Setswana 1970/1987 (TSW70)
24

Paulo o sekisiwa fa pele ga Felekise

241E rile morago ga malatsi a le matlhano Anania, moperesiti yo mogolo, a tla le bagolo ba morafe bangwe le mmueledi mongwe, e bong Teretulo, ba begela molaodi yo mogolo Paulo. 2Ya re Paulo a sena go bidiwa, Teretulo a simolola go mo latofatsa a re:

“E re ka re bona kagiso e kgolo ka wena, le ka morafe ono o direlwa ditlhabololo ka tlamelo ya gago 3ka mekgwa yotlhe le mo ntlheng tsotlhe, re amogela gona ka tebogo yotlhe, wena Felekise yo o tlotlegang segolo. 4Mme fela, ka ke sa rate go go dia, ke go rapela gore o re reetse go se kae ka bopelonomi jwa gago. 5Re fitlhetse monna yo a le botlhole, a feretlha mo Bajuteng botlhe mo lefatsheng lotlhe; e bile ke moeteledi pele wa setlhopha sa maitirelo sa Banasaretha.

24:5
Dit. 17:6
6O bile o lekile go itshepolola Tempele; mme ra mo tshwara, ra rata go mo atlhola ka fa molaong wa rona.
24:6
Dit. 21:28
7Mme Lisia, molaodi-wa-sekete, a tla, a mo ubula ka thata e kgolo mo diatleng tsa rona, 8a laela balatofatsi ba gagwe gore ba tle fa pele ga gago. O tla kgona go tlhaloganya dilo tsotlhe tse re mmayang molato ka tsona, fa o ka mmotsolotsa ka wesi.”
24:8
Dit. 23:30
9Bajuta le bone ba mo tlatsa, ba tlhomamisa gore go ntse jalo.

Boikarabelo jwa ga Paulo

10Ya re molaodi yo mogolo a sena go mo gwetlha gore a bue, Paulo a araba a re:

“E re ka ke itse gore e setse e le dinyaga tse dintsi o ntse o le moatlhodi wa morafe o, ke ikarabela ka phuthologo ntlheng ya tse di ntebanyeng; 11o ka lemoga gore fa ke sena go ya kwa Jerusalema go obamela, ga go ise go fete malatsi a le

24:11
Dit. 21:17
12; 12mme ga ba ise ba mphitlhele ke ganetsanya le ope mo Tempeleng, gongwe ke dira khuduego mo bontsing le e seng mo disenagogeng gongwe mo motseng. 13Le gona ga ba ka ke ba go tlhomamisetsa sepe ka ga dilo tse ba ntatofatsang ka tsona jaanong.

14“Mme ke go ipobolela gore ka nnete ke direla Modimo wa borraetsho ka fa Tseleng e ba reng ke ya setlhopha sa maitirelo, ke ntse ke dumela tsotlhe tse di utlwanang le molao le tse di kwadilweng mo baporofeting,

24:14
Dit. 24:5
15ke na le tsholofelo mo Modimong ya se le bone ba se lebelelang gore go tla nna tsogo ya basiami le ya basiamolodi.
24:15
Dan. 12:2
Joh. 5:28,29
16Ke bile ke ntse ke itlwaetsa go nna le segakolodi se se se nang molato ka gale mo Modimong le mo bathong.
24:16
Dit. 23:1

17“Mme morago ga dinyaga di se kae ka tla go tsisetsa morafe wa ga etsho dikatso le go isa ditshupelo.

24:17
Baroma 15:25,26
Bagal. 2:10
18Ya re ke di isa, Bajuta bangwe ba kwa Asia ba mphitlhela mo Tempeleng ke itshekisitswe, go se na bontsi jwa batho le e seng modumo;
24:18
Dit. 21:27
19ke bone ba ba ka bong ba le fano fa pele ga gago ba supa molato, fa ba o bona mo go nna. 20Gongwe a bone ba ka bosi ba bolele tshiamololo e ba e bonyeng mo go nna, fa ke ne ka ema fa pele ga lekgotla le legolo la bone. 21Kampo ba mpona molato ka ntlha ya lefoko le le lengwe lele le ke le kuileng ke eme mo gare ga bone ka re: ‘Ke sekisiwa kajeno ke lona ka ntlha ya tsogo ya baswi.’ ”
24:21
Dit. 23:6

Paulo fa pele ga Felekise le Durusila

22Mme Felekise, e re ka a ne a itse tse dintsi tsa Tsela ya bokeresete, a busetsa kgang kwa morago a re: “E tla re Lisia, molaodi-wa-sekete, a sena go tla, ke atlhole kgang ya lona.”

24:22
Dit. 23:26
23Jaanong a laela molaodi-wa-lekgolo gore a mo dise, mme a se ka a tshwenngwa; go se thibelwe ope wa ba ga gabo go mo direla gongwe go mo etela.
24:23
Dit. 27:3

24E rile morago ga malatsi mangwe Felekise a tla le Durusila, mohumagadi wa gagwe wa Mojuta; a bitsa Paulo, a mo reetsa, a bolela ka ga tumelo ya go dumela mo go Keresete Jesu. 25Mme ya re a ntse a bua ka ga tshiamo le ka ga boitshwaro le ka ga katlholo e e tlang, Felekise a tshoga, a ba a mo araba a re: “Gompieno o ka tsamaya; e tla re ke sena go bona nako, ke go bitse.” 26E bile o ne a solofetse gore o tla newa madi ke Paulo gore a mo golole; ke ka moo a mmiditseng gangwe le gape, a buisanya nae.

27E rile dinyaga tse pedi di sena go feta, Porekio Feseto a tsena mo boemong jwa ga Felekise; mme ya re ka Felekise a ne a rata go kgatlha Bajuta, a tsamaya, a sa golola Paulo.

25

Paulo o lopa go atlholwa ke Kaisara

251Jaanong e rile Feseto a sena go fitlha mo karolong eo ya puso, a tloga kwa Kaisarea morago ga malatsi a mararo, a ya kwa Jerusalema. 2Foo baperesiti ba bagolo le batlotlegi ba Bajuta ba mmegela molato wa ga Paulo, ba mo emelela,

25:2
Dit. 24:1
3ba kopa gore a ba itumedise kgatlhanong le ene ka go mmiletsa kwa Jerusalema; fela bone ba ne ba mo laletse go tla mmolaela mo tseleng.
25:3
Dit. 23:15
4Jaanong Feseto a fetola a re: “Paulo o disitswe kwa Kaisarea; le nna ka nosi ke tla tloga ke boela teng.” 5A ba a re: “Jaanong a ba ba nang le thata mo go lona ba tsamae le nna; e tle e re fa go na le tshokamo nngwe mo monneng yoo, ba e supe.”

6Ya re a sena go tlhola nabo malatsi a a nnang robedi gongwe some, a boela kwa Kaisarea. Ka moso a nna mo sedulong sa katlholo, a laela gore Paulo a tsisiwe. 7Ya re a sena go tla, Bajuta ba ba tswang kwa Jerusalema ba mo dikanyetsa, ba mmaya melato e mentsi e megolo e ba sa ka keng ba e supa. 8Paulo ene a ikarabela a re: “Ga ke a leofela molao wa Bajuta le e seng Tempele le e seng Kaisara.”

9Mme Feseto, ya re ka a rata go kgatlha Bajuta, a botsa Paulo a re: “A o rata go ya kwa Jerusalema go atlholwa teng fa pele ga me ka ga dilo tse?”

10Ke fa Paulo a re: “Ke eme fa pele ga sedulo sa katlholo sa Kaisara, fa ke tshwanetseng go atlholwa teng; Bajuta ga ke a ba siamololela ka sepe jaaka le wena o itse sentle. 11Jaanong fa ke siamolotse, ke dirile sengwe se se tshwanetseng loso, ga ke gane go swa; mme fa go se na nnete mo go tse ba ntatofatsang ka tsona, ga go ope yo o tshwanetseng go nneela mo thateng ya bone. Ke ipiletsa Kaisara.”

12Feseto, fa a sena go gakololana le ba lekgotla, a mo araba a re: “O ipileditse Kaisara, o tla ya kwa go Kaisara.”

Kgosi Ageripa le Berenike kgaitsadie ba etela Feseto

13E rile malatsi mangwe a sena go feta, kgosi Ageripa le Berenike ba fitlha mo Kaisarea gore ba dumedise Feseto. 14Ya re ba sena go nna teng malatsinyana, Feseto a bolelela kgosi kgang ya ga Paulo a re: “Go na le monna mongwe mono yo Felekise a mo tlogetseng, a golegilwe.

25:14
Dit. 24:27
15E rile ke le kwa Jerusalema, baperesiti ba bagolo le bagolo ba Bajuta ba mpegela molato wa gagwe, ba batla gore a atlholwe. 16Mme ka ba araba ka re, ga se mokgwa wa Baroma go neela motho ope mo petsong, fa yo o latofadiwang a ise a lebagane le ba ba mmayang molato, gore a nne le go ka ikarabela ka ga molato o a o bewang. 17Jaanong ya re ba sena go phuthega mono, ka se ka ka diega; ka moso ka nna mo sedulong sa katlholo, ka laela gore monna yoo a tlisiwe. 18Mme ya re ba ba mo latofatsang ba ema, ba se ka ba supa molato ope wa tse di bosula, tse ke neng ke di gopotse; 19mme ba bo ba na le dikganetsanyo dingwe nae ka ga tumelo ya bone le ka ga mongwe yo o bidiwang Jesu yo o suleng, yo Paulo o tlhomamisang gore o a phela.
25:19
Dit. 18:15
20Nna ya re ka ke akabadiwa ke go tlhotlhomisa dilo tse, ka mmotsa fa a rata go ya kwa Jerusalema le go atlholwa teng ka ga dilo tse. 21Mme ya re Paulo a sena go rapela gore a nne mo kgolegong, a lete katlholo ya Kaisara, ka laela gore a disiwe go ya ke be ke mo romele kwa go Kaisara.”

22Jaanong Ageripa a raya Feseto a re: “Le nna ke rata go utlwa motho yoo.”

Ene a re: “O tla mo utlwa kamoso.”

25:22
Luka 23:8

23Kamoso Ageripa a tla le Berenike ka tlotlomalo e kgolo, ba tsena mo ntlong ya lekgotla le balaodi-ba-sekete le banna ba ba tlotlegang ba motse. Ke fa Paulo a tsisiwa ka taelo ya ga Feseto. 24Feseto a bua a re: “Kgosi Ageripa le banna botlhe, ba lo nnang le rona fano, lo a mmona, yo bontsi jotlhe jwa Bajuta ba nthapetseng ka ga gagwe kwa Jerusalema le mono, ba kua ba re: ‘Ga a tlhole a tshwanela go phela.’

25:24
Dit. 25:2,7
22:22
25Mme nna ka fitlhela a sa dira sepe se se tshwanetseng loso; mme e re ka ene ka esi a ipileditse Kaisara, ka atlhola go mo romela teng. 26Mme fela, ga ke na sepe sa tlhomamo se nka se kwalelang morena ka ga gagwe. Ke ka moo ke mo tlisitseng fa pele ga lona, bogolo fa pele ga gago, kgosi Ageripa, gore e tle e re morago ga potsolotso ke nne le sengwe se nka se kwalang; 27gonne mo go nna ke bosilo, fa go ka romelwa mogolegwi, mme go sa bolelwe melato e a e bewang.”

26

Boikarabelo jwa ga Paulo

(Dit. 9:1-19; 22:6-16)

261Jaanong Ageripa a raya Paulo a re: “O letleletswe go ipuelela.” Paulo a tsholetsa letsogo, a ikarabela a re:

2“Ke ikaya ke le sego, kgosi Ageripa, ka ke tshwanetse go ikarabela fa pele ga gago kajeno ka ga dilo tsotlhe tse ke latofadiwang ke Bajuta ka tsona; 3bogolo ka o na le kitso ka ga mekgwa le dikgang tsotlhe tse di mo Bajuteng; ke ka moo ke go rapelang gore o ntheetse ka bopelotelele.

4“Jaanong fa e le tsa bophelo jwa me go tloga bošweng jwa me jo ke bo phedileng go tswa tshimologong mo morafeng wa ga etsho le mo Jerusalema, Bajuta botlhe ba a di itse, 5ka ba sa le ba nkitse go tloga tshimologong; fa ba rata, ba ka bo ba supa gore ke phedile ke le Mofarisai mo lesomong le le nang le molao o o gagametseng thata la tumelo ya rona.

26:5
Dit. 23:6
Bafil. 3:5
6Mme jaanong ke eme fano go sekisiwa ka ntlha ya go solofela se Modimo o se solofeditseng borraetsho;
26:6
Dit. 28:20
7se ditso tsa rona tse di 12 di solofelang go se bona ka go direla Modimo ka tlhoafalo bosigo le motshegare. Mme kgosi, ke latofadiwa ke Bajuta ka ntlha ya tsholofelo eo.
26:7
Dit. 24:15
8Ke ka ntlhaang, fa mo go lona go kaiwa go twe, ga go dumelesege gore Modimo o tsosa baswi?

9“Fa e le nna, ke ne ke itheile ka re, ke tshwanetse go dira dilo tse dintsi tsa go lwantsha leina la ga Jesu wa Nasaretha. 10Ke bile ke dirile jalo mo Jerusalema, ka tswalela baitshepi ba bantsi mo matlong a kgolegelo, ke sena go amogela thata mo baperesiting ba bagolo; e ne ya re ba bolawa, ke dumele. 11Ke ne ke ba betsa gantsi mo disenagogeng tsotlhe, ke ba pateletsa go kgala, mme ya re ka ke ba gakaletse mo go fetisang, ka ba ka ba bogisa le kwa metseng e e ka kwa ntle.

12“E rile ke ya kwa Damaseko go dira jalo ka thata le tetlelelo ya baperesiti ba bagolo, 13foo, kgosi, motshegare, ke le mo tseleng, ka bona lesedi le le tswang legodimong, le gaisa kgalalelo ya letsatsi, le phatsima tikologong ya me le ya ba ba tsamayang le nna. 14Ya re re wetse rotlhe fa fatshe, ka utlwa lentswe le nthaya ka puo ya Sehebere le re: ‘Saule, Saule, o mpogisetsang? Go thata mo go wena go raga ditlhabi tsa lešwane.’ 15Nna ka fetola ka re: ‘Morena, o mang?’ Morena a re: ‘Ke nna Jesu yo ò mpogisang. 16Jaanong tsoga o eme ka dinao; gonne maikaelelo a ke go bonaletseng ka ona ke gore ke go dire modiredi le mosupi wa dilo tse o mponyeng ka tsona, le wa tse ke tla bonalang mo go wena ka tsona. 17Ke tla go golola mo Bajuteng le mo baheitaneng ba ke go romang kwa go bone, 18go ba budulola matlho gore ba sokologe, ba tswe mo lefifing, ba tsene leseding, ba tswe mo thateng ya ga Satane, ba ineele Modimo, gore ba amogele boitshwarelo jwa dibe le boswa mmogo le ba ba itshepisitsweng ka go dumela mo go nna.’

26:18
Dit. 20:32

19“Kgosi Ageripa, ke ka ntlha ya moo ke sa ganang go utlwa pono eo ya legodimo;

26:19
Bagal. 1:16
20mme ke ne ke rerela ba ba mo Damaseko pele, ke bile ke bolelela le ba ba kwa Jerusalema le ba naga yotlhe ya Jutea le Baditšhaba gore ba fetoge pelo, ba sokologele Modimong; ba dire ditiro tse di tshwanetseng boikwatlhao. 21Ke ka ntlha ya tseo, fa Bajuta ba ntshwere mo Tempeleng, ba leka go mpolaya.
26:21
Dit. 21:30,31
22Jaanong ka ke bonye thuso mo Modimong, ke eme go fitlhela letsatsing le, ke supetsa bannye le bagolo, ke sa bue sepe, fa e se tse baporofeti le Moše ba rileng, di tla dirafala,
26:22
Luka 24:44-47
23ba re, Keresete o tshwanetse go boga le go nna wa ntlha mo tsogong ya baswi gore a tle a rerele Baiseraele le Baditšhaba lesedi.”
26:23
1 Bakor. 15:20

Paulo o fetolana le Feseto le Ageripa

24Ya re a ntse a ikarabela jalo, Feseto a bua ka lentswe le legolo a re: “Paulo, o a tsenwa! Thutego e kgolo e go dira setsenwa.”

25Paulo a fetola a re: “Feseto, motlotlegi yo mogolo, ga ke tsenwe, ke bua mafoko a boammaaruri le a tlhaloganyo. 26Kana kgosi e itse dilo tseo; e bile ke bua ka bopelokgale fa pele ga yona; gonne ga ke dumele gore sengwe sa dilo tseo se e fitlhegetse; gonne ga di a ka tsa direlwa mo sephiring.

26:26
Joh. 18:20
27Kgosi Ageripa, a o dumela baporofeti? Ke itse gore o a ba dumela.”

28Mme Ageripa a raya Paulo a re: “O gaufi le go nkgona go ntira Mokeresete.”

29Paulo a mo fetola a re: “Le fa go le gaufi gongwe kgakala, ke rapela Modimo gore e se nne wena fela, mme le botlhe ba ba nkutlwang gompieno ba tshwane le nna, ke sa ree dikgole tse.”

30Jaanong kgosi ya nanoga le molaodi yo mogolo le Berenike le ba ba ntseng nabo; 31ba emela fa thoko, ba bua mmogo ba re: “Motho yo ga a a dira sepe se se tshwanetseng loso, le e seng dikgolego.” 32Ageripa a raya Feseto a re: “Motho yo, o ka bo a gololwa, fa a ka bo a sa ipiletsa Kaisara.”

26:32
Dit. 25:11