Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Taelo ya ga Jesu le tlhatlogo ya gagwe

11Lokwalo lwa pele ke lo kwadile, wena Theofilo, ka ga tsotlhe tse Jesu o simolotseng go di dira le go di ruta,

1:1
Luka 1:3
2go fitlha mo letsatsing le a tlhatlositsweng ka lone, a sena go laola baapostolo ka Mowa o o Boitshepo ba a ba itlhaoletseng. 3Ke bone ba morago ga go boga ga gagwe a bileng a ba ipontsha e le yo o phelang ka ditshupo tse dintsi, a bonala mo go bone malatsi a le 40, a ntse a bolela tsa puso ya Modimo. 4E rile ba phuthegile nae, a ba laela gore ba se ka ba tloga mo Jerusalema, mme ba lebelele tsholofetso ya Rara, e o reng: “Lo e utlwile mo go nna.
1:4
Joh. 15:26
Luka 24:49
5Gonne fa e le Johane, o ne a kolobetsa ka metsi, mme lona lo tla kolobediwa ka Mowa o o Boitshepo go ise go fete malatsi a mantsi.”
1:5
Math. 3:11

6Jaanong ba ba neng ba phuthegile ba mmotsa ba re: “Morena, a o tla boa o tsosetsa Iseraele bogosi ka sebaka seno?”

1:6
Luka 24:21

7A ba araba a re: “Ga go a lo tshwanela go itse metlha gongwe dinako tse Rara o di beileng ka thata ya gagwe. 8Mme lo tla bona nonofo ya Mowa o o Boitshepo, motlhang o tlang mo go lona; lo tla nna basupi ba me mo Jerusalema le mo Jutea yotlhe le mo Samaria le go ya kwa bokhutlong jwa lefatshe.” 9Ya re a sena go bua dilo tse, a tlhatlosiwa, ba ntse ba lebile; mme leru la mo tlosa mo ponong ya bone.

1:9
Mar. 16:19
Luka 24:51

10Ya re ba sa ntse ba leletse kwa legodimong a ntse a tlhatloga, ga ema banna ba le babedi fa go bone, ba apere diaparo tse ditshweu,

1:10
Luka 24:4
11ba re: “Lona banna ba Galelea, lo emetseng lo leletse kwa legodimong? Jesu yole yo o tsholeleditsweng kwa legodimong, a tswa mo go lona, o tla boa a tla fela jaaka lo mmonye a ya kwa legodimong.”
1:11
Luka 21:27

12Ya baa gona ba boelang kwa Jerusalema, ba tswa mo thabeng e e bidiwang ya Diolefa e e gaufi le Jerusalema, e bokgakala jwa yona e leng leeto la Sabata.

1:12
Luka 24:50,52,53
13Ya re ba sena go tsena, ba tlhatlogela kwa ntlwaneng e e kwa godimo, kwa ba ne ba nna teng, e bong Petoro le Johane le Jakobo le Andrea le Filipo le Thomase le Baretolomeo le Matheo le Jakobo wa ga Alefeo le Simone-Selote le Juta wa ga Jakobo.
1:13
Luka 6:13-16
14Botlhe bao ba nnela ruri mo thapelong ka bongwefela jwa pelo, ba na le basadi bangwe le Maria, mma Jesu, le bomonnaa Jesu.
1:14
Dit. 2:1
Joh. 7:3

Go tlhaolwa ga Mathia

15E rile mo malatsing ao Petoro a ema mo gare ga bakaulengwe ba ba ka nnang 120 ba ba neng ba le mmogo a re: 16“Banna ba ga etsho, Lokwalo lo ne lo tshwanetse go dirafala, lo Mowa o o Boitshepo o buileng pele ka lone ka molomo wa ga Dafita ka ga Jutase yo o neng a nna mogogi wa ba ba tshwereng Jesu;

1:16
Pes. 41:10
17gonne o na a baletswe mo go rona, a ba a abelwa tirelo e ya boapostolo.”

18Fa e le ene, o rekile setsha ka tuelo ya tshiamololo, a wa ka tlhogo, a phanyega ka bogare, mateng a gagwe a ba a gorometsega otlhe;

1:18
Math. 27:3-10
19ga ba ga itsiwe ke botlhe ba ba agileng mo Jerusalema, mo setsha seo se bileng sa bidiwa Akeledama mo puong ya bone, ke go re: Setsha sa madi.

20“Gonne go kwadilwe mo lokwalong lwa Dipesalome ga twe:

“ ‘A boago jwa gagwe

bo fetoge lesope,

a go se nne ope

yo o agang mo go lone!’

“Gape ga twe:

“ ‘A o sele a tsee

tirelo ya gagwe!’

1:20
Pes. 69:26
109:8

21“Jaanong fa e le banna ba ba sa leng ba tsamaya le rona ka sebaka sotlhe se Morena Jesu o neng a tsena a tswa mo go rona ka sona,

1:21
Joh. 15:27
22go simolola ka kolobetso ya ga Johane go fitlha mo letsatsing le o tlhatlositsweng mo go rona ka lone, mongwe wa bone o tshwanetse go nna mosupi le rona wa tsogo ya gagwe.”

23Jaanong ba emisa ba le babedi, e bong Josefa yo o bidiwang Baresaba, a okelediwa leina la Juseto, le Mathia. 24Ba be ba rapela ba re: “Morena, wena moitsi wa dipelo tsa botlhe, supa yo ò mo itlhaoletseng mo go ba babedi ba 25gore a tle a tsee boemo jwa tirelo e jwa boapostolo jo Jutase o oleng mo go jona, gore a ye felong ga gagwe.” 26Jaanong ba ba tlhamela ditengwa, mme tengwa ya supa Mathia; a tlhophiwa jalo go nna mongwe wa baapostolo ba ba 11.

1:26
Diane 16:33