Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

Hamane o bewa molato le go bolawa

71Jaanong ya re kgosi le Hamane ba sena go tsena go ja moletlo le Esetere mohumagadi,

7:1
Eset. 5:8
6:14
2kgosi ya botsa Esetere le ka letsatsi la bobedi le, ba ntse ba nwa weine ya re: “Se o se kopang ke eng, Esetere mohumagadi? O tla se newa. Se o se batlang ke eng? Le fa se ka lekana le bontlhanngwe jwa puso, o tla se direlwa.”

3Mohumagadi Esetere a araba a re: “Fa ke bonye bopelotlhomogi mo matlhong a gago, kgosi, mme fa go siametse kgosi, a ke newe botshelo jwa me ka ntlha ya kopo ya me le morafe wa me ka ntlha ya keletso ya me! 4Gonne re rekisitswe, nna le morafe wa ga etsho gore re nyelediwe, re bolawe, re fedisiwe. Fa re ka bo re ne re rekisitswe fela go nna batlhanka le malata, nka bo ke didimetse; mme fa e le tatlhego e ga go na tshenyegelo epe ya kgosi e e lekanyeng le yona.”

5Kgosi Ahasewerose a botsa Esetere mohumagadi a re: “Ke mang? O kae yo o neng a tsenwa ke mogopolo wa go dira jalo?”

6Esetere a re: “Sera le mmaba ke Hamane yo o bosula yo.” Ke fa Hamane a rerega mo go fetisang fa pele ga kgosi le mohumagadi. 7Mme kgosi ya nanoga moletlong wa weine e galefile, ya tswela kwa tshimong ya ditlhare ya ntlo ya borena. Hamane ene a sala a eme, a ikopela botshelo mo go Esetere, mohumagadi. Gonne o ne a bonye fa kgosi e setse e mo atlholetse tatlhego. 8Jaanong ya re kgosi e boa kwa tshimong ya ditlhare ya ntlo ya borena, e tsena mo ntlong ya moletlo wa weine, Hamane a bo a wela mo sedulong sa mesamo se Esetere o neng a rapame mo go sona. Ke fa kgosi e re: “A le gona o rata go gatelela mohumagadi fa go nna mo ntlong?” ya re lefoko le, le sena go tswa mo molomong wa kgosi, ba khurumetsa sefatlhego sa ga Hamane. 9Ga bua Harebona, mongwe wa badiredi lapeng fa pele ga kgosi, a re: “Kana le kota ya polaelo e Hamane o e diretseng Moretogai yo o buileng tse di molemo go thusa kgosi e eme fa ntlong ya ga Hamane ya boleele jwa mabogo a le 50.” Kgosi ya re: “Mo pegeng mo go yona!”

10Ba pega Hamane jalo mo koteng e a e baakanyeditseng Moretogai. Ya baa gona bogale jo bo gaketseng jwa kgosi bo kokobelang.

8

Bajuta ba kaelwa gore ba iphemele

81Ka lone letsatsi leo kgosi Ahasewerose a naya mohumagadi Esetere ntlo ya ga Hamane, mmaba wa Bajuta; mme Moretogai a tla fa pele ga kgosi; gonne Esetere o ne a e boleletse, fa e le wa ga gabo. 2Mme kgosi ya rola palamonwana ya yona e e kanang e e e amogileng Hamane, ya e neela Moretogai, mme Esetere a baya Moretogai mookamedi wa ntlo ya ga Hamane.

8:2
Eset. 3:10

Bajuta ba kaelwa gore ba itshireletse

3Esetere a ba a bua gape fa pele ga kgosi, a wela fa fatshe fa dinaong tsa yona, a lela a e kokotlela gore e thibele bosula jwa ga Hamane, oora Agage, le maano a gagwe a o a logileng go bolaya Bajuta. 4Ke fa kgosi e otlololela Esetere thobane ya yona ya bogosi ya gouta, mme Esetere a tsoga a ema fa pele ga kgosi,

8:4
Eset. 5:2
5a re: “Fa go kgatlha kgosi, mme ke bonye bopelotlhomogi fa pele ga yona, le seo se se siametse kgosi, e bile ke ratega mo matlhong a yona, gona a go kwalwe dikwalo tsa go dirolola dikwalo tsele tsa leano la ga Hamane, morwa Hametatha, oora Agage, tse o di kwaletseng go nyeletsa Bajuta ba ba mo mafatsheng otlhe a kgosi. 6Gonne nka kgona jang go leba bosula jo bo tlang go wela morafe wa ga etsho? Nka kgona jang go leba tatlhego ya losika lwa ga etsho?”

7Kgosi Ahasewerose a raya mohumagadi Esetere le Moretogai wa Mojuta a re: “Bonang, ke neile Esetere ntlo ya ga Hamane, mme ene o pegilwe mo koteng, ka a ne a ntsheditse Bajuta letsogo. 8Jaanong he, fa e le Bajuta a go kwale lona dikwalo tse di siameng mo matlhong a lona ka leina la kgosi, lo di kane ka palamonwana e e kanang ya kgosi. Gonne tsa lokwalo lole tse di kwadilweng ka leina la kgosi tsa kanwa ka palamonwana e e kanang ya kgosi ga di na go dirololwa.”

9Ke fa go bidiwa bakwaledi ba kgosi ka yona nako eo ka kgwedi ya boraro, e bong kgwedi ya Siwane e le 23, mme go kwalwa fela jaaka Moretogai a laela, go kwalelwa Bajuta le babusi ba bagolo le balaodi le dikgosana tsa mafatshe a a simologang kwa India go ya go fitlha kwa Ethiopia, e le mafatshe a le 127; lefatshe lengwe le lengwe la kwalelwa ka mokwalo wa lone le morafe mongwe le mongwe ka puo ya ona le Bajuta ka mokwalo wa bone le ka puo ya bone.

8:9
Eset. 1:22
10Ga kwalwa dikwalo ka leina la kgosi Ahasewerose, tsa kanwa ka palamonwana e e kanang ya kgosi, tsa romelwa ka batabogi ba ba palameng dipitse, e bong dipitse tsa borena tse di tswang mo ditaleng tsa boatisetso jwa dipitse tsa kgosi.

11E le dikwalo tse kgosi e dumeletseng Bajuta ba motse mongwe le mongwe ka tsona gore ba kgobokane go emela maphelo a bone le go nyeletsa le go bolaya le go fedisa mophato mongwe le mongwe wa morafe gongwe wa lefatshe o o ka ba tlhaselang, go o fedisa mmogo le bana le basadi le go o thukhutha di-tsa-one 12ka letsatsi le le lengwe mo mafatsheng otlhe a kgosi Ahasewerose ka kgwedi ya 12, e bong kgwedi ya Atare e le 13. 13Dikwalo tseo di ne di na le go dirwa molao mo lefatsheng lengwe le lengwe le go begelwa merafe yotlhe, e le gore Bajuta ba ipaakanyetse letsatsi leo go tla ipusolosetsa mo babeng ba bone. 14Mme batabogi ba ba palameng dipitse tsa borena ba bolola ka lobelo, ba itlhaganetse ka taelo ya kgosi; molao oo wa begwa le mo Susane, motseng o o femetsweng.

15Mme Moretogai a tswa fa pele ga kgosi a apere diaparo tsa bogosi tsa bobududu le bosweu, a rwele serwalo se segolo sa gouta, a apere kobo ya masela a masweu le a botala jo bo bohibidu. Mme motse wa Susane wa duduetsa wa itumela. 16Bajuta ba ne ba dirafaletswe ke lesedi le boitumelo le boipelo le tlotlego. 17Le mo lefatsheng lengwe le lengwe le motseng mongwe le mongwe kwa lefoko la kgosi le molao wa yona di fitlhang teng ga nna boitumelo le boipelo mo Bajuteng le moletlo wa go nwa le letsatsi la kgatlhego. Mme ba bantsi ba merafe ya lefatshe ba iphetola Bajuta; gonne go tshoga Bajuta go ne go ba wetse.

8:17
Ekes. 15:14-16

9

Bajuta ba ipusolosetsa mo babeng ba bone

91Ka kgwedi ya 12, e bong kgwedi ya Atare letsatsi la 13 la yona, ke lone lefoko la kgosi le molao wa yona di tla dirafadiwang ka lone. Ka letsatsi leo baba ba Bajuta ba neng ba solofetse go ba bolaya ka lone ga fetoga, ya nna lone le Bajuta ba tla bolayang batlhoi ba bone ka lone. 2Bajuta ba phuthega mo metseng ya bone mo mafatsheng otlhe a kgosi Ahasewerose go tlhasela bone ba ba neng ba batlile tatlhego ya bone; mme go ne go se ope yo o ka emelanang nabo; gonne go ba boifa go ne go wetse mo merafeng yotlhe.

9:2
Eset. 8:17
3Le dikgosana tsotlhe tsa mafatshe le babusi ba bagolo le balaodi le baokamedi ba tiro ya kgosi ba thusa Bajuta; gonne poifo ya go boifa Moretogai e ne e ba wetse. 4Gonne Moretogai o ne a le mogolo mo ntlong ya kgosi, mme tumedi ya gagwe ya utlwala mo mafatsheng otlhe; gonne monna yoo, Moretogai, a nna a godisediwa pele. 5Mme Bajuta ba dira polao mo babeng botlhe ba bone, ba ba rema ka tšhaka, ba ba bolaya, ba ba nyeletsa; ba dira ka batlhoi ba bone ka fa ba ratang ka teng.

6Kwa Susane motseng o o femetsweng, Bajuta ba bolaya banna ba le 500, ba ba nyeletsa. 7Le gona ba bolaya Pharesanetatha le Dalefone le Asephatha 8le Phoratha le Atalea le Aritatha 9le Pharemasetha le Arisai le Aritai le Wayesatha, 10ba ba some, bomorwa Hamane, morwa Hametatha, mmaba wa Bajuta, ba ba bolaya, mme ba se ka ba tshwara leruo.

11Ka letsatsi leo palo ya ba ba bolailweng mo Susane motseng o o femetsweng ya begelwa kgosi. 12Ke fa kgosi e raya mohumagadi Esetere e re: “Mono Susane, motseng o o femetsweng, Bajuta ba bolaile banna ba le 500, ba ba nyeletsa mmogo le bomorwa Hamane ba ba some. E kete nka itse se ba se dirileng kwa mafatsheng a mangwe a kgosi? Mme se o se kopang ke eng? O tla se fiwa. Se o sa ntseng o se batla ke eng? Go tla dirwa.”

9:12
Eset. 5:6
7:2

13Esetere a re: “Fa go siametse kgosi, a Bajuta ba mono Susane ba dumelelwe le kamoso go dira ka fa molaong wa kajeno, mme a bomorwa Hamane ba ba some ba pegwe mo koteng.” 14Kgosi ya laela gore go dirwe jalo. Mme molao wa teng wa begwa mo Susane. Mme bomorwa Hamane ba ba some ba pegwa. 15Mme Bajuta ba ba mo Susane ba kgobokana gape ka letsatsi la 14 la kgwedi ya Atare, ba bolaya banna ba le 300 mo Susane, mme ba se ka ba tshwara leruo.

16Le Bajuta ba bangwe ba ba kwa mafatsheng a kgosi ba ne ba phuthegile ba emetse maphelo a bone, ba bona boikhutso jalo mo babeng ba bone; mme mo go ba ba ba tlhoileng ba ne ba bolaile ba le 75 000, mme ba se ka ba tshwara leruo; 17e le ka letsatsi la 13 la kgwedi ya Atare, mme ba ikhutsa ka letsatsi la 14 la yona, ba le dira letsatsi la moletlo le la boitumelo. 18Mme Bajuta ba Susane ba ne ba phuthegile ka la 13 le la 14 la yona, ba ikhutsa ka la 15 la yona, ba dira lone letsatsi la moletlo le la boitumelo. 19Ke ka ntlha ya moo fa Bajuta ba kwa nageng ba ba agileng mo metseng e e sa femelwang ba dira letsatsi la 14 la kgwedi ya Atare letsatsi la boitumelo le la moletlo, e le letsatsi le le monate, ba abelana dikabelo.

Tlhomamisa ya Moletlo wa Phurime

20Mme Moretogai a kwala ditirafalo tseo, a ba a romela dikwalo kwa Bajuteng botlhe ba mafatshe otlhe a kgosi Ahasewerose, ba ba gaufi le ba ba kgakala, 21a ba tlhomamisetsa gore ba nne ba dire moletlo wa letsatsi la 14 la kgwedi ya Atare le letsatsi la 15 la yona ka ngwaga mongwe le mongwe; 22e le ona malatsi a Bajuta ba bonyeng boikhutso ka ona mo babeng ba bone, e le yona kgwedi fa bohutsana bo ba fetogela boitumelo le khutsafalo e ba fetogela letsatsi le le monate gore malatsi ao ba a dire malatsi a moletlo le a boitumelo, ba abelane dikabelo ka ona le go naya bahumanegi dineo. 23Mme Bajuta ba amogela tse ba simolotseng go di dira le tse ba di kwaletsweng ke Moretogai go nna molao.

24Ke ka gonne Hamane, morwa Hametatha oora Agage, mmaba wa Bajuta botlhe, o ne a logetse Bajuta maano a go ba nyeletsa, a bile a tlhamile Phure, e bong tengwa go ba tshosa le go ba nyeletsa, 25mme ya re Esetere a sena go tsena fa pele ga kgosi, ya laela ka lokwalo gore maano a a bosula a ga Hamane a o neng a a logetse Bajuta, a boele mo tlhogong ya gagwe. Mme ba mo pega mo koteng le bomorwawe.

9:25
Eset. 7:10
26Ke ka moo malatsi ao a bidiwang Phurime ka fa leineng la tengwa ya Phure. Ka moo he, ke ka ntlha ya mafoko otlhe a lokwalo loo le ka ntlha ya se ba se bonyeng le se se ba dirafaletseng, 27fa Bajuta ba a tlhomamisa, ba a amogela go nna molao wa bone le wa ditso tsotlhe tsa bone le wa botlhe ba ba ikopanyang nabo o o sa dirololweng gore ba nne ba tshegetse malatsi a mabedi ao ka ngwaga mongwe le mongwe ka fa molaong wa ona le ka nako ya ona; 28e le gore malatsi ao a nne a gopolwe, a nne a tshegediwe mo ditshikeng tsotlhe tsa metlha yotlhe lefatsheng lengwe le lengwe le motseng mongwe le mongwe le gore malatsi ao a Phurime a se ka a lebalwa mo Bajuteng le kgakologelo ya ona e se ka ya timelela ditso tsa bone.

29Mme mohumagadi Esetere, morwadia Abigaile, le Mojuta Moretogai ba kwala lokwalo loo lwa bobedi, ba gatelela mafoko a moletlo oo gore molao oo o tlhomame. 30Moretogai a ba a romela dikwalo kwa Bajuteng botlhe ba mafatshe a le 127 a puso ya ga Ahasewerose, e le mafoko a kagiso le boammaaruri 31gore ba tlhomamise malatsi ao a Phurime ka nako ya ona jaaka ba a tlhomamiseditswe ke Mojuta Moretogai le mohumagadi Esetere le jaaka bone ka bosi ba tlhomamisitse mafoko a malatsi a go itima dijo le a selelo sa bone go nna molao wa bone le wa ditso tsa bone. 32Mme taelo ya ga Esetere ya tlhomamisa mafoko ao a Phurime, mme ya kwalwa mo lokwalong.