Setswana 1970/1987 (TSW70)
17

Paulo mo Thesalonika

171E rile ba sena go ralala Amfipoli le Apolonia, ba fitlha mo Thesalonika, kwa go neng go le senagoge sa Bajuta teng.

17:1
1 Bathes. 2:2
2Paulo a tsena fa go bone ka fa tlwaelong ya gagwe, a nna a fetolana nabo ka fa Dikwalong ka boSabata ba le tharo. 3A phutholola, a ranola gore Keresete o ne a tshwanetse go boga le go tsoga mo baswing; le gona a re: “Jesu yo ke mo lo rerelang ke ene Keresete.”
17:3
Luka 24:26,27,45,46
4Bangwe ba bone ba utlwa, ba ikopanya le Paulo le Silase, le bontsi jo bogolo jwa Bagerika ba ba boifang Modimo, le basadi ba ba tlotlegang ba le bantsi.

5Jaanong Bajuta ba ba sa dumeleng ba itseela banna bangwe ba ba bosula ba ba difafalele, ba kgobokanya bontsi, ba feretlha motse; ba tlhasela ntlo ya ga Jasone, ba leka go ntshetsa Paulo le Silase mo bathong. 6Ya re ba sa ba fitlhele, ba gogela Jasone le bakaulengwe bangwe fa pele ga balaodi ba motse, ba kua ba re: “Batho ba, ba ba feretlhang lefatshe, le mono ba tsile.

17:6
Dit. 16:20
7Jasone o ba amogetse, mme botlhe ba, ba tlola ditaolo tsa Kaisara ba re, kgosi ke o sele, e bong Jesu.”
17:7
Luka 23:2
8Bontsi le balaodi ba motse ba huduega, fa ba utlwa jalo. 9Mme ya re ba sena go amogela peeletso mo go Jasone le ba bangwe, ba ba lesa ba tsamaya.

Paulo kwa Berea

10Ke fa bakaulengwe ba akofa ba romela Paulo le Silase kwa Berea bosigo. Ya re ba fitlha teng, ba ya kwa senagogeng sa Bajuta. 11Mme bone ba ne ba tsalegile bogolo go ba kwa Thesalonika, ba amogela Lefoko ka tlhagafalo yotlhe, ba lotolotsa Dikwalo ka letsatsi lengwe le lengwe gore a dilo tse, di ntse jalo.

17:11
Joh. 5:39
12Jaanong ba bantsi ba bone ba dumela le bontsinyana jwa batlotlegi ba basadi le banna ba Bagerika.

13E rile Bajuta ba Thesalonika ba utlwa gore le mo Berea Lefoko la Modimo le rerwa ke Paulo, ba ya teng, ba belaedisa batho, ba ba ferekanya le teng.

17:13
1 Bathes. 2:14
14Ya baa gona bakaulengwe ba akofang ba tshabisa Paulo go ya go fitlha kwa lewatleng, Silase le Timotheo bone ba sala teng.
17:14
Dit. 16:1
15Ba ba patileng Paulo ba mo fitlhisa kwa Athene. Ya re ba sena go amogela molaetsa mo go Paulo wa gore Silase le Timotheo ba tle kwa go ene ka bonako, ba boa.
17:15
Dit. 17:13

Paulo kwa Athene. Thero ya gagwe mo Areopago

16E rile Paulo a sa ntse a ba letile mo Athene, mowa wa gagwe wa galefa, ka a bona motse o tletse medimo ya diseto. 17Ke ka moo a nnang a fetolana le Bajuta le ba ba boifang Modimo mo senagogeng, le ba ba rakanang nae mo marekelong ka letsatsi lengwe le lengwe. 18Jaanong bangwe ba batlhalefi ba Baepikure le Bastoike le bone ba ganetsanya nae. Bangwe ba re: “Kana mmalabadi yo, o rata go buang?”

Ba bangwe ba re: “E kete ke moreri wa medimo e sele.” Ke ka gonne o ne a rera Efangele ya ga Jesu le tsogo ya baswi.

17:18
1 Bakor. 4:12
19Ba mo tsaya, ba mo isa kwa lekgotleng la Areopago ba re: “A re ka itse gore thuto e ntšhwa e, e o e bolelang, ke ya eng? 20Gonne o utlwatsa dilo di sele mo ditsebeng tsa rona; jaanong re rata go utlwa gore dilo tse, di kayang.” 21Mme jaanong Baathene botlhe le bafaladi ba ba agileng teng, ba ne ba sa kgathalale sepe fa e se go bolela gongwe go utlwa se sešwa.

22Jaanong Paulo a ema fa gare ga Areopago a re: “Lona banna ba Athene, ke lemoga gongwe le gongwe gore lo tlotla medimo thata. 23Gonne ya re ke tsamaya, ke leba tse lo di obamelang, ka fitlhela le aletare e go kwadilweng mo go yona go twe: ‘YA MODIMO O O SA ITSIWENG’.

“Jaanong he, ona o lo o obamelang lo sa o itse ke ona o ke o lo bolelelang. 24Modimo o o dirileng lefatshe le tsotlhe tse di mo go lone, ona, ka e le Morena wa legodimo le lefatshe, ga o nne mo ditempeleng tse di dirilweng ka diatla;

17:24
Dit. 7:48
25le gona ga o direlwe ka diatla tsa batho, jaaka e kete o tlhoka sengwe, etswe e le ona ka osi o o nayang botlhe bophelo le mowa le tsotlhe.
17:25
Pes. 50:12
26O dirile gore setšhaba sengwe le sengwe sa batho se tswe mo mading a le mangwe fela, ba age mo lefatsheng lotlhe; o tlhomamisitse metlha ya bone e e beilweng pele le melelwane ya maago a bone
17:26
Doit. 32:8
27gore ba batle Modimo, e tle e re gongwe ba o apaape, ba o bone; kana ga o kgakala le ope wa rona;
17:27
Jes. 55:6
28gonne re ntse re na nao, fa re tshela, re tsamaya, re le teng, jaaka le bangwe ba baboki ba lona ba buile ba re:

“ ‘Kana le rona re losika lwa ona.’ 29Jaanong he, e re ka re le losika lwa Modimo, ga re a tshwanela go itlhoma gore Modimo o ka tshwana le sebopiwa sa gouta gongwe sa selefera gongwe sa lentswe sa botswerere le kakanyo ya motho.

17:29
Gen. 1:27
Jes. 40:18

30“Fa e le metlha ya botlhoka-kitso, Modimo o e tlhokomologile, mme jaanong o laela batho botlhe mo ntlheng tsotlhe go tlhabologa;

17:30
Dit. 14:16
Luka 24:47
31gonne o tlhomile letsatsi le o tla atlholang lefatshe ka lone ka tshiamo, ka monna yo o mmeetseng gona, mme o buletse botlhe tsela ya go ka dumela ka go mo tsosa mo baswing.”
17:31
Dit. 10:42
Baroma 10:14

32Ya re ba utlwa tsogo ya baswi, bangwe ba sotla; ba bangwe ba re: “Re tla go utlwa gape ka ga moo.” 33Paulo a tswa jalo mo gare ga bone. 34Mme banna bangwe ba mo ngaparela, ba dumela, mo go bone go le Dionisio wa Areopago, le mosadi mongwe yo leina la gagwe e leng Damarise, ba na le ba bangwe.

18

Paulo kwa Korinthe

181Morago ga tseo Paulo a tloga kwa Athene, a ya kwa Korinthe. 2A fitlhela Mojuta mongwe teng yo leina la gagwe e leng Akwila, e le yo o tsaletsweng kwa Ponto, yo e leng gona a tswang kwa Italia, a na le Perisila mosadi wa gagwe; ka gonne Kelaudio o ne a laotse gore Bajuta botlhe ba tloge mo Roma, mme Paulo a ya kwa go bone.

18:2
Baroma 16:3
3Mme ya re ka a le wa tiro nngwe fela nabo, a nna nabo, mme ba dira. Tiro ya bone e ne e le go dira ditente.
18:3
Dit. 20:34
1 Bakor. 4:12
4Paulo a fetolana le batho mo senagogeng ka Sabata mongwe le mongwe, a kgona Bajuta le Bagerika.

5E rile Silase le Timotheo ba tswa kwa Maketonia, Paulo a tlhagafalela Lefoko, a tiisetsa Bajuta gore Jesu ke Keresete.

18:5
Dit. 17:14,15
6Ya re ba ganetsa, ba kgala, a ikudubatsa diaparo, a ba raya a re: “A madi a lona a wele ditlhogong tsa lona! Nna ke itshekile; go tloga jaanong ke tla ya kwa baheitaneng.”
18:6
Dit. 13:51
20:26
7Mme a tloga teng, a ya mo ntlong ya mongwe yo leina la gagwe e leng Titio Juseto, e le yo o boifang Modimo, yo ntlo ya gagwe e bapileng le senagoge. 8Kerisepo, mogogi wa senagoge, a dumela mo Moreneng le botlhe ba lelapa la gagwe; le Bakorinthe ba le bantsi, ya re ba utlwa, ba dumela, ba be ba kolobediwa.
18:8
1 Bakor. 1:14

9Morena a raya Paulo bosigo ka pono a re: “O se ka wa boifa; bua fela, o se ka wa didimala!

18:9
1 Bakor. 2:3
10Gonne nna ke na nao, mme ga go ope yo o tla go tlhaselang go go direla bosula; gonne ke na le batho ba bantsi mo motseng o.”
18:10
Jer. 1:8
Joh. 10:16
11Mme a nna teng ngwaga le dikgwedi tse thataro, a ruta Lefoko la Modimo mo go bona.

Go latofadiwa ga Paulo fa pele ga Galeo

12E rile Galeo e le molaodi wa Agaya, Bajuta ba tsogela Paulo ka bongwefela jwa pelo, ba mo isa kwa lekgotleng 13ba re: “Motho yo, o kgona batho gore ba direle Modimo ka mokgwa o o thulanang le molao.”

14Ya re Paulo a re o tumolola molomo, Galeo a raya Bajuta a re: “Bajuta ke lona, fa e ka bo e le tshiamololo gongwe tiro ya bolotsana, nka bo ke lo itshokela ka fa tshwanelong ya teng.

18:14
Dit. 25:8-20
15Mme fa e le dikgang ka ga thuto le maina le molao o e leng wa lona, tsona tseo di iponeleng ka losi; ga ke rate go nna moatlhodi wa dilo tseo.”
18:15
Joh. 18:31
16Mme a ba leleka mo kgotleng. 17Jaanong botlhe ba tshwara Sosethene, mogogi wa senagoge, ba mmetsa teng mo kgotleng; mme Galeo a se ka a re sepe ka ga dilo tseo.

Leeto la ga Paulo la go boela kwa Antiogia le go bolola gape

18Paulo a fela a tlhola malatsi a se kae teng; ke fa a sadisa bakaulengwe sentle, a tswa teng ka mokoro, a ya kwa Siria, a na le Perisila le Akwila; a bile a ipeotse tlhogo mo Kenegerea; gonne o ne a dirile maikano.

18:18
Dit. 21:24
Num. 6:9,18
19Ba fitlha kwa Efeso, mme a ba tlogela teng. Ene a tsena mo senagogeng, a fetolana le Bajuta. 20Ya re ba mo kopa gore a tlhole nabo malatsinyana, a se ka a dumela, 21mme a ba sadisa sentle a re: “Kana ke tshwanetse go nna mo moletlong o o tlang kwa Jerusalema. Ke tla boela kwano go lona, fa Modimo o rata.” Mme a tloga mo Efeso ka mokoro.
18:21
1 Bakor. 4:19
Jak. 4:15

22Ya re a sena go fitlha kwa Kaisarea, a tlhatlogela kwa Jerusalema, a dumedisa phuthego, a ba a ya kwa Antiogia.

18:22
Dit. 21:15
23Ya re a sena go nna sebaka teng, a tloga, a ralala lefatshe la Galatia le la Feregia ka go tlhomoganya mafelo, a tiisa barutwa botlhe.

Apolo kwa Efeso le kwa Korinthe

24Jaanong Mojuta mongwe yo leina la gagwe e leng Apolo a fitlha kwa Efeso; o ne a tsaletswe kwa Aleksanteria, e le monna yo o rutegileng, yo o nonofileng mo Dikwalong.

18:24
1 Bakor. 3:6
25Monna yo, o ne a rutilwe Tsela ya Morena, mme a bua ka go tuka mo pelong, a ruta ka kelelelo ka ga Jesu, mme kolobetso o ne a itse ya ga Johane fela.
18:25
Dit. 19:3
26Ene a simolola go bua ka phuthologo mo senagogeng. Mme ya re Perisila le Akwila ba mo utlwa, ba mo itseela, ba mo phuthololela tsela ya Modimo ka kelelelo e e fetisang. 27Ya re a rata go fetela kwa Agaya, bakaulengwe ba mo nametsa, ba kwalela barutwa gore ba mo tshole. Ya re a sena go fitlha, a thusa thata ba ba dumetseng ka bopelotlhomogi jwa Modimo; 28gonne o ne a fenya Bajuta ka nonofo mo pepeneneng, a supa ka Dikwalo gore Jesu ke Keresete.

19

Tlhabologo ya barutwa ba Kolobetso ya ga Johane

191Jaanong e rile Apolo a le kwa Korinthe, Paulo a fitlha kwa Efeso, a sena go ralala dinaga tse di kwa godimo; a fitlhela barutwa bangwe teng. 2A ba botsa a re: “A e rile fa lo dumela, lwa amogela Mowa o o Boitshepo?”

Ba mo araba ba re: “Nnyaya, le e seng go utlwa gore go na le Mowa o o Boitshepo.”

19:2
Dit. 2:38

3A botsa gape a re: “Lo kolobeditswe ka kolobetso efe?”

Ba re: “Ka kolobetso ya ga Johane.”

4Paulo a re: “Johane o kolobeditse ka kolobetso ya tlhabologo, a bolelela batho gore ba dumele mo go ene yo tlang morago ga gagwe, e bong Jesu.”

19:4
Math. 3:11

5Ya re ba sena go utlwa jalo, ba kolobediwa mo leineng la Morena Jesu. 6Mme ya re Paulo a ba baya diatla, Mowa o o Boitshepo wa tla mo go bone, ba bua ka diteme, ba be ba porofesa.

19:6
Dit. 8:17
10:44,46
7Mme banna botlhe bao e ne e ka nna ba ba 12.

Dithuto tsa ga Paulo le dikgakgamatso tsa gagwe

8Jaanong a tsena mo senagogeng, a bua ka ga puso ya Modimo ka bopelokgale dikgwedi tse tharo, a fetolana nabo, a leka go ba kgona. 9E rile bangwe ba ithatafatsa dipelo, ba sa utlwe, ba bua bosula ka ga Tsela ya bokeresete fa pele ga batho, a tloga mo go bone, a phuthela barutwa go sele, a fetolana le batho ka letsatsi lengwe le lengwe mo sekolong sa ga Tirano.

19:9
2 Tim. 1:15
Dit. 9:2
10Selo se sa dirafala dinyaga di le pedi, mo botlhe ba ba agileng mo Asia ba bileng ba utlwa Lefoko la Morena, Bajuta le Bagerika.

11Modimo wa dira ditiro tsa nonofo tse di gakgamatsang ka diatla tsa ga Paulo,

19:11
Dit. 14:3
12mo e bileng masela a a amileng letlalo la gagwe gongwe dikhiba di neng tsa bewa mo balwetseng, mme malwetse a tloga mo go bone, le mewa e e bosula ya tswa.
19:12
Dit. 5:15

Ka ga baleleki ba mewa e e bosula

13Bajuta bangwe ba ba pholethang, e le baleleki ba mewa e e bosula, ba leka go bitsa leina la Morena Jesu mo go ba ba nang le mewa e e bosula ka go ba raya ba re: “Re a lo leleka ka Jesu yo Paulo o mo rerang!”

19:13
Luka 9:49
14E ne e le bomorwa ba ba supang, ba Mojuta mongwe, e bong Sekefa, moperesiti yo mogolo, ba ba dirang jalo.

15Mme mowa o o bosula wa ba fetola wa re: “Jesu ke a mo itse, le Paulo ke a mo tlhaloganya, lo bomang lona?”

16Mme monna yo mowa o o bosula o leng mo go ene, a ba tlolela, a ba betelela botlhe, a ba fenya, mo ba bileng ba tshaba mo ntlong eo, ba sa ikatega, ba le dintho. 17Jaanong selo se sa itsiwe ke botlhe, Bajuta le Bagerika, ba ba agileng mo Efeso; poifo ya ba wela botlhe, mme leina la Morena Jesu la tumisiwa.

19:17
Dit. 5:5,11
18Ga ba ga tla ba bantsi ba ba dumetseng, ba ipobola, ba bolela ditiro tsa bone. 19Ba bantsinyana ba bone ba ba neng ba dirile tsa mereo ya boloi, ba kgobokanya dikwalo tsa teng, ba di fisa fa pele ga botlhe; ba bala tlhotlhwa ya tsona, ba fitlhela e le diranta di le 5 000. 20Ka mokgwa oo Lefoko la Morena la ata, la fenya ka nonofo.
19:20
Dit. 6:7
12:24

Maikaelelo a tshepelo

21E rile dilo tseo di sena go fela, Paulo a ikaelela mo moweng go ralala Maketonia le Agaya le go ya kwa Jerusalema, a re: “E tla re ke sena go nna teng, ke tshwanela go bona le Roma.”

19:21
Dit. 23:11
22Jaanong a roma ba le babedi ba bone ba ba mo direlang, e bong Timotheo le Eraseto, a ba romela kwa Maketonia, ene a nama a sa setse sebaka mo Asia.
19:22
Dit. 17:14
Baroma 16:23

Khuduego ya ga Demeterio kwa Efeso

23Ka sebaka seo ga tsoga khuduego e kgolo ka ntlha ya Tsela ya bokeresete;

19:23
Dit. 19:9
2 Bakor. 1:8,9
24gonne monna mongwe yo leina la gagwe e leng Demeterio, mothudi wa selefera yo o dirang ditempelana tsa selefera tsa ga Diana, a bo a tsisetsa badiri papadi e kgolo.
19:24
Dit. 16:16
25Yoo a ba phutha le badiri ba tiro e e tshwanang a ba raya a re: “Banna, lo itse gore re bona khumo ya rona ka papadi e; 26mme lo a bona, e bile lo utlwa gore Paulo yo, o kgonne batho ba bantsi, e bile o ba fapositse, e seng mo Efeso fela, mme e batlile e nna le mo Asia yotlhe ka go bua a re: Medimo e e dirwang ka diatla ga se medimo. 27Mme ga se tiro ya rona fela e e mo kotsing ya go ka nyatsega, e bile le tempele ya ga Diana, modimo o mogolo wa sesadi, e ka kaiwa e se sepe; tota ona ka osi o Asia yotlhe le lefatshe lotlhe le o obamelang, o ka senyegelwa ke kgalalelo ya ona.”

28Fa ba utlwa jalo, ba tlala bogale, ba kua ba re: “O mogolo, Diana wa Baefeso!” 29Mme motse wa tlala pheretlhego, ba tabogela mo lebaleng la tshamekelo ka bongwefela jwa pelo, ba sena go tshwara Gayo le Aristarego Bamaketonia, bapati ba ga Paulo.

19:29
Dit. 20:4
30Ya re Paulo a rata go tsena mo bathong ba, barutwa ba mo thibela. 31Le balaodi bangwe ba Asia ba e leng ditsala tsa gagwe, ba roma kwa go ene, ba mo rapela gore a se ka a ya kwa lebaleng la tshamekelo.

32Teng ba bangwe ba kua se, ba bangwe se sele; gonne kgobokano e ne e feretlhegile. Mme bontsi bo ne bo sa itse se se phuthegetsweng. 33Bangwe ba bontsi ba isa Aleksantere kwa pele, ka Bajuta ba mo dirile mmueledi wa bone. Mme Aleksantere a boka ka letsogo, a rata go ba arabela mo bathong. 34Ya re ba lemoga gore ke Mojuta, botlhe ba nna ba kua ka lentswe le le lengwe fela ka dinako tse di ka nnang tse pedi ba re: “O mogolo, Diana wa Baefeso!”

35Jaanong ya re mokwaledi wa motse a sena go didimatsa bontsi, a bua a re: “Lona banna ba Efeso, kana ke ofe mo bathong yo o sa itseng gore motse wa Efeso ke modisa wa tempele ya ga Diana yo mogolo le wa setshwantsho sa gagwe se se oleng kwa legodimong? 36Jaanong e re ka dilo tse, di sa ka ke tsa ganediwa, lo tshwanetse go didimala, lo se dire sepe ka potlako. 37Gonne lo tsisitse banna ba, ba e seng magodu a dilo tsa tempele, le e seng bakgadi ba modimo wa rona wa sesadi. 38Mme jaanong, fa Demeterio le badiri ba ba nang nae ba na le kgang le mongwe, makgotla a teng, le baatlhodi, a ba sekisanye. 39Mme fa lo batla sengwe se sele, se tla sekwa mo pitsong e e epilweng ka molao. 40Gonne re mo kotsing ya go ka bewa molato ka ntlha ya moferefere wa kajeno, ka go se na lebaka lepe le re ka ikarabelang ka lone ka ntlha ya pheretlhego e.” Ya re a sena go bua jalo, a phatlalatsa kgobokano.