Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Kaelo ya go ema ka tlhomamo mo tumelong le mo tirelong

21Mme wena, ngwanaka, tia jaanong ka bopelotlhomogi jo bo mo go Keresete Jesu. 2Mme dilo tse o di utlwileng mo go nna go le basupi ba bantsi, o di neele batho ba ba ikanyegang, ba ba bileng ba tla nonofa go di ruta ba bangwe.

2:2
1 Tim. 6:12

3Boga le nna jaaka motlhabani yo o siameng wa ga Keresete Jesu. 4Ga go ope yo e a reng a bololetse tlhabano, a tshwenyegele tse a iphedisang ka tsona, mme o dira gore a kgatlhe ene yo o mmileditseng ntweng. 5Kana le fa motho a tsena mo kgaisanyong, ga a nke a rwesiwa serwalo, fa a sa se lekele ka fa molaong.

2:5
2 Tim. 4:8
6Molemi yo o itapisang o tshwanetse go nna wa ntlha yo o jang maungo. 7Ela se ke se buang tlhoko; gonne Morena o tla go neela tlhaloganyo mo dilong tsotlhe.
2:7
1 Bakor. 9:7

8Gopola Jesu Keresete yo o tsositsweng mo baswing, yo e leng wa losika lwa ga Dafita ka fa Efangeleng ya me

2:8
1 Bakor. 15:4,20
2 Sam. 7:12
9e ke e bogelang, mo ke bileng ka golegwa jaaka mosenyi. Mme Lefoko la Modimo lone ga le a golegwa.
2:9
Baef. 3:1,13
Bafil. 1:12-14
2:17
10Ke gona ka moo ke itshokelang dilo tsotlhe ka ntlha ya batlhaolwi gore le bone ba amogele pholoso e e mo go Keresete Jesu le kgalalelo e e sa khutleng.
2:10
Bakol. 1:24
11Lefoko le le boikanyo ke le:

“Fa re sule nae,

re tla phela nae.

2:11
2 Bakor. 4:11

12Fa re itshoka,

re tla busa nae; fa re mo itatola,

le ene o tla re itatola.

2:12
Math. 10:33

13Fa re sa ikanyege,

ene o tla nna a le boikanyo;

gonne ga a ka ke a iitatola.”

2:13
Baroma 3:2,3
Num. 23:19

Ka ga maitsholo a a ka rutang ba ba fapogileng thuto e e siameng le bophelo jo bo itshekileng

14Dilo tseo o di ba gopotse, o ba tlhagise fa pele ga Modimo gore ba se ka ba ganetsanya ka mafoko mo go sa thuseng sepe, mme e le fela go isa ba ba a utlwang mo tshenyegong.

2:14
1 Tim. 6:4
Tito 3:9
15O nne tlhaga gore o itshupetse Modimo o le yo o ikanyegang, o le modiri yo o se nang go tlhajwa ke ditlhong, yo o lebanyang Lefoko la boammaaruri ka tshwanelo.
2:15
1 Tim. 4:6
Tito 2:7,8
16Mme dipalabalo tsa boithamako o di tshabe; gonne babalabadi ba tla nna ba tswelela pele fela mo boikepong.
2:16
1 Tim. 4:7
17Lefoko la bone le tla nna le kekela jaaka tlhagala e e kekelang, ba Himeneo le Fileto e leng bangwe ba bone,
2:17
1 Tim. 1:20
18ba ba fapogileng boammaaruri ba re tsogo ya baswi e setse e dirafetse, ba be ba senya tumelo ya ba bangwe. 19Le fa go ntse jalo motheo o o tlhomameng wa Modimo o eme, o na le sekano se se reng: “Morena o itse ba e leng ba gagwe;” le se se reng: “A mongwe le mongwe yo o bitsang leina la Morena a tlogele tshiamololo.”
2:19
Joh. 10:14

20Mme jaanong mo ntlong e kgolo ga go na dijana tsa gouta le tsa selefera fela, mme go na le tsa logong le tsa letsopa le tsona, tse dingwe e le tsa tlotlo, tse dingwe e le tsa tlotlololo. 21Jaanong fa motho a tlhapa dilo tseo, o tla nna sejana sa tlotlo se se itshepisitsweng, se se lebanyeng go direla mong wa ntlo, se se baakanyeditsweng tiro nngwe le nngwe e e molemo. 22Tshaba dikeletso tsa bokau, o batle tshiamo le tumelo le lorato le kagiso mmogo le ba ba bitsang Morena ka dipelo tse di itshekileng.

2:22
1 Tim. 6:11
23Mme dipotso tsa bosilo le tsa bonyana o di gane, ka o itse gore di tsala kgang fela.
2:23
1 Tim. 4:7
24Mme motlhanka wa Morena ga a tshwanela go nna motho wa kgang, mme a a nne pelontle le botlhe, a itse go ruta, mme a itshokele bosula;
2:24
Tito 1:7
25a be a kgalemele baganetsi ka bonolo, e tle e re gongwe Modimo o ba nee tlhabologo e e isang kitsong ya boammaaruri, 26ba tle ba rarabologelwe, ba tswe mo serung sa ga Diabolo se ba neng ba tshwerwe ka sona gore ba dirafatse thato ya gagwe.