Setswana 1970/1987 (TSW70)
22

Dafita o lebogela diphenyo tsa gagwe ka sefela

(Leba Pes. 18)

221Dafita o ne a tumisa Morena ka mafoko a sefela se ka letsatsi le Morena o neng a mo pholositse ka lone mo diatleng tsa baba botlhe ba gagwe le tsa ga Saule 2a re:

Morena ke lefika la me

le kago ya phemelo ya me

le mopholosi wa me.

3Modimo wa me ke lefika

la phemelo ya me,

ke tla tshabela kwa go ona;

ke thebe ya me

le lonaka lwa pholoso ya me

le kago ya phemelo ya me

le botshabelo jwa me

le mothusi wa me,

o nkgolola mo kgatelelong.

4E ne ya e re fa ke bitsa Morena

yo o bakwang,

ke gololwe mo babeng ba me.

5Gonne merwalela ya loso

e ne e ntikanyeditse;

dinoka tsa tatlhego tsa ntshosa.

6Megala ya felo ga baswi

e ne e ntsentse gare;

diru tsa loso tsa nkwela.

7Ya re ke le tlalelong,

ka bitsa Morena,

ka ba ka tlhaeleletsa

Modimong wa me;

mme wa utlwa lentswe la me

o le mo Tempeleng ya ona;

tlhaeletso ya me ya tsena

mo ditsebeng tsa ona.

8Ga reketla,

ga roroma lefatshe;

metheo ya legodimo

ya tetesela ya reketla,

ka o ne o tuka bogale.

9Dinko tsa ona tsa kua musi,

molelo o o jang wa tswa

mo molomong wa ona;

magala a a tukang

a tswa mo go ona.

10Wa sekamisa legodimo

wa fologa;

bontsho bo le fa tlase

ga dinao tsa ona.

11O ne o palame Kerubime,

o fofa;

o kala o le mo diphukeng tsa

phefo.

12Wa itikanyetsa ka lefifi

go nna maobo a ona;

e ne e le bontsho jwa maru

a a kwenneng.

13Magala a molelo a tuka,

a tswa phatsimong

e e fa pele ga ona.

14Morena a dumisa maru

a le kwa legodimong;

Mogodimodimo a utlwatsa

lentswe la gagwe;

15a thuntsha metsu,

a phatlalatsa baba;

a rathisa tladi, a ba tshosa.

16Ke fa mateng a lewatle

a bonala

le metheo ya lefatshe

e senolwa

ka go kgalemela ga Morena

le ka pudulo ya mowa

wa nko ya gagwe.

17A ntsha letsogo a le kwa godimo,

a ntshwara;

a nkinola mo metsing

a magolo.

18A mpholosa mo babeng ba me

ba ba thata;

mo go ba ba ntlhoileng,

gonne ba ne ba le thata

bogolo go nna.

19Ba ne ba nkwela

ka letsatsi la tatlhego ya me,

mme Morena a nna seitsetsepelo

sa me.

20A nntshetsa kwa go

atlhameng, a nkgolola,

ka gonne ke a mo kgatlha.

21Morena a ntuela

ka fa tshiamong ya me,

a mpusetsa ka fa boitshekong

jwa diatla tsa me.

22Gonne ke tshegeditse

ditsela tsa Morena,

mme ga ke a ka ka ikepa

mo Modimong wa me.

23Gonne tsotlhe tse di siameng

fa pele ga ona

ke ntse ke di tlhokomela;

le ditaolo tsa ona

ga ke a fapoga mo go tsona.

24Ka bo ke siame fa pele

ga ona,

ka itisa gore ke se nne molato.

25Ke ka moo Morena

a mpuseditseng

ka fa tshiamong ya me

le ka fa boitshekong jwa me

fa pele ga matlho a gagwe.

26O itshupa o le bopelotlhomogi

mo go yo o tlhomogang pelo;

o itshupa o le tlhamalalo

mo monneng

yo o tlhamaletseng.

27O itshupa o le phepa

mo go yo o phepa,

mme mo molotsaneng

o itshupa o le kgopo.

28O thusa batho

ba ba gateletsweng,

mme matlho a gago

a galefela ba ba ikgodisang;

o a ba kokobetsa.

29Gonne wena o lobone lwa me,

Morena;

mme Morena o sedimosa

lefifi la me.

30Gonne ke tlhasela lesomo

la baba ka wena;

ke tlola lobota

ka Modimo wa me.

31Tsela ya Modimo oo e

itekanetse;

lefoko la Morena le itshekile.

Ke ene thebe ya botlhe

ba ba tshabelang kwa go ene.

32Gonne ke mang yo e leng

Modimo kwa ntle ga Morena?

Gape ke mang yo e leng lefika

kwa ntle ga Modimo wa rona?

33Modimo oo ke kago

ya phemelo e e thata ya me;

o tsamaisa yo o itekanetseng

mo tseleng ya ona.

34Ke ona o o dirang dinao

tsa me jaaka tsa phele;

o nkemisa mo mafelong

a a godimo.

35Ke ona o o rutang diatla

tsa me go tlhabana

le mabogo a me

go gagamatsa bora

jwa kgotlho.

36O bile o nneile thebe

ya pholoso ya gago;

go ikinamisa ga gago

go ntira mogolo.

37O atlhamolositse kgato ya me

fa tlase ga me;

mangenana a me

ga a ka a temeka.

38Ke lateletse baba ba me,

ka ba fetsa;

ka se ka ka boa

ke ise ke ba nyeletse.

39Ruri, ka ba nyeletsa,

ka ba remaganya,

mo ba se kang ba tlhola

ba tsoga,

mme ba wela fa tlase

ga dinao tsa me.

40O ntlamile ka thata

go ka tlhabana;

wa khubamisa ba ba ntsogetseng

fa tlase ga me.

41O tshabisitse baba ba me

gore ba nkhularele;

ba ba ntlhoileng

ka ba nyeletsa.

42Ba šebašeba go batla thuso,

mme go se na mothusi;

ba tlhaeleletsa

kwa Moreneng,

mme a se ka a ba araba.

43Ka ba gatlampola

jaaka lerole la lefatshe,

ka ba phatlakanya

jaaka seretse sa mebila,

ka ba gataka.

44O mpholositse mo dintweng

tsa morafe wa me,

wa mpoloka

go nna tlhogo ya merafe;

batho ba ke neng ke sa ba itse

ba ntirela.

45Bomorwa ditšhaba

ba inneela ka go mpoifa;

fela fa ba nkutlwela,

ba tle go inkobela.

46Bomorwa ditšhaba

ba a koafala;

ba tswa mo maiphitlhong

a bone, ba tetesela.

47Morena o a phela.

A go bakwe ene lefika la me!

A go godisiwe Modimo

o e leng lefika la pholoso

ya me;

48ona Modimo

o o nnayang pusoloso,

o o digelang merafe

kwa tlase ga me

49o o nntshang

mo babeng ba me.

Wena o nkgodisetsa

ba ba ntsogelang;

o nkgolola mo monneng

yo o setlhogo.

50Ka moo ke tla go baka,

Morena, mo merafeng,

ke opelela leina la gago;

51wena yo o nayang kgosi

e o e tlhomileng pholoso

e kgolo,

o direla motlodiwa wa gago

ka bopelotlhomogi,

e bong Dafita le losika lwa

gagwe ka bosakhutleng.