Setswana 1970/1987 (TSW70)
19

Tlhabologo ya barutwa ba Kolobetso ya ga Johane

191Jaanong e rile Apolo a le kwa Korinthe, Paulo a fitlha kwa Efeso, a sena go ralala dinaga tse di kwa godimo; a fitlhela barutwa bangwe teng. 2A ba botsa a re: “A e rile fa lo dumela, lwa amogela Mowa o o Boitshepo?”

Ba mo araba ba re: “Nnyaya, le e seng go utlwa gore go na le Mowa o o Boitshepo.”

19:2
Dit. 2:38

3A botsa gape a re: “Lo kolobeditswe ka kolobetso efe?”

Ba re: “Ka kolobetso ya ga Johane.”

4Paulo a re: “Johane o kolobeditse ka kolobetso ya tlhabologo, a bolelela batho gore ba dumele mo go ene yo tlang morago ga gagwe, e bong Jesu.”

19:4
Math. 3:11

5Ya re ba sena go utlwa jalo, ba kolobediwa mo leineng la Morena Jesu. 6Mme ya re Paulo a ba baya diatla, Mowa o o Boitshepo wa tla mo go bone, ba bua ka diteme, ba be ba porofesa.

19:6
Dit. 8:17
10:44,46
7Mme banna botlhe bao e ne e ka nna ba ba 12.

Dithuto tsa ga Paulo le dikgakgamatso tsa gagwe

8Jaanong a tsena mo senagogeng, a bua ka ga puso ya Modimo ka bopelokgale dikgwedi tse tharo, a fetolana nabo, a leka go ba kgona. 9E rile bangwe ba ithatafatsa dipelo, ba sa utlwe, ba bua bosula ka ga Tsela ya bokeresete fa pele ga batho, a tloga mo go bone, a phuthela barutwa go sele, a fetolana le batho ka letsatsi lengwe le lengwe mo sekolong sa ga Tirano.

19:9
2 Tim. 1:15
Dit. 9:2
10Selo se sa dirafala dinyaga di le pedi, mo botlhe ba ba agileng mo Asia ba bileng ba utlwa Lefoko la Morena, Bajuta le Bagerika.

11Modimo wa dira ditiro tsa nonofo tse di gakgamatsang ka diatla tsa ga Paulo,

19:11
Dit. 14:3
12mo e bileng masela a a amileng letlalo la gagwe gongwe dikhiba di neng tsa bewa mo balwetseng, mme malwetse a tloga mo go bone, le mewa e e bosula ya tswa.
19:12
Dit. 5:15

Ka ga baleleki ba mewa e e bosula

13Bajuta bangwe ba ba pholethang, e le baleleki ba mewa e e bosula, ba leka go bitsa leina la Morena Jesu mo go ba ba nang le mewa e e bosula ka go ba raya ba re: “Re a lo leleka ka Jesu yo Paulo o mo rerang!”

19:13
Luka 9:49
14E ne e le bomorwa ba ba supang, ba Mojuta mongwe, e bong Sekefa, moperesiti yo mogolo, ba ba dirang jalo.

15Mme mowa o o bosula wa ba fetola wa re: “Jesu ke a mo itse, le Paulo ke a mo tlhaloganya, lo bomang lona?”

16Mme monna yo mowa o o bosula o leng mo go ene, a ba tlolela, a ba betelela botlhe, a ba fenya, mo ba bileng ba tshaba mo ntlong eo, ba sa ikatega, ba le dintho. 17Jaanong selo se sa itsiwe ke botlhe, Bajuta le Bagerika, ba ba agileng mo Efeso; poifo ya ba wela botlhe, mme leina la Morena Jesu la tumisiwa.

19:17
Dit. 5:5,11
18Ga ba ga tla ba bantsi ba ba dumetseng, ba ipobola, ba bolela ditiro tsa bone. 19Ba bantsinyana ba bone ba ba neng ba dirile tsa mereo ya boloi, ba kgobokanya dikwalo tsa teng, ba di fisa fa pele ga botlhe; ba bala tlhotlhwa ya tsona, ba fitlhela e le diranta di le 5 000. 20Ka mokgwa oo Lefoko la Morena la ata, la fenya ka nonofo.
19:20
Dit. 6:7
12:24

Maikaelelo a tshepelo

21E rile dilo tseo di sena go fela, Paulo a ikaelela mo moweng go ralala Maketonia le Agaya le go ya kwa Jerusalema, a re: “E tla re ke sena go nna teng, ke tshwanela go bona le Roma.”

19:21
Dit. 23:11
22Jaanong a roma ba le babedi ba bone ba ba mo direlang, e bong Timotheo le Eraseto, a ba romela kwa Maketonia, ene a nama a sa setse sebaka mo Asia.
19:22
Dit. 17:14
Baroma 16:23

Khuduego ya ga Demeterio kwa Efeso

23Ka sebaka seo ga tsoga khuduego e kgolo ka ntlha ya Tsela ya bokeresete;

19:23
Dit. 19:9
2 Bakor. 1:8,9
24gonne monna mongwe yo leina la gagwe e leng Demeterio, mothudi wa selefera yo o dirang ditempelana tsa selefera tsa ga Diana, a bo a tsisetsa badiri papadi e kgolo.
19:24
Dit. 16:16
25Yoo a ba phutha le badiri ba tiro e e tshwanang a ba raya a re: “Banna, lo itse gore re bona khumo ya rona ka papadi e; 26mme lo a bona, e bile lo utlwa gore Paulo yo, o kgonne batho ba bantsi, e bile o ba fapositse, e seng mo Efeso fela, mme e batlile e nna le mo Asia yotlhe ka go bua a re: Medimo e e dirwang ka diatla ga se medimo. 27Mme ga se tiro ya rona fela e e mo kotsing ya go ka nyatsega, e bile le tempele ya ga Diana, modimo o mogolo wa sesadi, e ka kaiwa e se sepe; tota ona ka osi o Asia yotlhe le lefatshe lotlhe le o obamelang, o ka senyegelwa ke kgalalelo ya ona.”

28Fa ba utlwa jalo, ba tlala bogale, ba kua ba re: “O mogolo, Diana wa Baefeso!” 29Mme motse wa tlala pheretlhego, ba tabogela mo lebaleng la tshamekelo ka bongwefela jwa pelo, ba sena go tshwara Gayo le Aristarego Bamaketonia, bapati ba ga Paulo.

19:29
Dit. 20:4
30Ya re Paulo a rata go tsena mo bathong ba, barutwa ba mo thibela. 31Le balaodi bangwe ba Asia ba e leng ditsala tsa gagwe, ba roma kwa go ene, ba mo rapela gore a se ka a ya kwa lebaleng la tshamekelo.

32Teng ba bangwe ba kua se, ba bangwe se sele; gonne kgobokano e ne e feretlhegile. Mme bontsi bo ne bo sa itse se se phuthegetsweng. 33Bangwe ba bontsi ba isa Aleksantere kwa pele, ka Bajuta ba mo dirile mmueledi wa bone. Mme Aleksantere a boka ka letsogo, a rata go ba arabela mo bathong. 34Ya re ba lemoga gore ke Mojuta, botlhe ba nna ba kua ka lentswe le le lengwe fela ka dinako tse di ka nnang tse pedi ba re: “O mogolo, Diana wa Baefeso!”

35Jaanong ya re mokwaledi wa motse a sena go didimatsa bontsi, a bua a re: “Lona banna ba Efeso, kana ke ofe mo bathong yo o sa itseng gore motse wa Efeso ke modisa wa tempele ya ga Diana yo mogolo le wa setshwantsho sa gagwe se se oleng kwa legodimong? 36Jaanong e re ka dilo tse, di sa ka ke tsa ganediwa, lo tshwanetse go didimala, lo se dire sepe ka potlako. 37Gonne lo tsisitse banna ba, ba e seng magodu a dilo tsa tempele, le e seng bakgadi ba modimo wa rona wa sesadi. 38Mme jaanong, fa Demeterio le badiri ba ba nang nae ba na le kgang le mongwe, makgotla a teng, le baatlhodi, a ba sekisanye. 39Mme fa lo batla sengwe se sele, se tla sekwa mo pitsong e e epilweng ka molao. 40Gonne re mo kotsing ya go ka bewa molato ka ntlha ya moferefere wa kajeno, ka go se na lebaka lepe le re ka ikarabelang ka lone ka ntlha ya pheretlhego e.” Ya re a sena go bua jalo, a phatlalatsa kgobokano.

20

Paulo o ya kwa lefatsheng la Bagerika le kwa Teroase

201E rile pheretlhego e sena go khutla, Paulo a bitsa barutwa, a ba kgothatsa; a ba a ba sadisa sentle, a bolola go ya kwa Maketonia. 2A ralala dinaga tsa teng, a ba nametsa ka mafoko a mantsi, a ba a fetela kwa lefatsheng la Bagerika, 3a nna teng dikgwedi tse tharo. Ya re ka Bajuta ba mo laletse, fa a re o ya kwa Siria ka mokoro, a fetoga maikaelelo, a potologa ka tsela ya Maketonia. 4O ne a patwa ke Sopatere, morwa Piro wa Berea, le Aristarego le Sekunto, e le ba Thesalonika, le Gayo wa Derebe, le Timotheo, le ba kwa Asia, e bong Tigiko le Terofimo.

20:4
Dit. 17:10
19:29
5Bone ba ne ba fetetse kwa pele, mme ba re leta kwa Teroase.
20:5
Dit. 16:8
6Mme rona ra tswa mo Filipi ka mokoro morago ga malatsi a Dinkgwe tse di sa bedisiwang, ra ba fitlhela kwa Teroase morago ga malatsi a matlhano, ra tlhola teng malatsi a supa.

Eutigo o a tsosiwa

7E rile ka letsatsi la ntlha la beke, fa re phuthegetse go nathoganya senkgwe, Paulo a bua nabo, a ikaeletse go tsoga a tsamaya; mme a rera nako e telele go fitlha gare ga bosigo.

20:7
1 Bakor. 16:2
Dit. 2:42,46
8Ga bo go le dipone tse dintsi mo ntlong e e fa godimo, kwa re phuthegetseng teng.

9Jaanong lekau lengwe le leina la lone e leng Eutigo, le le ntseng mo fenstereng, la tshwarwa ke boroko jo bogolo, Paulo a sa ntse a buela pele; mme ka le fentswe ke boroko, la wela fa fatshe go tswa kwa ntlong ya boraro e e kwa godimo, la tsewa le sule. 10Mme Paulo a fologa, a mo wela godimo, a mo tlamparela a re: “Se tsoseng modumo; gonne mowa wa gagwe o sa le mo go ene.”

20:10
1 Dikg. 17:21
11A ba a tlhatloga, a nathoganya senkgwe, a ja, a bua nabo go le goleele go ya bosigo bo be bo se, ya baa gona a tlogang. 12Ba tsisa mosimane a phedile, ba be ba gomotsega thata.

Paulo o fitlha kwa Mileto

13Jaanong rona re ne ra fetela kwa mokorong, ra ya kwa Aso ka ona, kwa re tla tsayang Paulo teng; gonne o ne a laetse jalo, ka a ratile go tsamaya ka dinao. 14E rile a kgatlhana le rona kwa Aso, ra mo pega mo mokorong, ra ya kwa Mitilene. 15Ra tswa teng ka mokoro, mme ka moso ra fitlha go lebagana le Gio, ka moso o mongwe ra fapogela kwa Samo, mme ya re re sena go tlhola mo Terogileo, ka moso o mongwe ra fitlha kwa Mileto.

16Gonne Paulo o ne a ikaeletse go feta Efeso ka mokoro gore a tle a se ka a diega mo Asia. O ne a itlhaganetse gore fa a ka kgona, a tle a nne kwa Jerusalema ka letsatsi la Pentekoste.

20:16
Dit. 18:21

Taelano ya ga Paulo le bagolo ba Efeso

17Ya re a le kwa Mileto, a roma motho kwa Efeso go bitsa bagolo ba phuthego. 18Ya re ba sena go fitlha kwa go ene, a ba raya a re: “Lo itse ka fa ke ntseng le lona ka teng ka sebaka sotlhe, go tloga ka letsatsi la ntlha le ke tsileng mono Asia ka lone,

20:18
Dit. 18:19
19:10
19ke direla Morena ka boikokobetso jotlhe, le ka dikeledi, le ka dithaelo tse di nkwetseng ka ditalelo tsa Bajuta,
20:19
Dit. 20:3
20ka fa ke se kang ka tlhaetsa sepe se se molemo ka teng, ka lo bolelela, ka lo ruta mo ponatshegong le mo matlong; 21ka supa mo Bajuteng le mo Bagerikeng ka ga tlhabologelo Modimong, le tumelo ya go dumela mo go Morena wa rona Jesu Keresete.

22“Mme jaanong, bonang ke etela kwa Jerusalema, ke bofilwe mo moweng, ke sa itse tse di tla ntirafalelang teng,

20:22
Dit. 19:21
23fa e se gore Mowa o o Boitshepo o ntshupetsa mo motseng mongwe le mongwe o re, dikgole le dipitlagano di nkemetse.
20:23
Dit. 9:16
21:4,11
24Mme ga ke re sepe ka tsona, le bophelo jwa me ga ke bo kaye se segolo, fa nka swetsa fela tshiano ya me ka boitumelo, e bong tirelo e ke e amogetseng mo go Morena Jesu ya go supa Efangele ya bopelotlhomogi jwa Modimo.
20:24
Dit. 21:13

25“Mme jaanong ke itse gore ga lo kitla lo tlhola lo bona sefatlhego sa me, lona lotlhe ba ke tsamaileng mo go lona, ke rera tsa puso ya Modimo. 26Ke ka moo ke supang mo go lona ka letsatsi la kajeno gore ga ke na molato mo tatlhegong ya ga ope;

20:26
Dit. 18:6
27gonne ga ke a ka ka tlhaetsa sepe, mme ke lo boleletse maikaelelo a Modimo otlhe. 28Lo itise, lo be lo dise letsomane lotlhe le Mowa o o Boitshepo o lo beileng go nna baokamedi ba lone, gore lo fudise phuthego ya Modimo e o e itheketseng ka madi a ona.
20:28
1 Tim. 4:16
1 Pet. 5:2
29Gonne ke itse gore e tla re ke sena go tsamaya, go tsene mo go lona diphiri tse di setlhogo tse di sa rekegeleng letsomane.
20:29
Math. 7:15
30Le mo go lona ka losi go tla tsoga banna ba ba buang tse di sokameng gore ba fapose barutwa, ba sale bone morago. 31Ka moo, disang lo nne lo gakologelwe gore dinyaga di le tharo ga ke a ka ka khutla go kaela mongwe le mongwe bosigo le motshegare ka dikeledi.

32“Mme jaanong, bakaulengwe, ke lo neela mo Moreneng le mo Lefokong la bopelotlhomogi jwa gagwe yo o nonofileng go lo aga le go lo naya boswa mmogo le botlhe ba ba itshepisitsweng. 33Ga ke a ka ka eletsa selefera le fa e le gouta le fa e le diaparo tsa ga ope.

20:33
Math. 10:8
1 Bakor. 9:12
1 Sam. 12:3
34Lo itse ka losi gore diatla tse, di ntiretse tsa bophelo le ba ba neng ba na le nna.
20:34
Dit. 18:3
1 Bakor. 4:12
1 Bathes. 2:9
35Ke lo supeditse mo go tsotlhe gore ka go dira jalo re tshwanetse go thusa ba ba bokoa, le go gakologelwa Lefoko la Morena Jesu le a le buileng ka esi a re: ‘Go naya go na le lesego bogolo go go amogela.’ ”

36Ya re a sena go bua jalo, a khubama, a rapela nabo botlhe.

20:36
Dit. 21:5
37Ga ba ga nna selelo se segolo mo go botlhe, ba wela mo molaleng wa ga Paulo, ba mo atla, 38ba hutsafadiwa bogolo ke lefoko le a le buileng a re, ga ba kitla ba tlhola ba bona sefatlhego sa gagwe. Mme ba mo felegetsa go fitlha kwa mokorong.
20:38
Dit. 20:25

21

Leeto la ga Paulo la go ya kwa Jerusalema

211E rile re sena go kgaogana nabo, ra tsamaya ka mokoro, ra tlhamalalela kwa Kose; ka moso ra ya kwa Roto, ra tswa teng, ra fitlha kwa Patara. 2Ra fitlhela mokoro o o kgabaganyetsang kwa Fenikia, ra o palama, ra tsamaya. 3Ya re re bona setlhakatlhake sa Kipero, ra se pota ka fa molemeng, ra fetela kwa Siria, ra goroga mo Tiro; gonne ke gona fa mokoro o neng o tla pagololwa morwalo teng. 4Ya re re bona barutwa, ra tlhola malatsi a a supang teng; mme bao ba bolelela Paulo ka Mowa gore a se ka a ya kwa Jerusalema.

21:4
Dit. 21:11,12
20:23
5Ya re re sena go swetsa malatsi ao, ra tloga, ra tswelela, bone botlhe ba na le basadi le bana ba re buledisa, go ya re be re tswe mo motseng; ra khubama fa losing lwa lewatle, ra rapela.
21:5
Dit. 20:36
6Jaanong ra dumedisanya, ra palama mokoro, bone ba boela kwa gae.

7Ya re re fetsa leeto la go tswa kwa Tiro, ra fitlha kwa Petolemai, ra dumedisa badumedi, ra tlhola nabo letsatsi le le lengwe fela. 8Ka moso ra tloga, ra ba ra fitlha kwa Kaisarea; teng ra tsena mo ntlong ya ga Filipo wa moefangele yo e neng e le mongwe wa ba supa, ra tlhola nae.

21:8
Dit. 6:5
8:40
9Yoo a bo a na le bomorwadie ba le bane, e le makgarebe a a nang le neo ya boporofeti.
21:9
Dit. 2:17

10Ya re re sena go nna teng malatsi a se kae, ga tla moporofeti mongwe, a tswa Jutea yo go tweng Agabo.

21:10
Dit. 11:28
11A fitlha fa go rona, a tsaya moitlamo wa ga Paulo, a ipofa maoto le mabogo a re: “Mowa o o Boitshepo o bua jaana o re: ‘Mong wa moitlamo o, Bajuta ba tla mmofa jalo kwa Jerusalema, ba mo neela mo diatleng tsa baheitane.’ ”
21:11
Dit. 20:23

12Ya re re utlwa jalo, ra mo rapela, rona le ba felo foo, gore a se ka a ya kwa Jerusalema.

21:12
Math. 16:22
13Foo Paulo a araba a re: “Lo dirang ka go lela, lo mphatlola pelo? Kana ke iketleeditse go swela leina la Morena Jesu kwa Jerusalema, e seng go golegwa fela.”
21:13
Dit. 20:24

14Mme ya re a gana go rapelesega, ra ineela ra re: “A thato ya Morena e dirafale!”

15Morago ga malatsi ao ra ipaakanya, ra ya kwa Jerusalema. 16Bangwe ba barutwa ba Kaisarea le bone ba ya le rona, ba re isa kwa go mongwe e bong Menasone wa Kipero, morutwa wa bogologolo, yo re yang go nna kwa ga gagwe.

Kopano ya ga Paulo le baapostolo

17E rile re fitlha kwa Jerusalema, bakaulengwe ba re tshola ka boitumelo. 18Ka moso Paulo a ya le rona kwa go Jakobo; bagolo botlhe ba phuthegela teng.

21:18
Dit. 15:13
Bagal. 1:19
19Ya re a sena go ba dumedisa, a ba bolelela sengwe le sengwe se Modimo o se dirileng mo baheitaneng ka tirelo ya gagwe.

20Mme bone, ya re ba utlwa, ba galaletsa Modimo, ba mo raya ba re: “Mogarona, o a bona gore ke dikete tse di kana kang tsa Bajuta ba ba dumetseng; mme botlhe ba tlhoafaletse molao.

21:20
Dit. 15:1
21Ba boleletswe ka ga gago ga twe: O ruta Bajuta botlhe ba ba mo go Baditšhaba gore ba hularele Moše, o a re, ba se rupise bana le e seng go tsamaya ka fa mekgweng ya segarona.
21:21
Dit. 16:3
Baroma 10:4
22Mme jaanong go ka tweng? Go tshwanetse ga nna pitso ya phuthego; kana ba tla utlwa gore o tsile.

23“Ka moo he, dira se re se go rayang. Re na le banna ba le bane ba ba nang le ikano; 24ba tsee, o itshekisiwe nabo, o ba duelele gore ba tle ba beolwe ditlhogo; mme botlhe ba tla itse gore tse ba di boleletsweng ka ga gago ga se tsona, mme le wena ka wesi o sepela o tshegeditse molao.

21:24
Dit. 18:18
25Fa e le Baditšhaba ba ba dumetseng re ba kwaletse katlholo ya rona gore ba se ka ba tshegetsa sepe sa dilo tse, mme ba ikilele mo nameng ya ditlhabelo tsa medimo le mo mading le mo go tse di betilweng le mo boakeng fela.”
21:25
Dit. 15:20,29

26Foo Paulo a tsaya banna bao; mme ya re ka moso a itshekisiwa nabo, a tsena mo Tempeleng, a bolela gore sebaka sa malatsi a boitshekiso se tla fela leng, a nna teng go ya mongwe le mongwe wa bone a be a isediwe setlhabelo.

21:26
Num. 6:9-20

Pheretlhego ya Bajuta mo Jerusalema

27Jaanong e rile malatsi ao a supa a le gaufi le go fela, Bajuta ba ba tswang kwa Asia ba mmona mo Tempeleng, ba feretlha bontsi jotlhe, ba mo tshwara, 28ba kua ba re: “Banna ba Iseraele, thusang! Motho yo ke ene yo o rutang botlhe mo ntlheng tsotlhe ka mokgwa o o thulanang le morafe wa ga rona le molao le Felo fa; e bile o tlisitse Bagerika mo Tempeleng, a itshepolola Felo-fa-go-Boitshepo fa.”

21:28
Dit. 6:13
Hes. 44:7
29Ba re jalo ka gonne ba ne ba bonye Terofimo wa Efeso, a na le ene mo motseng, yo ba itlhomileng gore Paulo o mo isitse mo Tempeleng.
21:29
Dit. 20:4
2 Tim. 4:20

30Motse otlhe wa kgoberega, ga nna kgobokano ya batho; jaanong ba tshwara Paulo, ba mo swatolela kwa ntle ga Tempele; mme ka bonako mejako ya tswalwa.

Kgolego ya ga Paulo

31Ya re ba rata go mmolaya, molaodi wa mophato o o sekete a itsisiwe gore Jerusalema yotlhe o feretlhegile. 32A akofa a tsaya batlhabani le balaodi-ba-lekgolo, a tabogela kwa go bone. Mme ya re ba bona molaodi-wa-sekete le batlhabani, ba khutla go betsa Paulo. 33Foo molaodi-wa-sekete a atamela, a mo tshwara, a laola gore a golegwe ka dikeetane di le pedi; a ba a botsa gore ke mang, le gore o dirile eng.

21:33
Dit. 21:11
20:23
34Mme bangwe mo bontsing ba kua se, ba bangwe se sele; ya re ka a retelelwa ke go lemoga tlhomamo ka ntlha ya pheretlhego, a laola gore a isiwe mo kagong ya batlhabani. 35Ya re a fitlha fa mapalamong, a rwalwa ke batlhabani ka ntlha ya bogale jwa batho. 36Gonne bontsi jwa morafe bo ne bo ba setse morago, bo kua bo re: “A a bolawe!”
21:36
Dit. 22:22
Luka 23:18

37Ya re fa Paulo a tla isiwa mo kagong ya batlhabani, a raya molaodi-wa-sekete a re: “A nka bua sengwe nao!”

Ene a araba a re: “A o itse Segerika? 38A ga se wena Moegepeto yo maloba o tsositseng pheretlhego, wa gogela babolai ba ba dikete tse nne kwa sekakeng?”

39Paulo a araba a re: “Ke Mojuta wa kwa Tareso wa Kilekia, moagi wa motse o o itsegeng; ke a go rapela, ntetlelele go bua le batho.”

21:39
Dit. 9:11

40Ya re a sena go mo letlelela, Paulo a ema mo mapalamong, a boka batho ka letsogo; mme ya re go sena go nna tidimalo e kgolo, a bua nabo ka Sehebere a re: