Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Go tla ga Morena go etelelwa pele ke go tla ga Moganetsa-Keresete

21Ba ga etsho, re lo rapela ka ntlha ya go tla ga Morena wa rona Jesu Keresete le ka ntlha ya go phuthegela ga rona kwa go ene

2:1
1 Bathes. 4:13-17
2gore lo se ka lwa akofa lwa faposiwa maikutlo le e seng go tshosiwa ke sepe, le fa e ka nna mowa gongwe lefoko gongwe lokwalo lo go ka tweng lo tswa mo go rona lwa go re letsatsi la Morena le setse le tsile. 3Lo se ka lwa tsiediwa ke ope ka mokgwa ope; gonne go tshwanetse go tla tenego pele, le motho wa boikepo a itshupe, e bong motho wa tshenyego,
2:3
1 Tim. 4:1
1 Joh. 2:18
4:3
4ene moganetsi yo o ikgodisetseng sengwe le sengwe se se bidiwang modimo gongwe se se obamelwang, mo o bileng a ya go dula mo Tempeleng ya Modimo, a itshupa a re, ke ene Modimo.
2:4
Dan. 11:36

5A ga lo gakologelwe gore e rile ke sa ntse ke na le lona, ka lo bolelela dilo tseo? 6Mme jaanong lo itse se se mo diegisang go ya a be a senolwe mo motlheng wa gagwe; 7gonne bosaitsiweng jwa boikepo bo setse bo dira; fela yo o bo diegisang go fitlha jaanong o tshwanetse go tlosiwa pele fa gare.

2:7
Dit. 20:29
8Mme ke gona foo moikepi o tla senolwang, yo Morena Jesu o tla mmolayang ka pudulo ya molomo wa gagwe, a mo nyeletsa ka ponatshego ya go tla ga gagwe,
2:8
Jes. 11:4
Tshen. 19:15,20
9ene yoo go tla ga gagwe go leng ka fa tirong ya ga Satane ka thata ya mefutafuta le ka ditshupo le dikgakgamatso tsa maaka
2:9
Math. 24:24
Tshen. 13:11-13
10le ka tsietso yotlhe ya tshiamololo mo go bone ba ba latlhegang, ka ba se ka ba amogela lorato lwa go rata boammaaruri gore ba pholosiwe.
2:10
2 Bakor. 2:15
4:3
11Ke ka ntlha ya moo Modimo o ba romelang timetso e e thata gore ba tle ba dumele maaka,
2:11
Baroma 1:28
2 Tim. 4:4
12gore botlhe ba ba se kang ba dumela boammaaruri, mme ba kgatlhilwe ke tshiamololo, ba atlholwe.

13Mme rona re tshwanetse go leboga Modimo ka gale ka ntlha ya lona, bakaulengwe ba lo ratwang ke Morena, ka gonne Modimo o sa le o lo itlhaolela go tswa tshimologong gore lo pholosiwe ka go itshepisiwa ke Mowa le ka go dumela boammaaruri.

2:13
2 Bathes. 1:3
Baef. 1:4
14Ke se o lo bileditseng sona ka Efangele ya rona gore lo rue kgalalelo ya Morena wa rona Jesu Keresete. 15Ka moo he, ba ga etsho, emang ka tlhomamo, lo dirise dithuto tse lo di rutilweng, e ka nna ka molomo gongwe ka lokwalo lo lo tswang go rona.
2:15
2 Bathes. 3:6

16Mme Morena wa rona Jesu Keresete ka esi le Modimo Rraetsho yo o re ratileng, a ba a re naya kgomotso e e sa khutleng le tsholofelo e e molemo ka bopelotlhomogi, 17a a gomotse dipelo tsa lona, a lo tiise mo tirong nngwe le nngwe e e siameng le lefokong lengwe le lengwe le le siameng.

3

Ditaelo le ditumediso

31Bakaulengwe, re sa ntse re re: Re rapeleleng gore Lefoko la Morena le ate ka bonako, le be le galalediwe fela jaaka mo go lona;

3:1
Bakol. 4:3
2le gore re gololwe mo bathong ba ba sokameng ba ba bosula; gonne go dumela ga se ga botlhe.

3Mme Morena o boikanyo yo o tla lo tiisang, a ba a lo femela mo go yo-o-bosula.

3:3
1 Bathes. 5:24
4Mme re lo ikanya mo Moreneng gore se re se lo laelang, lo a se dira, le gona lo tla nna lo se dira.
3:4
2 Bakor. 7:16
Bagal. 5:10

5A Morena a gogele dipelo tsa lona loratong lwa Modimo le boitshokong jwa ga Keresete.

6Ba ga etsho, re lo laela ka leina la Morena Jesu Keresete gore lo ikgaoganye le mokaulengwe mongwe le mongwe yo o tsamayang ka bofafalele, e seng ka fa thutong e lo e amogetseng mo go rona.

3:6
Math. 18:17
Baroma 16:17
7Lo itse ka losi ka fa lo tshwanetseng go re etsa ka teng; gonne ga re a ka ra tsamaya ka bofafalele mo go lona.
3:7
1 Bathes. 1:6
8Le gona, ga re a ka ra batla go ja dijo mo go ope tse re di fiwang fela, mme re ne ra dira bosigo le motshegare ka matsapa le tapisego gore re se imele ope wa lona.
3:8
1 Bakor. 4:12
9Ga se go re, ga re na tshiamelo ya go dira jalo, mme ke go re, re ipee sekao mo go lona gore lo re etse.
3:9
Math. 10:10
1 Bakor. 4:16
10Kana le jale fa re na le lona, re lo laetse jaana ra re: “Fa mongwe a gana go dira, le gona a se ka a ja.”
3:10
Gen. 3:19

11Gonne re utlwa go twe, bangwe ba tsamaya ka botlhaswa mo go lona, ba sa dire sepe, fa e se tse di se nang mosola fela. 12Ba ba ntseng jalo re ba laela, e bile re ba laya ka Morena Jesu Keresete gore ba dire ka tidimalo, ba je dijo tse e leng tsa bone.

3:12
1 Bathes. 4:11

13Mme lona, bakaulengwe, se lapeng go dira tse di molemo.

3:13
Bagal. 6:9
14Mme fa mongwe a sa utlwe lefoko la rona ka lokwalo loo, lo mmee leitlho, mme lo se ka lwa kopana nae, gore a tle a tlhajwe ke ditlhong;
3:14
2 Bathes. 3:6
1 Bakor. 5:9,11
15le gale lo se ka lwa mo kaya mmaba, mme lo mo kgalemele jaaka mokaulengwe.

16A Morena wa kagiso ka esi a lo nee kagiso ka metlha yotlhe le ka mekgwa yotlhe. A Morena a nne le lona lotlhe!

17Tumediso ya me ke eo, ke le Paulo, ke e kwala ka letsogo la me. Ke yona sesupo sa me mo lokwalong longwe le longwe lo lo tswang go nna; ke kwala jalo.

3:17
1 Bakor. 16:21

18A bopelotlhomogi jwa Morena wa rona Jesu Keresete bo nne le lona lotlhe!