Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

Dikakanyo ka ga botshelo

71Leina le lentle le phala lookwane lo lo molemo; letsatsi la go swa le gaisa la go tsalwa.

7:1
Diane 22:1

2Go ya kwa lapeng la moletlo go phalwa ke go ya kwa lapeng la khutsafalo; ka gonne sona seo ke bokhutlo jwa batho botlhe, mme yo o phelang a a se tshole ka pelo!

3Tshwenyego e gaisa setshego; gonne fa sefatlhego se lela, pelo e rutega sentle.

4Dipelo tsa batlhalefi di mo ntlong ya khutsafalo, mme dipelo tsa masilo di mo ntlong ya boitumelo.

5Go utlwa kgalemelo ya motlhalefi go gaisa go utlwa sefela sa dieleele.

6Gonne setshego sa lesilo se tshwana le go thanthanyega ga mitlwa ka fa tlase ga pitsa. Le seo ke boithamako fela.

7Go huma ka go patika go silofatsa motlhalefi, thelesetso ya phaposo le yona e senya pelo.

8Bokhutlo jwa selo bo gaisa tshimologo ya sona; yo o pelotelele o phala yo o ikgodisang.

9Se potlake mo moweng wa gago go ngala; gonne ngalo e nna mo pelong tsa masilo.

7:9
Jak. 1:19

10Se re: “Ke eng, fa malatsi a gompieno a phalwa ke a bogologolo?” Gonne potso eo ga se ya botlhale.

11Botlhale bo molemo fela jaaka boswa; bo thusa ba ba bonang letsatsi. 12Gonne botlhale bo a femela le selefera e a femela, mme thuso ya kitso ke ya go re: Botlhale bo phedisa mong wa jona.

7:12
Diane 3:2

13Leba tiro ya Modimo! Gonne ke mang yo o ka tlhamalatsang se Modimo o se sokamisitseng?

7:13
Moreri 1:15
14Itumele ka letsatsi la letlhogonolo, mme ka letsatsi la botlhoko o akanye gore le lone Modimo o le dirile fela jaaka lele; ke ka moo motho a sa itseng sepe se se tla tlang sehularong sa gagwe.

15Ke bonye tsotlhe mo malatsing a me a boithamako ke tse: Go na le mosiami yo o latlhegang, le fa a ntse a siame; gape go na le moikepi yo o phelang malatsi a mantsi, le fa a ntse a le bosula.

7:15
Moreri 8:14
Pes. 73:12,13
16O se ka wa siama thata thata! O se ka wa itshupa o le botlhale go feta botlhe! O tla bo o itshenyetsang? 17O se ka wa ikepa thata thata! O se ka wa nna seeleele! O tla bo o swelang ka nako e e seng ya gago! 18Go molemo, fa o tshwara se, mme le sele o se ka wa tlosa seatla mo go sona. Gonne yo o boifang Modimo o falola mo go tsotlhe tseo.

19Botlhale bo tiisa motlhalefi bogolo go balaodi ba le some ba ba mo motseng.

20Gonne ga go na motho ope mo lefatsheng yo o siameng, yo o dirang molemo, a sa leofe.

7:20
Pes. 14:3

21Le gona o se ka wa tlhokomela mafoko otlhe a a buiwang, e se re gongwe wa utlwa motlhanka wa gago a go rogaka. 22Gonne le pelo ya gago e a itse gore le wena o rogakile ba bangwe gantsi.

23Tsotlhe tseo ke di lekile ka botlhale ka re, ke rata go tlhalefa. Mme go ne ga nna kgakala le nna. 24Tse di leng teng di kgakala, di botengteng. Ke mang yo o ka di tlhotlhomisang? 25Jaanong ka retolola pelo ya me go batla kitso le go fukutsa le go batla botlhale le temogo gore ke tle ke itse boikepo, fa e le bosilo, le bosilo, fa e le botsenwa.

26Ka bona se se galakang bogolo go loso, e bong mosadi yo e leng letloa, yo pelo ya gagwe e leng thaelo, yo mabogo a gagwe e leng dikgole. Yo o molemo fa pele ga Modimo o tla falola mo go ene, mme moleofi o tla tshwarwa ke ene.

7:26
Diane 2:16-22
27Moreri a re: “Bonang, ke se ke se bonyeng ka go bapisa sengwe le se sengwe gore ke tle ke lemoge ka fa dilo tsotlhe di ntseng ka teng.” 28Se ke sa ntseng ke se batla, se ke iseng ke se bone, ke se: Mo bathong ba le sekete ke bonye monna wa nnete a le mongwe, mme mosadi wa nnete ga ke a mmona mo go botlhe bao. 29Fela bonang, se ke se lemogileng ke go re: Modimo o dirile batho e le ba nnete, mme bone ba logile maano a mantsi.
7:29
Diane 2:7