Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Kgolego ya ga Petoro le Johane le kgololo ya bone

41Ya re ba ntse ba bua le batho, baperesiti le molaodi wa Tempele le Basadukai ba tla go bone,

4:1
Luka 22:4,52
2ba betilwe ke pelo, ka ba ruta batho, ba rera tsogo ya baswi ka Jesu.
4:2
Dit. 23:8
3Ba ba tshwara, ba ba latsa mo kgolegong go fitlhelela ka moso; gonne go ne go setse go le maitsiboa. 4Mme ba bantsi ba bone ba ba utlwileng Lefoko ba dumela; palo ya banna e ne e ka re gongwe ya nna dikete tse tlhano.
4:4
Dit. 2:47

5Ya re ka moso ba lekgotla le legolo ba bone le bagolo ba morafe le Baitsedikwalo ba phuthega mo Jerusalema, 6ba na le Hanase, moperesiti yo mogolo, le Kaifase le Johane le Aleksantere le botlhe ba losika lwa boperesiti jo bogolo. 7Ya re ba sena go ba emisa fa gare, ba ba botsa ba re: “Tiro e, lo e dirile ka thata efe, gongwe ka leina lefe?”

4:7
Math. 21:23

8Ke fa Petoro a ba araba, a tletse Mowa o o Boitshepo, a re: “Lona balaodi ba morafe le bagolo ba Iseraele,

4:8
Math. 10:19,20
9fa kajeno re lotolodiwa ka ga tiro e e molemo e e diretsweng motho wa molwetse, e o fodisitsweng ka yona, 10a go itsiwe ke lona lotlhe le morafe otlhe wa Iseraele gore ke ka leina la ga Jesu Keresete wa Nasaretha, yo lo neng lwa mmapola, yo Modimo o mo tsositseng mo baswing; ke ka ene, fa motho yo a eme fa, fa pele ga lona, a fodile.
4:10
Dit. 3:6,13-16
11Jesu ke ene lentswe le le nyaditsweng ke lona baagi, le le duleng letlapa la sekhutlo.
4:11
Math. 21:42
Pes. 118:22
12Mme ga go na pholoso mo go ope o sele; le gona ga go na leina lepe le sele fa tlase ga legodimo, le le neilweng batho, le re tshwanetseng go pholosiwa ka lone.”
4:12
Math. 1:21

13Ya re ba bona bopelokgale jwa ga Petoro le Johane, mme ba lemoga gore ga ba a rutega, ke batho fela, ba gakgamala, ba bile ba itse sentle gore ba ne ba ntse ba na le Jesu. 14Mme ya re ka ba bona motho yo o fodisitsweng a eme nabo, ba tlhoka ka fa ba ka ganelang ka teng.

4:14
Dit. 3:8,9
15Ya re ba sena go laola gore ba tswele kwa ntle ga lekgotla, ba gakololana 16ba re: “Batho ba, re ka ba reng? Gonne go itsegile mo go botlhe ba ba agileng mo Jerusalema gore sesupo se se bonatsegang se dirilwe ke bone, mme ga re ka ke ra se latola.
4:16
Joh. 11:47
17Fela, a re ba kgalemeleng gore ba se tlhole ba bua le motho ope ka leina le, gore go se ka ga tlhola go anamela mo bathong.”
4:17
Dit. 5:28

18Jaanong ba ba bitsa, ba ba laola gore ba se ka ba tlhola ba bua ka gope, le fa e le go ruta ka leina la ga Jesu. 19Mme Petoro le Johane ba ba fetola ba re: “A go atlhole lona gore a go siame fa pele ga Modimo go utlwa lona bogolo go Modimo;

4:19
Dit. 5:29
20gonne rona ga re ka ke ra kgona go lesa go bua tse re di bonyeng le tse re di utlwileng.” 21Ya re ba sena go ba kgalemela thata, ba ba naya tsela, ka ba tlhoka ka fa ba ka ba betsang ka teng ka ntlha ya batho; gonne botlhe ba ne ba galaletsa Modimo ka ntlha ya se se dirilweng. 22Gonne motho yo sesupo se sa phodiso se dirilweng mo go ene, dinyaga tsa gagwe di ne di fetile 40.

Tebogo le thapelo ya phuthego

23Ya re ba sena go gololwa, ba ya kwa go ba ga bone, ba bolela tsotlhe tse baperesiti ba bagolo le bagolo ba morafe ba di buileng nabo. 24Ya re bone ba sena go utlwa, ba tlhatlosetsa mantswe kwa Modimong ka bongwefela jwa pelo ba re: “Morena, wena yo o dirileng legodimo le lefatshe le lewatle le tsotlhe tse di mo go tsona; 25o kile wa bua ka Mowa o o Boitshepo ka molomo wa ga Dafita rraetsho, motlhanka wa gago, wa re:

“ ‘Ditšhaba di ne di gakalelang,

merafe e ne e akanyetsang

dilo tsa boithamako?

4:25
Pes. 2:1,2

26Dikgosi tsa lefatshe di ikemisitse,

balaodi ba phuthegetse

go lwantsha Morena

le Motlodiwa wa gagwe.’

27“Gonne ruri, mo motseng o, Herote le Pontio Pilato mmogo le baheitane le ditso tsa Iseraele, ba ikopantse go lwantsha Jesu, Motlhanka wa gago yo o boitshepo, yo ò mo tloditseng,

4:27
Luka 23:12
28mme tota e le go dira tsotlhe tse letsogo la gago le thato ya gago di laotseng pele gore di dirafale.
4:28
Dit. 2:23
29Jaanong Morena, ela go bôpa ga bone tlhoko, o nee batlhanka ba gago go bua Lefoko la gago ka bopelokgale jotlhe,
4:29
Baef. 6:19
30ka go ntsha letsogo go fodisa, mme a ditshupo le dikgakgamatso di dirwe ka leina la ga Jesu, Motlhanka wa gago yo o boitshepo.”

31Ya re ba sena go rapela, felo fa ba phuthegetseng teng ga reketla, botlhe ba tlala Mowa o o boitshepo, ba be ba bua Lefoko la Modimo ka bopelokgale.

Kabelano ya leruo

32Botlhe ba ba dumetseng ba bo ba le pelo nngwe fela le mowa mongwe fela; mme ga bo go se ope yo o reng, tse a nang natso ke tsa gagwe, tsotlhe ba ne ba di tlhakanetse.

4:32
Dit. 2:44
33Baapostolo ba supa ka ga tsogo ya Morena Jesu ka bonatla jo bogolo; bopelotlhomogi jo bogolo jwa Morena bo ne bo na le bone botlhe.
4:33
Dit. 2:47
34Le gona ga bo go se ope mo go bone yo o tlhokang; gonne botlhe ba ba neng ba na le masimo gongwe matlo, ba a rekisa, ba tsisa madi a tse di rekisitsweng,
4:34
Dit. 2:45
35ba a baya fa dinaong tsa baapostolo, mme ga abelwa mongwe le mongwe ka fa a tlhokang ka teng.

36Jose yo baapostolo ba neng ba mo okeletsa leina la Baranaba, fa go fetolwa, ke go re: Morwa-kgomotso, Molefi wa kwa Kipero ka fa losikeng,

4:36
Dit. 11:22,24
37le ene o ne a na le tshimo, a e rekisa, a tsisa madi, a a baya fa dinaong tsa baapostolo.

5

Anania le Safira

51Monna mongwe yo leina la gagwe e leng Anania, a na le Safira, mosadi wa gagwe, a rekisa naga; 2mme a ngobetsa madi a mangwe, mosadi le ene a itse, a tsisa a mangwe, a a baya fa dinaong tsa baapostolo.

5:2
Dit. 4:37
3Mme Petoro a re: “Anania, ke eng fa Satane a tladitse pelo ya gago go aketsa Mowa o o Boitshepo le go ngobetsa madi a mangwe a naga?
5:3
Joh. 13:2
4E rile e sa ntse e le teng, a e ne e se ya gago? Mme ya re e sena go rekisiwa, a madi a ne a se mo thateng ya gago? O tsenyeditseng tiro e mo pelong ya gago? Ga o a aketsa batho, o akeditse Modimo.” 5Ya re Anania a utlwa mafoko a, a wela fa fatshe, a swa. Foo poifo e kgolo ya tlela batho botlhe ba ba utlwang. 6Makau a nanoga, a mo phutha, a mo rwalela kwa ntle, a mo fitlha.

7Ya re morago ga sebaka sa dinako tse di ka nnang tharo, mosadi wa gagwe le ene a tsena, a sa itse se se dirafetseng. 8Petoro a mmotsa a re: “Mpolelele, a naga lo e rekisitse ka bokalo?”

Ene a re: “Ee, ka bokalo.”

9Ke fa Petoro a mo raya a re: “Ke go reng, fa lo dumalanye go leka Mowa wa Morena? Bona, dinao tsa ba ba fitlhileng monna wa gago di fa mojako, le wena ba tla go rwalela kwa ntle.” 10Ka bonako a wela fa dinaong tsa gagwe, a swa; makau a tsena, a mo fitlhela a sule, a mo rwalela kwa ntle, a mo fitlha fa monneng wa gagwe. 11Foo poifo e kgolo ya tlela phuthego yotlhe le botlhe ba ba utlwang dilo tse.

Dikgakgamatso tsa baapostolo

12Ditshupo le dikgakgamatso tse dintsi di ne di dirwa mo bathong ka diatla tsa baapostolo. Ba nna mmogo botlhe mo leobong la ga Salomo ka bongwefela jwa pelo.

5:12
Dit. 3:11
13Mme mo go ba bangwe ga bo go se ope yo o betang pelo go ikopanya nabo; mme morafe o ne o ba tlotla thata. 14Mme ba ba dumelang mo Moreneng ba nna ba oketsega segolo, e le masomo a banna le basadi;
5:14
Dit. 2:47
6:7
15mo ba bileng ba ntshetsa balwetse mo mebileng, ba ba baya mo diphateng le mo malaong gore e re Petoro a tla, le fa e ka bo e le moriti wa gagwe fela, o ritifalele mongwe wa bone.
5:15
Dit. 19:11,12
16Le gona ga phuthega bontsi jo bo tswang mo metseng e e mo tikologong ya Jerusalema, ba tsisa balwetse le ba ba tshwenngwang ke mewa e e itshekologileng, mme ba fodisiwa botlhe.

Kgolego ya baapostolo le kgololo e e gakgamatsang ya bone

17Ke fa moperesiti yo mogolo a ema le botlhe ba ba nang nae, ba e leng lekoko la Basadukai, ba be ba tlala lefufa,

5:17
Dit. 4:1,6
18ba tshwara baapostolo, ba ba tsenya mo ntlong ya kgolegelo ya motse. 19Mme moengele wa Morena a bula mejako ya ntlo ya kgolegelo bosigo, a ba ntshetsa kwa ntle a re:
5:19
Dit. 12:7
20“Yaang lo eme, lo bolelele batho mo Tempeleng mafoko otlhe a bophelo jo jwa tumelo!” 21Ya re ba sena go utlwa, ba tsena mo Tempeleng ka masa, ba ruta.

Jaanong moperesiti yo mogolo, ya re a sena go fitlha le ba ba nang nae, ba bitsa lekgotla le legolo, e bong bagolo botlhe ba Baiseraele, ba be ba roma kwa ntlong ya kgolegelo gore ba tsisiwe. 22Ya re batlhanka ba fitlha teng, ba fitlhela ba se yo mo ntlong ya kgolegelo, ba be ba boa, ba bolela 23ba re: “Re fitlhetse ntlo ya kgolegelo e tswetswe ka tlhomamo, le badisa ba eme fa mejako; mme e rile re sena go bula, ra se ka ra fitlhela ope mo teng.” 24Ya re molaodi wa Tempele le baperesiti ba bagolo ba utlwa mafoko a, ba botsanya ka kgakgamalo gore selo se, se tla felela kae. 25Mme ga fitlha mongwe, a ba bolelela a re: “Bonang, banna ba lo letseng lo ba tsentse mo ntlong ya kgolegelo ba eme mo Tempeleng, ba ruta batho.”

Puelelo ya ga Gamaliele

26Ya baa gona molaodi a tsamayang le batlhanka, ba ba tsisa, mme e seng ka thata; gonne ba ne ba boifa batho, e se re gongwe ba kgobotlediwa.

27Ya re ba sena go ba tlisa, ba ba emisa fa pele ga lekgotla le legolo. Jaanong moperesiti yo mogolo a ba arabisa 28a re: “A ga re a ka ra lo laya thata gore lo se tlhole lo ruta mo leineng le? Mme bonang, lo tladitse Jerusalema thuto ya lona, lo bile lo rata go baya madi a motho yoo mo go rona.”

5:28
Dit. 4:18
Math. 27:25

29Petoro le baapostolo ba araba ba re: “Ke tshwanelo go utlwa Modimo bogolo go batho.

5:29
Dit. 4:19
Dan. 3:18
30Modimo wa borraetsho o tsositse Jesu yo lona lo mmolaileng ka go mo pega mo logonnye.
5:30
Dit. 3:15
31Ene yoo, Modimo o mo godisitse ka letsogo la ona le le jang, go nna Moeteledipele le Mopholosi gore a nee Iseraele tlhabologo le boitshwarelo jwa dibe.
5:31
Dit. 2:33
32Mme rona re basupi ba dilo tseo, le ona Mowa o o Boitshepo o Modimo o o neileng bone ba ba o utlwang.”
5:32
Luka 24:48
Joh. 15:26,27

33Ya re bone ba utlwa, ba betwa ke dipelo, ba rata go ba bolaya.

5:33
Dit. 7:54
34Jaanong ga ema mongwe mo lekgotleng le legolo, e le Mofarisai yo leina la gagwe e leng Gamaliele, moruta-molao yo o tlotliwang ke batho botlhe, a laela gore baapostolo ba name ba sa ntshediwe kwa ntle.
5:34
Dit. 22:3
35A ba a ba raya a re: “Lona banna ba Iseraele, lo itise ntlheng ya batho bao gore lo tla dira eng. 36Gonne mo sebakeng sa pele go kile ga tsoga Theotase, a itira yo mogolo yo palo ya banna ba ba neng ba goga nae e neng e ka nna 400. Mme a bolawa, le botlhe ba ba neng ba mo utlwa ba faladiwa, ba nyelela. 37Morago ga yoo ga tsoga Jutase wa Galelea ka malatsi a batho ba badilweng ka ona, a feretlha, a itatedisa lesomo la batho. Le ene a nyelela, le botlhe ba ba neng ba mo utlwa ba faladiwa. 38Mme jaanong ke lo raya ke re: Tlogelang batho bao, lo ba lese; gonne fa kgakololo e gongwe tiro e, e tswa mo bathong, e tla senyega.
5:38
Math. 15:13
39Mme fa e tswa mo Modimong, lo tla palelwa ke go senya tiro ya bone, e se re gongwe lwa fitlhelwa lo lwantsha Modimo.”

Foo ba mo utlwa.

5:39
Dit. 9:5
40Ya re ba sena go bitsa baapostolo, ba ba betsa, ba ba iletsa gore ba se tlhole ba bua mo leineng la ga Jesu; ba be ba ba lesa ba tsamaya.
5:40
Dit. 22:19
41Ke fa bone ba tswa fa pele ga lekgotla le legolo, ba itumela ka ba kailwe ba na le tshwanelo ya go tlotlololwa ka ntlha ya leina la gagwe.
5:41
Math. 5:10-12
1 Pet. 4:13
42Mme ba se ka ba khutla, ba ruta ka letsatsi lengwe le lengwe mo Tempeleng le mo matlong, ba rera Efangele ya ga Jesu, fa e le ene Keresete.

6

Go tlhaolwa bathusi ba baapostolo

61E rile mo malatsing ao, fa barutwa ba ntsifala, ga tsoga ngongorego ya ba ba buang Segerika, ba ngongoregela ba ba buang Sehebere, ka batlholagadi ba bone ba sa tlhokomelwe mo tlamelong ya malatsi.

6:1
Dit. 4:35
2Foo ba ba 12 ba bitsa barutwa botlhe ba re: “Ga go a tshwanela gore re ka tlogela Lefoko la Modimo, ra ya go aba dijo. 3Ka moo, bakaulengwe, itlhopheleng banna ba supa mo go lona, ba ba supelwang gore ba siame, ba ba tletseng Mowa le botlhale, ba re ka ba laodisang tiro e e batlegang eo.
6:3
1 Tim. 3:7,8
4Mme rona re tla tshwarelela mo thapelong le mo tirelong ya Lefoko.”

5Lefoko le la kgatlha botlhe pitsong, mme ba tlhopha Setefane, monna yo o tletseng tumelo le Mowa o o Boitshepo, le Filipo le Porogoro le Nikanore le Timone le Paremena le Nikolao, motlhabologi wa kwa Antiogia;

6:5
Dit. 8:5
6ba ba emisa fa pele ga baapostolo. Ya re ba sena go rapela, ba ba baya diatla.
6:6
Dit. 1:24
13:3
14:23

7Lefoko la Modimo la tota, palo ya barutwa ya ntsifala thata mo Jerusalema, lesomo le legolo la baperesiti la ineela mo tumelong.

6:7
Dit. 19:20

Setefane o a latofadiwa

8Mme Setefane, e le yo o tletseng tumelo le thata, a dira dikgakgamatso le ditshupo tse dikgolo mo bathong. 9Jaanong ga tsoga bangwe ba e leng ba senagoge se se bidiwang sa Balibertine le Bakirene le Baaleksanteria, le ba ba tswang kwa Kilekia le Asia, ba ganetsanya le Setefane. 10Mme ba ne ba sa nonofa go emelana le botlhale le Mowa o a buang ka ona.

6:10
Luka 21:15
11Ke fa ba tlhotlheletsa banna ba ba reng: “Re mo utlwile a bua mafoko a kgalo ka ga Moše le Modimo.”
6:11
Math. 26:60-66

12Ba be ba hudua batho le bagolo ba morafe le Baitsedikwalo, ba mo wela, ba mo tshwara ka thata, ba mo isa lekgotleng le legolo. 13Ba emisa basupi ba maaka ba ba reng: “Motho yo ga a khutle go bua mafoko a go nyefola Felo-fa-go-Boitshepo ga mono le molao;

6:13
Jer. 26:11
14gonne re mo utlwile a re: Jesu yoo wa Nasaretha o tla senya Felo fa, a ba a fetola mekgwa e Moše o e re neileng.” 15Ya re botlhe ba ba dutseng mo lekgotleng le legolo ba mo tsepile matlho, ba bona sefatlhego sa gagwe se tshwana le sa moengele.