Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Moše o bidiwa ke Modimo gore a golole Baiseraele mo Egepeto

31Moše o ne a ntse a disa letsomane la ga Jetoro mogwagwadiagwe, moperesiti wa Midiane. O kile a disa letsomane, a fetile sekaka, a fitlha kwa thabeng ya Modimo ya Horebe. 2Teng moengele wa Morena a iponatsa mo go ene a le mo kgabong ya molelo e e tswang mo setlhareng se se mitlwa. A leba, a fitlhela molelo o tuka mo setlhareng, mme se sa šwe.

3:2
Dit. 7:30
Doit. 33:16
3Ke fa Moše a re: “A nke ke atamele, ke bone kgakgamatso e kgolo e gore ke ka ntlha ya eng, fa setlhare seo se sa šwe.”

4Mme ya re Morena a mmona a atamela go sekaseka, Modimo wa mmitsa o le mo setlhareng seo se se mitlwa wa re: “Moše! Moše!” Mme a re: “Ke fano.”

5Wa re: “Se atamele kwano, rola ditlhako tsa gago; gonne felo fa o emeng teng foo ke felo fa go boitshepo.”

3:5
Još. 5:15
Gen. 28:17
6Wa ba wa re: “Ke nna Modimo wa ga rraago, Modimo wa ga Aborahame, Modimo wa ga Isaka, Modimo wa ga Jakobe.” Ke fa Moše a ipipa sefatlhego, ka a boifa go leba Modimo.
3:6
Math. 22:32

7Morena a re: “Ruri, ke bonye pogisego ya morafe wa me o o mo Egepeto, ke ba utlwile ba ledisiwa ke bagobagobetsi ba bone; tota ke itse botlhoko jwa bone.

3:7
Ekes. 2:23
8Mme ke fologile go ba golola mo diatleng tsa Baegepeto le go ba ntsha mo lefatsheng leo le go ba isa kwa lefatsheng le le molemo le le atlhameng kwa lefatsheng le le elang mašwi le dinotshe, kwa dinageng tsa Bakanana le Bahethe le Baamori le Baferesi le Bahewi le Bajebusi. 9Jaanong, bona, selelo sa Baiseraele se fitlhile mo go nna. Le gona ke bonye kgatelelo e Baegepeto ba ba gateletseng ka yona. 10Jaanong he, yaa teng, ke go rome kwa go Farao, o ntshe Baiseraele, morafe wa me, mo Egepeto.”

11Moše a fetola Modimo a re: “Nna ke mang, yo nka yang kwa go Farao go ntsha Baiseraele mo Egepeto?”

3:11
Ekes. 4:10
Jes. 6:5,8

12Modimo wa re: “Kana ke tla nna nao. Mme sesupo sa gore ke go romile ke se: E tla re o sena go ntsha morafe oo mo Egepeto, lo direle Modimo mo thabeng e.”

13Moše a botsa Modimo a re: “E re ke fitlha kwa Baiseraeleng, ke ba raya ke re: ‘Modimo wa borraeno o nthomile kwa go lona,’ mme ba mpotsa ba re: ‘Leina la ona ke mang?’ – foo ke ba ree ke reng?”

14Modimo wa raya Moše wa re: “Ke nna yo ke leng ene!” Wa ba wa re: “Raya Baiseraele jaana o re: ‘Ene ke-nna o nthomile kwano go lona.’ ”

3:14
Tshen. 1:4,8
15Modimo wa bua gape le Moše wa re: “O ree Baiseraele jaana o re: ‘Morena Modimo wa borraeno, Modimo wa ga Aborahame le Isaka le Jakobe, ke ona o o nthomileng kwano go lona.’ Ke lone leina la me ka bosakhutleng, ke lone le ke bidiwang ka lone ke ditshika tsotlhe.
3:15
Ekes. 6:2,3
Jes. 42:8
16Yaa he, o phuthe bagolo ba Baiseraele, o ba ree o re: ‘Morena Modimo wa borraeno o iponaditse mo go nna; Modimo wa ga Aborahame le Isaka le Jakobe wa re: Ruri, ke lo etse tlhoko le tse lo di diretsweng mo Egepeto, 17ka re, ke tla lo ntsha mo pogisegong ya Egepeto, ke lo isa kwa lefatsheng la Bakanana le Bahethe le Baamori le Baferesi le Bahewi le Bajebusi kwa lefatsheng le le elang mašwi le dinotshe.’

18“Ba tla utlwa lentswe la gago; mme wena o ye kwa kgosing ya Egepeto, o na le bagolo ba Baiseraele, lo e ree lo re: ‘Morena Modimo wa Bahebere o kgatlhanye le rona. Jaanong ge, a ko o re letlelele go ya kwa sekakeng ka leeto la malatsi a le mararo, re ye go direla Morena Modimo wa rona ka ditlhabelo.’

3:18
Ekes. 5:1,3
19Fela ke itse gore kgosi ya Egepeto ga e ka ke ya lo dumelela go tsamaya, fa e sa patelediwe ka thata. 20Mme ke tla otlolola letsogo, ke itaya Egepeto ka dikgakgamatso tsa me tsa mefutafuta tse ke tla di dirang teng. Morago ga moo kgosi e tla lo rebola.

21“Le gona ke tla naya morafe o go bona bopelotlhomogi mo matlhong a Baegepeto: E tla re fa lo huduga, lo se ke lo huduge lo iphotlhere fela.

3:21
Ekes. 11:2,3
12:35,36
Gen. 15:14
22Mme a mosadi mongwe le mongwe a kope dilo tsa selefera le tsa gouta le diaparo mo mosading wa Moegepeto yo o bapileng nae le mo go ene yo e leng moeng mo lapeng la Moiseraele; lo di apese bomorwa-lona le bomorwadia-lona, lo thukhuthe Baegepeto jalo.”

4

Moše o fiwa thata go ka dira metlholo

41Moše a fetola a re: “Fa ba sa ntumele, ba sa utlwe lentswe la me, ba re: ‘Morena ga a ka a iponatsa mo go wena, ke tla dirang’?”

2Morena a mo raya a re: “Ke eng se o se tshotseng ka letsogo?” A re: “Ke thobane.”

3Morena a re: “E latlhele fa fatshe!” A e latlhela fa fatshe, ya fetoga noga. Moše a ba a tshaba.

4:3
Ekes. 7:10
4Morena a raya Moše a re: “Ntsha letsogo o e tshware ka mogatla.” A ntsha letsogo, a e tshwara, mme ya boa ya nna thobane gape mo letsogong la gagwe. 5“O dire jalo gore ba tle ba dumele, fa Morena Modimo wa borraabo, Modimo wa ga Aborahame le Isaka le Jakobe, o iponaditse mo go wena.”

6Morena a ba a mo raya a re: “A ko o tsenye seatla mo sehubeng sa gago.” A tsenya seatla mo sehubeng sa gagwe. Ya re a se ntsha, a fitlhela seatla sa gagwe se tletse lepero se le sesweu jaaka semathana. 7A laola a re: “Tsenya seatla gape mo kobong ya gago.” A se busetsa mo kobong ya gagwe. Ya re a se ntsha, a fitlhela se tshwana gape le nama ya gagwe.

8“Mme fa ba sa go dumele, ba sa utlwe thuto ya sesupo sa ntlha, ba tla dumela thuto ya sesupo sa bobedi. 9Mme fa ba sa dumele ditshupo tsoo pedi, ba sa utlwe lentswe la gago, o ge metsi mo nokeng ya Nile, o a tshololele fa go omileng. Foo metsi a o a gileng mo nokeng a tla fetoga madi teng foo.”

4:9
Ekes. 7:17

10Mme Moše a raya Morena a re: “Ao! Morena, ga ke itse go bua sentle, fa e sa le ke tsalwa go fitlhelela kajeno, o ntse o bua le motlhanka wa gago. Gonne ke molomo o bonya, ke loleme lo bonya.”

4:10
Ekes. 3:11
6:12,30

11Ke fa Morena a mmotsa a re: “Ke mang yo o fileng motho molomo, ke mang yo o dirang motho semumu gongwe sesusu gongwe mmoni gongwe sefofu? A ga se nna Morena?

4:11
Pes. 94:9
12Tsamaya he o ye, nna ke tla nna le molomo wa gago, ke go ruta tse o tla di buang.”
4:12
Math. 10:19

13Mme Moše a re: “Ao! Morena, roma o sele yo o ka kgonang, e seng nna.”

14Ke fa Morena a tukela Moše bogale a re: “A ga ke re, Arone mogoloo wa Molefi o teng? Ke itse gore ene o itse go bua sentle. E bile o e tla, o tsile go go kgatlhantsha, mme e tla re a go bona, a itumele ka pelo yotlhe. 15Bua nae, o tsenye mafoko mo molomong wa gagwe, mme ke tla nna le molomo wa gago le molomo wa gagwe, ke lo ruta tse lo tla di dirang. 16Ene o tla nna mmueledi wa gago mo bathong, ene e le molomo wa gago, mme wena o le modimo wa gagwe.

4:16
Ekes. 7:1,2
17Mme thobane eo e o tla dirang ditshupo ka yona, o e tshole ka letsogo.”

Moše o boela kwa Egepeto

18Moše a tsamaya, a boela kwa go Jetoro mogwagwadiagwe, a mo raya a re: “A ko o ntetlelele gore ke boele kwa go ba ga etsho ba ba nnang kwa Egepeto, ke ye go bona gore a ba sa ntse ba phela.” Jetoro a raya Moše a re: “Yaa ka kagiso!”

4:18
Ekes. 3:1

19Morena a raya Moše a sa le kwa Midiane a re: “Boela kwa Egepeto, gonne banna botlhe ba ba neng ba rata go go bolaya ba sule.”

4:19
Math. 2:20
20Ke fa Moše a tsaya mosadi wa gagwe le bomorwawe, a ba palamisa diesele, a boela kwa lefatsheng la Egepeto. Moše a bo a tshotse thobane ya Modimo ka letsogo.
4:20
Ekes. 18:3,4

21Morena a laela Moše jaana a re: “E re ka o le mo tseleng go boela kwa Egepeto, o tlhokomele gore o dire dikgakgamatso fa pele ga Farao tse ke di tsentseng mo diatleng tsa gago. Fela nna ke tla thatafatsa pelo ya gagwe, mo a se neng a leseletsa morafe go ka huduga.

4:21
Ekes. 7:3,13
8:11,15,28
9:12,35
10:1,20,27
11:10
14:4,17

22“O be o ree Farao o re: ‘Morena o bua jaana a re: Iseraele ke ene morwaake wa ntlha.

4:22
Jer. 31:9
Hos. 11:1
23Mme ke go laola ke re: Naya morwaake tsela gore a ye go ntirela, mme fa o ka gana go mo lesa a tsamae, ke tla bolaya morwao wa ntlha.’ ”
4:23
Ekes. 11:5
12:29

24Jaanong ya re Moše a le mo tseleng fa go lalwang teng, Morena a mo tlhasela, a re o a mmolaya.

4:24
Gen. 17:14
25Ke fa Siphora a tsaya thipa ya letlapa, a rupisa morwawe, a se latlhela fa dinaong tsa ga Moše a re: “Kana o mogatsaake wa madi!”
4:25
Još. 5:2
26Ya ba gona Morena a mo lesang. Foo mosadi a re: “Mogatsaake wa madi!” A raya thupiso.

27Mme Morena o ne a laetse Arone a re: “Yaa o kgatlhantshe Moše kwa sekakeng.” A ya a kgatlhana nae kwa thabeng ya Modimo, a mo atla. 28Ke fa Moše a begela Arone mafoko otlhe a Morena o mo romileng ka ona le ditshupo tsotlhe tse o di mo laoletseng. 29Moše le Arone ba ya ba phutha bagolo botlhe ba Baiseraele. 30Arone a bolela mafoko otlhe a Morena o neng a a buile le Moše, mme Moše a dira ditshupo tsele fa pele ga matlho a morafe. 31Morafe wa dumela. Ya re ba sena go utlwa gore Morena o etse Baiseraele tlhoko, o bonye pogisego ya bone, ba inama, ba obamela Modimo.

4:31
Ekes. 3:16

5

Moše le Arone ba ya kwa go Farao

51Morago ga moo Moše le Arone ba ya kwa go Farao, ba mo raya ba re: “Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: ‘Lesa morafe wa me o ye go ntirela moletlo mo sekakeng!’ ”

5:1
Ekes. 3:18
7:16
8:16
9:1,13

2Farao a fetola a re: “Morena ke mang yo ke tshwanetseng go mo utlwa, ka naya Baiseraele tsela? Ga ke itse Morena, le gona ga nka ke ka lesa Baiseraele go tsamaya.”

5:2
Dan. 3:15

3Bone ba re: “Modimo wa Bahebere o kgatlhanye le rona. Nte re ye kwa sekakeng ka leeto la malatsi a le mararo, re direle Morena, Modimo wa rona, ditlhabelo, e se re gongwe a re wela ka leroborobo gongwe ka tšhaka.”

4Kgosi ya Egepeto ya ba raya ya re: “Lona, Moše le Arone, lo dielang batho mo ditirong tsa bone? Yaang kwa ditirong tsa lona.” 5Farao a ba a re: “Bonang, ba setse ba atile thata mo lefatsheng la rona. Jaanong a lona lo rata go ba ikhutsisa mo ditirong tsa bone?”

5:5
Ekes. 1:7,12

6Ka lone letsatsi leo Farao a laela bagobagobetsi ba ba mo morafeng le baokamedi ba ona a re: 7“Lo se ka lwa tlhola lo naya morafe lotlhaka lwa go bopa diekana jaaka pele. A ba ye ka bosi, ba ikgobokanyetse lotlhaka. 8Mme palo ya diekana e ba e dirileng pele lo e batle mo go bone, lo se ka lwa e fokotsa; gonne bone ke ditshwakga. Ke ka moo ba goang ba re: ‘Re lese re ye re direle Modimo wa rona ditlhabelo!’ 9A tiro e imele banna bao tota gore ba itapise ka yona, mme ba se ka ba tlhokomela mafoko a maaka.”

10Ke fa bagobagobetsi ba morafe le baokamedi ba ona ba tswa ba raya morafe ba re: “Farao o bua jaana a re: ‘Ga nka ke ka lo naya lotlhaka. 11Yaang ka nosi lo ipatlele lotlhaka, kwa lo ka lo bonang teng, mme tiro ya lona ga e ne e fokodiwa ka gope.’ ” 12Ke fa morafe o phatlalala le lefatshe lotlhe la Egepeto go kgobokanya dirite boemong jwa lotlhaka. 13Mme bagobagobetsi ba ba potlakisa ba re: “Fetsang ditiro tsa lona tsa letsatsi ka nako ya tsona jaaka pele, fa lo sa ntse lo fiwa lotlhaka.” 14Baokamedi ba e leng Baiseraele ba ba neng ba beilwe ke bagobagobetsi ba ga Farao mo go bone ba itewa, ba bodiwa ga twe: “Ke ka ntlha ya eng, fa maabane le kajeno lo sa fetsa palo ya diekana e lo e laetsweng jaaka gale?”

15Ke fa baokamedi ba e leng Baiseraele ba ya kwa go Farao ba mo goela ba re: “Ke ka ntlha ya eng, fa o direla batlhanka ba gago jaana? 16Batlhanka ba gago ga ba fiwe lotlhaka, mme ba ntse ba re raya ba re: ‘Bopang diekana!’ Bona, batlhanka ba gago ba a itewa, morafe wa gago o dirwa baleofi.”

5:16
1 Dikg. 1:21

17Mme a fetola a re: “Ditshwakga ke lona, lo metlapa! Ke ka moo lo buang lo re: ‘Re lese re ye re direle Morena ditlhabelo!’ 18Tsamayang lo ye tirong! Ga lo kitla lo fiwa lotlhaka, mme lo bope palo ya diekana e e beilweng.” 19Ke fa baokamedi ba e leng Baiseraele ba iphitlhela ba le mo bothateng ka lefoko le le reng: “Lo se ka lwa fokotsa palo ya diekana tsa lona e e beilweng ya letsatsi le letsatsi.”

20Ya re ba tswa kwa go Farao, ba kopana le Moše le Arone ba ba neng ba eme teng go ba kgatlhantsha. 21Ba ba raya ba re: “A Morena a lo bone, a lo atlhole; gonne lo re nkgisitse fa pele ga Farao le batlhanka ba gagwe, lwa ba lwa tsenya tšhaka mo diatleng tsa bone go re bolaya.”

5:21
Gen. 34:30

Moše o ngongorega mo go Morena

22Moše a boela kwa Moreneng a re: “Morena, ke ka ntlha ya eng, fa o direla morafe o bosula? A o nthometse gona? 23Fa e sa le ke tsena kwa go Farao go bua ka leina la gago, a simolola go direla morafe o bosula. Le gona ga o ise o golole morafe wa gago gope.”