Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Tshenyego e e boitshegang metlheng ya bofelo

31Mme itse gore mo malatsing a bofelo go tla tla dipaka tse di bokete;

3:1
1 Tim. 4:1
2gonne batho e tla nna baithati, baratamadi, baipoki, baikgantshi, bakgadi, ba ba sa utlweng bagolo, ba ba sa lebogeng, ba ba sa itshepang, 3ba ba se nang lorato, ba ba sa itshwareleng, ba ba latofatsang, ba ba sa itsholeng sentle, ba ba sa itshwareng, ba ba sa rateng sepe se se molemo, 4balotsana, ba ba kgopo, ba ba ikgogomosang, ba ba ratang dikgatlhego tsa lefatshe bogolo go Modimo;
3:4
Bafil. 3:19
5ba ba nang le setshwano sa bodumedi, etswe thata ya jona ba e latotse. Bone bao o ikgaoganye nabo.
3:5
Math. 7:15,21
Tito 1:16
6Gonne mo go bao go na le ba ba kukunelang matlo, ba ikgapela basadi ba ba se nang maitsholo, ba ba tletseng boleo, ba gogwa-gogwa ke dikeletso tsa mefutafuta;
3:6
Math. 23:14
Tito 1:11
7le fa ba ithuta ka gale, ga ba kgone ka gope go fitlha kitsong ya boammaaruri. 8Banna bao ba ganetsa boammaaruri, jaaka Janese le Jambrese ba kile ba ganetsa Moše. Ke batho ba ba senyegileng maikutlo, mo ba sa tlholeng ba ka dumela.
3:8
Ekes. 7:11,22
9Mme ga ba kitla ba tswelela pele ka boleele; gonne bosilo jwa bone bo tla itsege mo go botlhe, fela jaaka jwa bale bo senogile.

Kaelo ya go ema ka tlhomamo mo thutong e e siameng, le ya go rera ka nako le nako

10Mme wena o ntatetse ka thuto le mokgwa le boikaelelo le tumelo le bopelotelele le lorato le boitshoko 11le ditlhomaro le dipogiso, jaaka di ntirafaletse kwa Antiogia le kwa Ikonio le kwa Lesitara. Di kana kang ne, dipogiso tse ke di itshoketseng! Mme Morena o nkgolotse mo go tsona tsotlhe.

3:11
Dit. 13:50
14:5-19
Pes. 34:20
12Botlhe ba ba ratang go phela ka poifo-Modimo mo go Keresete Jesu le bone ba tla bogisiwa.
3:12
Math. 16:24
Dit. 14:22
13Mme batho ba ba bosula le batsietsi ba tla nna ba sulafalela pele, ba timetsa, ba bile ba timediwa.
3:13
1 Tim. 4:1
14Mme wena, tlhomama mo dilong tse o di ithutileng, wa di dumela ka go itemogela, ka o itse ba o ithutileng mo go bone,
3:14
2 Tim. 2:2
15le ka Dikwalo tse di boitshepo o sa le o di itse go tswa bonyaneng jwa gago, tse di nonofileng go go tlhalefisetsa phologo ka go dumela mo go Keresete Jesu.
3:15
Joh. 5:39
16Lokwalo longwe le longwe lo lo kwadilweng ka tlhotlheletso ya Modimo lo molemo go ruta le go kgalemela le go sokolola le go godisa mo tshiamong,
3:16
2 Pet. 1:19-21
17gore motho wa Modimo a nne boitekanelo, e nne yo o etleetsegetseng tiro nngwe le nngwe e e siameng ka botlalo.
3:17
1 Tim. 6:11
Tito 2:10,14

4

41Ke go ikanisa fa pele ga Modimo le fa pele ga Keresete Jesu yo o tla atlholang baphedi le baswi, le ka ponatshego ya gagwe le ka puso ya gagwe, ke re:

4:1
1 Tim. 5:21
1 Pet. 4:5
2Rera Lefoko o nne yo o ipaakantseng ka nako e e leng yona le e e seng yona; supa molato, o kgalemele, o laye ka bopelotelele jotlhe le ka thuto;
4:2
Dit. 20:20,31
3gonne go tla tla sebaka se ba tla ganang thuto e e itekanetseng ka sona; mme ba tla ikgobokanyetsa baruti ka fa dikgatlhegong tsa bona ba ba ba tlakisang ditsebe.
4:3
2 Tim. 1:13
1 Tim. 4:1
4Ba tla iphaposa ditsebe mo boammaaruring, ba fapogela dinaaneng.
4:4
1 Tim. 4:7
2 Bathes. 2:11
5Mme wena, o nne tekano mo dilong tsotlhe, o itshokele dipogiso, o dire tiro ya moreri wa Efangele, o fetse tirelo ya gago ka botlalo.
4:5
2 Bathes. 2:3

Paulo o leba bokhutlo jwa gagwe. O ipiletsa Timotheo. Kitsiso ka ga batho ba bangwe

6Nna ke setse ke tla dirwa setlhabelo, nako ya me ya go swa e fitlhile.

4:6
Bafil. 2:17
7Ke tlhabanye tlhabano e e molemo, ke weditse tshiano, ke bolokile tumelo.
4:7
1 Bakor. 9:25
1 Tim. 6:12
Bafil. 3:14
8Jaanong ke setse ke beetswe serwalo sa tshiamo se Morena Moatlhodi yo o siameng o tla se nnayang ka letsatsi leo, mme e seng nna ke le nosi, le bona botlhe ba ba ratang ponatshego ya gagwe.
4:8
2 Tim. 2:5
1 Pet. 5:4
Jak. 1:12
Tshen. 2:10

9Itlhaganele go tla kwano go nna ka bonako;

4:9
2 Tim. 1:4
4:21
10gonne Demase o ntlogetse, ka a ratile lefatshe leno, o ile kwa Thesalonika. Keresekese o ile kwa Galatia, Tito o ile kwa Dalematia.
4:10
Bakol. 4:14
11Ke Luka fela yo ke nang nae. Tsaya Mareko, o be o tle nae; gonne o tla nthusa thata mo tirelong.
4:11
Dit. 15:37
Bakol. 4:10
12Tigiko ene ke mo rometse kwa Efeso.
4:12
Dit. 20:4
Baef. 6:21
Bakol. 4:7
13Kobo e ke e tlogetseng mo go Karepo kwa Teroase, e re o tla, o e ntlele, le dikwalo, bogolo tsa matlalo.

14Aleksantere wa mothudi o ntiretse bosula jo bogolo; Morena o tla mmusetsa ka fa ditirong tsa gagwe.

4:14
1 Tim. 1:20
2 Sam. 3:39
Pes. 28:4
15Le wena, o itise mo go ene; gonne o ganeditse mafoko a rona thata.

16Mo boikarabelong jwa ntlha jwa me ga go a ka ga ema ope le nna, ba ntshabetse botlhe; a ba se ka ba bonwa molato ka ntlha ya moo.

4:16
1 Tim. 1:15
17Mme Morena ene o ne a ema le nna, a nthatafatsa gore ke tle ke rere Efangele go ya bokhutlong, mme baheitane botlhe ba utlwe; ka ba ka gololwa mo leganong la tau.
4:17
Dit. 23:11
27:23
18Morena o tla nkgolola mo tirong nngwe le nngwe e e bosula, a mpholosa, a nkisa mo pusong ya gagwe ya legodimo. A kgalalelo e nne ya gagwe go ya bosakhutleng! Amen.

Tumediso

19Dumedisa Periseka le Akwila le ba lapa la ga Onesiforo.

4:19
Dit. 18:2
Baroma 16:3
1 Tim. 1:16
20Eraseto o setse kwa Korinthe, Terofimo ke mo tlogetse kwa Mileto a lwala.
4:20
Dit. 19:22
20:4
21:29
21Itlhaganele go tla, mariga a ise a tsene.

Eubulo a re, o dumele; le Putese le Leno le Kelaudia le bakaulengwe botlhe ba a go dumedisa.

22A Morena Jesu Keresete a nne le mowa wa gago; a bopelotlhomogi bo nne le lona!