Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Tumediso

11Nna Paulo le Silefano le Timotheo re kwalela phuthego ya Thesalonika e e mo go Modimo Rraetsho le mo go Morena Jesu Keresete:

1:1
1 Bathes. 1:1

2A bopelotlhomogi bo nne le lona le kagiso tse di tswang mo go Modimo Rraetsho le mo go Morena Jesu Keresete!

Botswelelopele jwa Bathesalonika le tlhomamo ya bona mo tumelong le mo loratong mo nakong ya dipogo

3Re tshwanetse go leboga Modimo ka gale ka ntlha ya lona, bakaulengwe, jaaka go tshwanetse; ka gonne tumelo ya lona e ntse e gola thata, le lorato lwa mongwe le mongwe wa lona lo lo ratanang ka lone lo ntse lo totela pele.

1:3
2 Bathes. 2:13
1 Bathes. 1:2,3
4Ke ka moo rona ka rosi re belafalang ka lona mo diphuthegong tsa Modimo ka ntlha ya boitshoko jwa lona le tumelo mo dipogisong tsotlhe tsa lona le mo dipitlaganyong tse lo di itshokelang.
1:4
2 Bakor. 7:4

5Ke sesupo sa katlholo e e siameng ya Modimo gore lo kaiwe lo le ba ba tshwanetseng puso ya Modimo e lo bileng lo e bogela;

1:5
Bafil. 1:28
Luka 21:36
6ka gonne go siame mo Modimong gore o busetse ba ba lo pitlaganyang pitlaganyo,
1:6
Tshen. 18:6,7
7mme lona ba lo pitlaganngwang o lo lapolose mmogo le rona mo ponatshegong ya Morena Jesu, mogang a tswang kwa legodimong, a na le baengele ba thata ya gagwe,
1:7
Math. 25:31
8a le mo kgabong ya molelo, a busolosa bone ba ba sa itseng Modimo, e bong bone ba ba sa utlweng Efangele ya ga Jesu Morena wa rona.
1:8
Baroma 2:8
9Ba tla boga petso, e bong tshenyego e e sa khutleng, e le ya go nna kgakala le sefatlhego sa Morena le kgalalelo ya thata ya gagwe,
1:9
Jes. 2:10,19
10motlhang a tlang go galalediwa mo baitsheping ba gagwe, le go gakgamalelwa ke badumedi botlhe ka letsatsi leo; gonne tshupo ya rona e re e lo reretseng e dumetswe.
1:10
Bakol. 3:4

11Ke ka moo re ntseng re lo rapelela gore Modimo wa rona o lo dire ba ba tshwanetseng pitso, o bo o dirafatse natefelo nngwe le nngwe ya bopelontle jwa ona le tiro ya tumelo ka thata, 12gore leina la ga Jesu Morena wa rona le galalediwe mo go lona le lona mo go ene ka fa bopelotlhomoging jwa Modimo wa rona le jwa Morena Jesu Keresete.

2

Go tla ga Morena go etelelwa pele ke go tla ga Moganetsa-Keresete

21Ba ga etsho, re lo rapela ka ntlha ya go tla ga Morena wa rona Jesu Keresete le ka ntlha ya go phuthegela ga rona kwa go ene

2:1
1 Bathes. 4:13-17
2gore lo se ka lwa akofa lwa faposiwa maikutlo le e seng go tshosiwa ke sepe, le fa e ka nna mowa gongwe lefoko gongwe lokwalo lo go ka tweng lo tswa mo go rona lwa go re letsatsi la Morena le setse le tsile. 3Lo se ka lwa tsiediwa ke ope ka mokgwa ope; gonne go tshwanetse go tla tenego pele, le motho wa boikepo a itshupe, e bong motho wa tshenyego,
2:3
1 Tim. 4:1
1 Joh. 2:18
4:3
4ene moganetsi yo o ikgodisetseng sengwe le sengwe se se bidiwang modimo gongwe se se obamelwang, mo o bileng a ya go dula mo Tempeleng ya Modimo, a itshupa a re, ke ene Modimo.
2:4
Dan. 11:36

5A ga lo gakologelwe gore e rile ke sa ntse ke na le lona, ka lo bolelela dilo tseo? 6Mme jaanong lo itse se se mo diegisang go ya a be a senolwe mo motlheng wa gagwe; 7gonne bosaitsiweng jwa boikepo bo setse bo dira; fela yo o bo diegisang go fitlha jaanong o tshwanetse go tlosiwa pele fa gare.

2:7
Dit. 20:29
8Mme ke gona foo moikepi o tla senolwang, yo Morena Jesu o tla mmolayang ka pudulo ya molomo wa gagwe, a mo nyeletsa ka ponatshego ya go tla ga gagwe,
2:8
Jes. 11:4
Tshen. 19:15,20
9ene yoo go tla ga gagwe go leng ka fa tirong ya ga Satane ka thata ya mefutafuta le ka ditshupo le dikgakgamatso tsa maaka
2:9
Math. 24:24
Tshen. 13:11-13
10le ka tsietso yotlhe ya tshiamololo mo go bone ba ba latlhegang, ka ba se ka ba amogela lorato lwa go rata boammaaruri gore ba pholosiwe.
2:10
2 Bakor. 2:15
4:3
11Ke ka ntlha ya moo Modimo o ba romelang timetso e e thata gore ba tle ba dumele maaka,
2:11
Baroma 1:28
2 Tim. 4:4
12gore botlhe ba ba se kang ba dumela boammaaruri, mme ba kgatlhilwe ke tshiamololo, ba atlholwe.

13Mme rona re tshwanetse go leboga Modimo ka gale ka ntlha ya lona, bakaulengwe ba lo ratwang ke Morena, ka gonne Modimo o sa le o lo itlhaolela go tswa tshimologong gore lo pholosiwe ka go itshepisiwa ke Mowa le ka go dumela boammaaruri.

2:13
2 Bathes. 1:3
Baef. 1:4
14Ke se o lo bileditseng sona ka Efangele ya rona gore lo rue kgalalelo ya Morena wa rona Jesu Keresete. 15Ka moo he, ba ga etsho, emang ka tlhomamo, lo dirise dithuto tse lo di rutilweng, e ka nna ka molomo gongwe ka lokwalo lo lo tswang go rona.
2:15
2 Bathes. 3:6

16Mme Morena wa rona Jesu Keresete ka esi le Modimo Rraetsho yo o re ratileng, a ba a re naya kgomotso e e sa khutleng le tsholofelo e e molemo ka bopelotlhomogi, 17a a gomotse dipelo tsa lona, a lo tiise mo tirong nngwe le nngwe e e siameng le lefokong lengwe le lengwe le le siameng.