Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Mohumagadi Wasethi o nyatsa kgosi Ahasewerose

11Go kile ga dirafala mo metlheng ya ga Ahasewerose – ke ene Ahasewerose yo o neng a busa mafatshe a le 127 go simolola kwa India go ya go fitlha kwa Ethiopia – 2mo metlheng eo ya re kgosi Ahasewerose a dutse mo sedulong sa bogosi jwa gagwe kwa Susane motseng wa kgosing o o femetsweng.

3Ka ngwaga wa boraro wa puso ya gagwe a direla dikgosana tsotlhe tsa gagwe le batlhanka ba gagwe moletlo. Le balaodi ba mephato ya Peresia le Media le batlotlegi le baokamedi ba mafatshe ba bo ba le fa pele ga gagwe. 4Ke fa a bontsha khumo le kgalalelo ya bogosi jwa gagwe le bontle jwa mokgabo wa bogolo jwa gagwe malatsi a mantsi, malatsi a le 180.

5Jaanong ya re malatsi ao a sena go feta, kgosi ya direla batho botlhe ba ba neng ba le kwa Susane motseng o o femetsweng, ba bagolo le ba bannye, moletlo malatsi a supa mo lebaleng le le fa pele ga tshimo ya ditlhare ya ntlo ya borena ya kgosi. 6Masela a mantle a masweu le a mabududu a ne a lepeleditswe, a tshwerwe ka dithapo tsa masela a masweu le a mahibidu mo melepong ya selefera fa maotwaneng a legakwa le lesweu. Ditulo tsa mesamo tsa gouta le selefera di ne di eme mo boalong jwa matlapa a magakwa a matala le a masweu le a mebala e mengwe. 7Ba nosa ka dinwelo tsa gouta tsa mefutafuta. Go ne go le weine e ntsi ya kgosi jaaka go tshwanela moletlo wa kgosi. 8Go ne go nowa ka fa taelong ya gore go se thibelwe ope; gonne kgosi e ne e laetse baokamedi botlhe ba lapa la yona jalo gore go dirwe ka fa mongwe le mongwe a itumelang ka teng.

9Le mohumagadi Wasethi a direla basadi moletlo mo ntlong ya borena ya kgosi Ahasewerose.

10Mme ya re ka letsatsi la bosupa pelo ya kgosi e thabile ka weine, ya laela Mehumane le Bisetha le Harebona le Bigetha le Abagetha le Sethare le Karekase, badiredi ba supa ba ba neng ba tlhokomela kgosi Ahasewerose fela 11gore ba ye go bitsa mohumagadi Wasethi gore a tle fa pele ga kgosi, a rwele serwalo sa bogosi gore e tle e bontshe merafe le dikgosana bontle jwa gagwe; gonne o ne a le montle. 12Mme mohumagadi Wasethi a gana go tla ka fa taelong ya kgosi e e mo rometseng ka badiredi. Ke fa kgosi e galefa thata, e tuka bogale.

13Kgosi ya ba ya ipua le batlhalefi ba ba itseng dipaka; – gonne dikgang tsa kgosi di ne di bewa jalo fa pele ga bone botlhe ba ba itseng molao le tshiamo.

1:13
1 Ditiraf. 12:32
14Ba ba neng ba le gaufi le yona e ne e le Karesena le Sethare le Atematha le Tharesise le Merese le Maresena le Memugane, dikgosana tse supa tsa Peresia le Media tse di nnang le kgosi, di e tlhomaganela mo pusong – 15ya botsa ya re: “Ka fa molaong go ka dirwang ka mohumagadi Wasethi, ka a ganne go dira ka fa taelong ya kgosi Ahasewerose e a e amogetseng ka badiredi ba lapa la kgosi?”

16Ke fa Memugane a araba fa pele ga kgosi le dikgosana a re: “Mohumagadi Wasethi ga a ka a leofela kgosi e le yosi fela, mme o leofetse dikgosana tsotlhe le merafe yotlhe e e mo mafatsheng otlhe a kgosi Ahasewerose. 17Gonne go dira jaana ga mohumagadi go tla utlwiwa ke basadi botlhe, go dira banna ba bone banyatsegi, ka ba tla re: ‘Kgosi Ahasewerose o laetse gore a bilediwe Wasethi mohumagadi, mme a gana go tla.’ 18Go tloga gompieno bahumagadi ba dikgosana tsa Peresia le Media ba ba utlwetseng tiro e ya mohumagadi ba tla e bolela dikgosana tsotlhe tsa kgosi, mme go tla nna lonyatso le kgopisego fela. 19Fa go siametse kgosi, a go tswe taolo ya bogosi mo go yona, mme e kwalwe mo lokwalong lwa melao ya Peresia le Media, mo e sa ka keng ya fetoga e e reng: ‘A Wasethi a se ka a tlhola a tla fa pele ga kgosi Ahasewerose! Mme bohumagadi jwa gagwe kgosi e bo neele mongwe-ka-ene yo o siameng bogolo go ene.’

1:19
Dan. 6:9
20Jaanong fa molao o kgosi e o bayang o utlwala mo mafatsheng otlhe a yona – kana a mantsi – foo basadi botlhe ba tla tlotla banna ba bone, ba bagolo le ba bannye.”

21Lefoko leo le ne la kgatlha kgosi le dikgosana, mme kgosi ya dira ka fa lefokong la ga Memugane. 22Ya ba ya romela dikwalo kwa mafatsheng otlhe a kgosi, kwa lefatsheng lengwe le lengwe ka fa mokwalong wa lone le kwa morafeng mongwe le mongwe ka fa puong ya ona gore monna mongwe le mongwe a buse mo ntlong ya gagwe, a bue segagabo.

1:22
Eset. 3:12
8:9
Gen. 3:16

2

Kgosi e nyala Esetere wa Mojuta

21E rile morago ga dilo tseo, fa bogale jwa kgosi Ahasewerose bo sena go kokobela, ya gopola Wasethi le se o se dirileng le se o se atlholetsweng. 2Ke fa batlhanka ba kgosi ba ba e direlang ba re: “A kgosi e batlelwe barweetsana, e bong makgarebe a mantle. 3A kgosi e tlhome baokamedi mo mafatsheng otlhe a puso ya yona gore ba tle ba phuthele barweetsana botlhe ba makgarebe a mantle kwano Susane yo o femetsweng mo ntlong ya basadi, ba nne mo tlamelong ya ga Hekai modiredi wa lapa la kgosi, modisa wa basadi, mme ba newe tsa go intlafatsa mmele. 4Mme morweetsana yo o tla kgatlhang kgosi, a a nne mohumagadi mo boemong jwa ga Wasethi.” Lefoko leo le ne la kgatlha kgosi, mme ya dira jalo.

5Jaanong go ne go le monna wa Mojuta kwa Susane, motseng wa kgosing o o femetsweng, leina la gagwe e le Moretogai morwa Jaire morwa Simei morwa Khiše wa Mobenyamene

2:5
1 Sam. 14:51
6yo o neng a thopilwe kwa Jerusalema mmogo le batshwarwi ba ba thopilweng le Jegonya kgosi ya Juta, ba Nebukatenesare kgosi ya Babele o neng a ba isitse mo botshwarong.
2:6
2 Dikg. 24:15,16
7Ene e ne e le mogodisi wa ga Hatasa, e bong Esetere morwadia rrangwanaagwe; gonne o ne a se na rraagwe le mmaagwe. Mosetsana yoo o ne a bopegile sentle thata, a le montle. Mme e rile rraagwe le mmaagwe ba swa, Moretogai a mo tshola jaaka morwadie.

8Jaanong ya re lefoko la kgosi le taelo ya yona di utlwala, mme barweetsana ba bantsi ba phuthelwa kwa Susane motseng wa kgosing o o femetsweng mo tlamelong ya ga Hekai, le Esetere a isiwa kwa ntlong ya kgosi mo tlamelong ya ga Hekai modisa wa basadi. 9Mme morweetsana yo a mo kgatlha, a bona bopelotlhomogi fa pele ga gagwe, mme ene a itlhaganela go mo naya tsa go iphotla le dikabelo tsa gagwe tsa dijo, le go mo neela basetsana ba supa ba ba tlhaotsweng ba ba tswang mo ntlong ya kgosi, a mo tshola sentle le basetsana ba gagwe go phala ba bangwe mo ntlong ya basadi.

10Mme Esetere a se ka a ipolela gore o mokae, a loba morafe wa ga gabo le losika lwa gagwe; gonne Moretogai o ne a mo laetse gore a se ka a di bolela. 11Mme Moretogai o ne a tlhola a tsamayatsamaya fa pele ga lelapa la ntlo ya basadi ka letsatsi lengwe le lengwe gore a tle a itse gore Esetere o phela jang le se se tla mo dirafalelang.

12Jaanong e ne ya re go tla nako ya morweetsana mongwe ya go tsena kwa kgosing Ahasewerose, fa a sena go direlwa ka fa tshwanelong ya basadi dikgwedi di le 12 – gonne ntlafatso ya bone e ne e tsaya sebaka se se kana, e dirwa dikgwedi di le thataro ka lookwane lwa mera le dikgwedi di le thataro gape ka ditlolo tse di nkgang monate le ka tse dingwe tsa go iphotla ga basadi – 13jaanong fa morweetsana a tla ya kwa kgosing, a newe tsotlhe tse o di eletsang gore a tswe mo ntlong ya basadi, a be a tsene mo ntlong ya kgosi a ntse a kgabile ka tsona. 14A tsena maitsiboa, mme mo mosong a boele kwa ntlong ya bobedi ya basadi e e mo tebelong ya ga Saasekase moopafadiwa wa kgosi yo o disang bagadingwana, mme morweetsana a sa tshwanela go tsena gape kwa kgosing fa e se fa kgosi e kgatlhilwe ke ene, mme a bidiwa ka leina.

15Jaanong ya re go tla nako ya ga Esetere morwadia Abigaile rrangwanaagwe Moretogai yo o neng a mo tshotse go nna morwadie go tsena kwa kgosing, a se ka a batla sepe fa e se tse di bolelwang ke Hekai modiredi wa lapa la kgosi yo o disang basadi. Mme Esetere a kgatlha botlhe ba ba mmonang. 16Esetere a isiwa jalo kwa kgosing Ahasewerose mo ntlong ya yona ya borena kgweding ya some, ke kgwedi ya Tebethe, ka ngwaga wa bosupa wa puso ya yona. 17Mme kgosi ya rata Esetere bogolo go basadi botlhe, mme Esetere a bona bopelotlhomogi le lorato mo go yona go gaisa makgarebe otlhe, mme ya mo rwesa serwalo sa bogosi mo tlhogong, ya mo dira mohumagadi mo boemong jwa ga Wasethi. 18Kgosi ya ba ya direla dikgosana tsotlhe tsa yona le batlhanka ba yona moletlo o mogolo, e le moletlo wa ga Esetere; ya ba ya direla mafatshe letsatsi la boikhutso, ya ntsha dineo jaaka go tshwanela moletlo wa kgosi.

19Jaanong ya re go phuthwa makgarebe la bobedi, Moretogai a bo a dutse fa kgorong ya kgosi. 20Mme Esetere o ne a ise a ipolele gore ke wa losika lofe le wa morafe ofe jaaka Moretogai a mo laetse. Esetere a nna a dira ka fa taelong ya ga Moretogai jaaka pele, fa a sa ntse a le mo tlamelong ya gagwe.

21Mo metlheng eo, ya re Moretogai a ntse a dutse fa kgorong ya kgosi, ga galefa Bikethane le Therese, badiredi ba le babedi ba lelapa la kgosi, bangwe ba badisa ba mojako, mme ba batla go bolaya kgosi Ahasewerose. 22Seo se sa lemogiwa ke Moretogai, mme a itsise Esetere mohumagadi. Ke fa Esetere a bolelela kgosi ka taelo ya ga Moretogai. 23Mme ya re go tlhotlhomisiwa, ga fitlhelwa e le nnete, mme ba pegwa mo dikoteng tsa polaelo ka bobedi jwa bone. Ga ba ga kwalwa mo lokwalong lwa ditirafalo tsa malatsi lo lo kwalelwang kgosi.