Setswana 1970/1987 (TSW70)
16

Paulo o bona Timotheo

161A fitlha le kwa Derebe le Lesitara, a fitlhela morutwa mongwe teng, yo leina la gagwe e leng Timotheo, yo mmaagwe e leng Mojuta yo o dumetseng, rraagwe ene e le Mogerika.

16:1
Dit. 17:14
19:22
2 Tim. 1:5
2A bo a bolelwa ka molemo ke bakaulengwe ba ba mo Lesitara le mo Ikonio.
16:2
Dit. 6:3
3Ene yoo Paulo a rata gore a tsamae nae; a mo tsaya, a mo rupisa ka ntlha ya Bajuta ba mafelo ao; gonne ba ne ba itse botlhe gore rraagwe ke Mogerika. 4Ya re ba ntse ba ralala metse, ba ba laela ditaelo tse di utlwanetsweng ke baapostolo le bagolo ba kwa Jerusalema gore ba di tshegetse.
16:4
Dit. 15:23-29
5Diphuthego tsa tiisiwa jalo mo tumelong, tsa ntsifala mo palong ka letsatsi lengwe le lengwe.

Paulo o bilediwa kwa Maketonia

6Ba ralala lefatshe la Feregia le la Galatia, ka ba ilediwa ke Mowa o o Boitshepo go bolela Lefoko mo Asia.

16:6
Dit. 18:23
7E rile ba fitlha go lebagana le Misia, ba leka go ya kwa Bithinia; mme Mowa wa ga Jesu wa se ka wa ba letlelela. 8Ke fa ba feta Misia, ba fologela kwa Teroase. 9Teng pono ya tlhagela Paulo bosigo, a bona monna mongwe wa Maketonia a eme, a mo rapela a re: “Tshelela kwano Maketonia, o re thuse!” 10Ya re a sena go bona pono, ra akofa ra leka go ya kwa Maketonia, ka re lemoga gore Modimo o re biditse go ba rerela Efangele.

Tlhabologo ya ga Ledia kwa Filipi

11Jaanong ra tswa mo Teroase ka mokoro, ra tlhamalalela kwa Samotherake, mme ka moso ra fitlha kwa Neapoli. 12Go tloga foo ra ya kwa Filipi yo e leng motse wa ntlha wa karolo ya teng ya Maketonia, e le boago jwa Baroma; ra tlhola malatsi mangwe mo motseng oo. 13Ya re ka letsatsi la Sabata ra tswela kwa ntle ga kgoro fa nokeng, kwa re ne ra gopola go le felo ga thapelo teng, ra nna fa fatshe, ra bua le basadi ba ba phuthegileng. 14Mosadi mongwe yo leina la gagwe e leng Ledia, morekisi wa masela a mahibidu, wa motse wa Thiatira, yo o boifang Modimo, a reetsa; ene Morena a bula pelo ya gagwe gore a tlhokomele tse di buiwang ke Paulo.

16:14
Joh. 6:44
15Ya re a sena go kolobediwa le ba ntlo ya gagwe, a kopa a re: “Fa lo nkaya ke le yo o dumelang mo Moreneng, tsenang mo ntlong ya me, lo nne teng.” Mme a re emelela thata.

Kgolego ya ga Paulo

16E rile ka letsatsi le lengwe re ya kwa felong ga thapelo, morweetsana mongwe yo o neng a na le mowa wa boitseanape a re kgatlhantsha, e le yo o neng a tsisetsa beng ba gagwe khumo e kgolo ka tsa boitseanape.

16:16
Dit. 19:24
17Yoo a sala Paulo le rona morago, a eta a kua a re: “Batho ba ke batlhanka ba Modimo o o godimodimo ba ba lo bolelelang tsela ya pholoso.”
16:17
Mar. 1:24,34
18A dira jalo ka malatsi a mantsi. Mme Paulo a gakala, a retologa, a raya mowa a re: “Ke go laela ka leina la ga Jesu Keresete gore o tswe mo go ene!” Wa tswa ka yona nako eo.
16:18
Mar. 16:17

19Ya re beng ba gagwe ba bona gore tsholofelo ya bone ya go bapalela pele e nyeletse, ba tshwara Paulo le Silase, ba ba gogela kwa patlelong ya motse kwa balaoding, 20ba ba isa kwa baatlhoding ba re: “Batho ba, e re e le Bajuta, ba feretlha motse wa rona,

16:20
Dit. 17:6
1 Dikg. 18:17
21ba ruta mekgwa e re sa letlelelwang go e amogela, le fa e le go e dira, ka re le Baroma.”

22Ke fa batho ba motse ba ba tsogela, mme baatlhodi ba ba rutla diaparo, ba laola gore ba itewe ka dithupa.

16:22
2 Bakor. 11:25
Bafil. 1:30
1 Bathes. 2:2
23Ya re ba sena go ba itaya dithupa tse dintsi, ba ba latlhela mo ntlong ya kgolegelo, ba laela modisa wa kgolegelo gore a ba dise thata. 24Ya re yo a sena go amogela taelo e e ntseng jalo, a ba latlhela mo kgolegelong e e kwa tengteng, a tlapisa dinao tsa bone ka dikota.

Tlhabologo ya modisa wa ntlo ya kgolegelo

25Ya re gare ga bosigo Paulo le Silase ba rapela, ba opelela Modimo difela, bagolegwi-ka-bone ba bo ba ba reeditse. 26Jaanong ga nna thoromo e kgolo ya lefatshe ka tshoganyetso, mo metheo ya ntlo ya kgolegelo e bileng ya reketla, le mejako yotlhe ya bulega ka bonako, le dikgolego tsa botlhe tsa funologa. 27Ya re modisa wa kgolegelo a thanya mo borokong, mme a bona mejako ya ntlo ya kgolegelo e bulegile, a somola tšhaka, a re o a ipolaya, a itlhoma bagolegwi ba tshabile. 28Mme Paulo a kua ka lentswe le legolo a re: “Se ipolae; gonne re fano rotlhe!”

29Jaanong a lopa dipone, a tlolela mo teng, a wela fa pele ga Paulo le Silase, a roroma. 30A ba a ba ntshetsa kwa ntle a re: “Barena, ke tshwanetse go dirang gore ke pholosiwe?”

16:30
Dit. 2:37

31Ba araba ba re: “Dumela mo go Morena Jesu, mme o tla pholosiwa, wena le ba ntlo ya gago.” 32Ba be ba mmolelela Lefoko la Morena le botlhe ba ba mo ntlong ya gagwe. 33A ba tsaya ka nako eo ya bosigo, a tlhatswa dintho tsa bone, a akofa a kolobediwa, ene le ba lapa la gagwe botlhe; 34a ba isa mo ntlong ya gagwe, a ba tsholela dijo, a ipela le botlhe ba ntlo ya gagwe, ka a dumetse mo Modimong.

Paulo le Silase ba a gololwa

35E rile bo sena go sa, baatlhodi ba roma batlhanka ba re: “Golola batho bao!”

36Modisa wa kgolegelo a bolelela Paulo mafoko a, a re: “Baatlhodi ba rometse gore lo gololwe; jaanong he, tswayang lo tsamae ka kagiso.”

37Paulo a ba raya a re: “Ba re iteile mo pepeneneng, re sa atlholwa, re le Baroma, ba re latlhetse mo ntlong ya kgolegelo; mme jaanong a ba tla re ntshetsa kwa ntle ka go sa itsiweng? Le go ka! A go tle bone ka bosi, ba re ntshe.”

16:37
Dit. 22:25

38Batlhanka ba bolelela baatlhodi mafoko ao. Ya re ba utlwa gore ke Baroma, ba boifa; 39jaanong ba tla, ba ba rapela. Ya re ba sena go ba ntsha, ba ba kopa gore ba tloge mo motseng. 40Ba tswa mo ntlong ya kgolegelo, ba ya kwa go Ledia; mme ya re ba sena go bona bakaulengwe, ba ba gomotsa, ba tloga ba tsamaya.