Setswana 1970/1987 (TSW70)
22

Melao ka ga di-tsa-motho

221“Fa monna a utswa kgomo gongwe nku, a e tlhaba gongwe a e rekisa, foo a a lefe kgomo eo ka dikgomo di le tlhano le nku eo ka dinku di le nne.

22:1
Luka 19:8
2Fa legodu le bonwa le phunya ntlo le itewa, le be le swa, moitei ga a na molato wa polao. 3Fa letsatsi le setse le le tlhabetse, foo ke molato wa polao. Legodu le tshwanetse go lefa; fa le se na sepe, a le rekisiwe ka ntlha ya bogodu jwa lone. 4Fa se le se utswitseng se fitlhelwa mo diatleng tsa lone se sa phela, le fa e le kgomo gongwe esele kampo nku, foo a le lefe ka tse pedi.

5“Fa monna a fudisa mo tshimong gongwe mo tshimong ya moweine, mme a lesa diruiwa tsa gagwe di itaola ka go fula mo tshimong ya yo mongwe, foo a a lefe ka tse dintle tsa tshimo ya gagwe le ka tse dintle tsa tshimo ya moweine ya gagwe.

6“Fa molelo o ka fetela pele, wa fisa matlhaku, ga šwa mabele a a kgobokantsweng gongwe a a mo letlhakeng gongwe naga, foo yo o tshubileng molelo o tshwanetse go lefa tshenyo yotlhe.

7“Fa monna a neela mongwe-ka-ene madi gongwe dithoto gore a di mmolokele, mme di utswiwa mo ntlong ya monna yoo: Foo legodu, fa le tshwarwa, le tshwanetse go lefa gabedi. 8Fa legodu le sa tshwarwe, a mong wa ntlo a atamele fa pele ga baatlhodi, go tlhotlhomisiwe gore a ga se ene o tsereng dithoto tsa mongwe-ka-ene.

22:8
Ekes. 21:6

9“Ka gale, fa go le kganetsanyo ka ga molato wa kgomo gongwe wa esele gongwe wa sefutshane gongwe wa kobo gongwe wa se sengwe se se timetseng, fa yo o latlhegetsweng a re: ‘Ke sa me!’ A kgang ya ba babedi bao e tle fa pele ga baatlhodi. Mme yo baatlhodi ba mmonang molato, a a lefe mongwe-ka-ene gabedi.

10“Fa monna a neela mongwe-ka-ene esele gongwe kgomo gongwe sefutshane gongwe seruiwa se sengwe gore se nne lefisa, mme se swa gongwe se robega gongwe se thopiwa, go sa bone ope: 11Foo a go ikana ka Morena go fedise kgang ya ba babedi bao ya go re, a ga se ene yo o jeleng seruiwa sa mongwe-ka-ene; a mong wa sona a dumele gona, mme yole a se ka a lefa. 12Mme fa se utswilwe tota mo go ene, a a lefe mong wa sona. 13Fa se gagotswe tota ke sebata, a a se tlise se itshupe jalo; ga a na go lefa se se gagotsweng.

22:13
Gen. 31:39

14“Fa motho a adima sengwe mo go mongwe-ka-ene, mme se robega gongwe se swa, mong wa sona a se yo, foo moadimi o tshwanetse go se lefa. 15Fa mong wa sona a ne a le fa go sona a se ka a lefa. Fa se adimilwe ka madi, tuelo ya kadimo ke yona tefa.

Melao ka ga kgokafalo le ka ga tse dingwe

16“Fa monna a raela lekgarebe le le iseng le beelelwe, a robala nalo, a a le ntshetse bogadi jo bo tletseng, e nne mosadi wa gagwe.

22:16
Doit. 22:28,29
17Mme fa rraalo a ka gana go le mo naya, a a lefe madi a a kana ka bogadi jwa lekgarebe.

18“Mosadi wa moloi o se ka wa mo lesa a phela.

22:18
Lef. 20:6,27
Doit. 18:10
1 Sam. 28:9

19“Mongwe le mongwe yo o robalang le seruiwa o tshwanetse go bolawa.

22:19
Lef. 18:23
Doit. 27:21

20“Yo o tlhabelang medimo e sele, e seng Morena a le esi fela, a a bolawe, o hutsitswe ke Modimo.

22:20
Doit. 13:7-18
17:2-7

21“Lo se ka lwa gatelela moeng le e seng go mo pitlaganya; gonne lo ne lo le baeng kwa lefatsheng la Egepeto.

22:21
Ekes. 23:9
Lef. 19:33,34
Doit. 10:18,19
24:17,18
27:19
22Lo se ka lwa bogisa motlholagadi ope le e seng lesiela lepe.
22:22
Jes. 1:17
23Gonne fa lo ka ba bogisa, mme ba goela go nna, ruri, ke tla utlwa selelo sa bone. 24Le gona ke tla tuka bogale, ke lo bolaisa tšhaka gore basadi ba lona ba nne batlholagadi, le bana ba lona ba nne masiela.

25“Fa o adima mongwe-ka-wena yo o humanegileng wa morafe wa me madi, o se ka wa a tsadisa. Se batleng koketso mo go ene.

22:25
Lef. 25:36
Doit. 23:20
24:10
26Fa o tsaya kobo ya mongwe-ka-wena go emela molato, o e mmusetse letsatsi le ise le phirime.
22:26
Doit. 24:12,13
27Gonne ke yona fela e a e aparang, ke yona seaparo sa mmele wa gagwe. Fa e se yo, o ka robala ka eng? Go seng jalo, o tla goela go nna, mme ke tla mo utlwa, gonne ke bopelotlhomogi.

28“O se ka wa kgala Modimo; o se ka wa hutsa mmusi morafeng wa ga eno.

22:28
Ekes. 21:6
Moreri 10:20
Dit. 23:5

29“Se diege go ntsha kabelo ya thobo yotlhe le ya matute a segatelo sa gago; o nkabele morwao wa ntlha.

22:29
Doit. 18:4
Ekes. 13:2,13
30Dira fela jalo le ka maitibolo a dikgomo tsa gago le a dinku tsa gago. A di nne le bommaatso malatsi a supa; mme e re ka letsatsi la borobedi ò di ntsisetse.
22:30
Lef. 22:27

31“Lo nne batho ba me ba ba boitshepo. Lo se ka lwa ja nama ya se se gagotsweng mo nageng; lo e latlhele dintšwa.

23

Tshiamo le tshwanelo

231“O se ka wa bolela magatwe a ditshele. O se ka wa emela moikepi ka go nna mosupi wa kgobelelo.

23:1
Ekes. 20:16
2Se latele bontsi mo bosuleng. Le gona o se ka wa supa mo tshekong ka go faposiwa ke bontsi go sokamisa tshiamo. 3Se gobelele mohumanegi mo tshekong ya gagwe.
23:3
Lef. 19:15

4“Fa o bona kgomo ya mmaba wa gago gongwe esele ya gagwe e timetse, o e busetse kwa go ene.

23:4
Luka 6:27
5Fa o bona esele ya yo o go tlhoileng e robaditswe ke morwalo wa yona, o se ka wa mo tlhokomologa fela, nnyaya, mo thuse go e belesolola.

6“Se kgopamise tshiamo ya bahumanegi ba gago mo ditshekong tsa bone.

23:6
Doit. 27:19
7Katogana le kgang ya maaka. Se bolae yo o se nang molato yo o siameng. Gonne ga nkitla ke atlholela moikepi. 8Ò se ka wa amogela thelesetso. Gonne thelesetso e foufatsa ba ba bonang; e sokamisa mafoko a basiami.
23:8
Doit. 16:19
27:15

9“Le gona o se ka wa gatelela moeng. Kana lo itse maikutlo a moeng ka losi; gonne lo ne lo le baeng kwa lefatsheng la Egepeto.

23:9
Ekes. 22:20

Ngwaga wa bosupa, letsatsi la bosupa

10“Lema tshimo ya gago dinyaga di le thataro, o robe dijo tsa yona.

23:10
Lef. 25
Doit. 15:1-11
11Mme ka ngwaga wa bosupa o e latse, e nne fela e sa lengwe gore badidi ba morafe wa gago ba je. Tse ba di tlogelang di jewe ke diphologolo tsa naga. Le tshimo ya gago ya moweine le ditlhare tsa gago tsa olefa o dire jalo ka tsona.

12“Dira ditiro tsa gago ka malatsi a marataro, mme o ikhutse ka letsatsi la bosupa gore kgomo ya gago le esele ya gago di ikhutse; le gore morwa lelata la gago le moeng ba lapologe.

23:12
Ekes. 20:8-11

13“Itiseng mo go tsotlhe tse ke di lo boleletseng. Lo se ka lwa boka maina a medimo e sele. A a se ka a umakiwa ke melomo ya lona.

23:13
Još. 23:7

Meletlo e meraro e megolo

(Ekes. 34:18-26; Doit. 16:1-17)

14“Ntireleng moletlo gararo ka ngwaga: 15Dirang moletlo wa dinkgwe tse di sa bedisiwang, lo je dinkgwe tse di sa bedisiwang malatsi a supa ka sebaka sa kgwedi ya Abibi jaaka ke lo laetse; gonne lo hudugile kwa Egepeto ka yona. Mme lo se ka lwa bonala fa pele ga me lo iphotlhere fela.

23:15
Ekes. 12:15

16“Lo be lo dire moletlo wa thobo wa mabutswapele a dijwalo tsa lona tse di mo tshimong; le moletlo wa go fula maungo ka bofelo jwa ngwaga, fa lo kgobokanya maungo a lona mo tshimong. 17A banna botlhe ba lona ba bonale gararo ka ngwaga fa pele ga Morena Modimo.

18“Se tliseng madi a setlhabelo sa me mmogo le tse di bedisitsweng; le gona a mafura a moletlo wa me a se ka a salela kamoso.

23:18
Ekes. 12:10

19“Tse dintle tsa mabutswapele a lona di iseng kwa ntlong ya Morena Modimo wa lona. Se apeeng potsane ka mašwi a mmaayo.

23:19
Doit. 26:1-11
Ekes. 22:29
Doit. 14:21

Ditsholofetso le ditaelo

20“Bona, ke roma moengele gore a lo etelele pele, a tle a lo boloke mo tseleng, a lo fitlhise kwa felong fa ke go baakantseng.

23:20
Ekes. 14:19
21Itiseng mo go ene, lo utlwe lentswe la gagwe; se mo ganetseng, gonne o ka gana go itshwarela ditlolo tsa lona; kana nna ka nosi ke iponatsa ka ene.
23:21
Jes. 63:9,10
22Mme e tla re fa lo utlwa lentswe la gagwe, lo dira tsotlhe tse ke di lo laelang, foo ke nne mmaba wa baba ba lona, ke ganetse ba ba lo ganetsang. 23Ruri, moengele wa me o tla lo etelela pele, a lo fitlhisa kwa go Baamori le Bahethe le Baferesi le Bakanana le Bahewi le Bajebusi, mme ke tla ba fedisa. 24Lo se ka lwa obamela medimo ya bone le e seng go e direla le e seng go dira jaaka bone ba dira, mme lo e digele ruri, lo pšhwetlakanye mafika a bone a a betlilweng motloutlo.
23:24
Ekes. 20:5
Lef. 18:3

25“Direlang Morena Modimo wa lona, foo o tla tshegofatsa dijo tsa lona le metsi a lona. Ke tla tlosa malwetse mo go lona.

23:25
Ekes. 15:26
26Ga go ne go nna le mosadi ope yo o senyegelwang le yo o ka nnang moopa mo lefatsheng la lona. Ke tla lo tlaletsa palo ya malatsi.

27“Ke tla romela theregiso ya me go lo etelela pele; ke tla silofatsa morafe mongwe le mongwe o lo tla fitlhang kwa go ona. Ke tla tshabisa baba botlhe ba lona pele ga lona. 28Ke tla romela mefukgomo go lo etelela pele gore e leleke Bahewi le Bakanana le Bahethe pele ga lona.

23:28
Doit. 1:44
7:20
Još. 24:12
29Ga nkitla ke ba leleka fa pele ga lona ka ngwaga o le mongwe, e se re gongwe lefatshe la fetoga sekaka, le dibata tsa naga tsa lo ntsifalela. 30Ke tla ba leleka ke iketlile ka go latelana ga bone go ya go fitlhelela lo ate, lo je lefatshe lotlhe boswa.

31“Ke tla sega molelwane wa lona go tswa Lewatleng la Motlhaka go fitlha lewatleng la Bafelesita le go tswa kwa sekakeng go fitlha kwa nokeng ya Ferathe. Gonne ke tla neela baagi ba lefatshe leo mo diatleng tsa lona gore lo ba leleke fa pele ga lona.

23:31
Gen. 15:18
32Lo se ka lwa dira kgolagano nabo gongwe le medimo ya bone.
23:32
Ekes. 34:12
Doit. 7:2
33A ba se ka ba nna mo lefatsheng la lona, e se re gongwe ba lo nteofisetsa. Gonne fa lo ka direla medimo ya bone, ruri, e tla nna seru mo go lona.”
23:33
Baatlh. 2:3

24

Go dirwa kgolagano kwa Sinai

241Morena a raya Moše a re: “Tlhatlogela kwano Moreneng, wena le Arone le Natabe le Abihu le bagolo ba le 70 ba Baiseraele, lo mo obamele lo le kgakala.

24:1
Num. 11:16
2Mme a Moše a atamele Morena a le esi, bale ba se ka ba atamela; le morafe o se ka wa tlhatloga nae.”

3Ya re Moše a sena go tla, a bolelela morafe mafoko otlhe a Morena le melao yotlhe. Ke fa morafe otlhe o araba ka lentswe le le lengwe o re: “Mafoko otlhe a Morena o a buileng re tla a dirisa.”

24:3
Ekes. 19:8
4Moše a kwala mafoko aotlhe a Morena, a ba a phakela mo mosong, a aga aletare fa tlase ga thaba, a tlhoma majwe a a motloutlo a le 12 ka fa ditsong di le 12 tsa Baiseraele.
24:4
Ekes. 34:27
1 Dikg. 18:31
5A roma makau a Baiseraele go direla Modimo ditlhabelo tsa phiso, a tlhabela Morena dipoo, e le ditlhabelo tsa tebogo.
24:5
Ekes. 3:12
6Jaanong Moše a tsaya bontlhanngwe jwa madi, a a tshela mo megopong; a ba a kgatsha bontlhanngwe jwa madi mo aletareng. 7A ba a tsaya lokwalo lwa kgolagano, a le buisa mo ditsebeng tsa morafe. Mme wa re: “Tsotlhe tse Morena o di buileng, re tla di dira le go di utlwa.”

8Ke fa Moše a tsaya madi ale, a kgatsha morafe ka ona a re: “Bonang, ke madi a kgolagano e Morena o e dirileng le lona ka mafoko otlhe ao.”

24:8
Baheb. 9:19-22

9Morago ga moo Moše le Arone le Natabe le Abihu le bagolo ba le 70 ba Baiseraele ba tlhatloga, 10ba bona Modimo wa Baiseraele; ka fa tlase ga dinao tsa ona e kete go tlhatlaganye matlapa a mawebu a safire, go galalela jaaka legodimo.

24:10
Hes. 1:26
11Mme wa se ka wa tsholeletsa batlotlegi ba Baiseraele letsogo; ya re ba sena go bona Modimo, ba ja, ba nwa.
24:11
Ekes. 33:20-23

12Morena a raya Moše a re: “Tlhatlogela kwano go nna mo thabeng, o nne teng. Ke tla go naya matlapa a maboti le molao le ditaolo tse ke di kwadileng go di ba ruta.”

24:12
Ekes. 31:18

13Moše a nanoga, a na le Jošua, modiredi wa gagwe; Moše a tlhatlogela kwa thabeng ya Modimo, 14a laela a re: “Re leteleng fa go fitlhelela re boele kwano go lona. Bonang, Arone le Hure ba na le lona. Yo o nang le dikgang, a a tle kwa go bone.”

15Ya re Moše a tlhatlogela kwa thabeng, leru la bo le khurumeditse thaba; 16kgalalelo ya Morena ya bo e le mo godimo ga thaba ya Sinai; leru la e khurumetsa malatsi a marataro, mme a bitsa Moše ka letsatsi la bosupa a le mo teng ga leru.

24:16
Ekes. 16:10
17Kgalalelo ya Morena e Baiseraele ba e bonyeng e ne e tshwana le molelo o o tukang mo setlhoeng sa thaba.
24:17
Doit. 4:24
9:3
Baheb. 12:29
18Moše a tsena mo teng ga leru, a tlhatlogela kwa thabeng. Moše a nna mo thabeng malatsi a le 40 le masigo a ona.
24:18
Ekes. 34:28