò ne ò sa ikatega, ò sa apara sepe.

8“Ka ba ka feta fa go wena, ka go bona, ka fitlhela sebaka sa gago e le sebaka sa lorato; ka phutholola kobo ya me, ka go apesa, ka bipa bosaikatega jwa gago, ka go ikanela, ka dira kgolagano nao, mme wa nna wa me.” Go bua Morena Modimo.

16:8
Ruthe 3:9
Ekes. 19:5

9“Ka go tlhapisa ka metsi, ka go tlhapisa madi a a neng a le mo go wena, ka go tlotsa lookwane. 10Ka go apesa diaparo tsa mebalabala, ka go rwesa ditlhako tsa letlalo la ntšwa ya lewatle, ka go tlama ka masela a mantle, ka go kgabisa ka lesire la sei. 11Ka go kgabisa ka mekgabo, ka go rwesa maseka mabogong le dibaga molaleng. 12Ka go rwesa lenyena la nko le manyena a ditsebe, le serwalo se sentle mo tlhogong. 13Wa kgaba jalo ka gouta le ka selefera. Diaparo tsa gago e ne e le tsa masela a mantle le tsa sei le tsa marabata. Wa ja dikuku le dinotshe le lookwane. Wa ba wa nna montle thata, wa tswelela pele, wa bona bogosi. 14Wa tuma mo ditšhabeng ka bontle jwa gago, ka gonne bo ne bo tletse mokgabo wa me o ke neng ke go kgabisitse ka ona.” Go bua Morena Modimo.

16:14
Dilelo 2:15

15“Mme ò ne wa ikgantsha ka bontle jwa gago, wa akafala ka ntlha ya tumo ya gago, wa itatlhela mo go mongwe le mongwe yo o fetang go dira boaka nae le go nna wa gagwe.

16:15
Ekes. 34:16
16Wa tsaya diaparo tse dingwe tsa gago, wa itirela dithota tsa tlhabelo tse di mebalabala, wa akafala mo go tsona ka mokgwa o o iseng o ke o nne teng, o o sa tshwanelang. 17Le gona wa tsaya dilwana tse dintle tsa gago tsa gouta ya me le tsa selefera ya me, tse ke neng ke di go neile, wa itirela ditshwantsho tsa banna, wa dira boaka natso. 18Wa tsaya diaparo tsele tsa marabata tsa gago, wa di di apesa; wa baya lookwane lwa me le maswalo a me fa pele ga tsona. 19Dijo tsa me tse ke neng ke di go neile, dikuku le lookwane le dinotshe tse ke neng ke di go jesitse, wa di baya fa pele ga tsona gore di di nkgele monate. Ruri, go ntse jalo.” Go bua Morena Modimo.

20“Le gona wa tsaya bomorwao le bomorwadio ba ò neng ò ba mpelegetse, wa ba tlhaba gore ba nne dijo tsa tsona. A boaka jwa gago bo ne bo ise bo lekane,

16:20
2 Dikg. 16:3
Jer. 7:31
21mo ò bileng wa tlhaba bomorwaake, wa ba naya ditshwantsho tsa medimo ka go ba fisetsa tsona? 22Le gona fa ò ntse ò dira maila a mefutafuta a gago le boaka jwa gago, ga ò gakologelwe malatsi a bonyana jwa gago jaaka ò ne ò sa ikatega, ò sa apara sepe, fa ò ntse o bidikama mo mading a gago.
16:22
Hes. 16:6,7

Jerusalema o tshwana le seaka

23“Mme ya re ò sena go dira bosula jotlhe joo – Ijoo! A tatlhego ya gago wee!” go bua Morena Modimo. 24“Wa ikagela mmotwana, wa itirela thotana ya tlhabelo mo patlelong nngwe le nngwe. 25Wa aga thotana ya gago ya tlhabelo mo makgatlhanong otlhe a ditsela, wa fetola bontle jwa gago maila, wa paralaletsa mongwe le mongwe yo o fetang maoto, wa totisa boaka jwa gago. 26Le gona ò dirile boaka le Baegepeto ba ò bapileng nabo, ba ba nama e kgolo, wa godisa boaka jwa gago gore ò nkgakatse.

27“Ke fa ke go otlololela letsogo, ke lwa nao, ke fokotsa kabelo ya gago, ke go neela mo thateng ya bopelotshetlha jwa ba ba go tlhoileng, ya bomorwadia Bafelesita ba ba neng ba tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya mokgwa wa gago wa boaka.

28“Gape wa akafala le Baasiria, ka gonne ò ne ò ise ò kgore; wa dira boaka nabo, le gona wa se ka wa kgora. 29Wa ba wa akafala le lefatshe la barekisi, e bong la Kalatea; le gona ga go a ka ga go kgorisa.”

30Morena Modimo o a bua o a re: “Pelo ya gago e senyegile jang ne! fa o dirile tsotlhe tseo, e bong tiro ya mosadi wa seaka se se fetang diaka tsotlhe; 31fa o ne o ikagela mmotwana wa gago mo makgatlhanong mangwe le mangwe a ditsela, wa dira thotana ya tlhabelo ya gago mo patlelong nngwe le nngwe. Le gona o ne o sa tshwane le seaka sepe, ka o nyaditse tuelo ya boaka. 32A mosadi yo o senyang nyalo, yo o amogelang banna ba bangwe boemong jwa monna wa gagwe! 33Diaka tsotlhe di rekwa ka dimpho, mme wena o reka barati botlhe ba gago ka dineo tsa gago. O a ba reka gore ba tle kwa go wena, ba tswe mo ntlheng tsotlhe go dira boaka nao. 34O ne o sa tshwane le basadi ba bangwe ka boaka jwa gago; o ne o sa salwe morago ke banna gore ba dire boaka nao, le e seng go fiwa tuelo ya boaka, mme wena o ntshitse tuelo ya boaka. Ke yona pharologanyo.”

Modimo o atlhola Jerusalema

35Ka moo he, wena seaka, utlwa Lefoko la Morena!

36Morena Modimo o bua jaana a re: “E re ka o sentse tšhelete ya gago, mme ditlhong tsa gago di bipolotswe ka go akafala le barati botlhe ba gago le medimo yotlhe e e maila ya gago ya makgapha, wa ba wa tshololela medimo eo madi a bomorwao: 37Ruri, ke ka moo ke tla kgobokanyang barati botlhe ba gago ba o ba kgatlhileng le botlhe ba o ba ratileng mmogo le botlhe ba o ba tlhoileng. Ke tla ba kgobokanya mo ntlheng tsotlhe gore ba lwe nao, ke ba senolela bosaikatega jwa gago gore ba bone ditlhong tsotlhe tsa gago.

16:37
Jer. 13:22,26
38Ke tla go atlhola jaaka go tshwanetse basadi ba ba sentseng nyalo, ba ba tsholotseng madi. Ke tla goromeletsa bogale le lefufa mo go wena gore madi a gago a tshololwe. 39Ke tla go neela mo diatleng tsa bone. Ba tla phoma mmotwana wa gago, ba phatlakanya dithota tsa tlhabelo tsa gago. Ba tla go apola diaparo, ba go amoga dilo tsa mokgabo, ba go tlogela o sa ikatega, o sa apara sepe.

40“Ba tla go tsosetsa morafe, ba go kgobotletsa ka majwe, ba go remaganya ka ditšhaka tsa bone. 41Ba tla fisa matlo a gago ka molelo, ba dirafatsa kotlo mo go wena fa pele ga matlho a basadi ba bantsi. Ke tla khutlisa boaka jwa gago jalo. Le gona ga o nke o tlhola o ntsha tuelo ya boaka. 42Ke tla itšhwesa pelo ka wena! – Mme morago ga moo lefufa la me le tla go tlogela; ke tla iketla, ke sa tlhole ke galefa. – 43E re ka o se ka wa gakologelwa malatsi a bošwa jwa gago, mme wa ntlhotlheletsa bogaleng ka dilo tsotlhe tseo, ke tla go bolaisa se o se jeleng.” Go bua Morena Modimo. “A ga o a dira boaka joo mmogo le maila otlhe a o a dirileng?

Morwadi o tshwana le mmaagwe

44“Bona, mongwe le mongwe yo o tlhabang diane o tla lebisa seane mo go wena se se reng. ‘Morwadi o tshwana le mmaagwe.’ 45O tshwana le mmaago yo o kobileng monna wa gagwe le bana ba gagwe. O tshwana le bomorwadia-mmaago ba ba lelekileng banna ba bone le bana ba bone. Mmaalona e ne e le Mohethe. Rraalona e ne e le Moamori.

46“Mogoloo ke Samaria yo o agileng mo ntlheng ya la molema la gago, ene le bomorwadie; monnao yo o agileng mo ntlheng ya le le jang la gago ke Sotoma le bomorwadie.

16:46
Hes. 23:4
47Ga o a sepela mo ditseleng tsa bone, ga o a dira maila a bone. Di ne di sa go lekane. O sentse bogolo go bone mo ditseleng tsotlhe tsa gago.”

48Morena Modimo o re: “Ka bophelo jwa me! Sotoma monnao, ene le bomorwadie, ruri ga ba a ka ba dira jaaka go dirile wena le bomorwadio. 49Bona, molato wa ga Sotoma monnao e ne e le go ikgodisa; a na le letlotlo la dijo, a iketlile, a sa tshwenyege ka sepe, ene le bomorwadie, mme a se ka a thusa mmogisegi le mohumanegi. 50Jaanong ya re ke bona ba ikgantsha, ba dira maila fa pele ga me, ka ba tlosa.

51“Le Samaria o ne a sa dire bontlhanngwe jwa maleo a gago; mme maila a gago a feta a gagwe thata. O dirile bomorwadia-mmaago basiami ka maila otlhe a gago a o a dirileng. 52Ka moo he, rwala kgobo ya gago wena yo o emetseng bomorwadia-mmaago ka maleo a gago. E re ka o leofile bogolo go bone, ba siame bogolo go wena. Le gona, tlhajwa ke ditlhong, o rwale nyatsego ya gago, gonne o siamisitse bomorwadia-mmaago.

Ba Sotoma le ba Samaria ba tla boela mannong a bone a pele

53“Mme ke tla fetola tatlhego ya bone, tatlhego ya Sotoma le bomorwadie le tatlhego ya Samaria le bomorwadie; le gona ke tla fetola tatlhego ya gago mmogo le ya bone,

16:53
Hes. 11:17
54gore o tle o rwale nyatsego ya gago, o tlhajwe ke ditlhong ka ntlha ya tsotlhe tse o di dirileng, go ba gomotsa. 55Bomorwadia-mmaago, Sotoma le bomorwadie ba tla boela mo mannong a bone a pele; le Samaria le bomorwadie ba tla boela mo mannong a bone a pele; le wena le bomorwadio lo tla boela mo mannong a lona a pele. 56A ga ke re, ga o a ka wa umaka Sotoma monnao ka molomo wa gago mo malatsing a boikgodiso jwa gago, 57pele go ise go bipololwe bosula jwa gago jaaka bo bipolotswe gompieno, o ise o nne kgobo ya bomorwadia Siria le ya botlhe ba ba mo tikologong ya gago le ya bomorwadia Bafelesita ba ba go nyatsang mo ntlheng tsotlhe. 58Boaka jwa gago le makgapha a gago o na le go rwala petso ya tsona.” Go bua Morena.

Kgolagano e e sa feleng

59Gonne Morena Modimo o bua jaana o a re: “Ke tla go direla jaaka o dirile, wena yo o nyaditseng maikano ka go roba kgolagano. 60Mme morago ga moo ke tla gopola kgolagano e ke e dirileng nao mo malatsing a bošwa jwa gago. Ke tla dira kgolagano e e sa khutleng nao.

16:60
Lef. 26:45
Hos. 2:17
Hes. 37:26
Jer. 31:31-34
61Foo o tla gopola ditsela tsa gago, o tlhajwa ke ditlhong, fa o amogela bomorwadia-mmaago, bomogoloo le bomonnao; kana ke tla ba go naya go nna bomorwadio, mme e se ka o tshegeditse kgolagano ya gago.
16:61
Hes. 20:43
62Mme nna ke tla dira kgolagano ya me nao gore o itse fa ke le Morena, 63gore o akanye, o tlhajwe ke ditlhong, o palelwe ke go bula molomo gape ka ntlha ya ditlhong tsa gago, fa ke go itshwarela tsotlhe tse o di dirileng.” Go bua Morena Modimo.