Setswana 1970/1987 (TSW70)
34

Matlapa a mašwa a melao

(Doit. 10:1-5)

341Morago ga moo Morena a raya Moše a re: “Ipetlele matlapa a le mabedi a maboti a a tshwanang le ale a pele gore ke kwale mafoko mo matlapeng ao, a a neng a le mo matlapeng a pele, a o a thubagantseng.

34:1
Ekes. 32:19
2Kamoso o bo o ipaakantse, o tlhatlogele phakela mo thabeng ya Sinai, o eme fa go nna teng mo godimo ga thaba. 3A go se ka ga tlhatloga ope nao; le gona a go se ka ga bonwa ope mo thabeng yotlhe e; le difutshane le dikgomo di se ka tsa atamela thaba e, fa di fula.”
34:3
Ekes. 19:12,13
4Moše a betla matlapa a le mabedi a maboti a a tshwanang le a pele, a phakela mo mosong, a tlhatlogela mo thabeng ya Sinai jaaka Morena a mo laetse, a tshotse matlapa a mabedi a maboti ka diatla.

5Ke fa Morena a fologa a le mo lerung, a ema fa go ene, a kua leina la Morena.

34:5
Ekes. 33:19
6Jaanong Morena a feta fa pele ga gagwe, a kua a re: “Morena! Morena! Ke Modimo o o boutlwelo-botlhoko le boitshwarelo, o o sa feleng pelo, o o letlotlo la bopelotlhomogi le boikanyego;
34:6
Num. 14:18
Pes. 103:8
1 Joh. 4:16
7o o bolokelang ba le dikete bopelotlhomogi; o o itshwarelang molato le tlolo le boleo, mme o sa lese ope fela o sa mmetse, mme o beletsa bana le bana ba bana tshiamololo ya borraabo go ya losikeng lwa boraro le lwa bone.”
34:7
Ekes. 20:5,6

8Ke fa Moše a akofa a ikobela fa fatshe, a obamela 9a re: “Fa ruri ke bonye bopelotlhomogi mo matlhong a gago, Morena, a Morena a ke a ye le rona – gonne ke morafe wa dithamo tse di gagametseng – mme o re itshwarele molato wa rona le boleo jwa rona, o re tshole, re nne ba gago.”

Ntšhwafatso ya Kgolagano

(Ekes. 23:14-19; Doit. 7:1-5; 16:1-17)

10Ke fa Morena a araba a re: “Bona, ke tla dira kgolagano ya go re: Fa pele ga morafe otlhe wa gago ke tla dira dilo tse di gakgamatsang tse di iseng di ke di dirwe mo lefatsheng lotlhe le mo ditšhabeng tsotlhe. Mme morafe otlhe o ò leng mo gare ga ona o tla bona tiro ya Morena. Gonne di a boitshega tse ke tla di dirang ke na nao. 11Fela tshegetsang tse ke di lo laelang kajeno. Bonang, ke tla lo etelela pele, ke leleka Baamori le Bakanana le Bahethe le Baferesi le Bahewi le Bajebusi. 12Itiseng gore lo se ka lwa dira kgolagano le baagi ba lefatshe le lo tla tsenang mo go lone, e se re gongwe ba lo fetogela seru ba le mo gare ga lona.

34:12
Ekes. 23:32,33
13Mme lo dige dialetare tsa bone, lo thubaganye majwe a a motloutlo a bone, lo reme medimako ya bone ya Ašera.
34:13
Ekes. 23:24

14“Gonne ga lo a tshwanela go obamela modimo o sele. Gonne Morena yo leina la gagwe e leng Mofufegedi ke Modimo o o lefufa.

34:14
Ekes. 20:3,5
15Lo se ka lwa dira kgolagano le baagi ba lefatshe leo, e se re gongwe fa ba dira boaka ka go latela medimo ya bone ba e direla ditlhabelo, ba lo laletsa, mme lwa ja ditlhabelo tsa bone; 16e se re gongwe lwa batlela bomorwaa-lona bomorwadia-bone, mme ya re fa bomorwadia-bone ba dira boaka ka go latela medimo ya bone, ba dirisa bomorwaa-lona boaka ka go ba latedisa medimo ya bone.
34:16
Doit. 7:3
Baatlh. 3:6
1 Dikg. 11:2

17“Lo se ka lwa itirela medimo e e bopilweng.

34:17
Ekes. 20:2,3

18“Tshegetsang moletlo wa dinkgwe tse di sa bedisiwang, lo je dinkgwe tse di sa bedisiwang malatsi a supa ka sebaka sa kgwedi ya Abibi jaaka ke lo laetse. Gonne lo hudugile kwa Egepeto ka kgwedi ya Abibi.

19“Sengwe le sengwe se mmaaso a itibolang ka sona ke sa me, e bong tse ditonanyana tsotlhe tsa maitibolo a diruiwa tsa lona a dikgomo le a difutshane. 20Mme leitibolo la esele lo le rekolole ka kwana; mme fa lo sa le rekolole, lo le robe molala. Lo rekolole maitibolo otlhe a bomorwaa-lona. A go se nne ope yo o bonalang fa pele ga me a iphotlhere fela.

34:20
Ekes. 13:12-16

21“Dirang ditiro tsa lona ka malatsi a marataro, mme ka letsatsi la bosupa lo ikhutse; le fa go lemiwa gongwe go kotulwa lo ikhutse.

22“Le moletlo wa dibeke lo o tshegetse, e nne wa mabutswapele a kotulo ya mabele a korong le moletlo wa go fula maungo ka bofelo jwa ngwaga.

23“A banna botlhe ba lona ba bonale fa pele ga Morena, Morena Modimo wa Iseraele gararo ka ngwaga. 24E tla re fa ke se na go lo etelela pele le go leleka ditšhaba le go atlhamolosa naga ya lona, go se ke go nne ope yo o ka eletsang lefatshe la lona, fa lo ya go bonala fa pele ga Morena Modimo wa lona, gararo ka ngwaga.

25“Se tliseng madi a setlhabelo sa me mmogo le tse di bedisitsweng. A setlhabelo sa Tlolaganyo se se ka sa salela ka moso.

26“Tse di molemo tsa mabutswapele a masimo a lona lo di ise kwa Ntlong ya Morena, Modimo wa lona. Lo se ka lwa apaya potsane ka mašwi a mmaayo.”

27Jaanong Morena a raya Moše a re: “Kwala mafoko a; gonne ke dirile kgolagano nao le Baiseraele ka fa mafokong a.”

34:27
Ekes. 24:4
28Moše o ne a nna teng a na le Morena malatsi a le 40 le masigo a le 40, a sa je dijo a sa nwe metsi. Mme a kwala mafoko a kgolagano a le some mo matlapeng ale.
34:28
Ekes. 24:18
Math. 4:2
Ekes. 31:18
34:1

Moše o boa mo Sinai

29E rile Moše a fologa mo thabeng ya Sinai a bo a tshotse matlapa a molao ka diatla, mme Moše a bo a sa itse gore a letlalo la sefatlhego sa gagwe le a phatsima, ka a buile le Ona. 30Jaanong ya re Arone le Baiseraele botlhe ba leba Moše, ba fitlhela letlalo la sefatlhego sa gagwe le phatsima; ka moo ba boifa go mo atamela.

34:30
2 Bakor. 3:7-18
31Mme Moše a ba bitsa; ke fa Arone le bagolo botlhe ba phuthego ba ya kwa go ene, mme Moše a bua nabo. 32Morago ga moo Baiseraele botlhe ba atamela, mme a ba laela tsotlhe tse Morena o di buileng nae kwa thabeng ya Sinai. 33Ya re Moše a sena go fetsa go di ba bolelela, a bipa sefatlhego sa gagwe ka lesire. 34Mme e ne ya re fa Moše a tsena fa pele ga Morena go bua nae, a tlose lesire go fitlhelela a be a tswe; jaanong fa a sena go tswa, a bolelele Baiseraele tse a di laetsweng.
34:34
Ekes. 33:8,9
35Ke fa Baiseraele ba bona sefatlhego sa ga Moše, ba fitlhela letlalo la sefatlhego sa ga Moše le phatsima, mme Moše a busetsa lesire mo sefatlhegong sa gagwe, go ya a be a tsene gape go bua nae.

35

Molao wa Sabata

351Jaanong Moše a kgobokanya phuthego yotlhe ya Baiseraele, a ba raya a re: “Dilo tse Morena o di laotseng gore di dirwe ke tse: 2A tiro e dirwe ka malatsi a marataro, mme la bosupa e nne letsatsi le le boitshepo mo go lona, e nne la Sabata la boikhutso la Morena. Mongwe le mongwe yo o dirang tiro ka lone a a bolawe.

35:2
Ekes. 20:8-11
31:12-17
3Se gotseng molelo mo lelapeng lepe la lona ka letsatsi la Sabata.”

Kabelo ya Morena

(Ekes. 25:1-9)

4Moše a ba a raya phuthego yotlhe ya Baiseraele a re: “Tse Morena o di laotseng ke tse: 5Ntshetsang Morena kabelo ya di-tsa-lona. A mongwe le mongwe yo o pelotshweu a e tlise. Kabelo eo ya Morena e ka nna gouta gongwe selefera gongwe kgotlho; 6gongwe masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu le boboa jwa dipodi; 7gongwe matlalo a diphelehu a a hubiditsweng le matlalo a dintšwa tsa lewatle gongwe dipati tsa mokgwa; 8gongwe mafura a setlhomo sa dipone gongwe makga a a monate a lookwane lwa tlotso le a maswalo a a nkgang monate; 9gongwe majwe a a tlhokegang a šohama le majwe a a tlhokegang a a gokelelwang mo khibeng ya moperesiti le mo kgwatlhaneng ya sehuba.

Dilo tsa Tente ya Boipontsho

(Ekes. 39:32-43)

10“Jaanong a mongwe le mongwe yo o setswerere mo go lona a tle a dire tsotlhe tse Morena o di laotseng, 11e bong Tempelana le tente ya yona le thulelo ya yona le dikgogetso tsa yona le dipati tsa yona le mephakarego ya yona le maotwana a yona le ditlhako tsa yona; 12le Letlole le dithobane tsa lone le sekhurumelo sa thuanyo le lesire la go le sira; 13le lomati lwa dinkgwe tsa tshupo le dithobane tsa lone le didiri tsotlhe tsa lone le dinkgwe tsa tshupo; 14le setlhomo sa dipone se se bonegang le didiri tsa sona le dipone tsa sona le mafura a setlhomo; 15le aletare ya go tshuba maswalo le dithobane tsa yona le lookwane lwa tlotso le maswalo a a nkgang monate le sebipo sa mojako wa Tempelana; 16le aletare ya ditlhabelo tsa phiso le letloa la kgotlho la yona le dithobane tsa yona le didiri tsotlhe tsa yona; le mogopo o o tlhapelang le lekoto la ona; 17le legora lwa masela lwa lelapa le maotwana a lone le ditlhako tsa ona le sebipo sa kgoro ya lelapa; 18le dimapo tsa Tempelana le dimapo tsa lelapa le dithapo tsa tsona; 19le diaparo tsa maatlametlo tsa go direla Modimo mo Felong-ga-Boitshepo, e bong diaparo tse di boitshepo tsa ga Arone moperesiti; le diaparo tsa bomorwawe go dira tiro ya boperesiti.”

Baiseraele ba ntsha dikabelo tsa bone

20Ke fa phuthego yotlhe ya Baiseraele e phatlalala, e tloga fa pele ga Moše. 21Mme ba boa, mongwe le mongwe yo pelo ya gagwe e ratang, mongwe le mongwe yo mowa wa gagwe o utlwisisang, ba tlisa kabelo ya Morena ya go aga Tempelana ya Boipontsho le ya tirelo yotlhe ya yona le ya diaparo tse di boitshepo. 22Ga tla banna le basadi, botlhe ba ba peloditshweu ba tlisa dikgokelo le manyena le dipalamonwana le dibaga, e le dilo tsa mefutafuta tsa gouta; le botlhe ba ba nayang Morena gouta ka go e kgadikanya, 23le botlhe ba ba nang le masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu le boboa jwa dipodi le matlalo a diphelehu a a hubiditsweng le matlalo a dintšwa tsa lewatle, ba di tlisa. 24Mongwe le mongwe yo o ratang go ntsha kabelo ya selefera le ya kgotlho a tlisa kabelo eo ya Morena; mongwe le mongwe yo o nang le dipati tsa mokgwa tse di batlegang mo tirong yotlhe ya kago a di tlisa. 25Mosadi mongwe le mongwe yo o setswerere a otlha ka diatla, a tlisa tse a di otlhileng, e bong masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu. 26Basadi botlhe ba ba neng ba itse, ba bile ba rata ba otlha boboa jwa dipodi. 27Dikgosana tsone tsa tlisa majwe a a tlhokegang a šohama le majwe a a tlhokegang a a gokelelwang mo khibeng ya moperesiti le mo kgwatlhaneng ya yona 28le makga a a monate le mafura a setlhomo sa dipone le lookwane lwa tlotso le maswalo a a nkgang monate. 29Banna botlhe le basadi botlhe ba Baiseraele ba ba neng ba ikaeletse go tlisa tse di batlegang mo tirong yotlhe e Morena a e laotseng ka Moše gore e dirwe, ba tlisetsa Morena dineo tsa bopelotshweu.

Badiri ba dilo tsa Tempelana

(Ekes. 31:1-11)

30Mme Moše a raya Baiseraele a re: “Bonang, Morena o biditse Besalele ka leina; ke morwa Uri, morwa Hure, wa lotso lwa Juta. 31O mo tladitse Mowa wa Modimo o o itshupang ka botlhale le ka tlhaloganyo le ka kitso le ka botswerere mo tirong nngwe le nngwe 32gore a loge maano a maatlametlo, le go a dira ka gouta le ka selefera le ka kgotlho 33le ka go seta majwe le go a tlapisa le ka go betla dikgong le go dira tiro nngwe le nngwe e e batlang botswerere. 34Le gona o tsentse neo mo pelong ya gagwe ya go ruta ba bangwe, ene le Oholiabe, morwa Ahisamage, wa lotso lwa Dane. 35Bao o ba tladitse botlhale jwa pelo gore ba itse go dira ditiro tsotlhe tsa go seta le tsa go loga masela a a ditshwantsho le masela a a mebalabala le masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu le tsa go loga masela a mangwe. Ba tla dira ditiro tsotlhe, ba loga maano a maatlametlo.

36

Baiseraele ba ntsha dikabelo tse dintsi

361“Jaanong a Besalele le Oholiabe le banna botlhe ba ba tlhalefileng pelo, ba Morena o ba fileng botlhale le tlhaloganyo gore ba itse go dira tiro yotlhe ya go aga Ntlo e e Boitshepo, a ba e dire fela jaaka Morena a laetse.”

2Mme Moše a bitsa Besalele le Oholiabe le banna botlhe ba ba botlhale ba Morena o tsentseng botlhale mo dipelong tsa bone, botlhe ba ba ikaeletseng go ya tirong le go e dira. 3Ba amogela mo go Moše kabelo tsotlhe tse Baiseraele ba di ntsheditseng tiro ya go aga Ntlo e e Boitshepo gore e dirwe ka tsona. Mme batho ba nna ba tlisa dineo kwa go ene mo mosong mongwe le mongwe ka bopelotshweu. 4Ke fa batlhalefi botlhe ba ba dirang tiro yotlhe ya Ntlo e e Boitshepo ba tla, mongwe le mongwe a tswa kwa tirong e a e tshwereng, 5ba raya Moše ba re: “Batho ba tlisa tse dintsi go feta tse di batlegang mo tirong ya kago e Morena o laotseng gore e dirwe.”

6Jaanong Moše a laola gore go opiwe mokgosi mo bothibelelong o o reng: “A banna le basadi ba se tlhole ba dira sepe sa go oketsa kabelo ya Ntlo e e Boitshepo.” Ke fa batho ba khutla go tlisa. 7Tse di neng di ntshitswe di ne tsa ba lekana mo tirong yotlhe go e fetsa, tsa ba tsa sala.

Tempelana ya Boipontsho e a agiwa

(Ekes. 26:1-37)

8Botlhe ba ba pelo-di-tlhalefileng mo go ba ba tshwereng tiro, ba aga Tempelana ka masela a le some, e le a masweu a a ditlhale-pedi le a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi. Oholiabe a loga masela a a nang le ditshwantsho tsa boKerubime ka botswerere. 9Lesela lengwe le lengwe la bo le na le boleele jwa mabogo a le 28 le bophara jwa mabogo a le mane; masela otlhe a na le selekanyo se le sengwe fela. 10Oholiabe a rokaganya masela a le matlhano, a ba a rokaganya gape masela a matlhano a mangwe. 11A dira digole tsa lesela le lebududu fa mafelelong a lesela lengwe le le fa thoko ga thokaganyo ya ntlha; a dira jalo gape fa mafelelong a lesela la bofelo la thokaganyo ya bobedi. 12A dira digole di le 50 mo leseleng la ntlha, a dira digole di le 50 gape fa mafelelong a lesela le le mo thokaganyong ya bobedi, digole di lebanye. 13Le gona a dira dikgogetso tsa gouta di le 50, a tshwaraganya masela a mabedi ao ka dikgogetso tseo. Moago wa nna o le mongwe jalo.

14Gape a dira masela a boboa jwa dipodi gore e nne thulelo ya tente godimo ga Tempelana. A dira masela a le 11 a a ntseng jalo. 15Lesela lengwe le lengwe la bo le na le boleele jwa mabogo a le 30 le bophara jwa mabogo a le mane. Masela a le 11 ao a ne a lekalekana. 16A rokaganya masela a matlhano go sele, le masela a marataro a mangwe go sele. 17A dira digole di le 50 fa mafelelong a lesela la bofelo la thokaganyo ya ntlha; a ba a dira digole di le 50 fa mafelelong a lesela la bofela la thokaganyo ya bobedi. 18Le gona a dira dikgogetso tsa kgotlho di le 50 go tshwaraganya tente ka tsona gore e nne nngwe fela. 19Le gona a direla Tempelana thulelo ya matlalo a diphelehu a a hubiditsweng le thulelo gape ya matlalo a dintšwa tsa lewatle ka fa godimo ga yona.

20A ba a direla Tempelana lebota la dipati tsa mokgwa. 21Lobati longwe le longwe lo ne lo na le boleele jwa mabogo a le some le bophara jwa letsogo le bontlhanngwe jwa lone. 22Lobati longwe le longwe lo ne lo na le malomelo a le mabedi a a lebaganyeng; a a direla dipati tsotlhe tsa Tempelana. 23Fa e le dipati tsa Tempelana a direla lotlhakore lwa borwa dipati di le 20. 24Dipati tse di 20 tseo a di direla ditlhako tsa selefera di le 40; a direla malomelo a mabedi a lobati longwe le longwe ditlhako di le pedi. 25Le gona a direla lotlhakore lwa bobedi lwa Tempelana lo lo lebileng kwa bokone dipati di le 20 26le ditlhako di le 40 tsa tsona tsa selefera, ditlhako di le pedi ka fa tlase ga lobati longwe le longwe. 27Morago wa Tempelana o o hularetseng bophirimatsatsi a o direla dipati di le 6. 28Dikhutlo tsa Tempelana ka kwa morago a di direla dipati di le pedi. 29Tsa bo di pataganye go tswa kwa tlase di le mmogo, di pataganye go ya kwa godimo go fitlha molepong wa ntlha. A direla tsoo pedi jalo, e bong dikhutlo tse pedi. 30E ne e le dipati di le 8, ditlhako tsa tsona tsa selefera e le ditlhako di le 16, ditlhako di le pedi fa tlase ga lobati longwe le longwe.

31Le gona a dira mephakarego ka dikota tsa morukuru, e le metlhano ya dipati tsa lotlhakore longwe lwa Tempelana, 32le mephakarego e le metlhano ya dipati tsa lotlhakore lwa bobedi lwa Tempelana, le mephakarego e le metlhano ya dipati tsa morago wa Tempelana o o hularetseng bophirimatsatsi. 33Jaanong a dira mophakarego o o fa gare gore a kgabaganye dipati ka bogare go tswa ka fa go ya ka fa. 34A manega dipati gouta, a dira melepo ya tsona ka gouta go somela mephakarego mo go yona. Le mephakarego a e manega gouta.

35Le gona a dira lesire ka masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu a a ditlhale-pedi; a logela boKerubime mo go lone jaaka setswerere. 36A le direla maotwana a le mane a mokgwa, a a manega gouta; dikgoge tsa ona e le tsa gouta; a a bopela ditlhako di le nne tsa selefera. 37Le mojako wa Tempelana a o direla sebipo ka masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu a a ditlhale-pedi, se logilwe ke mologi wa masela a a marabata; 38le maotwana a le matlhano a sona le dikgoge tsa ona. A manega ditlhogo tsa ona le melepo ya ona gouta, ditlhako tse tlhano tsa ona e le tsa kgotlho.