Setswana 1970/1987 (TSW70)
23

231Jaanong Paulo a tlhoma matlho mo lekgotleng le legolo, a ba raya a re: “Banna ba ga etsho, ke phedile ka segakolodi se se molemo fa pele ga Modimo go fitlhela letsatsing leno.”

23:1
Dit. 22:1
24:16
2Foo Anania, moperesiti yo mogolo, a laola ba ba emeng fa go ene gore ba mo itee molomo. 3Paulo a mo raya a re: “Modimo o tla go betsa, lomota lo lo takilweng ke wena! O a re, o nkatlhola ka fa molaong; mme a o laola gore ke itewe, mme e se ka molao?”
23:3
Math. 23:27

4Ba ba emeng teng ba re: “A o kgala moperesiti yo mogolo wa Modimo?”

5Paulo a re: “Ba ga etsho, ke ne ke sa itse gore ke moperesiti yo mogolo; kana go kwadilwe ga twe: ‘O se ka wa hutsa molaodi wa morafe wa ga eno.’ ”

23:5
Ekes. 22:27

6Ya re Paulo a lemoga gore bangwe ba bone ke Basadukai, mme ba bangwe ke Bafarisai, a kua mo lekgotleng a re: “Banna ba ga etsho, ke Mofarisai le ngwana wa Bafarisai; ke ka ntlha ya tsholofelo, e bong tsogo ya baswi, fa ke sekisiwa.”

23:6
Dit. 22:3
26:5

7Ya re a sena go bua jalo, ga tsoga kgang fa gare ga Bafarisai le Basadukai; lekgotla la ba la kgaogana.

8Gonne Basadukai ba re, ga go na tsogo ya baswi le e seng moengele gongwe mowa; mme Bafarisai ba di dumela tsotlhe.

23:8
Math. 22:23
9Ga ba ga tsoga modumo o mogolo; mme bangwe ba Baitsedikwalo ba lesomo la Bafarisai ba nanoga, ba mo emela ba re: “Ga re bone bosula bope mo mothong yo; mme fa mowa gongwe moengele a buile nae, re ka palelwa ke go lwantsha Modimo!”
23:9
Dit. 25:25
5:39

10Ya re kgang e gola, molaodi-wa-sekete a boifa gore Paulo o tla gagolwa ke bone; a ba a laola gore mophato o fologe, o mo tsee ka thata mo go bone, o mmusetse kwa kagong ya batlhabani.

11Mo bosigong joo Morena a ema fa go ene, a mo raya a re: “Nametsega, Paulo; gonne o tshwanetse go supa le kwa Roma, jaaka o supile ka ga me mo Jerusalema.”

23:11
Dit. 18:9
19:21
28:16,23

Maikaelelo a Bajuta a go bolaya Paulo

12E rile bo sena go sa, Bajuta ba dira kgolagano, ba ikana ka khutso gore ga ba kitla ba ja le e seng go nwa, ba ise ba bolae Paulo. 13Ba ba dumalanyeng ka ikano eo ba ne ba feta 40. 14Bone bao ba ya kwa baperesiting ba bagolo le bagolong ba morafe, ba ba raya ba re: “Re ikanne ka khutso gore ga re kitla re isa sepe ganong, re ise re bolae Paulo. 15Jaanong he, lona le ba lekgotla le legolo, kopang molaodi-wa-sekete gore a mo folosetse kwano go lona, jaaka e kete lo rata go tlhotlhomisa ka ga gagwe ka tlhokomelo e kgolo; mme rona re ipaakantse go mmolaya, a ise a fitlhe.”

16Mme motlogolo wa ga Paulo a utlwela talelo eo, a ya, a tsena mo kagong ya batlhabani, a bolelela Paulo.

17Paulo a bitsa mongwe wa balaodi-ba-lekgolo, a mo raya a re: “Isa lekau le kwa molaoding-wa-sekete; gonne o na le sengwe go se mmegela.”

18Ke fa a le tsaya, a le isa kwa molaoding-wa-sekete, a mo raya a re: “Paulo wa mogolegwi o mpiditse, a nkopa gore ke tsise lekau le kwano go wena; le na le sengwe go se go bolelela.”

19Molaodi-wa-sekete a le tshwara letsogo, a le gogela fa thoko, a le botsa ka sephiri a re: “Ke eng se o nang le go se mpolelela?”

20Ene a re: “Bajuta ba dumalanye go go kopa gore e re kamoso o folosetse Paulo kwa lekgotleng le legolo, jaaka e kete ba rata go botsolotsa ka ga gagwe ka tlhokomelo e kgolo.

21“O se ka wa ba utlwa; gonne o laletswe ke banna ba ba fetang 40 ba bone, ba ikanne ka khutso gore ga ba kitla ba ja le e seng go nwa, ba ise ba mmolae; mme jaanong ba ipaakantse, ba letile tumelelo ya gago.”

22Ke fa molaodi-wa-sekete a rebola lekau gore le tsamae, a le laya a re: “O se ka wa bolelela ope gore o ntshebetse dilo tseo.”

Paulo o isiwa kwa Kaisarea

23Jaanong a bitsa balaodi-ba-lekgolo ba le babedi, a ba raya a re: “Baakanyang batlhabani ba le 200, ba ye kwa Kaisarea, le bapalami ba dipitse ba le 70, le ba marumo ba le 200, ba tloge ka nako ya robongwe bosigo; 24gape ba baakanye dipelesa gore ba palamise Paulo mo go tsona, ba mo ise kwa go molaodi yo mogolo Felekise a phologile sentle.”

25A ba a kwala lokwalo a re:

26“Nna Kelaudio Lisia ke dumedisa Felekise, molaodi yo o tlotlegang segolo, ka re: 27Monna yoo o ne a tshwerwe ke Bajuta, ba batla go mmolaya. Mme ka ya teng le mophato, ka mo golola, ka ke lemogile gore ke Moroma.

23:27
Dit. 21:33
22:25
28Jaanong ka ke ne ke rata go itse se ba mo latofatsang ka sona, ka mo isa kwa lekgotleng le legolo la bone;
23:28
Dit. 22:30
29ka fitlhela a bewa molato ka ntlha ya dikgang dingwe tsa molao wa bone; mme a se na molato ope o o tshwanetseng loso, le e seng kgolego.
23:29
Dit. 23:6,9
18:14,15
30E rile ke sena go sebelwa gore monna yoo o tla lalelwa, ka akofa ka mo romela koo go wena, ka ba ka laela balatofatsi ba gagwe gore se ba nang naso ka ga gagwe ba se bue fa pele ga gago. Sala sentle.”
23:30
Dit. 24:8

31Jaanong batlhabani ba tsaya Paulo ka fa ba laetsweng ka teng; ba mo isa kwa Antipateri bosigo. 32Ya re ka moso ba tlogela bapalami ba dipitse gore ba tswelele nae; mme ba dinao ba boela kwa kagong ya batlhabani. 33Ya re ba sena go fitlha kwa Kaisarea, ba neela molaodi yo mogolo lokwalo, le Paulo ba mmaya fa pele ga gagwe. 34Ya re a sena go lo buisa, a botsa gore ke wa karolo efe ya puso ya Roma; ya re a utlwa gore ke wa Kilekia, a re:

23:34
Dit. 22:3
35“Ke tla utlwa sentle kgang ya gago, balatofatsi ba gago le bone ba sena go tla.” A ba a laola gore a disiwe a le mo ntlong ya ga Herote ya bogosi.