Setswana 1970/1987 (TSW70)
27

Paulo o isiwa kwa Roma

271E rile leeto la rona la go isiwa kwa Italia ka mokoro le sena go rulaganngwa, Paulo le bagolegwi ba bangwe ba neelwa mo thateng ya molaodi mongwe wa lekgolo yo leina la gagwe e leng Juleo, wa mophato wa Kaisara.

27:1
Dit. 25:12
2Ra palama mokoro mongwe wa Ateramite o o neng o ya kwa mafelong a Asia a a ikamileng lewatle. Ra tsamaya re na le Aristarego wa kwa Thesalonika mo nageng ya Maketonia.
27:2
Dit. 19:29
20:4
3Ya re ka moso ra fitlha kwa Sitone. Mme Juleo a direla Paulo ka bopelontle, a mo letlelela go ya kwa ditsaleng tsa gagwe gore a bone tlamelo.
27:3
Dit. 24:23
28:16

4Ya re re tloga teng, ra tsamaya re ikamile Kipero; ka gonne diphefo di ne di lebaganye le rona. 5Fa re sena go kgabaganya lewatle le le bapileng le Kilekia le Pamefilia, ra fitlha kwa Mira wa Lekia. 6Teng molaodi-wa-lekgolo a fitlhela mokoro wa Aleksanteria o o yang kwa Italia; a ba a re palamisa mo go ona.

7Ya re re sena go tsamaya ka bonya malatsi a se kae, ra fitlha go lebagana le Kenito ka bothata; e re ka phefo e ne e re thibela, ra tsamaya re ikamile Kereta go lebagana le Salemone; 8ra tsamaya ka bothata, re ntse re ikamile losi, ra ba ra fitlha felong gongwe fa go bidiwang Magorogelo-mantle, gaufi le motse wa Lasea.

9E re ka sebaka se seleelenyana se ne se fetile le go eta mo lewatleng go setse go tshabega, ka malatsi a go itima dijo le ona a setse a fetile, Paulo a ba gakolola a re:

27:9
2 Bakor. 11:25,26
Lef. 16:29
10“Banna, ke lemoga gore leeto le tla nna le tlalelo le tshenyegelo e kgolo, e seng fela ya morwalo le ya mokoro, mme le yona ya maphelo a rona.”

11Mme molaodi-wa-lekgolo a utlwa motsamaisi wa mokoro le mong wa ona bogolo go tse di buiwang ke Paulo. 12Ya re ka magorogelo a sa siamela go nnela mariga teng, bontsi jwa banna jwa gakolola gore ba tswe teng, e tle e re fa go kgonega, ba fitlhe kwa Fenikise yo e leng magorogelo a Kereta a a lebileng kwa botsheka jwa borwa le jwa bokone ntlheng ya bophirimatsatsi, ba nnele mariga teng.

Tlalelo ya ledimo

13Jaanong e rile phefonyana ya borwa e foka, ba ithaya ba re, ba ka dirafatsa maikaelelo a bone, ba somola dikgoge, ba tsamaya, ba bapile le Kereta. 14Mme morago ga sebakanyana ga fologa ledimo teng le le tswang kwa botsheka jwa botlhabatsatsi le bokone. 15Ya re ka mokoro o tsewa ke phefo, o retelelwa ke go lebagana nayo, ra ineela, ra kgweediwa. 16Ra feta re ikamile setlhakenyana sengwe se se bidiwang Kelauta, ra batla go palelwa ke go tshegetsa mokorwana. 17Ya re ba sena go o pega mo mokorong, ba tiisa mokoro ka go o bofa kwa tlase ka dithapo; mme ka ba boifa gore ba tla kgaramelediwa kwa Siretise,27:17 Ke fa metsi a seng boteng. ba folosa diseile, ba kgweediwa fela jalo.

18Ya re ka moso re pitlaganngwa thata ke ledimo, ba latlhela dithoto dingwe mo lewatleng. 19Mme ka letsatsi la boraro ra latlhela didiri tsa mokoro mo lewatleng ka diatla. 20Ya re ka letsatsi le dinaledi di ntse di sa bonale ka malatsi a le mantsi, e bile re pitlagantswe ke ledimo le legolo, la bofelo tsholofelo yotlhe ya nyelela ya gore re ka phologa.

21Ga feta sebaka se seleele go sa jewe; ke fa Paulo a ema mo gare ga bone, a ba raya a re: “Banna, fa lo ka bo lo ntheeditse, lwa se ka lwa tloga mo Kereta, lo ka bo lo sa bone tlalelo e le tshenyegelo e. 22Mme jaanong ke lo kgothatsa gore lo namatshege; gonne ga go nke go senyega bophelo jwa ga ope mo go lona, fa e se mokoro o le osi fela. 23Gonne moengele wa Modimo o ke leng wa ona, o ke bileng ke o direla, o letse a eme fa go nna, 24a nthaya a re: ‘Paulo, se boife! O tshwanetse go ema fa pele ga Kaisara; mme itse gore Modimo o tla pholosa botlhe ka ntlha ya gago ba ba etang nao mo mokorong.’

27:24
Dit. 23:11
25Ka moo he, banna, namatshegang; gonne ke dumela Modimo gore go tla nna fela jaaka ke boleletswe. 26Mme fela re na le go kgaramelediwa kwa setlhakeng sengwe.”
27:26
Dit. 28:1

Mokoro o a robega, batho ba a ipholosa

27E rile e le bosigo jwa 14 re ntse re kgarakgatshiwa mo lewatleng la Ateria, e ne e ka nna gare ga bosigo, badiri-mokorong ba lemoga gore ba atamela lefatshe lengwe. 28Ba lekanya boteng, ba fitlhela e le dikgato di le 40; fa ba sena go tswelela kwa pelenyana, ba fitlhela e le dikgato di le 30. 29Jaanong ka ba boifa gore gongwe re ka thula mafika, ba digela dikgoge di le nne ka kwa morago ga mokoro; ba be ba eletsa gore bo se. 30Mme ya re badiri-mokorong ba rata go ngwega mo go ona, e bile ba setse ba foloseditse mokorwana mo lewatleng ka go ipata ba re, ba ya go digela dikgoge le ka kwa pele ga mokoro, 31Paulo a raya molaodi-wa-lekgolo le batlhabani a re: “Fa ba, ba ka tlogela mokoro, ga lo ka ke lwa phologa.” 32Ya baa gona batlhabani ba kgaolang megala ya mokorwana, ba o lesa wa ya.

33Ya re bo batla go sa, Paulo a nametsa botlhe gore ba je, a re: “Gompieno ke letsatsi la 14 lo ntse lo lebeletse, lo itimile dijo, lo sa je sepe.

27:33
Dit. 27:27
34Ke ka moo ke lo kgothatsang gore lo je; gonne go tla lo thusa go ka falola; kana ga go kitla go latlhega thiri ya ga ope wa lona mo tlhogong.”
27:34
Math. 10:30
35Ya re a sena go bua jalo, a tsaya senkgwe, a leboga Modimo fa pele ga botlhe, a se nathoganya, a simolola go ja.
27:35
Joh. 6:11
1 Tim. 4:4
36Jaanong ba namatshega botlhe; le bone ba a ja. 37Rona rotlhe mo mokorong re ne re le batho ba ba 276. 38Fa ba sena go kgora, ba imolola mokoro ka go tshololela mabele mo lewatleng.

39Fa bo sena go sa, ba se ka ba bona lefatshe sentle, mme ba lemoga segoro sengwe se se nang le losi lwa motlhaba; jaanong ba ikaelela go kgweeletsa mokoro kwa go sona, fa ba ka kgona. 40Ba kgaola dikgoge, ba di tlogela mo lewatleng, ba be ba funolola megala ya dipati tse di sokololang mokoro; ya re ba sena go tsholeletsa seile e e kwa pele kwa phefong, ba leba kwa losing. 41Mme ya re ka ba fitlha mo thotaneng ya motlhaba e e kgaoganyang metsi, ba tsenya mokoro teng; sehuba sa ona sa tlhaba, sa tsepama; marago ona a thujwa ke thata ya maphoto.

42Jaanong batlhabani ba ne ba ikemisetsa go bolaya bagolegwi, e se re gongwe bangwe ba šapela kwa lefatsheng, ba ngwega. 43Ya re ka molaodi-wa-lekgolo a rata go boloka Paulo, a ba kganela go dirafatsa maikaelelo ao; a ba a laola gore ba ba itseng go šapa, ba itatlhele pele mo lewatleng gore ba fitlhe kwa lefatsheng, 44mme ba ba setseng ba ithuse, bangwe ka dipati, ba bangwe ka dilo tse dingwe tsa mokoro. Botlhe ba falolela jalo kwa lefatsheng.

27:44
Dit. 27:22-25

28

Paulo mo Maleta

281E rile re sena go phologa, ra utlwa go twe, setlhake seo se bidiwa Maleta. 2Batho ba teng ba re direla ka botsalano jo bogolo; ba ne ba re gotsetsa molelo, ba re tshola rotlhe ka ntlha ya pula e e neng e na le ka ntlha ya serame.

28:2
2 Bakor. 11:27

3Jaanong ya re Paulo a sena go rwalela ngata ya dikgong le go di baya mo molelong, ga tswa noga, e ntshitswe ke bolelo, ya mo palama letsogo. 4Fa batho ba teng ba bona noga e lepeletse mo seatleng sa gagwe, ba raana ba re: “Ruri, motho yo ke mmolai; le fa a falotse lewatleng, pusoloso ga e mo leseletse go phela.” 5Mme ene a tlhotlhorela noga mo molelong, a se ka a direga sepe.

28:5
Mar. 16:18
6Bone ba bo ba lebeletse gore o tla ruruga, gongwe a wele fa fatshe, a swe ka bonako. Ya re ba sena go lebelela nako e telele, mme ba sa bone sepe se se bosula se mo tlela, ba fetoga mogopolo ba re: “Ke modimo.”
28:6
Dit. 14:11

Paulo o fodisa balwetse. Ba fitlha kwa Roma

7Mo tikologong ya felo foo go ne go le masimo a mookamedi wa setlhake yo leina la gagwe e leng Pubilio, yo o neng a re tshola, a re babalela ka botsalano malatsi a le mararo. 8Jaanong rraagwe Pubilio o ne a robetse fatshe, a tshwerwe ke go fisa le go tsholola madi; Paulo a ya kwa go ene, a rapela, a ba a mmaya diatla, a mo fodisa.

9Ya re go sena go dirafala jalo, ga tla le ba bangwe ba setlhake ba ba nang le malwetse, ba fodisiwa. 10Bao le bone ba re tlotla gagolo; ya re re tsamaya, ba re abela tse re di tlhokang.

11Morago ga dikgwedi di le tharo ra tsamaya ka mokoro wa Aleksanteria o o neng o nnetse mariga fa setlhakeng; letshwao la one e ne e le Kastore le Polokese. 12Ya re re fitlha kwa Sirakuse, ra tlhola malatsi a le mararo teng. 13Ra ba ra tswa teng, ra fitlha mo Regio; ya re morago ga letsatsi le le lengwe fela ga tsoga phefo ya borwa; mme ka letsatsi la bobedi ra fitlha kwa Puteoli. 14Teng ra fitlhela badumedi, ra rapelwa gore re nne malatsi a a supang nabo; morago ra fitlha kwa Roma. 15E rile bakaulengwe ba re utlwela, ba tswa teng, ba tla go re kgatlhantsha kwa Patlelong ya ga Apio le kwa Matlong-mararo-a-baeti. Ya re Paulo a ba bona, a leboga Modimo, a ba a namatshega.

Paulo o fetolana le Bajuta ba kwa Roma; o ruta dinyaga di le pedi a golegilwe

16E rile re sena go tsena mo Roma, molaodi-wa-lekgolo a neela molaodi wa bafemedi ba Kaisara bagolegwi, mme Paulo a letlelelwa go nna a le esi le motlhabani yo o mo disitseng.

28:16
Dit. 27:3

17Morago ga malatsi a le mararo a phutha baeteledipele ba Bajuta; ya re ba sena go phuthega, a ba raya a re: “Banna, bakaulengwe, le fa ke sa dira sepe se se lwantshang morafe wa ga etsho gongwe mekgwa ya borraetsho, ke neetswe mo diatleng tsa Baroma ke le mogolegwi, ke tswa kwa Jerusalema.

28:17
Dit. 23:1
18Bone, e rile ba sena go mpotsolotsa, ba rata go nkgolola, ka go se na molato ope wa loso mo go nna. 19Ya re Bajuta ba ganetsa, ka patelesega go ipiletsa Kaisara, e se gore ke na le sengwe se ke latofatsang morafe wa ga etsho ka sona.
28:19
Dit. 25:11
20Jaanong ke ka ntlha ya moo ke kopileng go lo bona le go bua le lona; gonne ke golegilwe ka keetane ena ka ntlha ya tsholofelo ya Iseraele.”
28:20
Dit. 26:6,7

21Ba mo fetola ba re: “Ga re a amogela dikwalo tse di tswang kwa Jutea ka ga gago; le gona ga go a tla ope wa ba ga rona go bolela le fa e le go bua sepe se se bosula ka ga gago. 22Le gale re fitlhela e le tshwanelo gore re utlwe mo go wena se o se gopolang; gonne fa e le thuto eo, re itse gore e ganediwa ntlheng tsotlhe.”

28:22
Dit. 24:14
Luka 2:34

23Ya re ba sena go mmeela letsatsi, ba bantsi ba tla kwa go ene mo ntlong e o ntseng mo go yona, a ba phuthololela tsa puso ya Modimo, a supa ka ga yona; go tloga mosong go ya maitsiboeng a leka go ba kgona ka molao wa ga Moše le ka baporofeti gore ba dumele mo go Jesu. 24Bangwe ba dumela tse a di buileng, ba bangwe ba se ka ba dumela. 25Ya re ba sa dumelelane, ba phatlalala, Paulo a sena go bua lefoko le le lengwe a re: “Mowa o o Boitshepo o buile sentle le borraeno ka moporofeti Jesaya 26wa re:

“ ‘Yaa kwa morafeng oo o re:

Go utlwa lo tla utlwa,

mme ga lo nke lo tlhaloganya

ka gope;

le go leba lo tla leba,

mme ga lo nke lo bona

ka gope;

28:26
Jes. 6:9,10

27gonne dipelo tsa morafe

o di thatafaditswe,

ba kabetse ditsebe,

ba ipuduladitse matlho,

e se re gongwe ba bona

ka matlho,

ba utlwa ka ditsebe,

ba tlhaloganya ka dipelo,

ba sokologa,

mme ka ba fodisa.’

28“Ka moo he, itseng gore pholoso e ya Modimo e rometswe kwa baheitaneng; e bile bona ba tla utlwa.”

28:28
Dit. 13:46
29Ya re a sena go bua jalo, Bajuta ba tsamaya, ba le mo kganetsanyong e kgolo.

30Paulo a nna dinyaga di le pedi tse di tletseng mo ntlong e o e adimileng ka tuelo, a tshola batho botlhe ba ba tlang go ene, 31a rera puso ya Modimo, a ba a ruta tsa Morena Jesu Keresete ka phuthologo yotlhe, go se na kgoreletso.