Setswana 1970/1987 (TSW70)
5

Se dire ditsholofetso ka bonako

51Disa dinao tsa gago, fa o ya kwa Ntlong ya Modimo! Kana go atamela go reetsa go phala ditlhabelo tsa masilo. Gonne ga a itse sepe fa e se go dira bosula fela.

5:1
1 Sam. 15:22
2Ikakanye o ise o bue; a pelo ya gago e se ka ya itlhaganela go ntsha lefoko fa pele ga Modimo. Gonne Modimo o kwa legodimong, mme wena o mo lefatsheng. Ke gona he, a mafoko a gago a se nne mantsi.
5:2
Jak. 1:19
3Gonne toro e tla ka matshwenyego a mantsi; lentswe la seeleele le utlwala ka mafoko a mantsi.
5:3
Moreri 10:14
Diane 10:19
4Fa o ikanela Modimo maikano, se diege go a dirafatsa; gonne Modimo ga o kgatlhwe ke masilo. Dira se o se ikanetseng.
5:4
Doit. 23:22
5Yo o sa ipofeng ka maikano o phala yo o ipofang ka maikano, mme a sa a dirafatse. 6O se ka wa itsenya mo molatong ka molomo wa gago! Se bue fa pele ga morongwi wa Modimo wa re: “Ke fositse!” O biletsang Modimo gore o galefele lentswe la gago le go senya tiro ya diatla tsa gago? 7Gonne ditoro tse dintsi le mafoko a mantsi di na le maithamako a magolo. Mme wena, boifa Modimo.

Lefelafela la tsa bophelo

8Fa o bona mohumanegi a gatelelwa, mme tshiamo le molao di tlosiwa mo nageng, se gakgamale. Gonne morena yo mogolo o disa yo mmotlana, mme Modimo o mogolo bogolo, o ba okametse botlhe.

9Thuso ya lefatshe ka metlha ke fa kgosi e tlhokomela masimo.

10Yo o ratang selefera ga a nke a kgora selefera, yo o ratang letlotlo o tla galala tse a di bonang. Le selo se ke boithamako fela.

5:10
Diane 28:22
11Fa khumo e ata, go ata le baji ba yona. Jaanong e thusa mong wa yona eng, fa e se go e leba fela ka matlho? 12Boroko jwa modiri bo monate, le fa a ja tse dipotlana gongwe tse dintsi, mme letlotlo la mohumi le a mo tlhobaetsa.

13Go na le bosula jo bo boitshegang jo ke bo bonyeng fa tlase ga letsatsi, ke khumo e mong wa yona o e bolokelang tatlhego ya gagwe. 14Mme fa khumo eo e mo latlhegela ka kotsi, ngwana yo a mo tsetseng o tla sala a se na sepe. 15Motho o dule mo mmeleng wa ga mmaagwe a sa ikatega, e bile o tla tloga jaaka a tlile. Ga a nke a tsaya sepe sa tse o di itiretseng ka matsapa, se a ka tsamayang ka sona.

5:15
Jobe 1:21
Pes. 49:18
16Le selo se ke bosula jo bo botlhoko, fa a na le go tloga a tshwana fela le jaaka fa a ne a tla. Jaanong go mo thusa eng, fa a itapiseditse phefo fela? 17Le gona ka malatsi otlhe a gagwe o ne a ntse a le mo lefifing le mo khutsafalong le mo matshwenyegong a mantsi le mo bolwetseng le mo kgalefong.

18Bonang, se ke se bonyeng se le molemo, se le sentle ke fa motho a ja, a nwa, a phela monate mo matsapeng aotlhe a o itapisang ka ona fa tlase ga letsatsi ka malatsi otlhe a bophelo jwa gagwe jo Modimo o bo mo neileng, gonne ke yona kabelo ya gagwe.

5:18
Moreri 2:24
Diane 15:15
19Le gona ke neo ya Modimo mo mothong mongwe le mongwe, fa Modimo o mo naya khumo le matlotlo, o bo o mo dumelela go di ja le go tsaya kabelo ya gagwe le go itumelela tse a di itapisetsang. 20Ee, yo o ntseng jalo ga a tshwenyegele malatsi a bophelo jwa gagwe; gonne Modimo o mo phedisa a le mo boitumelong jwa pelo ya gagwe.

6

61Go na le bosula jo ke bo bonyeng fa tlase ga letsatsi jo bo imelang batho thata: 2Ke fa Modimo o naya motho khumo le dithuo le tlotlo mo a sa tlhokeng sepe sa tsotlhe tse a di eletsang, mme Modimo o sa mo dumelele go ka di ja; mme motho yo mongwe a di ja. Selo seo ke boithamako le botlhoko jo bo galakang.

6:2
Moreri 2:18
3Fa monna a ka tsala bana ba le lekgolo, a phela dinyaga tse dintsi, malatsi a dinyaga tsa gagwe a ba a nna mantsi, mme ene a se ka a kgona go kgorisa pelo ya gagwe ka tse di molemo, le gona a se ka a bona phitlho ya tlotlo – nna nka re: Phetelo e tlhogonolo bogolo go ene; 4gonne yona e tla e se ya sepe e be e tloge mo lefifing; mme leina la yona le khurumediwe ke lefifi. 5Le gona ga e a ka ya bona letsatsi le e seng go le itse; mme e na le boikhutso bogolo go yole. 6Le fa a ka phela dinyaga di le dikete tse pedi, fa a sa phela monate – ke boithamako fela. A ga ke re, dilo tsotlhe di tla ya kwa felong go le gongwe?
6:6
Moreri 3:20

7Motho o itapisetsa molomo wa gagwe ka matsapa otlhe; le fa go ntse jalo, keletso ga e fele. 8Kana motlhalefi o na le eng se a phalang lesilo ka sona? Mohumi o na le eng se a gaisang mohumanegi ka sona, ka le ene a itse go phela sentle mo gare ga baphedi? 9Go itumelela se o se bonyeng go gaisa go kgarakgatshega ka keletso. Le selo se ke boithamako fela le go tshwara lephoro.

10Tse di leng teng ga di bolo go bidiwa ka maina a tsona; go itsilwe gore motho o tla nna jang; ga a na go ganela le ona o o thata bogolo go ene. 11Go na le mafoko a mantsi a a atisang boithamako. A thusa motho eng? 12Gonne ke mang yo o itseng tse di molemo mo mothong ka malatsi a a badilweng a bophelo jwa boithamako jwa gagwe, jo a bo fetisang jaaka moriti; gape ke mang yo o ka itsiseng motho se se tla dirafalang sehularong sa gagwe fa tlase ga letsatsi?

6:12
1 Ditiraf. 29:15
Pes. 90:5

7

Dikakanyo ka ga botshelo

71Leina le lentle le phala lookwane lo lo molemo; letsatsi la go swa le gaisa la go tsalwa.

7:1
Diane 22:1

2Go ya kwa lapeng la moletlo go phalwa ke go ya kwa lapeng la khutsafalo; ka gonne sona seo ke bokhutlo jwa batho botlhe, mme yo o phelang a a se tshole ka pelo!

3Tshwenyego e gaisa setshego; gonne fa sefatlhego se lela, pelo e rutega sentle.

4Dipelo tsa batlhalefi di mo ntlong ya khutsafalo, mme dipelo tsa masilo di mo ntlong ya boitumelo.

5Go utlwa kgalemelo ya motlhalefi go gaisa go utlwa sefela sa dieleele.

6Gonne setshego sa lesilo se tshwana le go thanthanyega ga mitlwa ka fa tlase ga pitsa. Le seo ke boithamako fela.

7Go huma ka go patika go silofatsa motlhalefi, thelesetso ya phaposo le yona e senya pelo.

8Bokhutlo jwa selo bo gaisa tshimologo ya sona; yo o pelotelele o phala yo o ikgodisang.

9Se potlake mo moweng wa gago go ngala; gonne ngalo e nna mo pelong tsa masilo.

7:9
Jak. 1:19

10Se re: “Ke eng, fa malatsi a gompieno a phalwa ke a bogologolo?” Gonne potso eo ga se ya botlhale.

11Botlhale bo molemo fela jaaka boswa; bo thusa ba ba bonang letsatsi. 12Gonne botlhale bo a femela le selefera e a femela, mme thuso ya kitso ke ya go re: Botlhale bo phedisa mong wa jona.

7:12
Diane 3:2

13Leba tiro ya Modimo! Gonne ke mang yo o ka tlhamalatsang se Modimo o se sokamisitseng?

7:13
Moreri 1:15
14Itumele ka letsatsi la letlhogonolo, mme ka letsatsi la botlhoko o akanye gore le lone Modimo o le dirile fela jaaka lele; ke ka moo motho a sa itseng sepe se se tla tlang sehularong sa gagwe.

15Ke bonye tsotlhe mo malatsing a me a boithamako ke tse: Go na le mosiami yo o latlhegang, le fa a ntse a siame; gape go na le moikepi yo o phelang malatsi a mantsi, le fa a ntse a le bosula.

7:15
Moreri 8:14
Pes. 73:12,13
16O se ka wa siama thata thata! O se ka wa itshupa o le botlhale go feta botlhe! O tla bo o itshenyetsang? 17O se ka wa ikepa thata thata! O se ka wa nna seeleele! O tla bo o swelang ka nako e e seng ya gago! 18Go molemo, fa o tshwara se, mme le sele o se ka wa tlosa seatla mo go sona. Gonne yo o boifang Modimo o falola mo go tsotlhe tseo.

19Botlhale bo tiisa motlhalefi bogolo go balaodi ba le some ba ba mo motseng.

20Gonne ga go na motho ope mo lefatsheng yo o siameng, yo o dirang molemo, a sa leofe.

7:20
Pes. 14:3

21Le gona o se ka wa tlhokomela mafoko otlhe a a buiwang, e se re gongwe wa utlwa motlhanka wa gago a go rogaka. 22Gonne le pelo ya gago e a itse gore le wena o rogakile ba bangwe gantsi.

23Tsotlhe tseo ke di lekile ka botlhale ka re, ke rata go tlhalefa. Mme go ne ga nna kgakala le nna. 24Tse di leng teng di kgakala, di botengteng. Ke mang yo o ka di tlhotlhomisang? 25Jaanong ka retolola pelo ya me go batla kitso le go fukutsa le go batla botlhale le temogo gore ke tle ke itse boikepo, fa e le bosilo, le bosilo, fa e le botsenwa.

26Ka bona se se galakang bogolo go loso, e bong mosadi yo e leng letloa, yo pelo ya gagwe e leng thaelo, yo mabogo a gagwe e leng dikgole. Yo o molemo fa pele ga Modimo o tla falola mo go ene, mme moleofi o tla tshwarwa ke ene.

7:26
Diane 2:16-22
27Moreri a re: “Bonang, ke se ke se bonyeng ka go bapisa sengwe le se sengwe gore ke tle ke lemoge ka fa dilo tsotlhe di ntseng ka teng.” 28Se ke sa ntseng ke se batla, se ke iseng ke se bone, ke se: Mo bathong ba le sekete ke bonye monna wa nnete a le mongwe, mme mosadi wa nnete ga ke a mmona mo go botlhe bao. 29Fela bonang, se ke se lemogileng ke go re: Modimo o dirile batho e le ba nnete, mme bone ba logile maano a mantsi.
7:29
Diane 2:7