Setswana 1970/1987 (TSW70)
37

Go dirwa Letlole la Kgolagano

(Ekes. 25:10-22)

371Mme Besalele a dira Letlole ka dipati tsa mokgwa; boleele jwa lone e le mabogo a le mabedi le bontlhanngwe; bophara jwa lone e le letsogo le bontlhanngwe; bogodimo jwa lone e le letsogo le bontlhanngwe. 2A le manega gouta e e sa pekwang ka fa teng le ka fa ntle, a le gaola ka gouta mo tikologong. 3A le bopela melepo e le mene ya gouta mo maotwaneng a mane a lone; e le mebedi mo lotlhakoreng longwe lwa lone, e mebedi e mengwe mo lotlhakoreng lwa bobedi lwa lone. 4A ba a betla dithobane tsa morukuru, a di manega gouta. 5A somela dithobane tseo mo melepong fa ditlhakoreng tsa Letlole go le sikara. 6Le gona a dira sekhurumelo sa thuanyo sa lone ka gouta e e sa pekwang, boleele jwa sona e le mabogo a le mabedi le bontlhanngwe, bophara jwa sona e le letsogo le bontlhanngwe.

7A ba a dira boKerubime ba le babedi ba gouta, a ba thula ka gouta e e kwenneng mo ntlheng tse pedi tsa sekhurumelo; 8Kerubime mongwe a le mo ntlheng eno, Kerubime yo mongwe a le mo ntlheng ele; a dira boKerubime mo ntlheng tse pedi tsa sekhurumelo sa thuanyo; bone ba bo ba direleletswe mo go sona ka gouta e le nngwe. 9BoKerubime ba bo ba tsharololetse diphuka kwa godimo, ba okame sekhurumelo sa thuanyo ka diphuka tsa bone. Difatlhego tsa bone tsa bo di lebanye. Difatlhego tsa boKerubime tsa bo di lebile sekhurumelo sa thuanyo.

Lomati lwa dinkgwana

(Ekes. 25:23-30)

10Le gona a dira lomati lwa bojelo ka dipati tsa mokgwa; boleele jwa lone e le mabogo a le mabedi; bophara jwa lone e le letsogo; bogodimo jwa lone e le letsogo le bontlhanngwe. 11A lo manega gouta e e sa pekwang; a lo gaola ka gouta mo tikologong. 12A lo direla losi ka logong lwa bophara jwa seatla mo tikologong; a gaola losi loo ka gouta mo tikologong. 13A lo bopela melepo e le mene ya gouta, a gokelela melepo eo mo dikhutlong tse nne tsa maoto a lone. 14Melepo e ne e le fa tlase ga losi, e le masomelo a dithobane tsa go sikara lomati lwa bojelo loo. 15A betla dithobane tsa morukuru go sikara lomati ka tsona, a di manega gouta. 16Le gona a dira didiri tse di mo lomating, e bong megopo ya lone le dijana tsa lone le digo tsa lone le dinkgwana tse di dirisiwang mo tshupelong ya noo; a di dira ka gouta e e sa pekwang.

Setlhomo sa dipone

(Ekes. 25:31-40)

17Le gona a dira setlhomo sa dipone sa gouta e e sa pekwang. A dira setlhomo le matshego a sona le kutu ya sona ka gouta e e thudilweng. Dikgolokwane tsa sona, e bong dinoko tsa sona le dithunya tsa sona tsa bo di direleletswe mo go sona ka gouta e le nngwe.

18Jaanong go tswa dikala di le thataro mo ditlhakoreng tsa sona; dikala di le tharo tsa setlhomo mo lotlhakoreng longwe lwa sona le dikala tse tharo tsa setlhomo mo lotlhakoreng lwa bobedi lwa sona. 19Kala nngwe le nngwe e ne e na le dikgolokwane tse tharo tse e kete ke dithunya tsa moamantele, e le noko le sethunya; dikala tse thataro tsa setlhomo di ne di ntse jalo. 20Mo kutung ya setlhomo go ne go le dikgolokwane di le nne tse e kete ke dithunya tsa moamantele, e le dinoko tsa sona le dithunya tsa sona: 21Go ne go le noko kwa godimo; gape go le noko fa tlase ga dikala tse pedi tsa ntlha tsa sona; gape go le noko fa tlase ga dikala tse pedi tsa bobedi tsa sona; gape go le noko fa tlase ga dikala tse pedi tsa boraro tsa sona. Go ne go le jalo mo dikaleng tse thataro tsa sona. 22Dinoko tsa tsona le dikala e ne e le tsa gouta e le nngwe fela mmogo le kutu; setlhomo sotlhe e ne e le gouta e le nngwe e e thudilweng e e sa pekwang. 23Le gona a dira dipone tse supa tsa sona le dipomo tsa sona le dipomelo tsa sona ka gouta e e sa pekwang. 24A se dira le didiri tsotlhe tsa sona ka talente e le nngwe ya gouta e e sa pekwang.

Aletare ya go fisa maswalo

(Ekes. 30:1-5)

25Le gona a dira aletare ya go tshuba maswalo ka dipati tsa mokgwa; boleele jwa yona e le letsogo, le bophara jwa yona e le letsogo; e na le dikhutlo tse nne; bogodimo jwa yona e le mabogo a le mabedi. Dinaka tsa yona tsa fetela kwa tlase go nna maoto. 26A e manega gouta e e sa pekwang, e bong bophaphathi jwa yona le dithoko tsotlhe tsa yona le dinaka tsa yona; a e gaola ka gouta mo tikologong. 27A e direla melepo e le mebedi ya gouta fa tlase ga segaolo mo ntlheng tse pedi mo ditlhakoreng tse pedi tsa yona, e le masomelo a dithobane tse e sikarwang ka tsona. 28A betla dithobane tsa morukuru, a di manega gouta.

Lookwane lwa tlotso le ditswaiso

(Ekes. 30:22-28)

29Le gona a dira lookwane lwa tlotso lo lo boitshepo le tse di nkgang monate tse di sa pekwang tsa go kuisa musi, jaaka go dira motlhakanyi wa ditswaiso le ditlôlô.