Setswana 1970/1987 (TSW70)
9

Tlhaloso ya dinyaga di le 70, le thapelo ya ga Daniele

91Ka ngwaga wa ntlha wa ga Dario, morwa Ahasewerose, wa losika lwa Bamedia, yo o neng a dirwa kgosi ya lefatshe la Bakalatea;

9:1
Dan. 6:1
2ka ona ngwaga wa ntlha wa puso ya gagwe, nna Daniele ka ela palo ya dinyaga tlhoko mo dikwalong tse di tla fetang ka fa Lefokong la Morena le le tlileng kwa go moporofeti Jeremia, Jerusalema e ntse e le marope fela, e bong dinyaga tse di 70.
9:2
Jer. 25:11,12
3Ka lebisa sefatlhego kwa Moreneng Modimo go dira thapelo le mokokotlelo ka go itima go ja le go apara kgetse, ke ntse mo moloreng.

4Ka rapela Morena, Modimo wa me, ka ipobola ka re: “Ao! Morena, Modimo o mogolo o o boitshegang; ba ba go ratang, ba ba tshegetsang ditaolo tsa gago, o ba bolokela kgolagano le bopelotlhomogi.

5“Re leofile, ra dira molato, ra ikepa, ra go tsogela, ra fapoga mo ditaolong tsa gago le mo tshiamong ya gago. 6Ga re a ka ra utlwa baporofeti, batlhanka ba gago, ba ka bone o buileng le dikgosi tsa rona le dikgosana tsa rona le borraetsho le morafe otlhe wa lefatshe. 7Morena, wena o mo tshiamong; rona re mo ditlhonnye tsa difatlhego jaaka go bonala kajeno; rona banna ba Juta le baagi ba Jerusalema le Baiseraele botlhe ba ba gaufi le ba ba kgakala mo mafatsheng aotlhe, kwa o ba leleketseng gona ka ntlha ya boikanyologo jwa bone jo ba go leofetseng ka jona. 8Morena, se se re tshwanetseng le dikgosi tsa rona le dikgosana tsa rona le borraetsho ke difatlhego tse di tlhajwang ke ditlhong, ka gonne re go leofetse.

9:8
Jes. 43:27
9Mme go na le bopelotlhomogi le boitshwarelo mo Moreneng, Modimo wa rona; le fa re mo tsogetse
9:9
Pes. 130:4
10ka go sa utlweng lentswe la Morena, Modimo wa rona, le e seng go sepela ka fa melaong ya gagwe e o e beileng fa pele ga rona ka baporofeti, batlhanka ba gagwe. 11Baiseraele botlhe ba tlodile molao wa gago, ba fapoga ka go se reetse lentswe la gago. Ka moo khutso le maikano tse di kwadilweng mo molaong wa ga Moše, motlhanka wa Modimo, tsa goromelediwa mo go rona, gonne re o leofetse.
9:11
Doit. 28:15-68
Lef. 26:14-39
12O dirafaditse mafoko a ona a o a buileng ka ga rona le ka ga babusi ba rona ba ba neng ba re busa, ka go digela tatlhego e kgolo mo go rona, e e iseng e ke e dirafale fa tlase ga letsatsi, jaaka e dirafaletse Jerusalema kajeno. 13Tatlhego yotlhe eo e re dirafaletse fela jaaka go kwadilwe mo molaong wa ga Moše; le gona ga re a kopa bopelotlhomogi fa pele ga Morena, Modimo wa rona, ka go tlogela maleo a rona le ka go tlhokomela boammaaruri jwa gagwe. 14Ke ka moo Morena a tlhoafaletseng go re digela mo tatlhegong. Gonne Morena, Modimo wa rona, o siame mo ditirong tsotlhe tsa gagwe tse o di dirileng; mme ga re a reetsa lentswe la gagwe.
9:14
Jer. 1:12

15“Jaanong Morena, Modimo wa rona, yo ò ntshitseng morafe wa gago mo lefatsheng la Egepeto ka letsogo le le thata, wa itirela leina le le tumileng jaaka le ntse kajeno – re leofile, ra ikepa – 16Morena, ka ntlha ya bopelotlhomogi jotlhe jwa gago, a bogale jwa gago le kgalefo ya gago di tloge mo Jerusalema, motseng wa gago, le mo thabeng e e boitshepo ya gago. Gonne Jerusalema le rona batho ba gago re kgobiwa ke botlhe ba ba mo tikologong ya rona ka ntlha ya maleo a rona le ka ntlha ya melato ya borraetsho. 17Jaanong, Modimo wa rona, a ko o utlwe thapelo ya motlhanka wa gago le mekokotlelo ya gagwe, o phatsimisetse Felo-ga-Boitshepo ga gago fa go senyegileng sefatlhego sa gago ka ntlha ya gago, Morena. 18Modimo wa me, sekega tsebe, o reetse; budulola matlho, o bone marope a rona le motse o o biditsweng ka leina la gago. Gonne ga re ikanye ditiro tse di siameng tsa rona, fa re baya mekokotlelo ya rona fa pele ga gago; mme re ikanya mautlwelo-botlhoko a magolo a gago.

9:18
Pes. 115:1
19Ao, Morena, utlwa! Morena, itshwarele! Morena, ela tlhoko, o dire jalo; se diege ka ntlha ya gago, Modimo wa me. Gonne motse wa gago le morafe wa gago di bidiwa ka leina la gago.”
9:19
Jer. 14:9

Gaberiele o tlhalosa polelelopele

20E rile ke sa ntse ke bua jalo, ke rapela, ke ipobola boleo jwa me le boleo jwa Baiseraele, morafe wa ga etsho, ke baya morapelo wa me fa pele ga Morena, Modimo wa me, ka ntlha ya thaba e e boitshepo ya Modimo wa me; 21ya re ke sa ntse ke bua jalo mo thapelong ya me, monna yole Gaberiele yo nkileng ka mmona mo ponong, a fofela kwa go nna ka lobelo, a nkama ka nako ya tshupelo ya mantsiboa.

9:21
Dan. 8:16
22A tlhalosa, a bua le nna a re: “Daniele, ke tlile jaanong gore ke go nee phuthololo e e utlwalang sentle. 23E rile o simolola go rapela, ka neelwa Lefoko, mme ke tlile go le go bolelela, gonne o monna yo o ratiwang. Ka moo he, ela Lefoko tlhoko, o tlhokomele pono:

24“Morafe wa ga eno le motse o o boitshepo wa ga eno di beetswe bosupa jwa dinyaga ga 70 tsa go budusa boikepo le go tlatsa selekanyo sa boleo le go ruanya molato le go tlisa tshiamo e e sa khutleng le go kana polelelopele le moporofeti, le go kgakola Boitshepo jwa Maitshepo. 25Itse ò lemoge gore go tloga ka sebaka se lefoko le duleng ka sona gore Jerusalema a busediwe batho, a agiwe gape, go fitlhelela moeteledipele yo o tloditsweng a nne teng, ke bosupa jwa dinyaga ga supa. Jaanong o tla agiwa gape ka bosupa jwa dinyaga ga 62 mmogo le dipatlelo le mebila, mme e le mo dipakeng tsa pitlagano. 26E tla re bosupa jwa dinyaga ga 62 di sena go feta, Motlodiwa a bolawe, a se na molato. Morafe wa kgosi e e tlang o tla senya motse le Felo-ga-Boitshepo. Bofelo jwa ona bo tla tla ka morwalela. Go tla nna tlhabano go fitlha bokhutlong. Ke tshenyo e e tlhomamisitsweng. 27O tla tiisetsa ba bantsi kgolagano ka beke, e bong dinyaga di supa. Mo gare ga bosupa jwa dinyaga o tla khutlisa setlhabelo le tshupelo. Mo godimo ga diphuka tsa makgapha go tla tla mosenyi, go fitlhelela tatlhego e e laoletsweng ruri e goromelediwe mo felong fa go senyegileng.”

10

Ka ga tse di tla dirafalang Mopholosi wa lefatshe a ise a tle

101Ka ngwaga wa boraro wa ga Korese, kgosi ya Peresia, Daniele yo o bidiwang ka leina la Beletšhatsare, a senolelwa lefoko, e le lefoko la nnete le le bolelang pitlagano e kgolo. A ela lefoko leo tlhoko, a tlhaloganya pono.

10:1
Dan. 1:21
1:7

2Ka malatsi ao nna Daniele ka nna ke hutsafetse beke di le tharo tse di tletseng: 3Ka bo ke sa je dijo tse di monate, nama le weine di sa tsene mo leganong la me; le go tlôla ke sa tlole go fitlhelela go fete beke di le tharo tse di tletseng.

4Ya re ka letsatsi le 24 la kgwedi ya ntlha ke le fa losing lwa noka e kgolo ya Hitekele, 5ka tsholetsa matlho, ka leba, ka bona monna yo o apereng lesela la letseta, a itlamile letheka ka gouta ya kwa Ufase. 6Mmele wa gagwe wa bo o tshwana le taemane ya kerisolite; sefatlhego sa gagwe se phatsima jaaka legadima; matlho a gagwe a tshwana le kgabo ya lobone; mabogo a gagwe le maoto a gagwe tsa bo di tsabakela jaaka kgotlho e e gotlhilweng; mafoko a gagwe a utlwala jaaka modumo wa bontsi jwa batho.

7Nna Daniele ke bonye pono eo ke le nosi; banna ba ba neng ba na le nna ga ba a ka ba e bona. Fela letshogo le legolo la ba wela, ba tshaba, ba iphitlha. 8Ka sala ke le nosi, ka bona pono e kgolo eo, ka felelwa ke thata; bontle jwa sefatlhego sa me jwa fetoga, sa nna maswe, ke sa tlhole ke na le thata. 9Ka utlwa modumo wa mafoko a gagwe; ya re ke utlwa modumo wa mafoko a gagwe, ka idibala, ka wela fa fatshe ka sefatlhego.

10:9
Dan. 8:17,18
10Ka utlwa seatla se nkama; sa nthusa ka tsamaya ka mangole le diatla ke theekela.

11A nthaya a re: “Daniele, wena monna yo o ratiwang, ela mafoko tlhoko a ke tla a buang nao, o eme ka dinao, gonne ke romilwe kwa go wena.” Ya re a bua lefoko leo le nna, ka ema ke roroma.

12A ba a nthaya a re: “Se boife, Daniele, gonne mafoko a gago a utlwilwe go tloga ka letsatsi la ntlha le o ineetseng ka lone go ela tlhoko le go ikokobetsa fa pele ga Modimo wa gago, mme ke tlile ka ntlha ya mafoko a gago.

10:12
Dan. 10:20,21
13Mme molaodi wa bogosi jwa Peresia a emelana le nna malatsi a le 21; ke fa Migaele, mongwe wa balaodi ba bagolo, a tla go nthusa; ka mo tlogela teng le molaodi wa bogosi jwa Peresia. 14Mme ke tlile go go lemosa se se tla dirafalelang morafe wa ga eno mo malatsing a bofelo. Gonne pono eo le yona e lebile malatsi a bofelo.”
10:14
Dan. 9:22

15Ya re a bua mafoko a a ntseng jalo le nna, ka lebisa sefatlhego fa fatshe, ka fetoga semumu. 16Ka ba ka bona sengwe, e kete ke motho, a ama molomo wa me; ka ba ka itse go bula molomo wa me, ka bua, ka raya yo o emeng fa pele ga me ka re: “Morena wa me, dipitlagano tsa me di boetse gape mo go nna ka pono; ga ke tlhole ke na le thata.

10:16
Jes. 6:7
Jer. 1:9
17Motlhanka wa Morena wa me yo o kanyana ka nna, a ka kgona jang go bua le Morena wa me yo o kana ka wena! Gonne ga go tlhole go na le thata epe mo go nna; ga go a sadisiwa mowa ope mo go nna.”

18Ke fa sele se e keteng ke motho se nkama gape, se ntiisa 19se re: “Se boife, wena monna yo o ratiwang! A kagiso e nne nao! Gomotsega o tie!” Ya re se bua jalo le nna, ka tia ka re: “A morena wa me a bue, gonne o ntiisitse.”

10:19
Tshen. 1:17

20A ba a mpotsa a re: “A o itse gore ke tletseng kwano go wena? Jaanong ke tla boa go ya go lwa le molaodi wa Peresia. Mme e tla re ke sena go fetsa nae, go tle molaodi wa Gerika. 21Fela ke tla go itsise se se kwadilweng mo lokwalong lwa boammaaruri. Ga go na ope yo o itshupang a tiile, a goga le nna go tlhabana le bale fa e se Migaele, molaodi wa lona.

11

111“Mme nna ka ngwaga wa ntlha wa ga Dario wa Momedia ka mo emela, ka mo tiisa, ka nna phemelo ya gagwe. 2Jaanong ke tla go itsise boammaaruri.

Magosi a Egepeto le Siria

“Bona, go sa ntse go tla tsoga dikgosi di le tharo tsa Peresia, mme ya bone e tla phutha khumo e kgolo bogolo go tsotlhe tsa pele. Jaanong e tla re fa e sena go tia ka khumo ya yona, e tlhotlheletse botlhe go lwantsha bogosi jwa Gerika.

11:2
Dan. 10:21

3“Mme go tla tsoga kgosi e e bogale, e busa ka thata e kgolo, e dira ka fa e ratang ka teng. 4Mme e tla re e setse e eme sentle, bogosi jwa yona bo thubege, bo kgaoganyediwe mo diphefong tse nne tsa legodimo; mme bo sa ye mo losikeng lwa yona; le gona bo sa lekane le puso e e neng e e busa. Gonne bogosi jwa yona bo tla nyelediwa, e sa tlhole e le jwa bone, mme e le jwa ba sele.

11:4
Dan. 8:8,22

5“Go tla tia kgosi ya kwa borwa, mme mongwe wa dikgosana tsa yona o tla tia go e feta, a busa; puso ya gagwe e tla nna puso e kgolo. 6E tla re dinyaga di sena go feta, di ikopanye.11:6 Go tewa dikgosi tsa Egepeto le Siria. Morwadia kgosi ya borwa o tla ya kwa kgosing ya bokone go dira kagiso, mme o tla felelwa ke thata ya letsogo. Kgosi ya Siria ga e nke e tlhomama le e seng losika lwa yona. Mme morwadia kgosi ya borwa o tla neelwa losong ene le ba ba mo tlisitseng le rraagwe yo o mo tsetseng, le monna yo o mo nyetseng mo metlheng eo. 7Mme mongwe wa losika lwa mosadi yoo, o tla tsoga mo boemong jwa gagwe, a tla go lwa le mephato, a tla a tlhasela motse o o femetsweng wa kgosi ya bokone, a ba kgona, a ba fenya. 8Le gona o tla thopa medimo ya bone le ditshwantsho tse di bopilweng le dilwana tsa tlhwatlhwa e kgolo tsa selefera le tsa gouta, a di isa kwa Egepeto, a ba a tlogela kgosi ya bokone dinyaga. 9Mme yona e tla tlhasela puso ya kgosi ya borwa, e be e boele kwa lefatsheng la yona e fentswe.

10“Fela morwaa-yona o tla gakala, a phutha mephato e mentsi, a tlhasela ele kgosi ya borwa, a farafara, a ralala; o tla boelela, a gakala, a tlhasela motse o o femetsweng wa yona. 11Foo kgosi ya borwa e tla galefa ka bogalaka, e bolola, e tlhabana le kgosi ya bokone e e tla phuthang mephato e megolo, mme e fenngwa ke yona kgosi ya borwa. 12Jaanong e tla re e sena go fenya mephato eo, pelo ya yona e ikgogomose; e tla diga ba le dikete di le masome, mme ga e nke e tiela ruri.

13“Kgosi ya bokone e tla boelela, e kua mephato e mentsi e e fetang ya pele; jaanong e tla re dipaka tsa dinyaga di sena go feta, e e tlhasela ka mephato e megolo le ka dilo tsa ntwa tse dintsi. 14Ka metlha eo ba bantsi ba tla tsogela kgosi ya borwa; le batho ba ba senyang ka thata ba morafe wa gago ba tla tsoga e le dirukhutlhi – e le go dirafatsa polelelopele – mme ba tla digwa. 15Kgosi ya bokone e tla tla, e kgobela totoma ya mmu, e thopa motse o o femetsweng; mephato ya borwa ga e nke e ema mo ntweng, le e seng batlhabani ba kgosi e ba ikanyang; ga ba na thata go ka ema. 16Yo o tlang go e tlhasela o tla dira ka fa a ratang ka teng, go se na ope yo o ka emelanang nae. Le gona o tla tsena mo lefatsheng le lentle,11:16 Go tewa lefatshe la Kanana. a tla go le senya.

11:16
Dan. 8:9

17“O tla loga maano a gore, a thope puso yotlhe ya yona;11:17 Go tewa kgosi ya borwa. o tla dira kutlwano nayo, a e naya mosadi go e senyetsa puso, mme ga go ka ke ga dirafala; ga a nke a e bona. 18O tla feta a lebisa sefatlhego kwa mafatsheng a a ka fa lewatleng, a thopa a mantsi; mme molaodi mongwe wa batlhabani o tla khutlisa kgobo ya gagwe a e mmusetsa. 19Foo o tla lebisa sefatlhego kwa metseng e e femetsweng ya gagwe; mme o tla digwa, a wa, mo a sa tlholeng a ka bonwa.

20“Mo boemong jwa gagwe go tla tsoga mongwe yo o tla ralatsang mokgethisi bontle jwa bogosi jwa gagwe.11:20 Go tewa Kanana. Jaanong e tla re malatsi a se kae a sena go feta, a robaganngwe, mme e seng ka bogale le e seng ka ntwa.

Kgosi e e bosula ya Siria

21“Mo boemong jwa gagwe go tla tsoga monyatsegi yo o sa tshwanelwang ke bogosi. Mme o tla tla ka go kukuna, a phamola bogosi ka maano a bolotsana.

11:21
Dan. 8:23
22Mephato e tla gogolelwa ruri fa pele ga gagwe; le kgosana ya kgolagano e tla robaganngwa. 23Fa a sena go ikgolaganya nayo, o tla dira ka tsietso, a e tlhasela, a e fenya ka batho ba se kae. 24O tla tsena mo dinageng tse di nonneng tsa lefatshe, a sa lebelelwa, a dira se borraagwe ba sa se dirang, le fa e le borraagwe-mogolo. Tsa kgapo le thopo le dithoto o tla di abela batho ba gagwe; o tla logela metse e e femetsweng maano, mme e tla nna ka bokhutshwane.

25“O tla gakala ka thata le ka pelo, a lwa le kgosi ya borwa ka mephato e megolo; mme kgosi ya borwa e tla tsena mo ntweng e le bogale ka mephato e megolo, e e tiileng thata thata; fela ga e nke e ema, gonne ba tla e logela maano. 26Ba ba jang dijo tsa yona ba tla e isa mo tatlhegong; mephato ya yona e tla gogolwa; go tla wa ba le bantsi ba bolailwe. 27Fa e le dikgosi tse pedi tseo, dipelo tsa tsona di tla akanya go dira bosula, di bolela maaka di ntse fa lomating lo le longwe; fela go tla pala, gonne bokhutlo bo tla bo bo ise bo nne teng go fitlhelela sebakeng se se laotsweng. 28E tla boela kwa lefatsheng la yona,11:28 Go tewa kgosi ya bokone. e na le dithopo tse dintsi; pelo ya yona e ntse e logela kgolagano e e boitshepo11:28 Go tewa ya Modimo le Baiseraele. maano; mme e tla a dirafatsa, e be e fetela kwa lefatsheng la yona.

29“Ka sebaka se se laotsweng e tla boela gape kwa borwa; mme la bobedi ga go nke go tshwana le ga ntlha. 30Gonne go tla tswa mekoro kwa Khithime, e tla go lwa nayo.

“Jaanong e tla tlhoboga, e boa, e itšhwesa pelo ka kgolagano e e boitshepo, e be e boa, e gadimile ba ba tlogetseng kgolagano e e boitshepo. 31Batlhabani ba ba romilweng ke yona ba tla ema teng, ba itshepolola Felo-ga-Boitshepo, e bong yona kago e e femetsweng; ba tla khutlisa tshupelo ya malatsi otlhe, ba baya maila a a boitshegang teng.

11:31
Dan. 9:27
12:11
Math. 24:15
32Ba ba tlogelang kgolagano o tla ba faposetsa mo boheitaneng ka mafoko a a borethe, mme batho ba ba itseng Modimo wa bone ba tla sala ba tiile, ba itshupa jalo. 33Basiami ba morafe ba tla tlhalefisa ba bantsi, mme ba tla bogisiwa sebaka ka tšhaka le ka molelo le ka go isiwa mo botshwarong le ka go thukhuthwa dilo.
11:33
Dan. 12:3
34E tla re ba ntse ba bogisiwa, ba thusiwe go le gonnye; ka moo ba bantsi ba tla ikopanya nabo ka bolotsana. 35Bangwe ba basiami ba tla bolawa, e le go itshekisa ba bangwe le go ba fefera le go ba phepafatsa go fitlhelela sebakeng sa bofelo; gonne go tla nna go dirafala jalo go ya sebakeng se se laotsweng.

36“Kgosi eo e tla dira ka fa e ratang ka teng; e tla ikgogomosa, e ikgodisetsa modimo mongwe le mongwe. E tla bua tse di boitshegang ka ga Modimo wa medimo, e o kgala; e tla kgona jalo go fitlhelela bogale11:36 Go tewa jwa Modimo. bo fele; gonne tse di laotsweng di tla dirafala.

11:36
2 Bathes. 2:4
Dan. 7:8,25
Tshen. 13:5,6
37Ga e na sepe le medimo ya borraa-yona; ga e tlhokomele modimo-morategi wa basadi le e seng modimo ope. Gonne e ikgodisetsa medimo yotlhe.
11:37
1 Tim. 4:3
38Boemong jwa medimo eo e tla tlotla modimo wa metse e e femetsweng; mme modimo o borraa-yona ba neng ba sa o itse, e tla o tlotla ka gouta le ka selefera le ka majwe a a tlhokegang le ka dilo tse dintle. 39E tla direla metse e e femetsweng ka thuso ya modimo o sele. Ba ba o ineelang o tla ba tlotla thata, e ba laodisa ba bantsi, e ba abela naga, e le tuelo ya teng.

40“E tla re ka sebaka sa bofelo kgosi ya borwa e thulane nayo; mme ya bokone e tla e tlhasela ka dikoloi le ka bapalami le ka mekoro e mentsi jaaka ledimo; e tla tsena mo mafatsheng, e farafara teng, e a ralala. 41E tla tsena mo lefatsheng le lentle.11:41 Go tewa la Kanana. Mme mafatshe a mantsi a tla fenngwe. Ba ba tla falolang mo seatleng sa yona ke Baetomo le Bamoabe le ba bagolo ba Baamone. 42E tla otlololela mafatshe letsogo; le la Egepeto ga le kitla le phologa. 43E tla laola mahumo a gouta le a selefera le a dilo tsotlhe tsa tlhwatlhwa e kgolo tsa Egepeto. Balebia le Baethiopia ba tla e sala morago. 44Mme magatwe a a tswang kwa botlhabatsatsi le kwa bokone a tla e tshosa; ka moo e tla bolola e gaketse thata gore e senye ba bantsi, e ba nyeletse. 45E tla tlhoma tente ya yona ya bogosi fa gare ga lewatle le thaba ya mokgabo o o boitshepo;11:45 Go tewa ya Sione. mme e tla felela teng, go se na ope yo o e thusang.