Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

71Morena a raya Moše a re: “Bona, ke go dirile modimo wa ga Farao, mme Arone mogoloo o tla nna moporofeti wa gago.

7:1
Ekes. 4:16
2Wena o mmolelele tsotlhe tse ke di go laelang, mme Arone mogoloo o tla di bua le Farao gore a lese Baiseraele ba huduge mo lefatsheng la gagwe. 3Fela nna ke tla thatafatsa pelo ya ga Farao, ke ntsifatsa ditshupo tsa me le digakgamatso tsa me mo lefatsheng la Egepeto.
7:3
Ekes. 4:21
4Farao ga a ka ke a lo utlwa, mme ke tla baya seatla sa me mo Egepeto, ke hudusa mephato ya me, e bong morafe wa me wa Baiseraele, mo lefatsheng la Egepeto ka dipetso tse dikgolo. 5Motlhang ke otlololelang Baegepeto letsogo la me, ke ntsha Baiseraele mo gare ga bone, foo Baegepeto ba tla lemoga gore ke nna Morena.”
7:5
Ekes. 8:18
9:14,29
6Moše le Arone ba dira ka fa Morena a ba laetseng ka teng. Ba dira fela jalo. 7E rile ba bua le Farao, Moše a bo a le dinyaga di le 80, mme Arone a le dinyaga di le 83.

Thobane ya ga Arone

8Jaanong Morena a bua le Moše le Arone a re: 9“Fa Farao a bua le lona a re: ‘Itshupeng ka kgakgamatso,’ o ree Arone o re: ‘Tsaya thobane ya gago, o e latlhele fa pele ga Farao; e tla fetoga noga.’ ”

7:9
Ekes. 4:3
10Ke fa Moše le Arone ba ya kwa go Farao, ba dira ka fa Morena a ba laetseng ka teng; Arone a latlhela thobane ya gagwe fa pele ga Farao le fa pele ga batlhanka ba gagwe, ya fetoga noga. 11Jaanong Farao a bitsa batlhalefi le baitseanape, mme dingaka tsa Egepeto le tsona tsa dira jalo ka mereo ya tsona.
7:11
Ekes. 7:22
8:3,14,15
2 Tim. 3:8
12Mongwe le mongwe a latlhela thobane ya gagwe fa fatshe, tsa fetoga dinoga, mme thobane ya ga Arone ya metsa dithobane tsa bone. 13Fela pelo ya ga Farao ya thatafala; a se ka a ba utlwa, fela jaaka Morena a boletse.
7:13
Ekes. 4:21

Petso ya ntlha: Metsi a fetoga madi

14Ke fa Morena a raya Moše a re: “Pelo ya ga Farao ga e ineele; o gana go naya morafe tsela. 15Yaa kwa go Farao ka masa – bona, o tla ya kwa nokeng – o eme fa losing lwa noka ya Nile go mo kgatlhantsha gona, o tsee thobane e e fetogileng noga ka letsogo, 16o mo ree o re: ‘Morena Modimo wa Bahebere o nthomile kwano go wena a re: Ke sa le ke go raya ke re: Lesa morafe wa me gore o ye go ntirela mo sekakeng! Mme bona, ga ò ise o utlwe go fitlhelela jaanong.

7:16
Ekes. 5:1
17Morena o bua jaana a re: Se o tla lemogang ka sona gore ke nna Morena, ke se: Ke tla itaya metsi a noka ka thobane e ke e tshotseng, mme a tla fetoga madi.
7:17
Ekes. 4:9
18Ditlhapi tse di mo nokeng di tla swa, noka e be e nkge sebodu; mme Baegepeto ba tla bifelwa ke go nwa metsi a noka.’ ”

19Morena a raya Moše a re: “Raya Arone o re: ‘Tsaya thobane ya gago, o otlolole letsogo godimo ga metsi a Baegepeto le godimo ga dinoka tsa bone le dinokana tsa bone le matsha a bone le megobe yotlhe, fa metsi a phuthegelang teng gore a fetoge madi.’ Madi a tla nna teng mo lefatsheng lotlhe la Egepeto le mo megopong ya logong le ya letsopa.”

7:19
Tshen. 11:6

20Moše le Arone ba dira ka fa Morena a laotseng ka teng: A tsholetsa thobane, a itaya metsi a a mo nokeng ya Nile, Farao le batlhanka ba gagwe ba ntse ba lebile. Ke fa metsi aotlhe a a mo nokeng ya Nile a fetoga madi. 21Ditlhapi tse di mo nokeng tsa swa, noka ya nkga mo Baegepeto ba bileng ba palelwa ke go nwa metsi a noka. Ga nna madi mo lefatsheng lotlhe la Egepeto. 22Dingaka tsa Egepeto le tsona tsa dira fela jalo ka mereo ya tsona. Mme pelo ya ga Farao ya nna ya thatafala, a se ka a ba utlwa, jaaka Morena a boletse.

7:22
Ekes. 7:11
23Farao a retologa, a boela kwa lapeng la gagwe; selo se a se ka a se tsaya tsia. 24Baegepeto botlhe ba epa metsi a a nowang mo ditlhakoreng tsa noka, ka ba ne ba palelwa ke go nwa metsi a noka.

25Ga feta malatsi a supa, noka e ntse e le jalo, Morena a sena go itaya noka ya Nile.

8

Petso ya bobedi: Digwagwa

81Ke fa Morena a raya Moše a re: “Yaa kwa go Farao, o mo ree o re: ‘Morena o bua jaana a re: Lesa morafe wa me, o ye go ntirela!

8:1
Ekes. 5:1
2Mme fa o gana go ba lesa, ke tla watlhaya naga yotlhe ya gago ka digwagwa. 3Noka e tla nyeula digwagwa, di tla tlhatloga, di tsena mo ntlong ya gago le mo ntlwaneng ya borobalo ya gago le mo bolaong jwa gago le mo matlong a batlhanka le a morafe wa gago le mo dipesetsong tsa gago le mo megopong ya gago ya bodubelo. 4Digwagwa di tla tlolela mo go wena le mo bathong ba gago le mo batlhankeng ba gago.’ ”

5Jaanong Morena a raya Moše a re: “Raya Arone o re: ‘Otlolola letsogo o tshwere thobane ya gago godimo ga dinoka le dinokana le matsha, o tlhatlosetse digwagwa mo lefatsheng la Egepeto.’ ” 6Arone a otlolola letsogo godimo ga metsi a Egepeto; mme digwagwa tsa tlhatloga, tsa farafara lefatshe la Egepeto. 7Mme dingaka le tsona tsa dira jalo ka mereo ya tsona, tsa tlhatlosetsa digwagwa mo lefatsheng la Egepeto.

8:7
Ekes. 7:11

8Ke fa Farao a bitsa Moše le Arone a re: “Nthapeleleng Morena gore a tlose digwagwa mo go nna le mo morafeng wa me. Foo ke tla naya morafe tsela gore o ye go direla Morena ditlhabelo.”

8:8
Ekes. 8:24
9:28
10:17

9Moše a fetola Farao o re: “A tlotlo e nne ya gago! A ko o mpolelele nako ya go rapelela wena le batlhanka ba gago le morafe wa gago gore digwagwa di nyelediwe leng, di tlosiwe leng mo go wena le mo malapeng a gago, di nne mo nokeng fela?”

10Farao a re: “A e nne kamoso!” Moše a re: “Go tla dirafala ka fa o buileng ka teng gore o tle o itse, fa go se na ope yo o tshwanang le Morena, Modimo wa rona.

8:10
Ekes. 9:14
15:11
11Digwagwa di tla tlosiwa jalo mo go wena le mo malapeng a gago le mo batlhankeng ba gago le mo morafeng wa gago, di nna mo nokeng fela.” 12Ya re Moše le Arone ba sena go tlogela Farao, Moše a goela kwa Moreneng ka ntlha ya digwagwa tse a di rometseng Farao. 13Morena a dira ka fa thapelong ya ga Moše: Digwagwa tsa swela mo matlong le mo malapeng le kwa masimo. 14Ba di kgobokanya, ya nna mekoakoa, mme lefatshe la nkga sebodu. 15Ya re Farao o bona fa a imologile, a boela a thatafatsa pelo ya gagwe gape, a se ka a ba utlwa, fela jaaka Morena a boleletse pele.
8:15
Ekes. 4:21

Petso ya boraro: Menang

16Jaanong Morena a bua le Moše a re: “Raya Arone o re: ‘Tsholetsa thobane ya gago, o itee lerole la lefatshe gore le fetoge menang mo lefatsheng lotlhe la Egepeto.’ ” 17Ba dira jalo; Arone a tsholetsa letsogo a tshwere thobane ya gagwe, a itaya lerole la lefatshe. Ke fa menang e tlela batho le diruiwa. Lerole lotlhe la lefatshe la fetoga menang mo lefatsheng lotlhe la Egepeto. 18Dingaka le tsona tsa leka jalo ka mereo ya tsona gore di dire menang, mme tsa palelwa. Menang ya tlala mo bathong le mo diruiweng.

8:18
Ekes. 9:11
19Ke fa dingaka di raya Farao di re: “Ke tiro ya Modimo.” Mme pelo ya ga Farao ya nna e thatafetse, a se ka a ba utlwa, fela jaaka Morena a boleletse pele.
8:19
Ekes. 14:25
4:21

Petso ya bóne: Diboba

20Ke fa Morena a raya Moše a re: “Phakela ka masa, o eme fa pele ga Farao – bona, o tla ya kwa nokeng – o mo ree o re: ‘Morena o sa ntse a bua jalo a re: Lesa morafe wa me, o ye go ntirela!

8:20
Ekes. 5:1
21Gonne fa o sa lese morafe wa me go tsamaya, ke tla romela diboba gore di go tlhasele le batlhanka ba gago le morafe wa gago le matlo a gago. Matlo a Baegepeto a tla tlala diboba le mmu o a emeng mo go ona. 22Mme ka letsatsi leo ke tla tlhaola lefatshe la Gosene le morafe wa me o agileng mo go lone gore go se ka ga nna diboba teng; ke gona o tla itseng gore ke nna Morena mo lefatsheng lotlhe.
8:22
Ekes. 7:5
23Ke tla baya molelwane wa phemelo fa gare ga morafe wa me le morafe wa gago. Sesupo seo se tla dirafala kamoso.’ ” 24Morena a dira jalo. Diboba tsa tla ka bontsi mo ntlong ya ga Farao le mo matlong a batlhanka ba gagwe le mo lefatsheng lotlhe la Egepeto. Lefatshe la tlhokofadiwa ke diboba.

25Ke fa Farao a bitsa Moše le Arone a re: “Yaang lo direle Modimo wa lona ditlhabelo mo lefatsheng le.”

26Moše a fetola a re: “Ga go a siama go dira jalo. Gonne re tlhabela Morena Modimo wa rona tse e leng maila mo go Baegepeto. Jaanong fa re dira ditlhabelo tse e leng maila mo go Baegepeto mo matlhong a bone, a ga ba kitla ba re kgobotletsa ka majwe?

8:26
Gen. 43:32
27Re lese re ye kwa sekakeng leeto la malatsi a mararo, re direle Morena Modimo wa rona ditlhabelo, jaaka Morena a re laetse.”
8:27
Ekes. 3:8

28Farao a re: “Ke tla lo naya tsela gore lo direle Morena Modimo wa lona ditlhabelo mo sekakeng. Fela lo se ka lwa ya kgakala thata. Le gona lo nthapelele.”

8:28
Ekes. 8:4

29Moše a re: “E tla re ke sena go go tlogela, ke rapele Morena gore diboba di tloge mo go Farao le mo batlhankeng ba gagwe le mo morafeng wa gagwe kamoso. Fela Farao a se ka a boelela tsa go fora, a gana go lesa morafe go ya go direla Morena ditlhabelo.”

30Jaanong ya re Moše a sena go tlogela Farao, a rapela Morena.

8:30
Ekes. 8:8
31Mme Morena a dira ka fa thapelong ya ga Moše, a tlosa diboba mo go Farao le mo batlhankeng ba gagwe le mo morafeng wa gagwe, ga se ka ga sala seboba sepe. 32Mme le ka sebaka seo Farao a thatafatsa pelo ya gagwe gape, a se ka a naya morafe tsela.
8:32
Ekes. 4:21

9

Petso ya botlhano: Leroborobo mo dikgomong

91Ke fa Morena a raya Moše a re: “Yaa kwa go Farao, o mo ree o re: ‘Morena Modimo wa Bahebere o bua jaana a re: Lesa morafe wa me, o ye go ntirela!

9:1
Ekes. 5:1
2Gonne fa o sa ntse o gana go ba naya tsela, o ba thibela, 3foo letsogo la Morena le tla itaya diruiwa tsa gago tse di mo nageng, e bong dipitse le diesele le dikammele le dikgomo le dinku ka leroborobo le le setlhogo.
9:3
Ekes. 3:20
4Mme Morena o tla farologanya diruiwa tsa Baiseraele le tsa Baegepeto: Ga go kitla go swa sepe sa dilo tsa Baiseraele. 5Le gona Morena o beile sebaka sa teng a re: Selo se Morena o tla se dira kamoso mo lefatsheng.’ ”

6Morena a dirafatsa lefoko leo ka letsatsi la kamoso: Ga swa diruiwa tsotlhe tsa Baegepeto, mme ga se ka ga swa sepe sa diruiwa tsa Baiseraele. 7Ke fa Farao a romela go ya go tlhola, a fitlhela go sa swa sepe sa diruiwa tsa Baiseraele, mme pelo ya ga Farao ya nna e ntse e thatafetse, a se ka a rebola morafe go tsamaya.

9:7
Ekes. 4:21

Petso ya borataro: Diso

8Jaanong Morena a raya Moše le Arone a re: “Tsayang mosidi mo leisong ka diatla tse pedi, mme a Moše a o gasetse kwa legodimong fa pele ga Farao. 9Mosidi oo o tla fetoga lerole le le boleta godimo ga lefatshe lotlhe la Egepeto; go tla tswa diso tse di rurugang, di direge ditlhagala tse di phunyegang mo bathong le mo diruiweng mo lefatsheng lotlhe la Egepeto.”

9:9
Doit. 28:27
10Ba tsaya mosidi wa leiso, ba ema fa pele ga Farao, mme Moše a o gasetsa kwa godimo; ga tswa diso tse di rurugang, tsa direga ditlhagala tse di phunyegang mo bathong le mo diruiweng.
9:10
Tshen. 16:2
11Mme dingaka tsa palelwa ke go ema fa pele ga Moše ka ntlha ya ditlhagala; gonne dingaka di ne di dulwe ke ditlhagala le Baegepeto botlhe. 12Mme Morena a thatafatsa pelo ya ga Farao gore a se ka a ba utlwa, fela jaaka Morena a boleletse Moše.
9:12
Ekes. 4:21

Petso ya bosupa: Sefako

13Morena a ba a raya Moše a re: “Phakela kamoso, o eme fa pele ga Farao, o mo ree o re: ‘Morena Modimo wa Bahebere o bua jaana a re: Lesa morafe wa me, o ye go ntirela!

9:13
Ekes. 5:1
14Gonne ka nako e ke tla romela dipetso tsotlhe tsa me kwa teng ga pelo ya gago le kwa batlhankeng ba gago le kwa morafeng wa gago gore o tle o itse fa go se na ope yo o tshwanang le nna mo lefatsheng lotlhe.
9:14
Ekes. 8:6
15Gonne nka bo ke ntshitse letsogo, ka go bolaya le morafe wa gago ka leroborobo, mo o ka bong o fedisitswe mo lefatsheng. 16Mme se ke go boloketseng bophelo ka ntlha ya sona ke go re, ke go bontshe thata ya me gore ba tumise leina la me mo lefatsheng lotlhe.
9:16
Ekes. 7:3
14:4
Baroma 9:17
17O sa ntse o thibela morafe wa me, o sa o lese go tsamaya. 18Bona, kamoso go le kana ke tla nesa sefako se se boitshegang thata, se go iseng go ke go ne se se tshwanang naso mo Egepeto go tloga tshimologong ya Egepeto go fitlhelela kajeno.
9:18
Jobe 38:22
19Jaanong he, roma o femele diruiwa tsa gago le tsotlhe tse e leng tsa gago tse di kwa nageng; gonne batho botlhe le diruiwa tse di fitlhelwang kwa nageng, di sa tshabela kwa matlong, di tla bolawa ke sefako, di swa.’ ” 20Jaanong yo o neng a boifa lefoko la Morena mo batlhankeng ba ga Farao, a tshabisetsa ba lapa la gagwe le diruiwa tsa gagwe mo matlong. 21Mme yo o neng a sa ele lefoko la Morena tlhoko ka pelo, a lesa ba gagwe le diruiwa tsa gagwe kwa nageng.

22Jaanong Morena a raya Moše a re: “Tsholeletsa letsogo kwa godimo gore go ne sefako mo lefatsheng lotlhe la Egepeto, se rothothe batho le diruiwa le dijwalo tsotlhe tsa masimo mo lefatsheng la Egepeto.” 23Moše a tsholeletsa thobane ya gagwe kwa godimo; mme Morena a dumisa maru, a nesa sefako le ditladi tsa ratha lefatshe. Morena a nesa sefako jalo mo lefatsheng la Egepeto.

9:23
Tshen. 16:21

24Sefako sa na, magadima a ntse a gadima mo gare ga sefako mo go boitshegang thata; e le sefako se se iseng se ke se ne se le kalo mo lefatsheng lotlhe la Egepeto, fa e sa le setšhaba se simolola go nna mo go lone. 25Mo lefatsheng lotlhe la Egepeto sefako sa bolaya dilo tsotlhe tse di neng di le kwa nageng, batho le diruiwa. Le gona sefako sa senya dijwalo tsotlhe tsa masimo, sa roba ditlhare tsotlhe tsa naga. 26Fela mo nageng ya Gosene fa Baiseraele ba neng ba nna teng sefako sa se ka sa na.

27Ke fa Farao a roma, a bitsa Moše le Arone, a ba raya a re: “Jaanong ke leofile. Morena o siame, mme nna le morafe wa me ga re a siama.

9:27
Ekes. 10:16
28Nthapeleleng Morena. Ditumo tsa maru tsa Modimo le sefako le magadima di feta tekanyo. Ke tla lo lesa gore lo tsamae; ga nke ke tlhola ke lo dia.”
9:28
Ekes. 8:4

29Moše a mo raya a re: “E tla re ke sena go tswa mo motseng, ke tsholeletse mabogo kwa Moreneng; ditumo tsa maru di tla khutla, sefako se kgaotsa gore o tle o itse fa lefatshe e le la Morena. 30Mme ke itse gore wena le batlhanka ba gago ga lo ise lo boife Morena Modimo.”

31Letseta le garase tsa bo di sentswe; gonne garase e ne e tsetse le letseta le ne le thunya. 32Mme mabele le lebelebele tsa se ka tsa senngwa, ka e le dijwalo tsa morago.

33Jaanong ya re Moše a sena go tlogela Farao le go tswa mo motseng, a tsholeletsa mabogo kwa Moreneng, a rapela; mme ditumo tsa maru le sefako tsa khutla, pula e sa tlhole e tshologela mo lefatsheng. 34Mme ya re Farao a bona gore pula le sefako le ditumo tsa maru di khutlile, a leofela pele, a thatafatsa pelo ya gagwe, ene le batlhanka ba gagwe. 35Pelo ya ga Farao ya thatafala jalo, mme a se ka a lesa Baiseraele gore ba tsamae, jaaka Morena a ne a boleletse pele ka Moše.

9:35
Ekes. 4:21