Setswana 1970/1987 (TSW70)
22

Dafita o lebogela diphenyo tsa gagwe ka sefela

(Leba Pes. 18)

221Dafita o ne a tumisa Morena ka mafoko a sefela se ka letsatsi le Morena o neng a mo pholositse ka lone mo diatleng tsa baba botlhe ba gagwe le tsa ga Saule 2a re:

Morena ke lefika la me

le kago ya phemelo ya me

le mopholosi wa me.

3Modimo wa me ke lefika

la phemelo ya me,

ke tla tshabela kwa go ona;

ke thebe ya me

le lonaka lwa pholoso ya me

le kago ya phemelo ya me

le botshabelo jwa me

le mothusi wa me,

o nkgolola mo kgatelelong.

4E ne ya e re fa ke bitsa Morena

yo o bakwang,

ke gololwe mo babeng ba me.

5Gonne merwalela ya loso

e ne e ntikanyeditse;

dinoka tsa tatlhego tsa ntshosa.

6Megala ya felo ga baswi

e ne e ntsentse gare;

diru tsa loso tsa nkwela.

7Ya re ke le tlalelong,

ka bitsa Morena,

ka ba ka tlhaeleletsa

Modimong wa me;

mme wa utlwa lentswe la me

o le mo Tempeleng ya ona;

tlhaeletso ya me ya tsena

mo ditsebeng tsa ona.

8Ga reketla,

ga roroma lefatshe;

metheo ya legodimo

ya tetesela ya reketla,

ka o ne o tuka bogale.

9Dinko tsa ona tsa kua musi,

molelo o o jang wa tswa

mo molomong wa ona;

magala a a tukang

a tswa mo go ona.

10Wa sekamisa legodimo

wa fologa;

bontsho bo le fa tlase

ga dinao tsa ona.

11O ne o palame Kerubime,

o fofa;

o kala o le mo diphukeng tsa

phefo.

12Wa itikanyetsa ka lefifi

go nna maobo a ona;

e ne e le bontsho jwa maru

a a kwenneng.

13Magala a molelo a tuka,

a tswa phatsimong

e e fa pele ga ona.

14Morena a dumisa maru

a le kwa legodimong;

Mogodimodimo a utlwatsa

lentswe la gagwe;

15a thuntsha metsu,

a phatlalatsa baba;

a rathisa tladi, a ba tshosa.

16Ke fa mateng a lewatle

a bonala

le metheo ya lefatshe

e senolwa

ka go kgalemela ga Morena

le ka pudulo ya mowa

wa nko ya gagwe.

17A ntsha letsogo a le kwa godimo,

a ntshwara;

a nkinola mo metsing

a magolo.

18A mpholosa mo babeng ba me

ba ba thata;

mo go ba ba ntlhoileng,

gonne ba ne ba le thata

bogolo go nna.

19Ba ne ba nkwela

ka letsatsi la tatlhego ya me,

mme Morena a nna seitsetsepelo

sa me.

20A nntshetsa kwa go

atlhameng, a nkgolola,

ka gonne ke a mo kgatlha.

21Morena a ntuela

ka fa tshiamong ya me,

a mpusetsa ka fa boitshekong

jwa diatla tsa me.

22Gonne ke tshegeditse

ditsela tsa Morena,

mme ga ke a ka ka ikepa

mo Modimong wa me.

23Gonne tsotlhe tse di siameng

fa pele ga ona

ke ntse ke di tlhokomela;

le ditaolo tsa ona

ga ke a fapoga mo go tsona.

24Ka bo ke siame fa pele

ga ona,

ka itisa gore ke se nne molato.

25Ke ka moo Morena

a mpuseditseng

ka fa tshiamong ya me

le ka fa boitshekong jwa me

fa pele ga matlho a gagwe.

26O itshupa o le bopelotlhomogi

mo go yo o tlhomogang pelo;

o itshupa o le tlhamalalo

mo monneng

yo o tlhamaletseng.

27O itshupa o le phepa

mo go yo o phepa,

mme mo molotsaneng

o itshupa o le kgopo.

28O thusa batho

ba ba gateletsweng,

mme matlho a gago

a galefela ba ba ikgodisang;

o a ba kokobetsa.

29Gonne wena o lobone lwa me,

Morena;

mme Morena o sedimosa

lefifi la me.

30Gonne ke tlhasela lesomo

la baba ka wena;

ke tlola lobota

ka Modimo wa me.

31Tsela ya Modimo oo e

itekanetse;

lefoko la Morena le itshekile.

Ke ene thebe ya botlhe

ba ba tshabelang kwa go ene.

32Gonne ke mang yo e leng

Modimo kwa ntle ga Morena?

Gape ke mang yo e leng lefika

kwa ntle ga Modimo wa rona?

33Modimo oo ke kago

ya phemelo e e thata ya me;

o tsamaisa yo o itekanetseng

mo tseleng ya ona.

34Ke ona o o dirang dinao

tsa me jaaka tsa phele;

o nkemisa mo mafelong

a a godimo.

35Ke ona o o rutang diatla

tsa me go tlhabana

le mabogo a me

go gagamatsa bora

jwa kgotlho.

36O bile o nneile thebe

ya pholoso ya gago;

go ikinamisa ga gago

go ntira mogolo.

37O atlhamolositse kgato ya me

fa tlase ga me;

mangenana a me

ga a ka a temeka.

38Ke lateletse baba ba me,

ka ba fetsa;

ka se ka ka boa

ke ise ke ba nyeletse.

39Ruri, ka ba nyeletsa,

ka ba remaganya,

mo ba se kang ba tlhola

ba tsoga,

mme ba wela fa tlase

ga dinao tsa me.

40O ntlamile ka thata

go ka tlhabana;

wa khubamisa ba ba ntsogetseng

fa tlase ga me.

41O tshabisitse baba ba me

gore ba nkhularele;

ba ba ntlhoileng

ka ba nyeletsa.

42Ba šebašeba go batla thuso,

mme go se na mothusi;

ba tlhaeleletsa

kwa Moreneng,

mme a se ka a ba araba.

43Ka ba gatlampola

jaaka lerole la lefatshe,

ka ba phatlakanya

jaaka seretse sa mebila,

ka ba gataka.

44O mpholositse mo dintweng

tsa morafe wa me,

wa mpoloka

go nna tlhogo ya merafe;

batho ba ke neng ke sa ba itse

ba ntirela.

45Bomorwa ditšhaba

ba inneela ka go mpoifa;

fela fa ba nkutlwela,

ba tle go inkobela.

46Bomorwa ditšhaba

ba a koafala;

ba tswa mo maiphitlhong

a bone, ba tetesela.

47Morena o a phela.

A go bakwe ene lefika la me!

A go godisiwe Modimo

o e leng lefika la pholoso

ya me;

48ona Modimo

o o nnayang pusoloso,

o o digelang merafe

kwa tlase ga me

49o o nntshang

mo babeng ba me.

Wena o nkgodisetsa

ba ba ntsogelang;

o nkgolola mo monneng

yo o setlhogo.

50Ka moo ke tla go baka,

Morena, mo merafeng,

ke opelela leina la gago;

51wena yo o nayang kgosi

e o e tlhomileng pholoso

e kgolo,

o direla motlodiwa wa gago

ka bopelotlhomogi,

e bong Dafita le losika lwa

gagwe ka bosakhutleng.

23

Mafoko a bofelo a ga Dafita

231Mafoko a bofelo a ga Dafita ke a; go bua Dafita morwa Isai, go bua monna yo o beilweng kwa godimo ke Motlodiwa wa Modimo wa ga Jakobe moopedi yo o ratwang wa difela tsa Iseraele, a re:

2Mowa wa Morena o buile

ka nna;

lefoko la gagwe

le mo lolemeng lwa me.

3Go buile Modimo

wa Iseraele,

go ntheile Lefika la Iseraele

a re:

Yo o busang batho

ka tshiamo,

yo o busang ka poifo-Modimo

4o tshwana le lesedi la moso,

e le moso o o se nang maru,

fa letsatsi le tlhaba

le le medisang botala

jo bonana mo lefatsheng

morago ga pula.

5A lelapa la me ga le a nna jalo

fa pele ga Modimo?

Kana o dirile kgolagano

e e sa khutleng le nna

e e rulagantsweng gotlhe,

e e bolokwang.

Pholoso yotlhe ya me

le tsotlhe tse di nkgatlhang,

ruri o tla di tlhogisa.

6Mme disenyi tsotlhe

di tshwana fela le mitlwa

e e latlhwang;

gonne ga e tshwarwe ka diatla.

7Ga e angwe ke ope

fa e se ka selepe le ka ngakale.

Mme e tla fisiwa yotlhe

ka molelo teng foo.

Bagale ba ga Dafita le ditiro tsa bone

(1 Ditiraf. 11:10-41)

8Maina a bagale ba ga Dafita ke a: Išebaale wa Hagemoni, tlhogo ya ba bararo; o kile a kgadikanya lerumo la gagwe godimo ga ba le 800 ba ba bolailweng ka nako e le nngwe. 9Yo o tlhomaganang nae mo bagaleng ba bararo fa go Dafita e ne e le Eleasare morwa Doto morwa Ahohi. E rile ba kgoba Bafelesita ba ba neng ba phuthegile teng go tlhabana, mme banna ba Iseraele ba tshaba, 10ene a ema a bolaya Bafelesita ga tsamaya seatla sa gagwe sa ba sa lapa, mme seatla sa gagwe sa kgomarela mo tšhakeng, mo Morena o bileng a dira phenyo e kgolo ka letsatsi leo. Banna ba ba neng ba mo hularetse ba boa go thukhutha fela.

11A tlhomagannwa ke Sama morwa Agee wa Harari. Bafelesita ba kile ba phuthegela kwa Legi; teng go ne go le tshimo e e tletseng lotlhodi. Mme ya re banna ba tshaba Bafelesita, 12ene a ikemisa mo gare ga tshimo eo, a e amoga Bafelesita, a ba bolaya. Morena a dira phenyo e kgolo ka mokgwa oo.

13Ba bararo ba ditlhogo di le 30 tsa bagale ba kile ba theoga ba fitlha kwa go Dafita ka nako ya kotulo kwa logageng lwa Adulame. Lesomo la Bafelesita le ne le thibeletse mo molapong wa Refaime. 14Ka nako eo Dafita o ne a le kwa thabeng e e femetsweng, mme setlhopha sa batlhabani ba Bafelesita se le kwa Betleheme. 15Foo Dafita o ne a kgalegile a re: “Ke mang yo o tla nnosang metsi a a tswang go gelelwa kwa mokweleng o o fa kgorong ya Betleheme?” 16Ke fa bagale ba bararo bao ba sutlhelela bothibelelo jwa Bafelesita, ba gelela metsi mo mokweleng o o fa kgorong ya Betleheme, ba a tsaya, ba a isa kwa go Dafita. Mme a gana go a nwa, a a tsholelela Morena 17a re: “A go nne kgakala le nna, Morena, go ka dira selo se. A nka nwa madi a banna ba ba ileng ba tsenya maphelo a bone mo kotsing?” Mme a gana go a nwa. Bagale ba bararo bao ba dirile jalo.

18Abisai monnaa Joabe morwa Seruya, e ne e le tlhogo ya ba bararo. O kile a kgadikanya lerumo la gagwe godimo ga ba ba 300 ba o neng a ba bolaya, mme o ne a tumile mo go ba bararo bao.

23:18
2 Sam. 21:17
19O ne a tlotlegile bogolo go ba bararo bao, a tswa molaodi wa bone, mme a bo a sa lekane le ba bararo ba pele.

20Benaya morwa Joyata morwa monna wa senatla wa ditiro tse dikgolo wa kwa Kapsheele ene a bolaya bagale ba babedi ba Moabe. Gape ke ene yo o kileng a fologa a bolaela tau mo mokweleng ka letsatsi la semathana. 21E bile ke ene yo o neng a bolaya monna yo montle wa Moegepeto. Moegepeto yoo o ne a tshwere lerumo ka seatla, mme ene a mo wela ka thobane fela, a phamola lerumo mo seatleng sa Moegepeto, a mmolaya ka lerumo la gagwe. 22Ke tse di dirilweng ke Benaya morwa Joyata. Mme a tuma mo bagaleng ba bararo. 23O ne a tlotlegile bogolo go ba ba 30, mme a bo a sa lekane le ba bararo. Mme Dafita a mmaya go nna molaodi wa bafemedi ba gagwe.

24Asahele monnaa Joabe e ne e le mongwe wa ba ba 30 le Elehanane morwa Doto wa Betleheme

23:24
2 Sam. 2:18
25le Sama wa Harote le Eleka wa Harote 26le Helese wa Phelete le Ira morwa Ikese wa Thekoa
23:26
1 Ditiraf. 27:9,10
27le Abiesere wa Anathothe le Mebunai wa Huša 28le Salemone wa Ahohi le Maharai wa Netofa 29le Helebe morwa Baana wa Netofa le Ithai morwa Ribai wa Gibea wa Babenyamene 30le Benaya wa Phirathone le Hitai wa Nagale-Gaaše 31le Abi-Alebone wa Areba le Asemawethe wa Barehume 32le Eliaba wa Saalebone le Jašene wa Kuni le Jonathane morwa 33Sama wa Harari le Ahiame morwa Sarare wa Harari 34le Elifelete morwa Ahasebai wa Maaga le Eliame morwa Ahithofele wa Gilo
23:34
2 Sam. 15:12
35le Hesero wa Karemele le Phaarai wa Arabe 36le Igale morwa Nathane wa Soba le Bani wa Gate 37le Seleke wa Moamone le Naharai wa Beerothe motshola-dibolai wa ga Joabe morwa Seruya 38le Ira wa Moithere le Garebe wa Moithere 39le Uria wa Mohethe. Botlhe ba ne ba le 37.
23:39
2 Sam. 11:3

24

Dafita o bala Baiseraele

(1 Ditiraf. 21:1-27)

241Morena o kile a tukela Baiseraele bogale gape, a tlhotlheletsa Dafita go ba senyetsa a re: “Yaa o bale Baiseraele le Bajuta.”

24:1
2 Sam. 21:1
1 Ditiraf. 21:1
2Ke fa kgosi e raya Joabe molaodi wa mephato yo o neng a na nayo e re: “A ko o ralale ditso tsotlhe tsa Iseraele go simolola kwa Dane go fitlha kwa Bereseba, lo bale morafe, ke tle ke itse palo ya one.”
24:2
Ekes. 30:12-14

3Mme Joabe a fetola kgosi a re: “A Morena, Modimo wa gago, o okeletse morafe ga lekgolo, le fa ba setse ba le kanakana, mme matlho a kgosi mong wa me a ba bone ka boitumelo. Mme ke ka ntlha ya eng fa kgosi mong wa me a kgatlhwa ke tiro e?” 4Fela taolo ya kgosi ya pateletsa Joabe le balaodi ba mephato. Joabe le balaodi ba mephato ba bolola jalo, ba romilwe ke kgosi go bala morafe wa Baiseraele.

5Ba tshela Joretane, ba thibelela kwa Aroere ntlheng ya le le jang la motse o o fa gare ga molapo wa Gate le go fitlha kwa Jasere. 6Ba feta ba ya kwa Gileate le kwa nageng ya Hoteši e e kwa tlase, ba be ba fitlha kwa Dane-Jaane le tikologong ya Sitone. 7Ba be ba fitlha kwa motseng o o femetsweng wa Tiro le kwa metseng yotlhe ya Bahewi le ya Bakanana, ba fetela pele ba fetsa kwa Bereseba nageng ya borwa ya Juta. 8Ba ralala naga yotlhe, mme ya re dikgwedi tse di le robongwe le malatsi a a 20 a sena go feta, ba goroga kwa Jerusalema.

24:8
Još. 18:9
9Ke fa Joabe a neela kgosi palo ya batho ba ba badilweng. Baiseraele ba e leng banna ba batlhabani ba ba somolang tšhaka ba ne ba le dikete di le 800, mme banna ba Juta ba le dikete di le 500.

10Mme e rile Dafita a sena go bala batho, a itewa ke letswalo. Ke fa Dafita a raya Morena a re: “Ke leofile thata ka se ke se dirileng. Mme jaanong, Morena, a ko o itshwarele molato wa motlhanka wa gago; gonne ke dirile bosilo jo bogolo.”

11Ya re Dafita a tsoga mo mosong, lefoko la Morena la bo le tsile kwa go Gate moporofeti, mosedisetsi wa ga Dafita, le re: 12“Yaa ò ree Dafita o re: ‘Morena o buile jaana a re: Ke baya dilo di le tharo fa pele ga gago. Itlhophele sengwe sa tsona gore ke se go direle.’ ” 13Mme Gate a tsena kwa go Dafita, a mo itsise jalo, a mmotsa a re: “A o rata gore go tle tlala ya dinyaga tse supa mo lefatsheng la gago? Gongwe a o rata go tshaba baba ba gago dikgwedi di le tharo bone ba ntse ba go khutšhetse? Gongwe a o rata gore go nne leroborobo mo lefatsheng la gago malatsi a le mararo? Jaanong akanya o bone karabo sentle e ke tla e busetsang ene yo o nthomileng.”

24:13
Jer. 24:10
29:17
Hes. 6:12

14Dafita a fetola Gate a re: “Ke tlaletswe thata. A bogolo re wele mo diatleng tsa Morena; gonne boutlwelo-botlhoko jwa gagwe bo bogolo; a ke se ka ka wela mo diatleng tsa batho.” 15Dafita a itlhophela leroborobo. Malatsi ao e ne e le a thobo ya mabele a sekgoa. Morena a ba a tlisa leroborobo mo Iseraeleng go simolola mo mosong go fitlha nakong e e beilweng. Ga swa batho ba morafe ba le dikete tse di 70 go tswa kwa Dane go fitlha kwa Bereseba. 16Jaanong ya re moengele a otlololela Jerusalema letsogo go mo senya, Morena a rebega bogale, mme a raya moengele yo o bolayang mo morafeng a re: “Go lekanye. Gonyetsa letsogo.” E ne e le fa moengele wa Morena a le fa seboaneng sa ga Arauna wa Mojebusi.

17Ya re Dafita a bona moengele a ntse a bolaya batho ba morafe, a raya Morena a re: “Kana ke nna ke leofileng, ke nna ke sentseng, mme dinku tse, di dirileng? A letsogo la gago le ke le betse nna le ba lapa la ga rre!”

24:17
Num. 16:22

18Ke fa Gate a tla kwa go Dafita ka letsatsi leo, a mo raya a re: “Tlhatloga o agele Morena aletare mo seboaneng sa ga Arauna wa Mojebusi.” 19Dafita a tlhatloga jalo ka fa lefokong la ga Gate jaaka Morena a laetse. 20Ya re Arauna a šebašeba, a bona kgosi le batlhanka ba yona ba tla kwa go ene, Arauna a tswa a ikobela fa fatshe ka sefatlhego fa pele ga kgosi. 21Arauna a botsa a re: “Ke ka ntlha ya eng fa kgosi mong wa me a etela motlhanka wa gagwe?” Dafita a re: “Ke tsile go reka seboana se mo go wena le go agela Morena aletare mo go sona gore petso e tlosiwe mo morafeng.”

22Mme Arauna a fetola Dafita a re: “A kgosi mong wa me a se tsee fela, a dire setlhabelo ka tse di siameng mo matlhong a gagwe. Bona, dikgomo tsa setlhabelo ke tse, mme meotlwana le dijoko tsa dipholo e ka nna dikgong. 23Kgosi, dilo tsotlhe tse, Arauna o di naya kgosi.” Arauna a fela a raya kgosi a re: “A Morena Modimo wa gago o go itumelele!”

24Mme kgosi ya fetola Arauna ya re: “Nnyaya! Ke rata go di reka mo go wena ka tlhwatlhwa ya tsona. Ga nkitla ke direla Morena, Modimo wa me, ditlhabelo ka tse ke di filweng fela.” Ke fa Dafita a reka seboana seo le dikgomo tseo ka dišekele di le 50 tsa selefera. 25Jaanong Dafita a agela Morena aletare gona, a dira ditlhabelo tsa phiso le tsa tebogo. Ke fa Morena a tlhomogela lefatshe pelo, mme petso ya khutla ya tlosiwa mo Iseraeleng.

24:25
2 Sam. 21:14