Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Petoro le Johane ba fodisa motlhotsi

31Petoro le Johane ba ne ba ya kwa Tempeleng ka nako ya thapelo, e bong ka nako ya boraro thapama. 2Ke fa monna mongwe yo o tsetsweng a golafetse maoto a rwalwa a tsisiwa; ba ne ba tle ba mmee ka malatsi otlhe fa mojakong o o bidiwang “O montle” wa Tempele gore a kope dikatso mo go ba ba tsenang mo Tempeleng.

3:2
Dit. 14:8
3Ya re ene a bona Petoro le Johane ba re ba tsena mo Tempeleng, a kopa katso. 4Petoro a mo tlhoma matlho, a na le Johane, a re: “Re lebe!” 5Yoo a ba leba, a solofetse go amogela sengwe mo go bona. 6Mme Petoro a mo raya a re: “Selefera le gouta ga ke na natso; mme se ke nang naso ke a se go naya: Mo leineng la ga Jesu Keresete wa Nasaretha, nanoga o tsamae!”
3:6
Dit. 3:16

7A ba a mo tshwara letsogo le le jang, a mo emisa; mme dinao tsa gagwe le malengana tsa akofa tsa tia. 8A ragoga, a ema ka dinao, a tsamaya; a ba a tsena nabo mo Tempeleng, a tsamaya, a tlolaka, a baka Modimo. 9Mme batho botlhe ba mmona a tsamaya, a baka Modimo; 10ba bile ba bona gore ke ene yo o ne a tle a nnele dikatso fa mojakong o montle wa Tempele. Ba tlala kgakgamalo le tseano ka ga se se mo dirafaletseng.

11Ya re a ntse a ngaparetse Petoro le Johane, batho botlhe ba taboga, ba ba kgobokanela kwa leobong le le bidiwang la ga Salomo ba gakgametse thata.

3:11
Dit. 5:12

Thero ya ga Petoro ka ga motlhotsi

12Ya re Petoro a bona jalo, a simolola go bua le batho a re: “Lona banna ba Iseraele, lo gakgamaleletseng motho yo? Lo tlhometseng matlho mo go rona, jaaka e kete re mo tsamaisitse ka thata gongwe poifo-Modimo ya rona? 13Modimo wa ga Aborahame le Isaka le Jakobe, Modimo wa borraetsho, o galaleditse Jesu, motlhanka wa ona, yo lona lo mo neetseng katlholong, lwa mo itatola fa pele ga sefatlhego sa ga Pilato, ene a ikaeletse go mo golola.

3:13
Jes. 52:13
53:11
Dit. 5:30
2:23
14Mme lona lwa itatola Moitshepi le Mosiami, lwa kopa gore lo gololelwe monna wa mmolai,
3:14
Math. 27:20,21
15lwa bolaya Moeteledipele go ya botshelong. Ke ene yo Modimo o mo tsositseng mo baswing, mo re leng basupi ba gona.
3:15
Gen. 45:5
Dit. 4:10
16Ke ka go dumela mo leineng la gagwe, fa leina la gagwe le tiisitse monna yo, yo lo mmonang, lo mo itseng. Mme tumelo e e tlang ka ene Jesu e mo neile boitekanelo jo bo tletseng jo fa pele ga lona lotlhe.

17“Mme jaanong, ba ga etsho, ke itse gore lo dirile jalo ka go tlhoka go itse, fela jaaka le bone balaodi ba lona.

3:17
Luka 23:34
18Mme tse Modimo o di boleletseng pele ka melomo ya baporofeti botlhe gore Keresete wa ona o tla bogisega, o di dirafaditse jalo.
3:18
Luka 24:27
19Jaanong he, fetogang pelo lo sokologe gore dibe tsa lona di phimolwe,
3:19
Dit. 2:38
20gore go tle go tle metlha ya tapologo e e tswang sefatlhegong sa Morena, mme a rome yo o beilweng go nna Keresete wa lona, e bong Jesu, 21yo legodimo le tshwanetseng go mo tshola go fitlha metlheng ya go siamisa dilo tsotlhe, e Modimo o buileng ka ga yona ka melomo ya baporofeti ba ona ba ba boitshepo go tloga bogologolo. 22Moše o kile a raya borraetsho a re: ‘Morena, Modimo wa lona, o tla lo tsosetsa moporofeti yo o tshwanang le nna, a tswa mo losikeng lwa lona; ene yoo lo mo reetse mo go tsotlhe tse o tla di buang le lona.
3:22
Doit. 18:15,19
23Mme go tla dirafala gore mongwe le mongwe yo o se kitlang a utlwa moporofeti yoo, a bolawe, a kumolwe mo morafeng.’ 24Le bone baporofeti botlhe ba ba buileng go simolola ka Samuele le ba ba tsileng morago, ba boletse ka ga ona malatsi ano. 25Ke lona bana ba baporofeti le ba kgolagano e Modimo o e dirileng le borraeno, fa o raya Aborahame o re: ‘Ditšhaba tsotlhe tsa lefatshe di tla tshegofadiwa ka losika lwa gago.’
3:25
Gen. 22:18
26Ke lona ba Modimo o lo tsoseditseng Motlhanka wa ona, wa mo romela go tshegofatsa lona pele ka go sokolola mongwe le mongwe wa lona mo bosuleng jwa gagwe.”
3:26
Dit. 13:46