Setswana 1970/1987 (TSW70)
13

Ka ga baporofeti ba maaka

131Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, rera ka ga baporofeti ba Iseraele ba ba rerang tse di tswang mo dipelong tsa bone, o ree baporofeti bao o re: ‘Utlwang Lefoko la Morena!

3“ ‘Morena Modimo o bua jaana a re: A tatlhego wee ya baporofeti ba e leng dieleele, ba ba latelang mewa ya bone le tse ba iseng ba ke ba di bone.

13:3
Jer. 23:21,31
4Lona Baiseraele, baporofeti ba lona ba tshwana le diphokojwe tse di mo maropeng. 5Ga ba a bolela go thiba diphatlha mo loboteng, ga ba a agelela Baiseraele ka lobota gore ba itse go ema mo tlhabanong ka letsatsi la Morena.
13:5
Hes. 22:30
6Ba bonye tsa tsietso le boitseanapa jwa maaka, ba ntse ba re: “Morena a re!” Mme Morena ga a a ba roma. Jaanong ba letetse gore o dirafatse lefoko la bone.
13:6
Hes. 22:28
Jer. 23:32
7A ga ke re, lo bonye pono ya tsietso, lwa bua boitseanape jwa maaka, lo ntse lo re: “Morena a re”? Mme nna ga ke a bua jalo.’

8“Ke ka moo Morena Modimo o buang jaana a re: ‘E re ka lo buile tsa tsietso, lwa bona dipono tsa maaka, ka moo itseng, ke tla lwa le lona, go bua Morena Modimo.’ 9Letsogo la me le tla lwa le baporofeti ba ba bonang dipono tsa tsietso, ba ba buang boitseanape jwa maaka. Ga ba nke ba nna mo phuthegong ya morafe wa me le e seng go kwalwa mo lokwalong lwa Baiseraele, le e seng go boela kwa nageng ya Baiseraele, gore lo tle lo itse, fa ke le Morena Modimo.

13:9
Hes. 14:9

10“Ba timeditse morafe wa me ka go re: ‘Kagiso!’ etswe kagiso e se yo. Fa morafe o aga lobota, bone ba a lo taka.

13:10
Jer. 6:14
11Ka moo raya ba ba takang o re: ‘Lo tla wa. E tla re fa pula e kgolo e na, le matlapa a sefako a na, le phefo ya ledimo e foka, 12foo lobota lo tla wa! A ga ba nke ba lo botsa ba re: Motako o kae o lo lo takileng ka ona?

13“ ‘Ka lebaka leo Morena Modimo o bua jaana a re: Ke tla fokisa phefo ya ledimo ka kgalefo ya me; pula e kgolo e tla na ka bogale jwa me; matlapa a sefako a tla senyetsa ruri, ka ke gaketse. 14Ke tla diga lobota lo lona lo lo takileng ka motako, ke lo digela fa fatshe gore motheo wa lone o senolwe; lobota lo tla wa, mme lona lo tla bolawa ke lone gore lo tle lo itse, fa ke le Morena.

15“ ‘Ke tla dirafaletsa lobota kgalefo ya me le ba ba lo takileng ka motako, mme lona ke tla lo raya ke re: Lobota ga lo teng, le ba ba lo takileng ga ba yo. 16Ke raya baporofeti ba Iseraele ba ba rerang ka ga Jerusalema, ba mmonela dipono tsa kagiso, le fa kagiso e se yo.’ ” Morena Modimo o buile jalo.

13:16
Hes. 13:10

Ka ga baporofeti ba maaka ba basadi

17“Wena morwa-motho, lebisa sefatlhego sa gago kwa go bomorwadia morafe wa ga eno go lwa nabo, ba ba itirang baporofeti, ba rera tse di tswang mo dipelong tsa bone, o rere ka ga bone 18o re: ‘Morena Modimo o bua jaana a re: A tatlhego wee ya basadi ba ba rokelang ditokololo tsotlhe tsa mabogo merabana, ba ba direlang ditlhogo tsotlhe tse di fetafetanang dikuane tse di phekotsweng, e le go tsoma batho. A lo a re lo tsoma batho ba morafe wa me le go iphedisa ka bone? 19Lo intshepolola mo morafeng wa me gore lo bone garase e e tlalang diatla le dithathana tsa bogobe, gore lo tle lo bolae mewa e e sa tshwanelang go swa; gore lo phedise mewa e e sa tshwanelang go phela ka maaka a lona a go aketsa morafe wa me, o o ratang go utlwa maaka.’

13:19
Jes. 5:23
Diane 17:15

20“Ke ka moo Morena Modimo o buang jaana a re: ‘Bonang, ke tla lwa le merabana ya lona e lo tsomang batho ka yona jaaka dinonyane; ke tla e gagola, ke e tlosa mo mabogong a lona; ke tla golola batho ba lo ba tsomang gore ba gologe jaaka dinonyane. 21Ke tla gagola dikuane tsa lona, ke falodisa batho ba me mo diatleng tsa lona, mme ga ba kitla ba tlhola ba nna mo diatleng tsa lona, lo ba ipapaletse, gore lo tle lo itse, fa ke le Morena.

22“ ‘E re ka lo boifisitse dipelo tsa basiami ka maaka, tse nna ke neng ke sa rate go di utlwisa botlhoko; lwa tiisa diatla tsa baikepi gore ba se ka ba tlogela ditsela tsa bone tse di bosula, le gore ba se ka ba phedisiwa,

13:22
Jer. 23:14
23ka moo ga lo kitla lo tlhola lo bona dipono tse di tsietsang le e seng go bolela tsa boitseanape; mme ke tla golola morafe wa me mo diatleng tsa lona gore lo tle lo itse, fa ke le Morena.’ ”

14

Ba ba direlang medimo e sele ga ba a tshwanelwa ke karabo, le fa e le go rapelelwa ke basiami

141Banna bangwe ba bagolo ba Iseraele ba ne ba tla kwa go nna, ba nna fatshe fa pele ga me.

14:1
Hes. 20:1
2Ke fa Lefoko la Morena le tla kwa go nna le re: 3“Morwa-motho, banna bao medimo e e maila ya bone ba e tlotlomaditse mo dipelong tsa bone; ba ipeela sekgopiso sa boikepo jwa bone fa pele ga bone. A ruri ba ka mpotsa, ka ba fa karabo?

4“Ka moo bua nabo, o ba ree o re: ‘Morena Modimo o bua jaana a re: Monna mongwe le mongwe wa Baiseraele yo o tlotlomatsang medimo e e maila ya gagwe mo pelong ya gagwe, a ipeela sekgopiso sa boikepo jwa gagwe fa pele ga gagwe, a tloga a ya kwa moporofeting, nna Morena ke tla mo araba ka nosi ka ntlha ya medimo e mentsi e e maila ya gagwe; 5e le gore ke tshware dipelo tsa Baiseraele tse di ntlhadileng tsotlhe ka ntlha ya medimo e e maila ya bone.’

6“Ka moo raya Baiseraele o re: Morena Modimo o bua jaana a re: Tlhabologang lo tlogeleng medimo e e maila ya lona; sokololang difatlhego tsa lona mo makgapheng aotlhe a lona.

14:6
Jes. 31:6

7“ ‘Gonne monna mongwe le mongwe wa Baiseraele le wa baeng ba ba agileng mo go Iseraele yo o ntlhadileng, a sa ntshale morago, mme a tlotlomatsa medimo e e maila ya gagwe mo pelong ya gagwe, a ba a ipeela sekgopiso sa boikepo jwa gagwe fa pele ga gagwe, a tloga a ya kwa moporofeting, a re o mpotsa ka ga tsa gagwe: Nna Morena ke tla mo araba ka nosi. 8Motho yoo ke tla mo leba ka bogale, ke lwa nae, ke mo dira sesupo le seane; ke tla mo nyeletsa mo morafeng wa me, gore lo itse, fa ke le Morena.

14:8
Hes. 5:15

9“ ‘Mme fa moporofeti a ka tsietsega, a bua lefoko, moporofeti yoo nna Morena ke tla bo ke mo tsieditse, mme ke tla mo otlololela letsogo, ke mo nyeletsa mo morafeng wa me wa Iseraele.

14:9
1 Dikg. 22:20-23
10Ba tla rwala petso ya boikepo jwa bone. Molato wa moporofeti o tla tshwana fela le molato wa mmotsi, 11gore Baiseraele ba se ka ba tlhola ba ntlhala, ba se ka ba tlhola ba itshekologa ka maleo a bone. Foo ba tla nna morafe wa me, mme nna ke tla nna Modimo wa bone, go bua Morena Modimo.’ ”
14:11
Hes. 11:20

Noa, Daniele, Jobe

12Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 13“Morwa-motho, fa lefatshe le nteofela ka go senya boikanyo, mme ke le otlololela letsogo, ke le senyetsa seiphediso sa bogobe, ke le romela tlala, ke nyeletsa batho le diruiwa mo go lone.

14:13
Hes. 5:16
14Jaanong le fa Noa le Daniele le Jobe ba ka bo ba le mo go lone, banna ba bararo bao, go ne go tla phologa bone fela ka tshiamo ya bone.” Go bua Morena Modimo.
14:14
Jer. 15:1

15“Gongwe fa ke ralatsa dibata tse di bosula lefatshe, mme di fetsa batho ba lone gore le fetoge sekaka, fa go se neng go ralala ope teng ka ntlha ya dibata.” 16Morena Modimo o a re: “Le fa banna ba bararo bao ba ka bo ba le mo go lone – ruri ka bophelo jwa me! – ba ka bo ba sa ka ke ba pholosa bomorwaa-bone le e seng bomorwadia-bone. Ba ne ba tla phologa ba le bosi fela, mme lefatshe leo le fetoga sekaka.

17“Gongwe fa ke tlisa tšhaka e e bolayang lefatshe leo ke re: ‘Tšhaka, ralala lefatshe!’ ke nyeletsa batho le diruiwa mo go lone.” 18Morena Modimo o a re: “Jaanong le fa banna ba bararo bao ba ka bo ba le mo go lone – ruri ka bophelo jwa me! – ba ka bo ba sa ka ke ba pholosa bomorwaa-bone le e seng bomorwadia-bone, mme go ne go tla phologa bone ba le bosi fela.

19“Gongwe fa ke romela lefatshe leo leroborobo, ke goromeletsa kgalefo ya me mo go lone ka tshololo ya madi go nyeletsa batho le diruiwa mo go lone.” 20Morena Modimo o a re: “Le fa Noa le Daniele le Jobe ba ka bo ba le mo go lone – ruri ka bophelo jwa me! – ba ka bo ba sa ka ke ba pholosa morwaa-bone ope le e seng morwadia-bone ope. Ba ne ba tla pholosa maphelo a bone fela ka tshiamo ya bone.”

21Gonne Morena Modimo o bua jaana a re: “Le fa ke romela dikotlo tse nne tsa me tse di botlhoko kwa Jerusalema, e leng tšhaka le tlala le dibata tse di bosula le leroborobo go nyeletsa batho le diruiwa teng,

14:21
Lef. 26:16-25
Jer. 15:3
22fela itseng gore go tla sadisiwa ba ba phologang teng, ba ba tla ntshang bomorwaa-bone le bomorwadia-bone teng. Bonang, e tla re ba tswela kwa go lona, mme lo bona tsamao ya bone le ditiro tsa bone, lo gomotsege ka ga tatlhego e ke e digetseng mo Jerusalema le ka ga tsotlhe tse ke di mo diretseng. 23Lo tla gomodiwa ke go bona tsamao ya bone le ditiro tsa bone. Lo tla itse gore tsotlhe tse ke di mo diretseng ga ke a di dira kwa ntle ga lebaka.” Go bua Morena Modimo.

15

Ba Jerusalema ba tshwana le logong lwa moweine lo lo sa solegeng molemo

151Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, logong lwa moweine lo phala dikgong tsotlhe ka eng? Ke raya kalana ya moweine e e itharileng mo ditlhareng tsa sekgwa.

15:2
Jer. 2:21
3A go ka tsewa logong lwa ona go dira tiro ka lone? Gongwe a ba ka betla lomapo ka ona go pega dilo mo go lone? 4Kana lo latlhelwa mo molelong go jewa ke ona. Fa molelo o jele dintlha tsa lone tse pedi, mme bogare jwa lone bo setse e le motswaiso fela, a lo ka solega molemo mo tirong nngwe?
15:4
Joh. 15:6
5Kana fa lo itekanetse, ga lo na molemo mo tirong epe. Jaanong fa molelo o lo jele, mme lo šwele, gona lo ka thusa eng? Ga lo ka ke lwa dirisiwa mo tirong epe.”

6Ke ka moo Morena Modimo o buang jaana a re. “Ke tla dirafaletsa baagi ba Jerusalema se se dirafalelang logong lwa moweine o o itharileng mo ditlhareng tsa sekgwa, lo ke lo latlhelang mo molelong go jewa ke ona. 7Ke tla ba leba ka bogale, ke lwa nabo. Le fa ba dule mo molelong, molelo o tla ba nyeletsa. Lona lo tla itse gore ke nna Morena, mogang ke ba lebang ka bogale go ba otla. 8Ke tla fetola lefatshe la bone sekaka, gonne ba sentse boikanyo.” Go bua Morena Modimo.