Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

Daniele o bona diphedi tse nne mo ponong

71Ka ngwaga wa ntlha wa ga Belešatsare, kgosi ya Babele, Daniele a bona toro le dipono tsa tlhogo ya gagwe a le mo bolaong jwa gagwe. Ke fa a kwala toro, a bolela ditlhogo tsa mafoko.

7:1
Dan. 5:1

2Daniele a simolola go kwala a re: “Mo diponong tsa bosigo ka bona diphefo tse nne tsa legodimo di hudua lewatle le legolo,

7:2
Tshen. 17:15
3le diphedi tse dikgolo di le nne di tswa mo lewatleng, mme di sa tshwane.
7:3
Tshen. 13:12
4Sa ntlha sa bo se tshwana le tau, se na le diphuka tsa ntsu. Ka leba ka ba ka bona diphuka tsa sona di kumolwa, sa ba sa tsholediwa mo fatsheng, sa emisiwa ka dinao jaaka motho, sa newa pelo ya motho.
7:4
Dan. 4:31

5“Ka ba ka bona sephedi se sengwe sa bobedi, se tshwana le Bere, se emisitswe ka lotlhakore lo lo longwe, se hupile dikgopo di le tharo ka meno; sa laolwa ga twe: ‘Tsoga o je nama thata!’

6“Morago ga moo ka leba, ka bona se sengwe, se tshwana le nkwe, se na le diphuka di le nne tsa nonyane mo mokokotlong wa sona. Sephedi seo se ne se na le ditlhogo di le nne, se filwe puso.

7“Morago ga moo ka leba mo diponong tsa bosigo, ka bona sephedi sa bone, e le se se tshabegang, se se boifisang, se se setlhogo thata; se na le meno a magolo a tshipi; sa ja, sa tlhafuna, sa gataka tse di setseng ka maroo; sa tshwanologa le diphedi tsotlhe tsa pele; sa bo se na le dinaka di le some. 8Ya re ke ela dinaka tseo tlhoko, ka bona lonaka lo longwe lo lonnye lo tlhoga mo gare ga tsona, ga somolwa di le tharo tsa dinaka tsa pele fa pele ga lone. Ka bona lonaka loo lo na le matlho a a tshwanang le matlho a motho le molomo o o ikgantshang thata.

7:8
Dan. 11:36

Daniele o bona “Morwa-Motho”

9“Ya re ke ntse ke lebile, ga bewa ditulo tsa bogosi, Rra-metlha-yotlhe a nna fatshe; a apere kobo e tshweu jaaka semathana; moriri wa tlhogo ya gagwe o tshwana le boboa jo bo phepa; sedulo sa bogosi sa gagwe e le dikgabo tsa molelo, maotwana a sona e le molelo o o tukang.

7:9
Pes. 90:2
10Noka ya molelo ya ela e tswa fa go ene; ba le dikete ga sekete ba mo direla; ba le dikete di le masome ga dikete di le lesome ba ne ba eme fa pele ga gagwe. Lekgotla la nna fatshe, dikwalo tsa phuthololwa.
7:10
Pes. 68:18
Tshen. 5:11

11“Ka nna ka leba ka ntlha ya tlhodio ya mafoko a boikgantsho a a buiwang ke lonaka; ya re ke ntse ke lebile, sephedi seo sa bolawa, mmele wa sona wa nyelediwa ka go latlhelwa mo molelong go fisiwa.

7:11
Tshen. 19:20
12Diphedi tse dingwe le tsona tsa amogwa puso, tsa beelwa sebaka le dinako tsa bophelo.
7:12
Dan. 2:21

13“Ka nna ka leba mo diponong tsa bosigo, ka bona yo o tshwanang le Morwa-Motho a tla ka maru a legodimo, a fitlha kwa go Rra-metlha-yotlhe, a atamediwa fa pele ga gagwe.

7:13
Luka 21:27
14A neelwa puso le kgalalelo le bogosi, a direlwa ke batho botlhe ba merafe le ditšhaba le dipuo. Puso ya gagwe ke puso e e sa khutleng e e sa nyeleleng; bogosi jwa gagwe ke jo bo sa fedisiweng ke ope.

Tlhaloso ya pono

15“Nna Daniele ke ne ka tshwenyega mo moweng ka ntlha ya tseo; dipono tsa tlhogo ya me tsa ntshosa. 16Ka atamela mongwe wa ba ba emeng teng, ka kopa nnete ya dilo tseo tsotlhe mo go ene. A mpolelela, a nkitsise tlhaloso ya dilo tseo

7:16
Dan. 7:10
17a re: ‘Diphedi tse nne tseo tse dikgolo di kaya gore go tla tsoga dikgosi di le nne mo lefatsheng. 18Mme baitshepi ba Mogodimodimo ba tla amogela bogosi; bogosi e tla nna jwa bone go ya go ile le ka bosenabokhutlo jotlhe.’
7:18
Dan. 7:22

19“Ka ba ka eletsa go itse nnete ka ga sephedi sa bone, se se neng se sa tshwane le tsotlhe tse dingwe, e le se se boitshegang thata, se se nang le meno a tshipi le maroo a kgotlho; se se neng se ja, se tlhafuna, se gataka tse di setseng ka maroo;

7:19
Dan. 7:1
20le ka ga dinaka di le some tse di neng di le mo tlhogong ya sona, le ka ga lo longwe lo lo tlhogileng le dinaka tse tharo tsele di oleng fa pele ga lone, e bong lonaka loo, lo lo neng lo na le matlho le molomo o o buang tsa boikgantsho, lo e keteng lo logolo go feta dilekane tsa lone.

21“Ka nna ka bona lonaka loo lo lwa le baitshepi, lo ba fenya, 22go fitlhelela Rra-metlha-yotlhe a tla, a atlholela baitshepi ba Mogodimodimo; mme nako ya fitlha ya baitshepi go rua bogosi.

7:22
Tshen. 13:7

23“Jaanong a nthaya jaana a re: ‘Sephedi sa bone se kaya gore bogosi jwa bone bo tla nna teng mo lefatsheng, bo sa tshwane le magosi otlhe a mangwe. Bo tla metsa lefatshe lotlhe, bo le gataka, bo le pšhwetlakanya. 24Dinaka di le some di kaya gore mo bogosing joo go tla tsoga dikgosi di le some; kgosi e nngwe e tla tsoga sehularong sa tsona e sa tshwane le tsa pele, e diga dikgosi di le tharo.

7:24
Tshen. 17:12
25E tla bua mafoko a go kgala Mogodimodimo, e bogisa baitshepi ba Mogodimodimo setlhogo. E tla leka go fetola dipaka tsa meletlo le molao. Baitshepi ba tla neelwa mo thateng ya yona go fitlhelela go fete sebaka le dipaka di le pedi le bontlhanngwe jwa sebaka.
7:25
Tshen. 13:5,6
Dan. 12:7
4:13
26Mme lekgotla le tla nna, le e amoga puso ya yona gore e nyelelediwe ruri, e fedisediwe ruri. 27Mme bogosi le puso le borena jwa magosi a a fa tlase ga legodimo lotlhe di tla neelwa morafe wa baitshepi ba Mogodimodimo. Bogosi jwa gagwe ke bogosi jo bo sa khutleng. Dipuso tsotlhe di tla mo direla, di mo utlwa.’

28“Mafoko ao a felela foo. Nna Daniele, dikakanyo tsa me di ne di ntshositse thata, mmala wa sefatlhego sa me o ne o fetogile mo go nna. Mme mafoko ao ke a bolokile mo pelong ya me.”