Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Moše o fiwa thata go ka dira metlholo

41Moše a fetola a re: “Fa ba sa ntumele, ba sa utlwe lentswe la me, ba re: ‘Morena ga a ka a iponatsa mo go wena, ke tla dirang’?”

2Morena a mo raya a re: “Ke eng se o se tshotseng ka letsogo?” A re: “Ke thobane.”

3Morena a re: “E latlhele fa fatshe!” A e latlhela fa fatshe, ya fetoga noga. Moše a ba a tshaba.

4:3
Ekes. 7:10
4Morena a raya Moše a re: “Ntsha letsogo o e tshware ka mogatla.” A ntsha letsogo, a e tshwara, mme ya boa ya nna thobane gape mo letsogong la gagwe. 5“O dire jalo gore ba tle ba dumele, fa Morena Modimo wa borraabo, Modimo wa ga Aborahame le Isaka le Jakobe, o iponaditse mo go wena.”

6Morena a ba a mo raya a re: “A ko o tsenye seatla mo sehubeng sa gago.” A tsenya seatla mo sehubeng sa gagwe. Ya re a se ntsha, a fitlhela seatla sa gagwe se tletse lepero se le sesweu jaaka semathana. 7A laola a re: “Tsenya seatla gape mo kobong ya gago.” A se busetsa mo kobong ya gagwe. Ya re a se ntsha, a fitlhela se tshwana gape le nama ya gagwe.

8“Mme fa ba sa go dumele, ba sa utlwe thuto ya sesupo sa ntlha, ba tla dumela thuto ya sesupo sa bobedi. 9Mme fa ba sa dumele ditshupo tsoo pedi, ba sa utlwe lentswe la gago, o ge metsi mo nokeng ya Nile, o a tshololele fa go omileng. Foo metsi a o a gileng mo nokeng a tla fetoga madi teng foo.”

4:9
Ekes. 7:17

10Mme Moše a raya Morena a re: “Ao! Morena, ga ke itse go bua sentle, fa e sa le ke tsalwa go fitlhelela kajeno, o ntse o bua le motlhanka wa gago. Gonne ke molomo o bonya, ke loleme lo bonya.”

4:10
Ekes. 3:11
6:12,30

11Ke fa Morena a mmotsa a re: “Ke mang yo o fileng motho molomo, ke mang yo o dirang motho semumu gongwe sesusu gongwe mmoni gongwe sefofu? A ga se nna Morena?

4:11
Pes. 94:9
12Tsamaya he o ye, nna ke tla nna le molomo wa gago, ke go ruta tse o tla di buang.”
4:12
Math. 10:19

13Mme Moše a re: “Ao! Morena, roma o sele yo o ka kgonang, e seng nna.”

14Ke fa Morena a tukela Moše bogale a re: “A ga ke re, Arone mogoloo wa Molefi o teng? Ke itse gore ene o itse go bua sentle. E bile o e tla, o tsile go go kgatlhantsha, mme e tla re a go bona, a itumele ka pelo yotlhe. 15Bua nae, o tsenye mafoko mo molomong wa gagwe, mme ke tla nna le molomo wa gago le molomo wa gagwe, ke lo ruta tse lo tla di dirang. 16Ene o tla nna mmueledi wa gago mo bathong, ene e le molomo wa gago, mme wena o le modimo wa gagwe.

4:16
Ekes. 7:1,2
17Mme thobane eo e o tla dirang ditshupo ka yona, o e tshole ka letsogo.”

Moše o boela kwa Egepeto

18Moše a tsamaya, a boela kwa go Jetoro mogwagwadiagwe, a mo raya a re: “A ko o ntetlelele gore ke boele kwa go ba ga etsho ba ba nnang kwa Egepeto, ke ye go bona gore a ba sa ntse ba phela.” Jetoro a raya Moše a re: “Yaa ka kagiso!”

4:18
Ekes. 3:1

19Morena a raya Moše a sa le kwa Midiane a re: “Boela kwa Egepeto, gonne banna botlhe ba ba neng ba rata go go bolaya ba sule.”

4:19
Math. 2:20
20Ke fa Moše a tsaya mosadi wa gagwe le bomorwawe, a ba palamisa diesele, a boela kwa lefatsheng la Egepeto. Moše a bo a tshotse thobane ya Modimo ka letsogo.
4:20
Ekes. 18:3,4

21Morena a laela Moše jaana a re: “E re ka o le mo tseleng go boela kwa Egepeto, o tlhokomele gore o dire dikgakgamatso fa pele ga Farao tse ke di tsentseng mo diatleng tsa gago. Fela nna ke tla thatafatsa pelo ya gagwe, mo a se neng a leseletsa morafe go ka huduga.

4:21
Ekes. 7:3,13
8:11,15,28
9:12,35
10:1,20,27
11:10
14:4,17

22“O be o ree Farao o re: ‘Morena o bua jaana a re: Iseraele ke ene morwaake wa ntlha.

4:22
Jer. 31:9
Hos. 11:1
23Mme ke go laola ke re: Naya morwaake tsela gore a ye go ntirela, mme fa o ka gana go mo lesa a tsamae, ke tla bolaya morwao wa ntlha.’ ”
4:23
Ekes. 11:5
12:29

24Jaanong ya re Moše a le mo tseleng fa go lalwang teng, Morena a mo tlhasela, a re o a mmolaya.

4:24
Gen. 17:14
25Ke fa Siphora a tsaya thipa ya letlapa, a rupisa morwawe, a se latlhela fa dinaong tsa ga Moše a re: “Kana o mogatsaake wa madi!”
4:25
Još. 5:2
26Ya ba gona Morena a mo lesang. Foo mosadi a re: “Mogatsaake wa madi!” A raya thupiso.

27Mme Morena o ne a laetse Arone a re: “Yaa o kgatlhantshe Moše kwa sekakeng.” A ya a kgatlhana nae kwa thabeng ya Modimo, a mo atla. 28Ke fa Moše a begela Arone mafoko otlhe a Morena o mo romileng ka ona le ditshupo tsotlhe tse o di mo laoletseng. 29Moše le Arone ba ya ba phutha bagolo botlhe ba Baiseraele. 30Arone a bolela mafoko otlhe a Morena o neng a a buile le Moše, mme Moše a dira ditshupo tsele fa pele ga matlho a morafe. 31Morafe wa dumela. Ya re ba sena go utlwa gore Morena o etse Baiseraele tlhoko, o bonye pogisego ya bone, ba inama, ba obamela Modimo.

4:31
Ekes. 3:16

5

Moše le Arone ba ya kwa go Farao

51Morago ga moo Moše le Arone ba ya kwa go Farao, ba mo raya ba re: “Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: ‘Lesa morafe wa me o ye go ntirela moletlo mo sekakeng!’ ”

5:1
Ekes. 3:18
7:16
8:16
9:1,13

2Farao a fetola a re: “Morena ke mang yo ke tshwanetseng go mo utlwa, ka naya Baiseraele tsela? Ga ke itse Morena, le gona ga nka ke ka lesa Baiseraele go tsamaya.”

5:2
Dan. 3:15

3Bone ba re: “Modimo wa Bahebere o kgatlhanye le rona. Nte re ye kwa sekakeng ka leeto la malatsi a le mararo, re direle Morena, Modimo wa rona, ditlhabelo, e se re gongwe a re wela ka leroborobo gongwe ka tšhaka.”

4Kgosi ya Egepeto ya ba raya ya re: “Lona, Moše le Arone, lo dielang batho mo ditirong tsa bone? Yaang kwa ditirong tsa lona.” 5Farao a ba a re: “Bonang, ba setse ba atile thata mo lefatsheng la rona. Jaanong a lona lo rata go ba ikhutsisa mo ditirong tsa bone?”

5:5
Ekes. 1:7,12

6Ka lone letsatsi leo Farao a laela bagobagobetsi ba ba mo morafeng le baokamedi ba ona a re: 7“Lo se ka lwa tlhola lo naya morafe lotlhaka lwa go bopa diekana jaaka pele. A ba ye ka bosi, ba ikgobokanyetse lotlhaka. 8Mme palo ya diekana e ba e dirileng pele lo e batle mo go bone, lo se ka lwa e fokotsa; gonne bone ke ditshwakga. Ke ka moo ba goang ba re: ‘Re lese re ye re direle Modimo wa rona ditlhabelo!’ 9A tiro e imele banna bao tota gore ba itapise ka yona, mme ba se ka ba tlhokomela mafoko a maaka.”

10Ke fa bagobagobetsi ba morafe le baokamedi ba ona ba tswa ba raya morafe ba re: “Farao o bua jaana a re: ‘Ga nka ke ka lo naya lotlhaka. 11Yaang ka nosi lo ipatlele lotlhaka, kwa lo ka lo bonang teng, mme tiro ya lona ga e ne e fokodiwa ka gope.’ ” 12Ke fa morafe o phatlalala le lefatshe lotlhe la Egepeto go kgobokanya dirite boemong jwa lotlhaka. 13Mme bagobagobetsi ba ba potlakisa ba re: “Fetsang ditiro tsa lona tsa letsatsi ka nako ya tsona jaaka pele, fa lo sa ntse lo fiwa lotlhaka.” 14Baokamedi ba e leng Baiseraele ba ba neng ba beilwe ke bagobagobetsi ba ga Farao mo go bone ba itewa, ba bodiwa ga twe: “Ke ka ntlha ya eng, fa maabane le kajeno lo sa fetsa palo ya diekana e lo e laetsweng jaaka gale?”

15Ke fa baokamedi ba e leng Baiseraele ba ya kwa go Farao ba mo goela ba re: “Ke ka ntlha ya eng, fa o direla batlhanka ba gago jaana? 16Batlhanka ba gago ga ba fiwe lotlhaka, mme ba ntse ba re raya ba re: ‘Bopang diekana!’ Bona, batlhanka ba gago ba a itewa, morafe wa gago o dirwa baleofi.”

5:16
1 Dikg. 1:21

17Mme a fetola a re: “Ditshwakga ke lona, lo metlapa! Ke ka moo lo buang lo re: ‘Re lese re ye re direle Morena ditlhabelo!’ 18Tsamayang lo ye tirong! Ga lo kitla lo fiwa lotlhaka, mme lo bope palo ya diekana e e beilweng.” 19Ke fa baokamedi ba e leng Baiseraele ba iphitlhela ba le mo bothateng ka lefoko le le reng: “Lo se ka lwa fokotsa palo ya diekana tsa lona e e beilweng ya letsatsi le letsatsi.”

20Ya re ba tswa kwa go Farao, ba kopana le Moše le Arone ba ba neng ba eme teng go ba kgatlhantsha. 21Ba ba raya ba re: “A Morena a lo bone, a lo atlhole; gonne lo re nkgisitse fa pele ga Farao le batlhanka ba gagwe, lwa ba lwa tsenya tšhaka mo diatleng tsa bone go re bolaya.”

5:21
Gen. 34:30

Moše o ngongorega mo go Morena

22Moše a boela kwa Moreneng a re: “Morena, ke ka ntlha ya eng, fa o direla morafe o bosula? A o nthometse gona? 23Fa e sa le ke tsena kwa go Farao go bua ka leina la gago, a simolola go direla morafe o bosula. Le gona ga o ise o golole morafe wa gago gope.”

6

61Mme Morena a raya Moše a re: “Jaanong o tla bona se ke tla se direlang Farao. Gonne o tla ba naya tsela, a pateleditswe ke letsogo le le thata. Ee, o tla ba leleka mo lefatsheng la gagwe, a pateleditswe ke letsogo le le thata.”

6:1
Ekes. 11:1
12:33

Modimo o bitsa Moše

2Modimo wa bua gape le Moše, wa mo raya wa re: “Ke nna Morena. 3Ke iponaditse mo go Aborahame le mo go Isaka le mo go Jakobe ke le Modimo Mothatayotlhe, mme ga ke a ka ka ikitsise mo go bone ka leina la me la Morena.

6:3
Gen. 17:1
Ekes. 3:14,15
4Le gona ke dirile kgolagano ya me nabo, ka ba solofetsa go ba naya lefatshe la Kanana, lefatshe la boeng jwa bone, le ba neng ba le baeng mo go lone.
6:4
Gen. 12:7
5Le gona ke utlwile diphegelo tsa Baiseraele ba ba gatelelwang ke Baegepeto ka botlhanka, ka gopola kgolagano ya me. 6Ka moo, raya Baiseraele o re: ‘Ke nna Morena, ke tla lo ntsha mono, ke lo rola morwalo wa go direla Baegepeto, ke lo golola mo botlhankeng jwa lona, ke lo pholosa ka letsogo le le otlologileng le ka dipetso tse dikgolo. 7Ke tla lo tshola gore lo nne morafe wa me; ke tla nna Modimo wa lona, mme lo tla itse gore ke nna Morena Modimo wa lona yo o lo ntshang mono, a lo rola morwalo wa go direla Baegepeto.

8“ ‘Ke tla lo fitlhisa kwa lefatsheng lele le ke le tsholeleditseng letsogo ka ikano gore ke tla le naya Aborahame le Isaka le Jakobe. Ruri, nna Morena, ke tla le lo naya go nna boswa.’ ”

6:8
Gen. 22:16
Doit. 32:40
9Moše a bolelela Baiseraele jalo, mme ba se ka ba mo reetsa ka ntlha ya go fela pelo ka botlhanka jo bo setlhogo.

10Ke fa Morena a bua le Moše a re: 11“Yaa o bue le Farao, kgosi ya Egepeto, gore a lese Baiseraele ba huduge mo lefatsheng la gagwe.”

12Mme Moše a bua fa pele ga Morena a re: “Bona, fa Baiseraele ba sa nkutlwe, Farao ene o tla nkutlwa jang, ke le yo o sa itseng go bua sentle.”

6:12
Ekes. 4:10
6:30

13Ke fa Morena a bua le Moše le Arone, a ba laela go ya kwa Baiseraeleng le kwa go Farao, kgosi ya Egepeto, go ba bolelela gore re romilwe go ntsha Baiseraele mo lefatsheng la Egepeto.

Losika lwa ga Moše le Arone

14Ditlhogo tsa malapa a borraabo ke tse: Bomorwa Rubene, motsalwapele wa ga Iseraele, ke Henoge le Phalo le Heserone le Karemi. Ke tsona ditso tsa ga Rubene.

6:14
Gen. 46:9-11
15Bomorwa Simeone ke Jemuele le Jamine le Ohate le Jagine le Sohare le Saule, morwa mosadi wa Mokanana. Ke tsona ditso tsa ga Simeone. 16Maina a bomorwa Lefi ka go tlhomagana ga bone ke a: Geresone le Kahathe le Merari. Dinyaga tsa bophelo jwa ga Lefi di ne di le 137.
6:16
1 Ditiraf. 6:1-4
17Bomorwa Geresone ke Lebeni le Simei ka fa ditsong tsa bone. 18Bomorwa Kahathe ke Amerame le Isehare le Heberone le Usiele. Dinyaga tsa bophelo jwa ga Kahathe di ne di le 133. 19Bomorwa Merari ke Magedi le Muši. Ke tsona ditso tsa ga Lefi le go tlhomagana ga tsona.

20Amerame a tsaya Jogebete, rakgadiagwe, go nna mosadi wa gagwe; ene a mo tsalela Arone le Moše. Dinyaga tsa bophelo jwa ga Amerame di ne di le 137.

6:20
Ekes. 2:1
21Bomorwa Isehare ke Kora le Nefege le Sigeri.
6:21
Num. 16:1
22Bomorwa Usiele ke Mišaele le Elesafane le Sitheri.
6:22
Lef. 10:4

23Arone a tsaya Eliseba, morwadia Aminatabe, kgaitsadia Nasone, go nna mosadi wa gagwe, a tsala nae Natabe le Abihu le Eleasare le Ithamare.

6:23
Ekes. 28:1
24Bomorwa Kora ke Asire le Elekana le Abjasafe. Ke tsona ditso tsa ga Kora. 25Eleasare, morwa Arone, a tsaya mosadi mo go bomorwadia Phutiele; a tsala Phinehase nae. Ke tsona ditlhogo tsa borra-Balefi ka fa ditsong tsa bone.
6:25
Num. 25:7

26Arone le Moše ke bone ba Morena o ba laetseng a re: “Ntshang Baiseraele mo lefatsheng la Egepeto, ba rulagantswe ka fa mephatong ya bone.” 27Ke bone ba ba buileng le Farao, kgosi ya Egepeto, go hudusa Baiseraele mo Egepeto, e bong Moše le Arone.

28E rile ka letsatsi le Morena o buileng le Moše mo lefatsheng la Egepeto ka lone, 29Morena a raya Moše a re: “Ke nna Morena. Bolelela Farao, kgosi ya Egepeto, dilo tsotlhe tse ke tla di buang nao.”

30Mme Moše a bua fa pele ga Morena a re: “Kana ga ke itse go bua sentle. Farao o tla ntheetsa jang?”

6:30
Ekes. 6:12