Setswana 1970/1987 (TSW70)
20

Paulo o ya kwa lefatsheng la Bagerika le kwa Teroase

201E rile pheretlhego e sena go khutla, Paulo a bitsa barutwa, a ba kgothatsa; a ba a ba sadisa sentle, a bolola go ya kwa Maketonia. 2A ralala dinaga tsa teng, a ba nametsa ka mafoko a mantsi, a ba a fetela kwa lefatsheng la Bagerika, 3a nna teng dikgwedi tse tharo. Ya re ka Bajuta ba mo laletse, fa a re o ya kwa Siria ka mokoro, a fetoga maikaelelo, a potologa ka tsela ya Maketonia. 4O ne a patwa ke Sopatere, morwa Piro wa Berea, le Aristarego le Sekunto, e le ba Thesalonika, le Gayo wa Derebe, le Timotheo, le ba kwa Asia, e bong Tigiko le Terofimo.

20:4
Dit. 17:10
19:29
5Bone ba ne ba fetetse kwa pele, mme ba re leta kwa Teroase.
20:5
Dit. 16:8
6Mme rona ra tswa mo Filipi ka mokoro morago ga malatsi a Dinkgwe tse di sa bedisiwang, ra ba fitlhela kwa Teroase morago ga malatsi a matlhano, ra tlhola teng malatsi a supa.

Eutigo o a tsosiwa

7E rile ka letsatsi la ntlha la beke, fa re phuthegetse go nathoganya senkgwe, Paulo a bua nabo, a ikaeletse go tsoga a tsamaya; mme a rera nako e telele go fitlha gare ga bosigo.

20:7
1 Bakor. 16:2
Dit. 2:42,46
8Ga bo go le dipone tse dintsi mo ntlong e e fa godimo, kwa re phuthegetseng teng.

9Jaanong lekau lengwe le leina la lone e leng Eutigo, le le ntseng mo fenstereng, la tshwarwa ke boroko jo bogolo, Paulo a sa ntse a buela pele; mme ka le fentswe ke boroko, la wela fa fatshe go tswa kwa ntlong ya boraro e e kwa godimo, la tsewa le sule. 10Mme Paulo a fologa, a mo wela godimo, a mo tlamparela a re: “Se tsoseng modumo; gonne mowa wa gagwe o sa le mo go ene.”

20:10
1 Dikg. 17:21
11A ba a tlhatloga, a nathoganya senkgwe, a ja, a bua nabo go le goleele go ya bosigo bo be bo se, ya baa gona a tlogang. 12Ba tsisa mosimane a phedile, ba be ba gomotsega thata.

Paulo o fitlha kwa Mileto

13Jaanong rona re ne ra fetela kwa mokorong, ra ya kwa Aso ka ona, kwa re tla tsayang Paulo teng; gonne o ne a laetse jalo, ka a ratile go tsamaya ka dinao. 14E rile a kgatlhana le rona kwa Aso, ra mo pega mo mokorong, ra ya kwa Mitilene. 15Ra tswa teng ka mokoro, mme ka moso ra fitlha go lebagana le Gio, ka moso o mongwe ra fapogela kwa Samo, mme ya re re sena go tlhola mo Terogileo, ka moso o mongwe ra fitlha kwa Mileto.

16Gonne Paulo o ne a ikaeletse go feta Efeso ka mokoro gore a tle a se ka a diega mo Asia. O ne a itlhaganetse gore fa a ka kgona, a tle a nne kwa Jerusalema ka letsatsi la Pentekoste.

20:16
Dit. 18:21

Taelano ya ga Paulo le bagolo ba Efeso

17Ya re a le kwa Mileto, a roma motho kwa Efeso go bitsa bagolo ba phuthego. 18Ya re ba sena go fitlha kwa go ene, a ba raya a re: “Lo itse ka fa ke ntseng le lona ka teng ka sebaka sotlhe, go tloga ka letsatsi la ntlha le ke tsileng mono Asia ka lone,

20:18
Dit. 18:19
19:10
19ke direla Morena ka boikokobetso jotlhe, le ka dikeledi, le ka dithaelo tse di nkwetseng ka ditalelo tsa Bajuta,
20:19
Dit. 20:3
20ka fa ke se kang ka tlhaetsa sepe se se molemo ka teng, ka lo bolelela, ka lo ruta mo ponatshegong le mo matlong; 21ka supa mo Bajuteng le mo Bagerikeng ka ga tlhabologelo Modimong, le tumelo ya go dumela mo go Morena wa rona Jesu Keresete.

22“Mme jaanong, bonang ke etela kwa Jerusalema, ke bofilwe mo moweng, ke sa itse tse di tla ntirafalelang teng,

20:22
Dit. 19:21
23fa e se gore Mowa o o Boitshepo o ntshupetsa mo motseng mongwe le mongwe o re, dikgole le dipitlagano di nkemetse.
20:23
Dit. 9:16
21:4,11
24Mme ga ke re sepe ka tsona, le bophelo jwa me ga ke bo kaye se segolo, fa nka swetsa fela tshiano ya me ka boitumelo, e bong tirelo e ke e amogetseng mo go Morena Jesu ya go supa Efangele ya bopelotlhomogi jwa Modimo.
20:24
Dit. 21:13

25“Mme jaanong ke itse gore ga lo kitla lo tlhola lo bona sefatlhego sa me, lona lotlhe ba ke tsamaileng mo go lona, ke rera tsa puso ya Modimo. 26Ke ka moo ke supang mo go lona ka letsatsi la kajeno gore ga ke na molato mo tatlhegong ya ga ope;

20:26
Dit. 18:6
27gonne ga ke a ka ka tlhaetsa sepe, mme ke lo boleletse maikaelelo a Modimo otlhe. 28Lo itise, lo be lo dise letsomane lotlhe le Mowa o o Boitshepo o lo beileng go nna baokamedi ba lone, gore lo fudise phuthego ya Modimo e o e itheketseng ka madi a ona.
20:28
1 Tim. 4:16
1 Pet. 5:2
29Gonne ke itse gore e tla re ke sena go tsamaya, go tsene mo go lona diphiri tse di setlhogo tse di sa rekegeleng letsomane.
20:29
Math. 7:15
30Le mo go lona ka losi go tla tsoga banna ba ba buang tse di sokameng gore ba fapose barutwa, ba sale bone morago. 31Ka moo, disang lo nne lo gakologelwe gore dinyaga di le tharo ga ke a ka ka khutla go kaela mongwe le mongwe bosigo le motshegare ka dikeledi.

32“Mme jaanong, bakaulengwe, ke lo neela mo Moreneng le mo Lefokong la bopelotlhomogi jwa gagwe yo o nonofileng go lo aga le go lo naya boswa mmogo le botlhe ba ba itshepisitsweng. 33Ga ke a ka ka eletsa selefera le fa e le gouta le fa e le diaparo tsa ga ope.

20:33
Math. 10:8
1 Bakor. 9:12
1 Sam. 12:3
34Lo itse ka losi gore diatla tse, di ntiretse tsa bophelo le ba ba neng ba na le nna.
20:34
Dit. 18:3
1 Bakor. 4:12
1 Bathes. 2:9
35Ke lo supeditse mo go tsotlhe gore ka go dira jalo re tshwanetse go thusa ba ba bokoa, le go gakologelwa Lefoko la Morena Jesu le a le buileng ka esi a re: ‘Go naya go na le lesego bogolo go go amogela.’ ”

36Ya re a sena go bua jalo, a khubama, a rapela nabo botlhe.

20:36
Dit. 21:5
37Ga ba ga nna selelo se segolo mo go botlhe, ba wela mo molaleng wa ga Paulo, ba mo atla, 38ba hutsafadiwa bogolo ke lefoko le a le buileng a re, ga ba kitla ba tlhola ba bona sefatlhego sa gagwe. Mme ba mo felegetsa go fitlha kwa mokorong.
20:38
Dit. 20:25