Setswana 1970/1987 (TSW70)
21

Melao ka ga batlhanka

(Doit. 15:12-18)

211“Ditaelo tse o tla di ba begelang ke tse: 2Fa o reka lekgoba la Mohebere, a le go direle dinyaga di le thataro, mme ka ngwaga wa bosupa a le gololwe le tsamae, le sa ithekolole ka sepe.

21:2
Lef. 25:29,40
Doit. 15:12-17
Jer. 34:14
3Fa le tlile le le losi a le gololwe le le losi; fa le tlile le mosadi, a le gololwe le mosadi wa lone. 4Mme fa morena wa lone a le naya mosadi yo o le belegelang bomorwa gongwe bomorwadi, mosadi yoo le bana ba gagwe ke ba morena wa lone. Monna a gololwe a le esi fela. 5Mme fa lekgoba le bolela ka pelotshweu le re: ‘Ke rata morena wa me le mosadi wa me le bana ba me, ga ke rate go gololwa ka tsamaya,’ 6foo morena wa lone a a le tlise fa pele ga baatlhodi, a le atametse lobati gongwe kota ya lone, mme morena wa lone a a le phunye tsebe ka thoko, e le gore le nne lekgoba la gagwe ka metlha yotlhe.
21:6
Ekes. 22:7,8,27
Doit. 1:17
Pes. 82

7“Mme fa motho a rekisa morwadie gore a nne lekgoba, lone le se ka la gololwa jaaka lekgoba la monna.

21:7
Doit. 15:12
8Fa le sa kgatlhe morena wa lone ntlheng ya bosadi, a a le lese le rekololwe. Mme ga a na thata go le rekisa mo morafeng o sele, gonne o le diretse ka boikanyologo. 9Mme fa a le tseela morwawe, a a le direle tse di tshwanetseng bomorwadia motho. 10Fa a tsaya mosadi yo mongwe, a se ka a fokotsa dijo tsa lone le diaparo tsa lone le tshwanelo ya lone ya nyalo. 11Fa a sa le direle dilo tse tharo tse, a le gololwe fela, le sa lefelwe sepe.

Melao ka ga babolai

12“Yo o itayang motho gore a be a swe, o tshwanetse go bolawa.

21:12
Gen. 9:6
Ekes. 20:13
Math. 5:21,22
13Mme fa a sa dira ka bomo, mme Modimo o iteisa seatla sa gagwe, foo ke tla go bontsha felo kwa a ka tshabelang teng.
21:13
Num. 35:6-29
Doit. 19:4-13
14Mme fa monna a tlhasela mongwe-ka-ene ka bomo gore a mmolae ka bolotsana, ene lo mo tlose, le fa a le fa aletareng ya me gore a swe.
21:14
1 Dikg. 2:29,31

15“Yo o itayang rraagwe gongwe mmaagwe, a a bolawe.

16“Yo o utswang motho, a mo rekisa gongwe a fitlhelwa a mo tshotse, o tshwanetse go bolawa.

21:16
Doit. 24:7
1 Tim. 1:10

17“Yo o hutsang rraagwe gongwe mmaagwe o tshwanetse go bolawa.

18“Fa banna ba lwa, mme mongwe a itaya yo mongwe ka lentswe gongwe ka letswele, mme e se mo a ka swang, mme a robala a ikoka. 19Jaanong fa a tsoga gape, a itsamaela kwa ntle ka thobane ya gagwe, foo yo o mo iteileng a se ka a otlwa; fela a mo lefele ditshenyegelo tsa go lwala ga gagwe le dikalafo go ya a be a fole.

20“Fa monna a itaya motlhanka wa gagwe gongwe lelata la gagwe ka thobane gore a be a swele mo diatleng tsa gagwe, o tshwanetse go bediwa. 21Fela fa moitewa a phela letsatsi gongwe malatsi a le mabedi, foo a se ka a bediwa, ka a mo rekile.

22“Fa banna ba lwa, mme ba thula mosadi yo moimana, mme a senyegelwa go se na bogole jo bongwe, moitei o tshwanetse go lefisiwa ka fa monna wa mosadi yoo a mo lefisang ka teng. Go lefiwe fa pele ga baatlhodi. 23Mme fa a dirafalelwa ke bogole jo bongwe, o tshwanetse go lefela bophelo ka bophelo

21:23
Lef. 24:19,20
Doit. 19:21
Math. 5:38
24le leitlho ka leitlho le leino ka leino le seatla ka seatla le lekoto ka lekoto 25le phiso ka phiso le ntho ka ntho le letsadi ka letsadi.

26“Fa monna a itaya motlhanka wa gagwe gongwe lelata la gagwe mo leitlhong, a le senya, a a mo lese a tsamae, a mo golole ka ntlha ya leitlho la gagwe. 27Gongwe fa a kgola motlhanka wa gagwe gongwe lelata la gagwe leino, a a mo lese a tsamae, a mo golole ka ntlha ya leino la gagwe.

Boikarabelo jwa mong wa dilo

28“Fa kgomo e tlhaba monna gongwe mosadi gore a be a swe, foo kgomo e tshwanetse go kgobotlediwa ka majwe, nama ya yona e se ka ya jewa, mme mong wa yona ga a bediwe. 29Mme fa e le kgomo e e sa bolong go tlhaba, mme mong wa yona a ntse a begelwa, mme a sa e dise, fa yona e bolaya monna gongwe mosadi, gona kgomo eo e kgobotlediwe, mme mong wa yona le ene a bolawe.

21:29
Gen. 9:5
30Fa a lefisiwa madi a boitshwarelo, a a lefe tsotlhe tse a di lefisiwang gore a rekolole bophelo jwa gagwe. 31Le fa e tlhaba mosimane gongwe e tlhaba mosetsana, a mong wa yona a direlwe ka fa molaong o. 32Fa kgomo eo e tlhaba motlhanka gongwe lelata, mong wa yona o tshwanetse go ntshetsa morena wa gagwe selefera ya dišekele di le 30, mme kgomo eo e kgobotlediwe ka majwe.

33“Fa monna a khurumolola sediba gongwe fa monna a epile sediba, a sa se khurumele, mme go wela kgomo gongwe esele mo go sona, 34mong wa sediba a a e lefe ka selefera, a e busetse mong wa yona jalo, mme setoto e nne sa gagwe. 35Fa kgomo ya motho e tlhaba kgomo ya mongwe-ka-ene, e be e swa, foo a ba rekise kgomo e e phelang, ba kgaogane tlhwatlhwa ya yona; le e e suleng ba e kgaogane. 36Gongwe fa go itsiwe gore kgomo ga e bolo go tlhaba, mme mong wa yona a sa e dise, foo o tshwanetse go lefa kgomo ka kgomo, mme e e suleng e nne ya gagwe.

22

Melao ka ga di-tsa-motho

221“Fa monna a utswa kgomo gongwe nku, a e tlhaba gongwe a e rekisa, foo a a lefe kgomo eo ka dikgomo di le tlhano le nku eo ka dinku di le nne.

22:1
Luka 19:8
2Fa legodu le bonwa le phunya ntlo le itewa, le be le swa, moitei ga a na molato wa polao. 3Fa letsatsi le setse le le tlhabetse, foo ke molato wa polao. Legodu le tshwanetse go lefa; fa le se na sepe, a le rekisiwe ka ntlha ya bogodu jwa lone. 4Fa se le se utswitseng se fitlhelwa mo diatleng tsa lone se sa phela, le fa e le kgomo gongwe esele kampo nku, foo a le lefe ka tse pedi.

5“Fa monna a fudisa mo tshimong gongwe mo tshimong ya moweine, mme a lesa diruiwa tsa gagwe di itaola ka go fula mo tshimong ya yo mongwe, foo a a lefe ka tse dintle tsa tshimo ya gagwe le ka tse dintle tsa tshimo ya moweine ya gagwe.

6“Fa molelo o ka fetela pele, wa fisa matlhaku, ga šwa mabele a a kgobokantsweng gongwe a a mo letlhakeng gongwe naga, foo yo o tshubileng molelo o tshwanetse go lefa tshenyo yotlhe.

7“Fa monna a neela mongwe-ka-ene madi gongwe dithoto gore a di mmolokele, mme di utswiwa mo ntlong ya monna yoo: Foo legodu, fa le tshwarwa, le tshwanetse go lefa gabedi. 8Fa legodu le sa tshwarwe, a mong wa ntlo a atamele fa pele ga baatlhodi, go tlhotlhomisiwe gore a ga se ene o tsereng dithoto tsa mongwe-ka-ene.

22:8
Ekes. 21:6

9“Ka gale, fa go le kganetsanyo ka ga molato wa kgomo gongwe wa esele gongwe wa sefutshane gongwe wa kobo gongwe wa se sengwe se se timetseng, fa yo o latlhegetsweng a re: ‘Ke sa me!’ A kgang ya ba babedi bao e tle fa pele ga baatlhodi. Mme yo baatlhodi ba mmonang molato, a a lefe mongwe-ka-ene gabedi.

10“Fa monna a neela mongwe-ka-ene esele gongwe kgomo gongwe sefutshane gongwe seruiwa se sengwe gore se nne lefisa, mme se swa gongwe se robega gongwe se thopiwa, go sa bone ope: 11Foo a go ikana ka Morena go fedise kgang ya ba babedi bao ya go re, a ga se ene yo o jeleng seruiwa sa mongwe-ka-ene; a mong wa sona a dumele gona, mme yole a se ka a lefa. 12Mme fa se utswilwe tota mo go ene, a a lefe mong wa sona. 13Fa se gagotswe tota ke sebata, a a se tlise se itshupe jalo; ga a na go lefa se se gagotsweng.

22:13
Gen. 31:39

14“Fa motho a adima sengwe mo go mongwe-ka-ene, mme se robega gongwe se swa, mong wa sona a se yo, foo moadimi o tshwanetse go se lefa. 15Fa mong wa sona a ne a le fa go sona a se ka a lefa. Fa se adimilwe ka madi, tuelo ya kadimo ke yona tefa.

Melao ka ga kgokafalo le ka ga tse dingwe

16“Fa monna a raela lekgarebe le le iseng le beelelwe, a robala nalo, a a le ntshetse bogadi jo bo tletseng, e nne mosadi wa gagwe.

22:16
Doit. 22:28,29
17Mme fa rraalo a ka gana go le mo naya, a a lefe madi a a kana ka bogadi jwa lekgarebe.

18“Mosadi wa moloi o se ka wa mo lesa a phela.

22:18
Lef. 20:6,27
Doit. 18:10
1 Sam. 28:9

19“Mongwe le mongwe yo o robalang le seruiwa o tshwanetse go bolawa.

22:19
Lef. 18:23
Doit. 27:21

20“Yo o tlhabelang medimo e sele, e seng Morena a le esi fela, a a bolawe, o hutsitswe ke Modimo.

22:20
Doit. 13:7-18
17:2-7

21“Lo se ka lwa gatelela moeng le e seng go mo pitlaganya; gonne lo ne lo le baeng kwa lefatsheng la Egepeto.

22:21
Ekes. 23:9
Lef. 19:33,34
Doit. 10:18,19
24:17,18
27:19
22Lo se ka lwa bogisa motlholagadi ope le e seng lesiela lepe.
22:22
Jes. 1:17
23Gonne fa lo ka ba bogisa, mme ba goela go nna, ruri, ke tla utlwa selelo sa bone. 24Le gona ke tla tuka bogale, ke lo bolaisa tšhaka gore basadi ba lona ba nne batlholagadi, le bana ba lona ba nne masiela.

25“Fa o adima mongwe-ka-wena yo o humanegileng wa morafe wa me madi, o se ka wa a tsadisa. Se batleng koketso mo go ene.

22:25
Lef. 25:36
Doit. 23:20
24:10
26Fa o tsaya kobo ya mongwe-ka-wena go emela molato, o e mmusetse letsatsi le ise le phirime.
22:26
Doit. 24:12,13
27Gonne ke yona fela e a e aparang, ke yona seaparo sa mmele wa gagwe. Fa e se yo, o ka robala ka eng? Go seng jalo, o tla goela go nna, mme ke tla mo utlwa, gonne ke bopelotlhomogi.

28“O se ka wa kgala Modimo; o se ka wa hutsa mmusi morafeng wa ga eno.

22:28
Ekes. 21:6
Moreri 10:20
Dit. 23:5

29“Se diege go ntsha kabelo ya thobo yotlhe le ya matute a segatelo sa gago; o nkabele morwao wa ntlha.

22:29
Doit. 18:4
Ekes. 13:2,13
30Dira fela jalo le ka maitibolo a dikgomo tsa gago le a dinku tsa gago. A di nne le bommaatso malatsi a supa; mme e re ka letsatsi la borobedi ò di ntsisetse.
22:30
Lef. 22:27

31“Lo nne batho ba me ba ba boitshepo. Lo se ka lwa ja nama ya se se gagotsweng mo nageng; lo e latlhele dintšwa.

23

Tshiamo le tshwanelo

231“O se ka wa bolela magatwe a ditshele. O se ka wa emela moikepi ka go nna mosupi wa kgobelelo.

23:1
Ekes. 20:16
2Se latele bontsi mo bosuleng. Le gona o se ka wa supa mo tshekong ka go faposiwa ke bontsi go sokamisa tshiamo. 3Se gobelele mohumanegi mo tshekong ya gagwe.
23:3
Lef. 19:15

4“Fa o bona kgomo ya mmaba wa gago gongwe esele ya gagwe e timetse, o e busetse kwa go ene.

23:4
Luka 6:27
5Fa o bona esele ya yo o go tlhoileng e robaditswe ke morwalo wa yona, o se ka wa mo tlhokomologa fela, nnyaya, mo thuse go e belesolola.

6“Se kgopamise tshiamo ya bahumanegi ba gago mo ditshekong tsa bone.

23:6
Doit. 27:19
7Katogana le kgang ya maaka. Se bolae yo o se nang molato yo o siameng. Gonne ga nkitla ke atlholela moikepi. 8Ò se ka wa amogela thelesetso. Gonne thelesetso e foufatsa ba ba bonang; e sokamisa mafoko a basiami.
23:8
Doit. 16:19
27:15

9“Le gona o se ka wa gatelela moeng. Kana lo itse maikutlo a moeng ka losi; gonne lo ne lo le baeng kwa lefatsheng la Egepeto.

23:9
Ekes. 22:20

Ngwaga wa bosupa, letsatsi la bosupa

10“Lema tshimo ya gago dinyaga di le thataro, o robe dijo tsa yona.

23:10
Lef. 25
Doit. 15:1-11
11Mme ka ngwaga wa bosupa o e latse, e nne fela e sa lengwe gore badidi ba morafe wa gago ba je. Tse ba di tlogelang di jewe ke diphologolo tsa naga. Le tshimo ya gago ya moweine le ditlhare tsa gago tsa olefa o dire jalo ka tsona.

12“Dira ditiro tsa gago ka malatsi a marataro, mme o ikhutse ka letsatsi la bosupa gore kgomo ya gago le esele ya gago di ikhutse; le gore morwa lelata la gago le moeng ba lapologe.

23:12
Ekes. 20:8-11

13“Itiseng mo go tsotlhe tse ke di lo boleletseng. Lo se ka lwa boka maina a medimo e sele. A a se ka a umakiwa ke melomo ya lona.

23:13
Još. 23:7

Meletlo e meraro e megolo

(Ekes. 34:18-26; Doit. 16:1-17)

14“Ntireleng moletlo gararo ka ngwaga: 15Dirang moletlo wa dinkgwe tse di sa bedisiwang, lo je dinkgwe tse di sa bedisiwang malatsi a supa ka sebaka sa kgwedi ya Abibi jaaka ke lo laetse; gonne lo hudugile kwa Egepeto ka yona. Mme lo se ka lwa bonala fa pele ga me lo iphotlhere fela.

23:15
Ekes. 12:15

16“Lo be lo dire moletlo wa thobo wa mabutswapele a dijwalo tsa lona tse di mo tshimong; le moletlo wa go fula maungo ka bofelo jwa ngwaga, fa lo kgobokanya maungo a lona mo tshimong. 17A banna botlhe ba lona ba bonale gararo ka ngwaga fa pele ga Morena Modimo.

18“Se tliseng madi a setlhabelo sa me mmogo le tse di bedisitsweng; le gona a mafura a moletlo wa me a se ka a salela kamoso.

23:18
Ekes. 12:10

19“Tse dintle tsa mabutswapele a lona di iseng kwa ntlong ya Morena Modimo wa lona. Se apeeng potsane ka mašwi a mmaayo.

23:19
Doit. 26:1-11
Ekes. 22:29
Doit. 14:21

Ditsholofetso le ditaelo

20“Bona, ke roma moengele gore a lo etelele pele, a tle a lo boloke mo tseleng, a lo fitlhise kwa felong fa ke go baakantseng.

23:20
Ekes. 14:19
21Itiseng mo go ene, lo utlwe lentswe la gagwe; se mo ganetseng, gonne o ka gana go itshwarela ditlolo tsa lona; kana nna ka nosi ke iponatsa ka ene.
23:21
Jes. 63:9,10
22Mme e tla re fa lo utlwa lentswe la gagwe, lo dira tsotlhe tse ke di lo laelang, foo ke nne mmaba wa baba ba lona, ke ganetse ba ba lo ganetsang. 23Ruri, moengele wa me o tla lo etelela pele, a lo fitlhisa kwa go Baamori le Bahethe le Baferesi le Bakanana le Bahewi le Bajebusi, mme ke tla ba fedisa. 24Lo se ka lwa obamela medimo ya bone le e seng go e direla le e seng go dira jaaka bone ba dira, mme lo e digele ruri, lo pšhwetlakanye mafika a bone a a betlilweng motloutlo.
23:24
Ekes. 20:5
Lef. 18:3

25“Direlang Morena Modimo wa lona, foo o tla tshegofatsa dijo tsa lona le metsi a lona. Ke tla tlosa malwetse mo go lona.

23:25
Ekes. 15:26
26Ga go ne go nna le mosadi ope yo o senyegelwang le yo o ka nnang moopa mo lefatsheng la lona. Ke tla lo tlaletsa palo ya malatsi.

27“Ke tla romela theregiso ya me go lo etelela pele; ke tla silofatsa morafe mongwe le mongwe o lo tla fitlhang kwa go ona. Ke tla tshabisa baba botlhe ba lona pele ga lona. 28Ke tla romela mefukgomo go lo etelela pele gore e leleke Bahewi le Bakanana le Bahethe pele ga lona.

23:28
Doit. 1:44
7:20
Još. 24:12
29Ga nkitla ke ba leleka fa pele ga lona ka ngwaga o le mongwe, e se re gongwe lefatshe la fetoga sekaka, le dibata tsa naga tsa lo ntsifalela. 30Ke tla ba leleka ke iketlile ka go latelana ga bone go ya go fitlhelela lo ate, lo je lefatshe lotlhe boswa.

31“Ke tla sega molelwane wa lona go tswa Lewatleng la Motlhaka go fitlha lewatleng la Bafelesita le go tswa kwa sekakeng go fitlha kwa nokeng ya Ferathe. Gonne ke tla neela baagi ba lefatshe leo mo diatleng tsa lona gore lo ba leleke fa pele ga lona.

23:31
Gen. 15:18
32Lo se ka lwa dira kgolagano nabo gongwe le medimo ya bone.
23:32
Ekes. 34:12
Doit. 7:2
33A ba se ka ba nna mo lefatsheng la lona, e se re gongwe ba lo nteofisetsa. Gonne fa lo ka direla medimo ya bone, ruri, e tla nna seru mo go lona.”
23:33
Baatlh. 2:3