Setswana 1970/1987 (TSW70)
28

Diaparo tsa baperesiti

(Ekes. 39:1-7)

281“Foo o atametse Arone mogoloo le bomorwawe nae kwa go wena, o ba ntshe mo Baiseraeleng gore a ntirele e le moperesiti, ene Arone le Natabe le Abihu le Eleasare le Ithamare, bomorwa Arone.

28:1
1 Ditiraf. 23:13
Ekes. 6:23
2O direle Arone mogoloo diaparo tse di boitshepo tsa tlotlo le tsa mokgabo. 3O bue le botlhe ba ba botlhale ba ke ba tladitseng mowa wa botswerere gore ba direle Arone diaparo gore a itshepisediwe go nna moperesiti wa me.
28:3
Ekes. 31:3
4Diaparo tse ba tshwanetseng go di dira ke tse: Kgwatlhana ya sehuba le khiba le kobo e kgolo le hempe e e logilweng ka botswerere le serwalo le moitlamo. A ba direle Arone mogoloo le bomorwawe diaparo tse di boitshepo jalo gore a ntirele e le moperesiti.

5“A ba tsee gouta le masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu, 6ba dire khiba ka gouta le ka masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu a a ditlhale-pedi a a logilweng ka botswerere. 7A e nne le dibata tse pedi tsa magetla tse di tshwaragantsweng. A e kopanngwe natso fa dintlheng tse pedi tsa yona. 8A moitlamo wa yona o segwe ka masela a yona, e nne wa gouta le wa masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu a a ditlhale-pedi.

9“O tsee majwana a a tlhokegang a le mabedi a šohama, o gwae maina a bomorwa Iseraele mo go ona; 10maina a le marataro a bone mo lentswaneng lengwe le a marataro a a setseng mo lentswaneng la bobedi ka fa ba tlhomaganang ka teng. 11O gwae maina a bomorwa Iseraele mo majwaneng a mabedi ao; e le tiro ya ba ba gabang mafika, ba ba gwayang sekano; o a tsenye mo khuparelong ya gouta. 12O gokelele majwana a mabedi ao mo dibateng tsa magetla tsa khiba, e le mafikana a a thusang gore Baiseraele ba gopolwe. A Arone a sikare maina a bone fa pele ga Morena mo magetleng a mabedi a gagwe gore Morena a ba gopole. 13O dire dikhuparelo tsa gouta 14le dikeetane di le pedi tsa gouta e e sa pekwang; o di dire ka go di tshopha jaaka megala; o gokelele dikeetane tse di tshophilweng mo dikhuparelong tsele.

Kgwatlhana ya katlholo

(Ekes. 39:8-21)

15“Le gona o dire kgwatlhana ya katlholo e logiwe ka botswerere; o e dire jaaka go dirilwe khiba; o e dire ka gouta le ka masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi le a masweu a a ditlhale-pedi. 16A e nne le dikhutlo di le nne e patagane. Boleele le bophara jwa yona bo lekane le seatla. 17Gokelela dikhuparelo tse di nang le majwana mo go yona; o dire methalo e le mene ya majwana. Mo mothalong wa ntlha go tlhomagane majwana a kareneole le topase le semarage. 18Mo mothalong wa bobedi go nne rubine le safire le jasepise. 19Mo mothalong wa boraro go nne hiasinte le agate le amethisete. 20Mo mothalong wa bone go nne kerisolite le šohama le onikese. A a tlapisiwe ka gouta e a huparele. 21A majwana ao a nne lesome le bobedi ka fa maineng a bomorwa Iseraele. Lentswana lengwe le lengwe le nne le leina la lotso longwe lwa ditso tse di lesome le bobedi le kwadilwe ka go gwaiwa jaaka sekano.

22“O dire dikeetane tse di tshophilweng mo kgwatlhaneng ya sehuba; di tshophilwe jaaka megala, e le tsa gouta e e sa pekwang. 23Dira mefitshane e le mebedi ya gouta mo kgwatlhaneng; o gokelele mefitshane e mebedi eo mo dikhutlong tse pedi tse di kwa godimo tsa kgwatlhana. 24Jaanong o gokelele dikeetane tse pedi tsa gouta mo mefitshaneng e mebedi eo fa dikhutlong tsa kgwatlhana. 25Mme dintlha tse pedi tse dingwe tsa dikeetane tse pedi tseo o di gokelele mo dikhuparelong tse pedi tsele; mme tsone o di bofelele mo dibateng tsa khiba ka fa pele ga yona.

26“Gape o dire mefitshane e le mebedi e mengwe ya gouta, o e gokelele mo dikhutlong tse pedi tse di kwa tlase tsa kgwatlhana fa mafelelong a yona a a potileng ka fa khibeng, ka fa teng. 27O dire mefitshane ya gouta e le mebedi gape, o e gokelele mo dibateng tse pedi tsa magetla tsa khiba ka fa pele fa tlase fa khiba e tshwaragantsweng teng le dibata tsa magetla fa godimo ga moitlamo wa khiba. 28A go gokelelwe kgwatlhana ka mogala o mobududu o o tswang mefitshaneng ya yona, o ya kwa mefitshaneng ya khiba gore kgwatlhana e pote ka fa godimo ga moitlamo wa khiba, mme e se ka ya suta, le e seng go tloga mo khibeng.

29“Arone a rwale maina a bomorwa Iseraele jalo mo kgwatlhaneng ya katlholo fa pelong ya gagwe, fa a tsena mo Felong-ga-Boitshepo fa pele ga Morena gore a tle a ba gopole ka gale. 30Gape dira ditengwa tse di bidiwang Lesedi le Tshiamo, o di tsenye mo kgwatlhaneng ya katlholo gore di nne fa pelong ya ga Arone, fa a tsena go ema fa pele ga Morena. Arone o tla rwala katlholo ya Baiseraele jalo fa pelong ya gagwe fa pele ga Morena ka gale.

28:30
Lef. 8:8
Num. 27:21
Doit. 33:8

Diaparo tse dingwe tsa baperesiti

(Ekes. 39:22-31)

31“Kobo e kgolo e e ka fa teng ga khiba o e dire yotlhe ka lesela le lebududu. 32A go nne phatlha ya go somela tlhogo mo go yona; phatlha ya yona e nne le momeno mo molaleng o logilwe. A e nne phatlha e e tshwanang le ya seaparo sa tshipi sa motlhabani gore e se ka ya gagoga. 33Le gona o dire digaranata mo mafelelong a kobo ka masela a mabududu le a bohibidu jwa bofifadu le a bohibidu jwa madi, di nne mo mafelelong a yona go e potologa yotlhe kwa tlase. Mme a ditshipinyana tse di lelang tsa gouta di tlhabakane natso go potologa kobo yotlhe. 34Tshipinyana ya gouta e bapane le garanata di dikologe jalo mo mafelelong a kobo e kgolo. 35A Arone a e apare, fa a ya go ntirela gore go lela ga ditshipinyana go utlwale, fa a tsena mo Felong-ga-Boitshepo fa pele ga Morena, le fa a tswa gore a se ka a swa.

36“Le gona o dire papetlana ya gouta e e sa pekwang, o gwae mo go yona jaaka go gwaiwa sekano o re: ‘O itshepetse Morena.’ 37Gape o gokelele mogala wa lesela le lebududu mo go yona gore e bofelelwe mo serwalong; a e nne fa pele ga serwalo fa phatleng. 38A e nne mo phatleng ya ga Arone gore Arone a rwale melato ya Baiseraele ya go fosetsa tse di boitshepo tse ba di itshepisang, e bong dineo tsotlhe tse ba di kgethelang Felo-ga-Boitshepo. A e nne mo phatleng ya ga Arone ka gale gore ba tle ba kgatlhe Morena.

39“Le gona o loge hempe ka lesela le le marabata, o dire serwalo ka lesela le lesweu, o dire moitlamo ka mokgwa wa go loga marabata.

40“O direle bomorwa Arone dihempe le meitlamo; o be o ba direle ditlhoro tsa tlotlo le mokgabo. 41O di apese Arone mogoloo le bomorwawe nae, o ba tlotse, o tlatse diatla tsa bone, o ba itshepise gore ba ntirele e le baperesiti.

28:41
Lef. 8:12
Ekes. 29:9,24
42O ba direle marokgwe a lesela le lesweu go bipa bosaikatega; a simologe fa lethekeng go fitlha mo diropeng. 43A Arone le bomorwawe ba a apare, fa ba tsena mo Tempelaneng ya Boipontsho, gongwe fa ba atamela kwa aletareng go direla mo Felong-ga-Boitshepo gore ba se ka ba ithwesa molato, ba swa. Se ke molao o o sa khutleng wa gagwe le wa losika lwa gagwe sehularong sa gagwe.

29

Ditaelo tsa go tlhoma baperesiti

(Lef. 8:1-36)

291“Se o tshwanetseng go se ba direla go ba itshepisa gore ba ntirele e le baperesiti ke se: Tsaya poana e le nngwe le diphelehu di le pedi tse di se nang bogole 2le dinkgwe tse di sa bedisiwang le dinkgwenyana tse di sa bedisiwang tse di dubilweng ka lookwane le dinkgwenyana tsa dipapetla tse di tshasitsweng lookwane; o di dire ka bupe jo bo boleta jwa korong. 3O di bee mo serotong se le sengwe, o be o di tlise ka seroto mmogo le poana ele le diphelehu tse pedi.

4“Mme o atametse Arone le bomorwawe kwa mojakong wa Tempelana ya Boipontsho, o ba tlhapise ka metsi. 5O be o tsee diaparo, o apese Arone hempe le kobo e kgolo ya khiba le khiba le kgwatlhana ya sehuba, o mo tlame ka moitlamo wa khiba. 6O mo rwese serwalo mo tlhogong, o gokelele papetlana e e boitshepo mo serwalong.

29:6
Ekes. 28:36
39:30
7O be o tsee lookwane lwa tlotso, o lo tshele mo tlhogong ya gagwe, o mo tlotse jalo.
29:7
Ekes. 30:25

8“Le gona o atametse bomorwawe, o ba apese dihempe, 9o ba tlame ka meitlamo, Arone le bomorwawe, o ba rwese ditlhoro gore ba amogele boperesiti ka molao o o sa khutleng; o tlatse diatla tsa ga Arone le tsa bomorwawe.

29:9
Ekes. 28:41

10“O ise poana fa pele ga Tempelana ya Boipontsho; jaanong a Arone le bomorwawe ba bee diatla mo tlhogong ya poana. 11E nne gona o tlhabang poana fa pele ga Morena fa mojakong wa Tempelana ya Boipontsho. 12O be o tsee madi mangwe a poana, o a tshase mo dinakeng tsa aletare ka monwana wa gago, mme madi otlhe a a setseng o a tshololele fa maotong a aletare.

13“Jaanong o tsee lomipi lotlhe lo lo apesitseng mogodu le mafura a a mo sebeteng le diphilo tse pedi le matlhaname a tsona, o di fisetse mo aletareng. 14Mme nama ya poana le letlalo la yona le moswang wa yona o di fise ka molelo ka kwa ntle ga bothibelelo. Ke setlhabelo sa boleo.

15“Le gona o tsee phelehu nngwe, mme a Arone le bomorwawe ba bee diatla mo tlhogong ya phelehu. 16Jaanong o tlhabe phelehu, o tsee madi a yona, o a kgatshe mo ditlhakoreng tsotlhe tsa aletare. 17O be o kgaoganye phelehu, o tlhatswe mateng a yona le memomo ya yona, o di bee fa dinameng tsa yona le fa tlhogong ya yona. 18O fisetse phelehu yotlhe mo aletareng. Ke setlhabelo sa phiso sa Morena, ke monko o o nkgang monate. Ke setlhabelo sa molelo sa Morena.

19“Le gona o tsee phelehu ya bobedi, mme a Arone le bomorwawe ba bee diatla mo tlhogong ya yona. 20E nne gona o tlhabang phelehu eo, o tsee madi mangwe a yona, o a tshase mo tsebeng e e jang ya ga Arone le mo ditsebeng tse di jang tsa bomorwawe le mo menwaneng e megolo ya diatla tsa bone tse di jang le mo menwaneng e megolo ya dinao tsa bone tse di jang. O be o kgatshe madi a a setseng mo ditlhakoreng tsotlhe tsa aletare. 21O be o tsee madi mangwe a a mo aletareng le lookwane longwe lwa tlotso, mme o di kgatshe mo go Arone le mo diaparong tsa gagwe le mo go bomorwawe le mo diaparong tsa bomorwawe nae. Ene o tla itshepa jalo le diaparo tsa gagwe le bomorwawe le diaparo tsa bone.

22“Jaanong mo phelehung eo o tsee mafura le mogatla o o mafura le lomipi lo lo apesitseng mogodu le mafura a sebete le diphilo tse pedi le matlhaname a tsona le serope se se jang – gonne ke phelehu ya go tlhoma moperesiti

29:22
Lef. 3:3,4
8:22
23le senkgwe se le sengwe le senkgwenyana se le sengwe sa lookwane le senkgwenyana se sepapetla se le sengwe, o di ntshe mo serotong sa tse di sa bedisiwang se se fa pele ga Morena. 24Tsotlhe tseo o di bee mo diatleng tsa ga Arone le mo diatleng tsa bomorwawe, o di kgadikanye e le tshupelo ya kgadikanyo fa pele ga Morena. 25O be o di tsee gape mo diatleng tsa bone, o di fisetse mo aletareng mo godimo ga setlhabelo sele sa phiso, e le monko o o nkgang monate fa pele ga Morena. Ke setlhabelo sa molelo sa Morena.

26“Jaanong o tsee sehuba sa phelehu ya go tlhoma moperesiti e e leng ya ga Arone, o se kgadikanye fa pele ga Morena. Sona e be kabelo ya gago.

27“Jaanong o itshepise sehuba seo sa setlhabelo sa kgadikanyo se se kgadikantsweng le serope sele sa seabe se se abetsweng baperesiti tse e leng tsa phelehu ya go tsenya Arone le bomorwawe mo tirong ya boperesiti

29:27
Num. 18:18
28gore e nne tsa ga Arone le tsa bomorwawe, e le tshiamelo ya bone ka bosakhutleng, di ntshiwe ke Baiseraele. Gonne ke seabe; ke seabe se se ntshiwang ke Baiseraele, e le karolo ya ditlhabelo tsa bone tsa tebogo. Ke seabe sa bone se ba se abelang Morena.

29“Diaparo tse di boitshepo tsa ga Arone e tla nna tsa bomorwawe sehularong sa gagwe gore ba tlodiwe ba di apere, ba tsenngwe tirong ya boperesiti ba di apere. 30Morwawe yo o tla nnang moperesiti mo boemong jwa gagwe, yo o tla tsenang mo Tempelaneng ya Boipontsho go direla mo Felong-ga-Boitshepo, a a di apare malatsi a supa.

31“Wena o tsee phelehu ya go ba tsenya mo tirong ya boperesiti, o apee nama ya yona mo Felong-ga-Boitshepo. 32Jaanong a Arone le bomorwawe ba je nama ya phelehu eo le senkgwe se se mo serotong fa mojakong wa Tempelana ya Boipontsho. 33A ba di je tse ba batletsweng boitshwarelo ka tsona, fa ba tsenngwa mo tirong ya boperesiti e go itshepisiwa. Mme o sele a se ka a di ja, gonne di boitshepo. 34Fa go ka sala nama ya go tlhoma moperesiti gongwe senkgwe go fitlhela kamoso, o fise tse di setseng ka molelo; a di se ka tsa jewa, gonne di boitshepo.

35“O direle Arone le bomorwawe jalo fela jaaka ke go laetse. Tiro ya go ba tsenya mo tirong ya boperesiti e tsee malatsi a supa. 36Le gona o tlhabe poana ya setlhabelo sa boleo ka letsatsi lengwe le lengwe go nna thuanyo; o tlose boleo mo aletareng ka go batla boitshwarelo mo godimo ga yona; o e tlotse go e itshepisa. 37O dire tsa go batla boitshwarelo malatsi a supa mo godimo ga aletare; o e itshepise jalo. Foo aletare e tla nna boitshepo thata. Mongwe le mongwe yo o e amang o tla itshepa.

Ditlhabelo tsa malatsi otlhe

(Num. 28:1-8)

38“Se o tshwanetseng go se dira mo aletareng ka letsatsi lengwe le lengwe ke setlhabelo sa phiso sa ka metlha sa dikwana di le pedi tse di ngwaga o le mongwe. 39Kwana nngwe o e dire setlhabelo mo mosong; kwana ya bobedi o e dire setlhabelo mantsiboa.

29:39
Pes. 141:2
40Mme o tlise karolo ya lesome ya efa ya bupe jo bo boleta jo bo dubilweng ka karolo ya bone ya hina ya lookwane lo lo thugilweng le tshupelo ya noo ya karolo ya bone ya hina ya weine mmogo le kwana ya ntlha. 41Kwana ya bobedi o e dire setlhabelo mantsiboa, o e dire le tshupelo ya dijo le tshupelo ya noo ya yona jaaka mo mosong go nna monko o o nkgang monate. Ke setlhabelo sa molelo sa Morena.

42“Ke sona setlhabelo sa phiso sa metlha yotlhe mo ditshikeng tsa lona fa mojakong wa Tempelana ya Boipontsho fa pele ga Morena; ke kwa ke tla kopanang le lona teng gore ke bue nao gona. 43Ke tla kopana le Baiseraele teng; Tempelana e tla itshepisiwa ka kgalalelo ya me.

29:43
Ekes. 20:24
44Ke tla itshepisa Tempelana ya Boipontsho le aletare jalo. Ke tla itshepisa Arone le bomorwawe gore ba ntirele e le baperesiti. 45Ke tla aga jalo mo gare ga Baiseraele, ke nna Modimo wa bone. 46Ba tla lemoga jalo, fa ke le Morena Modimo wa bone yo ke ba ntshitseng mo lefatsheng la Egepeto gore ke age mo gare ga bone ke le Morena, Modimo wa bone.

30

Aletare ya go tshuba maswalo

(Ekes. 37:25-28)

301“Le gona o dire aletare ya go tshuba maswalo; o e dire ka dipati tsa mokgwa. 2Boleele jwa yona e nne letsogo le boatlhamo jwa yona e nne letsogo; e nne le dikhutlo di le nne; bogodimo jwa yona e nne mabogo a le mabedi. Dinaka tsa yona di fetele kwa tlase go nna maoto. 3O e manege gouta e e sa pekwang, e bong bophaphathi jwa yona le dithoko tsa yona tsotlhe le dinaka tsa yona. O e gaole ka gouta mo tikologong. 4O e direle melepo e le mebedi ya gouta, e nne fa tlase ga segaolo mo ntlheng tse pedi; o e gokelele mo ditlhakoreng tse pedi tsa yona gore go somelwe dithobane mo go yona go e sikara.

5“O be o betle dithobane tsa morukuru, o di manege gouta. 6O e bee ka fa ntle ga lesire le le sirileng Letlole la Tshupo, e lebaganye le sekhurumelo sa thuanyo se se mo godimo ga tshupo ya molao kwa ke tla kopanang nao teng.

30:6
Ekes. 25:22

7“A Arone a tshubele maswalo a a nkgang monate mo go yona; a a tshube mo mosong mongwe le mongwe, fa a baakanya dipone.

30:7
Pes. 141:2
Tshen. 5:8
8E ne e re fa Arone a tshuba dipone mantsiboa a a tshuba; a go kuisiwe musi jalo ka gale fa pele ga Morena mo ditshikeng tsa lona. 9Lo se ka lwa tshuba maswalo a sele mo go yona le e seng setlhabelo sa phiso le fa e le tshupelo ya dijo; le tshupelo ya noo lo se ka lwa e tshela mo go yona.
30:9
Lef. 10:1
10A Arone a dire tsa thuanyo mo dinakeng tsa yona gangwe ka ngwaga; a a dire tsa thuanyo mo go yona ka madi a setlhabelo sa boleo gangwe ka ngwaga. A go nne jalo mo ditshikeng tsotlhe tsa lona. E boitshepotshepo mo Moreneng.”
30:10
Lef. 16:18
Ekes. 29:37

Lekgetho

11Jaanong Morena a bua le Moše a re: 12“E re fa o bala Baiseraele ba mephato e e kuiwang, a mongwe le mongwe yo o kuiwang a ntshetse Morena segololo sa bophelo jwa gagwe gore kotlo e se ka ya ba wela, fa ba balwa. 13Se mongwe le mongwe wa mephato e e kuiwang a tshwanetseng go se ntsha ke bontlhanngwe jwa šekele ya Felo-ga-Boitshepo e e leng digera di le 20. Bontlhanngwe joo jwa šekele a e nne lekgetho la Morena. 14Mongwe le mongwe wa mephato e e kuiwang yo o dinyaga di le 20 le go feta foo a a ntshe lekgetho la Morena. 15E ne e re fa lo ntshetsa Morena lekgetho le e leng segololo sa maphelo a lona mohumi a se ke a oketsa, modidi a se ke a tlhaetsa bontlhanngwe jwa šekele. 16Madi ao a thuanyo o a tsee mo Baiseraeleng, o a beele tirelo ya Tempelana ya Boipontsho gore Baiseraele ba gopolwe fa pele ga Morena, mme lo tle lo fiwe boitshwarelo.”

Mogopo wa kgotlho o o tlhapelang

17Morena a ba a bua le Moše a re: 18“Le gona o dire mogopo o o tlhapelang wa kgotlho le lekoto la ona la kgotlho. O o bee fa gare ga Tempelana ya Boipontsho le aletare, o tshele metsi mo go ona

30:18
Ekes. 38:8
19gore Arone le bomorwawe ba tlhape diatla le dinao ka ona. 20E ne e re fa ba tsena mo Tempelaneng ya Boipontsho ba tlhapa ka metsi gore ba se ka ba swa; gongwe fa ba atamela fa aletareng go direla Morena ka go mo tshubela setlhabelo sa molelo 21a ba tlhape diatla le dinao, e se re gongwe ba swa. A selo se e nne molao o o sa khutleng mo go bone; mo go ene le mo baneng ba gagwe le go ya pele.”

Lookwane lwa tlotso le tsa go tshuba maswalo

22Morena a ba a bua le Moše a re: 23“Tsaya ditswaiso tse di molemolemo, e bong boroku jwa mera jo bo nkgang monatenate jwa dišekele di le 500 le bontlhanngwe jwa selekanyo seo jwa makwati a kinamone a a nkgang monate, e bong dišekele di le 250 le lotlhaka lo lo tswaisang lwa dišekele di le 250 24le makwati a kasia a dišekele di le 500 tsa šekele ya Felo-ga-Boitshepo le hina ya lookwane lwa setlhare sa olefa. 25O dire lookwane lwa tlotso lo lo boitshepo ka tsona, e nne setlolo sa lookwane se se tlhakantsweng ka ditswaiso tseo, e nne tiro ya go tlhakanya ka botswerere. A e nne lone lookwane lwa tlotso lo lo boitshepo.

30:25
Ekes. 37:29

26“Jaanong o tlotse Tempelana ya Boipontsho ka lone le Letlole la Tshupo 27le lomati lwa dinkgwe tsa tshupo le didiri tsotlhe tsa lone le setlhomo sa dipone le didiri tsa sona le aletare ya go tshubela maswalo; 28le aletare ya setlhabelo sa phiso le didiri tsotlhe tsa yona le mogopo o o tlhapelang le lekoto la ona. 29O di itshepise jalo gore di nne boitshepotshepo, mongwe le mongwe yo o di amang o tla itshepa.

30“Le gona o tlotse Arone le bomorwawe, o ba itshepise gore ba ntirele e le baperesiti.

30:30
Ekes. 29:7
31Mme o bolelele Baiseraele o re: ‘Ke lone lookwane lwa me lwa tlotso lo lo tshwanetseng go kaiwa boitshepo ke ditshika tsotlhe tsa lona. 32Lo se ka lwa tshelwa mo mmeleng wa motho o sele; lo se ka lwa dira setlolo se se tlhakantsweng jalo. Se boitshepo. Lo se kae boitshepo! 33Mongwe le mongwe yo o ka tlhakanyang se se ntseng jalo, gongwe a se naya motho o sele, o tshwanetse go bolawa le go tlosiwa jalo mo morafeng wa ga gabo.’ ”

Tse di nkgang monate

34Morena a ba a raya Moše a re: “Tsaya tse di nkgang monate, e bong boroku jwa setlhare sa Storakese le kgetla ya lewatle le boroku jwa Galabano, e le makga a a monate le matlhare a leswalo a a sa pekwang; a di tsewe ka go lekalekana ga tsona. 35O dire tse di kuisang musi ka tsona di tlhakantswe ka botswerere di lokilwe ka letswai, di le phepa, di le boitshepo.

30:35
Ekes. 37:29
36Tsaya go gongwe ga tsona, o sile, e nne bupe; o bo bee fa pele ga Letlole la Tshupo mo Tempelaneng ya Boipontsho kwa ke tla kopanang nao teng. A bo kaiwe boitshepotshepo ke lona. 37Jaanong fa lo itirela tse di kuisang musi, lo se ka lwa di tlhakanya jaaka tseo. A tseo e nne tse di boitshepo tsa Morena mo go lona. 38Mongwe le mongwe yo o dirang tse di ntseng jalo go dupa monate wa tsona, a a bolawe, a kumolwe mo morafeng wa ga gabo.”