Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Dafita o bolelelwa loso lwa ga Saule le lwa ga Jonathane

11E rile morago ga loso lwa ga Saule, Dafita a sena go fenya Baamaleke le go boa, a tlhola malatsi a le mabedi kwa Sitlage, 2ga tla monna ka letsatsi la boraro, a tswa kwa go Saule kwa bothibelelong, a ikgagotse diaparo, a itshetse mmu mo tlhogong. Ya re a fitlha kwa go Dafita, a wela fa fatshe, a ikoba. 3Mme Dafita a mmotsa a re: “O tswa kae?” A mo araba a re: “Ke falotse kwa bothibelelong jwa ga Saule.”

4Dafita a ba a mmotsa a re: “Go rileng? A ko o mpolelele.” A bolela a re: “Banna ba tshabile mo ntweng; le gona go ole ba bantsi ba morafe, ba swa; go bile go sule Saule le Jonathane morwawe.”

5Ke fa Dafita a botsa lekau le le mmoleletseng jalo a re: “O itse jang fa Saule le Jonathane morwawe ba sule?”

6Lekau le le mmegetseng mafoko la araba la re: “E rile ke feta kwa thabeng ya Gileboa, ka wela Saule a ikaegile ka lerumo la gagwe, ka bona ba dikoloi le bapalami ba dipitse ba mo leleka.

1:6
1 Sam. 31:1-3
7A gadima, a mpona a mpitsa; ka re: ‘Ke fano.’ 8A mpotsa a re: ‘O mang?’ Ka mo araba ka re: ‘Ke Moamaleke.’ 9A nthaya a re: ‘A ko o eme fa go nna, o mpolae; gonne ke tshwerwe ke sedidi, mme bophelo bo sa le mo go nna jotlhe.’ 10Ka ema fa go ene, ka mmolaya; gonne ke ne ke itse gore, ga a kitla a phela a sena go wa. Ka tsaya serwalo sa bogosi se se neng se le mo tlhogong ya gagwe le mohitshane mo letsogong la gagwe, ka di tlisa kwano go morena wa me.”

11Ke fa Dafita a itshwara diaparo, a di gagola; le banna botlhe ba ba nang nae ba dira jalo.

1:11
Gen. 37:29
12Ba hutsafala ba lela, ba itima dijo go ya mantsiboeng ka ntlha ya ga Saule le ka ntlha ya ga Jonathane morwawe le ka ntlha ya morafe wa Morena, e bong Baiseraele, ka ba ole ka tšhaka.
1:12
1 Sam. 31:13

13Jaanong Dafita a botsa lekau le le mo itsisitseng jalo a re: “O mokae?” La araba la re: “Ke morwa monna yo o falaletseng kwa Boamaleke.”

14Dafita a ba a le botsa a re: “Ke go reng, fa o se ka wa boifa go ntsha letsogo go bolaya motlodiwa wa Morena?”

1:14
1 Sam. 24:7
15Dafita a ba a bitsa lengwe la makau a re: “Atamela o mo wele.” La mo itaya, a ba a swa.
1:15
2 Sam. 4:10,12
16Ya re a ise a swe Dafita a mo raya a re: “O swela molato wa gago. Gonne o ipoletse wa re ke wena o bolaileng motlodiwa wa Morena.”
1:16
1 Dikg. 2:23,33

Sefela sa ga Dafita ka ga Saule le Jonathane

17Ke fa Dafita a tlhaba sefela sa selelo ka ga Saule le Jonathane morwawe; 18– a Bajuta ba se rutwe! Kana se kwadilwe mo lokwalong lwa motlhamaladi! – a re:

19“Iseraele, mokgabo wa gago

o bolaetswe kwa dithoteng

tsa gago.

Kana bagale ba ole jang!

20Lo se ka lwa itsise kwa Gathe

le e seng go bolela

mo mebileng ya Ašekalone,

e se re gongwe bomorwadia

Bafelesita ba itumela,

bomorwadia ba ba sa rupang

ba duduetsa.

1:20
Miga 1:10
1 Sam. 18:6

21Lona dithaba tsa Gileboa,

a go se we monyo le e seng

go na pula mo go lona;

a go se nne masimo

a a ntshang makgetho.

Gonne teng koo go sotlegile

dithebe tsa bagale

le thebe ya ga Saule,

e kete ga se ya yo o tloditsweng

ka lookwane.

1:21
Num. 15:18-21

22Bora jwa ga Jonathane bo ne

bo se ke bo sutela kwa morago

le tšhaka ya ga Saule

e ne e se ke e boa,

di sa tlala madi a ba ba

bolailweng le mafura a bagale.

23Saule le Jonathane,

baratwi le bakgatlhi!

Mo bophelong jwa bone

le mo losong lwa bone

ga ba a ka ba kgaogana.

Ba ne ba le lobelo

bogolo go bontswi,

ba le thata bogolo go ditau.

24Lona bomorwadia Iseraele,

lelelang Saule yo o neng a lo

apesa ka masela a mahibidu

le mekgabo e mentle;

a kgabisa diaparo tsa lona

ka mokgabo wa gouta.

25Kana bagale ba ole jang

mo tlhabanong!

Jonathane o namaletse mo

dithoteng tsa gago a bolailwe.

26Jonathane, morwa-rra,

ke mo khutsafalong

ka ntlha ya gago.

Ke ne ke go rata thata,

lorato lwa gago

lo nkgakgamatsa go gaisa lorato

lwa basadi.

27Kana bagale ba ole jang!

Dibolai tsa ntwa tsa latlhega.”

2

Dafita a tswa kgosi ya Juta

21Morago ga moo Dafita a botsa Morena a re: “A ke ke ye kwa go mongwe wa metse ya Juta?” Morena a mo araba a re: “Yaa!” Dafita a botsa gape a re: “Ke ye kwa kae?” A araba a re: “Kwa Heberone.”

2:1
1 Sam. 30:8
2Dafita a ya teng mmogo le basadi ba babedi ba gagwe Ahinoame wa kwa Iserele le Abikaile, mosadi wa ga Nabale wa kwa Karemele.
2:2
1 Sam. 25:42,43
3Le banna ba gagwe ba ba nang nae Dafita a ba isa teng, mongwe le mongwe le ba lapa la gagwe, ba aga mo metseng ya Heberone. 4Ke fa banna ba Juta ba tla ba tlotsa Dafita teng go nna kgosi ya lotso lwa Juta.

Jaanong ya re Dafita a begelwa go twe, banna ba Jabese kwa Gileate ba fitlhile Saule,

2:4
2 Sam. 5:3
1 Sam. 16:13
31:12
5Dafita a roma barongwi kwa banneng ba Jabese kwa Gileate, a ba raya a re: “A Morena a lo tshegofatse, ka lo diretse Saule morena wa lona ka lorato loo, lwa mo fitlha. 6Jaanong he, a Morena a lo direle ka lorato le boikanyo, mme le nna ke tla lo direla tse di molemo tseo, ka lo dirile tiro eo. 7Mme jaanong tsenyang marapo dinameng, lo nne banna ba ba pelokgale; gonne Saule morena wa lona o sule. Le gona Bajuta ba ntloditse go nna kgosi ya bone.”

Isebosethe o dirwa kgosi ya Iseraele

8Mme Abenere morwa Nere, molaodi wa mephato ya ga Saule, a tsaya Isebosethe morwa Saule, a mo isa kwa moseja ga Joretane kwa Mahanaime, 9a mo dira kgosi ya Gileate le ya Baašure le ya Iserele le ya Eferaime le ya Benyamene le ya Iseraele yotlhe. 10E rile Isebosethe morwa Saule a simolola go busa Iseraele, a bo a le dinyaga di le 40, a busa dinyaga di le pedi. E ne e le ba lotso lwa Juta fela ba ba gogang le Dafita.

2:10
1 Ditiraf. 8:33
9:39
11Mme palo ya malatsi a Dafita e neng e le kgosi ya lotso lwa Juta kwa Heberone ka ona ke dinyaga di supa le dikgwedi tse thataro.

Ntwa ya setšhaba sa Iseraele le sa Juta

12Abenere morwa Nere o kile a bolola kwa Mahanaime, a na le batlhanka ba ga Isebosethe morwa Saule, a tla kwa Gibeone. 13Le Joabe morwa Seruya le batlhanka ba ga Dafita ba bolola, ba kgatlhana le bale fa letsheng la Gibeone; bangwe ba thibelela ka kwano ga letsha, ba bangwe kwa moseja ga letsha. 14Ke fa Abenere a raya Joabe a re: “A makau a ke a nanoge, a tshameke fa pele ga rona!” Joabe a re: “A a nanoge.”

15A nanoga a feta a badilwe, a a 12 e le a Benyamene a ga Isebosethe, morwa Saule, a a 12 e le a batlhanka ba ga Dafita. 16Ke fa ba tshwarana ka ditlhogo, mongwe le mongwe a tlhaba mongwe-ka-ene ka tšhaka mo lotlhakoreng, mme ba wa mmogo. Felo foo ga bidiwa tshimo ya magale a ditšhaka e e kwa Gibeone.

17Tlhabano ya nna e e thatathata ka letsatsi leo, mme Abenere le banna ba Iseraele ba fenngwa ke batlhanka ba ga Dafita. 18Teng koo go ne go le bomorwa Seruya ba bararo: Joabe le Abisai le Asahele. Mme Asahele o ne a le lobelo jaaka tshephe mo nageng.

2:18
1 Ditiraf. 2:16
19Ene Asahele a tlhomere Abenere, a se ka a fapogela ntlheng ya le le jang le e seng mo go ya la molema, a ntse a setse Abenere morago. 20Ke fa Abenere a retologa a re: “A ke wena Asahele?” A re: “Ke nna.”

21Abenere a mo raya a re: “Fapogela mo ntlheng ya le le jang gongwe mo ntlheng ya la molema, o tshware mongwe wa makau, o itseele dibolai tsa gagwe.” Mme Asahele a gana go fapoga le go mo tlogela. 22Abenere a ba a bua gape le Asahele a re: “Fapoga tlhe o ntlogele! O batlelang gore ke go remele fa fatshe? Ke ne ke tla leba jang Joabe morwa-rraago?” 23Mme ya re a gana go fapoga, Abenere a mo tlhaba ka mhinyana wa lerumo mo mpeng, lerumo la ba la tswa ka kwa motlhaneng. Asahele a wa foo, a swela felong foo. Mme botlhe ba ba neng ba feta teng, fa Asahele a oleng a swela gona, ba ema.

2:23
2 Sam. 3:27

24Mme Joabe le Abisai ba latelela Abenere. Ya re letsatsi le sena go phirima, ba fitlha kwa thabaneng ya Ama e e lebaganyeng le Gia fa tseleng e e yang kwa sekakeng sa Gibeone. 25Ke fa Babenyamene ba phuthegela kwa go Abenere, ya nna setlhopha se le sengwe, ba ema mo setlhoeng sa thabana nngwe. 26Jaanong Abenere a tlhaeletsa Joabe a re: “A tšhaka e tla ja ka bosakhutleng? A ga o itse gore tse di galakang di tla nna teng morago? E tla nna goleele go le kae o sa re, banna ba boe, ba tlogele bomorwa-rraabo?”

27Joabe a araba a re: “Ka bophelo jwa Modimo! Fa o ka bo o se ka wa bua jalo, banna ba ka bo ba se ka ba khutla go khutšhela bomorwa-rraabo bo ise bo se.” 28Ke fa Joabe a letsa lonaka; banna botlhe ba ema, ba se ka ba tlhola ba latelela Baiseraele; le gona ba se ka ba tlhola ba tlhabana.

29Mme Abenere le banna ba gagwe ba tsamaya bosigo jotlhe joo, ba ralala Lebala la Joretane, ba tshela Joretane, ba ralala naga yotlhe ya Bitherone, ba fitlha kwa Mahanaime.

30Ya re Joabe a sena go khutla go latelela Abenere, a phutha banna botlhe; ga tlhokafala banna ba le 19 le Asahele mo batlhankeng ba ga Dafita. 31Mme batlhanka ba ga Dafita ba ne ba bolaile banna ba le 360 ba Babenyamene ba banna ba ga Abenere, e le bone ba ba suleng. 32Jaanong ba tsaya setoto sa ga Asahele, ba mo fitlha mo lebitleng la ga rraagwe le le neng le le kwa Betleheme. Joabe le banna ba gagwe ba lala ba tsamaya bosigo jotlhe, ba fitlha kwa Heberone ka masa.

3

31Ntwa ya ba losika lwa ga Saule le ba losika lwa ga Dafita ya tsaya sebaka se seleele, mme Dafita a nna a tiela pele, ba losika lwa ga Saule ba nna ba ngotlega.

3:1
2 Sam. 5:10

Bomorwa Dafita ba ba tsaletsweng kwa Heberone

2Bomorwa Dafita ba ba tsaletsweng kwa Heberone ke ba: Yo mogolo ke Amenone wa ga Ahinoame wa kwa Iserele;

3:2
1 Ditiraf. 3:1-4
2 Sam. 13:1
3wa bobedi ke Kileabe wa ga Abikaile mosadi wa ga Nabale wa kwa Karemele; wa boraro ke Abesalomo morwa Maaga, morwadia Thalemai kgosi ya Kesure; 4wa bone ke Atonia morwa Hagithe; wa botlhano ke Sefatya morwa Abitale;
3:4
1 Dikg. 1:5
5wa borataro ke Ithereame wa ga Egela mosadi wa ga Dafita. Ke bone bana ba ga Dafita ba ba tsaletsweng kwa Heberone.

Abenere o ineela Dafita

6E rile go ntse go le ntwa fa gare ga losika lwa ga Saule le losika lwa ga Dafita, Abenere a emela losika lwa ga Saule ka tlhomamo. 7Saule o ne a na le mogadingwana yo leina la gagwe e neng e le Ritsepha morwadia Aya. Jaanong Abenere a mo tsaya, mme Isebosethe a raya Abenere a re: “Ke ka ntlha ya eng, fa o tsenye kwa go mogadingwana wa ga rre?”

3:7
2 Sam. 21:8
8Ke fa Abenere a tuka bogale thata ka ntlha ya mafoko a ga Isebosethe a re: “A ke tlhogo ya ntšwa e e leng ya Bajuta? Ke ntse ke direla ba losika lwa ga Saule rraago le bomorwa-rraagwe le balekane ba gagwe ka bopelotlhomogi; e bile ga ke a ka ka go neela mo seatleng sa ga Dafita, mme kajeno o mpaya molato ka ntlha ya mosadi! 9A Modimo o direle Abenere jaana, o mo okeletse jaana, fa ke sa direle Dafita jaaka Morena a mo ikanetse, 10ka go tlosa bogosi mo losikeng lwa ga Saule le ka go tlhomamisetsa Iseraele le Juta sedulo sa bogosi sa ga Dafita go tswa kwa Dane go ya go fitlha kwa Bereseba.” 11Ke fa a sa tlhole a nonofa go araba Abenere ka lefoko lepe, ka a mmoifa.

12Jaanong Abenere a roma barongwi mo boemong jwa gagwe kwa go Dafita a re: “Lefatshe ke la ga mang?” A ba a re: “A re dire kgolagano! Bona, seatla sa me se tla nna nao go sokololela Baiseraele botlhe kwa go wena.”

13Dafita a re: “Go siame, ke tla dira kgolagano nao. Fela selo se le sengwe ke se lopa mo go wena ka re: Ga o kitla o bona sefatlhego sa me o ise o tlise Migale morwadia Saule, mogang o tlang go bona sefatlhego sa me.” 14E bile Dafita a roma barongwi kwa go Isebosethe morwa Saule, a re: “Nnee Migale mosadi wa me yo ke mo nyetseng ka matlalo a bosarupeng a le lekgolo a Bafelesita.”

3:14
1 Sam. 18:25-27
15Isebosethe a roma, a mo tsaya mo monneng wa gagwe mo go Phaletiele morwa Laiše.
3:15
1 Sam. 25:44
16Monna wa gagwe a ya nae, a ntse a lela a mo setse morago go fitlha kwa Bahurime. Ke fa Abenere a mo raya a re: “Tsamaya, o boe.” Mme a boa.

17E bile lefoko la ga Abenere le ne le tlile kwa bagolong ba Iseraele a re: “Ga lo bolo go batla Dafita gore a nne kgosi ya lona. 18Jaanong he, go dirafatseng! Gonne Morena o buile ka ga Dafita a re: ‘Iseraele morafe wa me ke tla o namolela ka seatla sa ga Dafita motlhanka wa me mo diatleng tsa Bafelesita le mo diatleng tsa baba botlhe ba ona.’ ” 19Le gona Abenere o ne a bua mo ditsebeng tsa Babenyamene, a ba a ya go bua le mo ditsebeng tsa ga Dafita kwa Heberone, a mmolelela tsotlhe tse o di utlwanetseng le Baiseraele le lotso lotlhe lwa ga Benyamene.

20Ya re Abenere a tla kwa go Dafita kwa Heberone, a na le banna ba le 20, Dafita a direla Abenere le banna ba ba nang nae moletlo. 21Abenere a raya Dafita a re: “Ke tla nanoga, ke ya go phuthela Baiseraele botlhe kwa kgosing, morena wa me, gore ba dire kgolagano nao, mme o buse gotlhe ka fa pelo ya gago e eletsang ka teng.” Jaanong Dafita a naya Abenere tsela, mme a tsamaya ka kagiso.

Abenere o a bolawa

22Ga bo go tla batlhanka ba ga Dafita ba na le Joabe, ba tswa go thopa, ba tla le thopo e kgolo; mme Abenere a bo a sa tlhole a na le Dafita kwa Heberone, ka a ne a setse a mo neile tsela, mme a tsamaile ka kagiso. 23Jaanong ya re Joabe a sena go goroga le mophato otlhe o o nang nae, a bolelelwa ga twe, Abenere morwa Nere o ne a tsile kwa kgosing, mme e mo neile tsela, a tsamaya ka kagiso. 24Ke fa Joabe a fitlha fa kgosing a re: “O dirileng? Kana Abenere o ne a tlile kwa go wena. Jaanong ke ka ntlha ya eng fa o mo neile tsela, a tsamaya fela? 25A ga o itse Abenere morwa Nere gore o ne a tlile fela go go tsietsa le go go tsaya dinopolo gore a itse tsotlhe tse o di dirang.”

26Jaanong ya re Joabe a sena go tlogela Dafita, a roma barongwi, ba latela Abenere, ba mmusa kwa sedibeng sa Sira, Dafita a sa itse. 27Ya re Abenere a sena go boela kwa Heberone, Joabe a mo faposetsa fa thoko ga kgoro, e kete o bua nae mo sephiring; foo a mo tlhaba mo mpeng, a ba a swa ka ntlha ya madi a ga Asahele morwa-rraagwe.

3:27
1 Dikg. 2:5
2 Sam. 2:23
28Ya re Dafita a utlwa jalo morago, a re: “Ga ke na molato le e seng bogosi jwa me fa pele ga Morena ka bosakhutleng mo mading a ga Abenere morwa Nere. 29Mme a a wele mo tlhogong ya ga Joabe le mo go botlhe ba lelapa la ga rraagwe! A go se tlhokafale mo lapeng la ga Joabe yo o elang maladu le wa lepero le segole se se tsamayang ka thobane le yo o wang ka tšhaka le yo o tlhokang dijo.” 30Joabe le Abisai morwa-rraagwe ba ne ba bolaya Abenere jalo; ka gonne o ne a bolaile Asahele morwa-rraabo kwa Gibeone mo tlhabanong.

Phitlho ya ga Abenere

31Mme Dafita a raya Joabe le batho botlhe ba ba nang nae a re: “Ikgagoleng diaparo lo apare tsa bohutsana, lo etelele Abenere pele lo ete lo lela.” Kgosi Dafita a sala setsholo sa moswi morago. 32Jaanong ya re mo phitlhong ya ga Abenere kwa Heberone, kgosi ya tlhatlosa lentswe, ya lela fa lebitleng; le batho botlhe ba lela.

3:32
1 Sam. 30:4
33Kgosi ya ba ya tlhaba sefela sa go lelela Abenere ya re:

“Abenere o swelang fela jaaka

moikepi?

34Mabogo a gago a ne a sa

bofiwa, maoto a gago a ne a sa

golegwa ka dikeetane. O ole ka

go bolawa ke balotsana.”

Ke fa batho botlhe ba mo lelela bogolo go pele.

35Jaanong ga tla batho botlhe kwa go Dafita ba re, a je dijo go sa ntse go le motshegare, mme Dafita a ikana a re: “A Modimo o ntirele jaana, o oketse jaana, fa nka leka bogobe le fa e le dijo dife, letsatsi le ise le phirime.” 36Ya re batho botlhe ba lemoga jalo, ga bo go siame mo matlhong a bone jaaka tsotlhe tse kgosi e neng e di dira di ne di siame mo matlhong a batho botlhe. 37Batho botlhe le Baiseraele botlhe ba ne ba lemoga ka letsatsi leo, fa e se kgosi e e laetseng gore Abenere morwa Nere a bolawe. 38Dafita a ba a raya batlhanka ba gagwe a re: “A ga lo itse gore kajeno go ole kgosana, monna yo mogolo mo go Iseraele?

3:38
1 Sam. 26:15
39Mme nna ke bokoa kajeno le fa ke tloditswe go nna kgosi. Mme banna ba, bomorwa Seruya, ba mpalela ka bopeloethata. A Morena a busolose yo o dirang bosula ka fa bosuleng jwa gagwe.”