Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Kaelo ya gore go dirwe ka bongwefela mo phuthegong

41Jaanong nna ke le mogolegwi mo Moreneng, ke lo kaela gore lo tsamae ka fa go tshwanetseng pitso e lo biditsweng ka yona

4:1
Bakol. 1:10
2ka boikokobetso jotlhe le bonolo le bopelotelele le ka go itshokelana mo loratong; 3lo tlhoafalele go boloka bongwefela jwa Mowa ka kopanyo ya kagiso: 4Ke mmele o le mongwe fela le Mowa o le mongwe fela, jaaka lo bileditswe mo tsholofelong e le nngwe fela ya go bidiwa ga lona;
4:4
Baroma 12:5
5ke Morena a le mongwe fela le tumelo e le nngwe fela le kolobetso e le nngwe fela;
4:5
1 Bakor. 8:6
6ke Modimo o le mongwe fela, one Rra botlhe; o godimo ga botlhe, o dira ka botlhe, o mo go botlhe.
4:6
1 Bakor. 12:6

7Mme mongwe le mongwe wa rona o neilwe neo ya bopelotlhomogi ka fa selekanyong se Keresete o nayang ka sona.

4:7
Baroma 12:3,6
1 Bakor. 12:11
8Ke ka moo go tweng:

“O ne a tlhatlogela

kwa bogodimong,

a tshwara batho,

a ba isa botshwarong,

a naya batho dineo.”

4:8
Pes. 68:19
Bakol. 2:15

9Mme fa go twe: “O tlhatlogile,” ke go reng? A ga se go re o ne a fologetse pele kwa mafelong a a kwa tlasetlase a lefatshe?
4:9
Joh. 3:13
10Yo o fologileng e bile ke ene yo o tlhatlogetseng kwa godimo ga magodimo otlhe gore a tlale mo dilong tsotlhe. 11Ke ene yo o tlhomileng bangwe go nna baapostolo, ba bangwe go nna baporofeti, ba bangwe go nna baefangele, ba bangwe go nna badisa le baruti,
4:11
1 Bakor. 12:28
Dit. 21:8
12gore baitshepi ba etleetsegele tiro ya go direla le kago ya go aga mmele wa ga Keresete
4:12
1 Pet. 2:5
13go fitlhelela re be re fitlhe rotlhe mo bongwengfela jwa tumelo le jwa go itse Morwa Modimo le go nna monna yo o tletseng go fitlha selekanyong sa bogolo jo bo tletseng jwa ga Keresete 14gore re se tlhole re nna jaaka bana, re kgokgwediwa jaaka makhubu le go dikolosiwa ke phefo nngwe le nngwe ya thuto ka tsietso ya batho ka fa boferefereng jwa go re logela maano a timetso,
4:14
1 Bakor. 14:20
Baheb. 13:9
15mme e re ka go nna boammaaruri mo loratong re golele mo go ene mo dilong tsotlhe, ene yo e leng tlhogo, e bong Keresete,
4:15
Baef. 1:22
5:23
Bakol. 1:18
16yo mmele otlhe o dirafatsang go gola ga ona ka ene, o lomaganngwa le go tshwaraganngwa ka go thusanya ga ditokololo tsotlhe ka fa tirong e e lekanyeng tokololo nngwe le nngwe gore o ikage ka lorato.
4:16
Bakol. 2:19

Bophelo jo bošwa ga bo utlwane le jwa bogologolo

17Jaanong ke bua jaana, e bile ke bolela ke le mosupi mo Moreneng ka re: Lo se tlhole lo tshela jaaka baheitane ba tshela mo boithamakong jwa maikutlo a bone;

4:17
Baroma 1:21
18ba ba fifaditsweng tlhaloganyo, ba le kgakala le botshelo jo bo tswang Modimong ka ntlha ya go sa itseng a bone, ka ntlha ya logwadi lwa dipelo tsa bone,
4:18
Baef. 2:12
19ba e reng ka ba latlhegetswe ke maikutlo a botho, ba ineela mo boitaolong, ba ntse ba dira tse di maswe tsotlhe ka bopelotshetlha.

20Mme lona, Keresete ga lo a ka lwa mo ithuta jalo, 21fa ruri lo mo utlwile, mme lo rutegile ka ene, jaaka boammaaruri bo le mo go Jesu, 22gore lo apole motho yo mogologolo yo o ntseng ka fa tsamaong ya pele, yo o senyegang ka dikeletso tsa tsietso,

4:22
Baroma 8:13
Bakol. 3:9
Bagal. 6:8
23le gore lo ntšhwafadiwe mo meweng ya maikutlo a lona;
4:23
Baroma 12:2
24mme lo apare motho yo mošwa yo o tlhodilweng ka fa Modimong mo tshiamong le mo boitshepong jwa boammaaruri.
4:24
Gen. 1:26

25Ka moo apolang maaka, mme a mongwe le mongwe a bue boammaaruri le mongwe-ka-ene; ka gonne re direlana re le ditokololo.

4:25
Sag. 8:16
26Galefang, mme lo se ka lwa leofa; a letsatsi le se phirime, lo ntse lo galefile.
4:26
Pes. 4:5
Jak. 1:19,20
27Le gona lo se ka lwa naya Diabolo sebaka. 28Yo o utswileng a a se tlhole a utswa, mme bogolo a a dire matsapa ka go dira se se molemo ka mabogo a gagwe gore a nne le go ka fa yo o tlhokang.
4:28
1 Bathes. 4:11
29A go se tswe lefoko lepe le le maswe mo melomong ya lona; a go tswe fela le le agang ka fa go batlegang ka teng gore le tshegofatse ba ba le utlwang.
4:29
Baef. 5:4
Bakol. 3:16,17
4:6
30Se hutsafatseng Mowa o o Boitshepo wa Modimo o lo kanetsweng letsatsi la kgololo ka ona.
4:30
Jes. 63:10
Baef. 1:13
31A bogalaka jotlhe le kgakalo le bogale le komano le kgalo di tlosiwe mo go lona mmogo le bosula jotlhe.
4:31
Bakol. 3:8
32Mme tsholanang ka bopelontle, lo utlwelane botlhoko, lo itshwarelane jaaka Modimo le ona o lo itshwaretse ka Keresete.
4:32
Math. 6:14
18:22-35
Bakol. 3:13