Setswana 1970/1987 (TSW70)
18

Go fenngwa ga Abesalomo; o bolawa ke Joabe

181Jaanong Dafita a bala batlhabani ba ba nang nae, a ba beela balaodi ba dikete le balaodi ba makgolo. 2Dafita a ba dira dikarolo di le tharo, karolo ya ntlha e laolwa ke Joabe, ya bobedi e laolwa ke Abisai morwa Seruya monnaa Joabe, ya boraro e laolwa ke Ithai wa Mogathe. Kgosi ya ba ya raya batlhabani ya re: “Ruri, le nna ke rata go bolola le lona.”

18:2
2 Sam. 15:19

3Mme batlhabani ba re: “O se ka wa bolola! Gonne fa re ka tshaba, ga ba ne ba re sala morago; le fa go ka swa bontlhanngwe jwa rona, ga ba ne ba re kgathalela. Mme wena o lekana le dikete di le some tsa rona. Ke ka moo go leng botoka, fa o ka iketleetsa go re thusa o le kwa motseng.”

4Kgosi ya ba araba ya re: “Tse lo bonang di siame ke tla di dira.” Jaanong kgosi ya ema fa thoko ga kgoro, mme batlhabani botlhe ba bolola ka ditlhopha tsa makgolo le dikete. 5Mme kgosi ya laela Joabe le Abisai le Ithai ya re: “Rekegelang lekau Abesalomo ka ntlha ya me.” Batho botlhe ba utlwa kgosi e laela balaodi botlhe ka ga Abesalomo.

6Jaanong batlhabani ba bololela kwa nageng go kgatlhantsha Baiseraele, mme ntwa ya lwela mo sekgweng sa Eferaime. 7Teng koo Baiseraele ba fenngwa ke batlhanka ba ga Dafita, ga nna polao e kgolo teng ka letsatsi leo, ga bolawa banna ba le dikete tse di soma mabedi. 8Tlhabano ya nna ya anama mo nageng yotlhe eo, mme ba bantsi ba swela mo sekgweng go feta ba ba bolailweng ka tšhaka ka letsatsi leo.

9Mme Abesalomo a rakana le batlhanka ba ga Dafita, a palame moulwe, mme moulwe wa huhumela ka fa tlase ga mongana o mogolo o o raraanyeng, mme tlhogo ya gagwe ya tshwarwa ke mongana, a lepelela fa gare ga legodimo le lefatshe. Moulwe o a neng a o palame wa fetela pele. 10Ya re monna mongwe a bona jalo, a bolelela Joabe a re: “Bona, ke bonye Abesalomo a lepeletse mo monganeng.”

11Joabe a fetola monna yo o mmolelelang a re: “Jaanong fa o mmonye jalo, ke ka ntlha ya eng fa o se ka wa mo digela fa fatshe, wa mmolaela teng foo? Nka bo ke go naya diselefera di le some le moitlamo o le mongwe.”

12Mme monna yoo a raya Joabe a re: “Le fa nka bo ke filwe diselefera di le sekete mo diatleng, nka bo ke sa ntshetsa morwa kgosi letsogo; gonne kgosi e laetse wena le Abisai le Ithai mo ditsebeng tsa rona ya re: ‘Ntlhokomeleleng lekau Abesalomo.’ 13Gongwe fa nka bo ke mmolaile ka bolotsana, le wena o ka bo o ntswa; kana ga go na sepe se se ka lobelwang kgosi.”

14Mme Joabe a re: “O se ka wa ntia ka tseo.” Ke fa a tsaya marumo a le mararo ka seatla, a ya a phololetsa pelo ya ga Abesalomo ka ona, a ntse a phela a akgega mo monganeng. 15Jaanong makau a le some a a rweleng dibolai tsa ga Joabe a dikanyetsa Abesalomo a mo itaya a mo feleletsa.

16Ya baa gona Joabe a letsang lonaka, mme batlhabani ba boa ba khutla go latelela Baiseraele; gonne Joabe o ne a rata go rekegela batho. 17Ba tla ba tsaya Abesalomo, ba mo latlhela mo mosimeng o mogolo o o mo sekgweng, ba mo katela ka mokoa o mogolo thata wa majwe, mme Baiseraele botlhe ba tshaba, mongwe le mongwe a ya kwa lapeng la gagwe.

18E ne e kile ya re Abesalomo a sa ntse a phela a tsaya lefika le le motloutlo, a le itlhomela, ka a ne a re: “Ga ke na morwa go ka gopotsa batho leina la me. Ke le le mo Lebaleng la Kgosi.” Mme a bitsa lefika le le motloutlo leo ka leina la gagwe. Le bidiwa segopotso sa ga Abesalomo le kajeno.

18:18
2 Sam. 14:27

Dafita o begelwa loso lwa ga Abesalomo

19Mme Ahimaase morwa Satoke a re: “Nte ke taboge, ke begele kgosi mafoko a a thabisang a go re: ‘Morena o e diretse tshiamo, a e golola mo babeng ba yona.’ ”

18:19
2 Sam. 15:36
17:17

20Fela Joabe a mo raya a re: “Ga se wena yo o ka isang mafoko a boitumelo kajeno; o tla a isa ka letsatsi le lengwe, mme kajeno ga o ne o a isa. Kana morwa kgosi ga a tlhole a phela.” 21Ke fa Joabe a raya monna wa Moethiopia a re: “Yaa o begele kgosi tse ò di bonyeng.” Moethiopia a ikobela Joabe a ba a siana.

22Ahimaase morwa Satoke a ba a raya Joabe gape a re: “Le fa go ka dirafala eng, nte ke taboge le nna, ke latelele Moethiopia!” Joabe a botsa a re: “O tabogelang, morwaaka? Kana ga go na tuelo ya morongwi e o ka e bonang.”

23Ahimaase a ba a re: “Le fa go ka dirafala eng, ke rata go siana.” A mo araba a re: “Taboga he!” Ahimaase a taboga ka tsela ya Lebala la Joretane, a sia Moethiopia.

24Mme Dafita a ntse fa gare ga kgoro ya ka fa ntle le ya ka fa teng. Ke fa molebedi a palamela kwa godimo ga ditlhomeso tsa kgoro, a ya kwa loboteng, a tsholetsa matlho a leba, a bona monna a tla a tabogile a le esi. 25Ke fa molebedi a kua a itsise kgosi. Kgosi ya re: “Fa a le esi fela, go mafoko a boitumelo mo molomong wa gagwe.” Ya re a ntse a atamela, 26molebedi a bona monna yo mongwe gape a tla a tabogile, mme molebedi a kuela kwa kgorong a re: “Monna yo mongwe gape ke yole, o tla a tabogile a le esi.” Kgosi ya re: “Le ene o tlisa mafoko a boitumelo.”

27Molebedi a ba a re: “Ke bona tabogo ya wa ntlha e tshwana le tabogo ya ga Ahimaase morwa Satoke.” Kgosi ya re: “Ke monna yo o molemo; o e tla go tlisa mafoko a boitumelo.”

28Mme Ahimaase a tlhaeletsa, a raya kgosi a re: “Kagiso!” A ba a ikobela fa fatshe ka sefatlhego fa pele ga kgosi a re: “A go bakwe Morena, Modimo wa gago, o o neetseng banna bale mo diatleng tsa gago ba ba neng ba tsholeditse mabogo go tsogela kgosi morena wa me!”

29Ke fa kgosi e botsa e re: “A lekau Abesalomo o phela sentle?” Ahimaase a araba a re: “E rile Joabe motlhanka wa kgosi a roma motlhanka wa gago, ka bona khuduego ya bontsi, mme ga ke itse gore e ne e le eng.”

30Jaanong kgosi ya re: “Suta o eme fa.” Ya re a suta a ema teng, 31ga fitlha Moethiopia. Mme Moethiopia a re: “A kgosi mong wa me a thabisiwe ka mafoko a a reng: ‘Morena o go diretse tshiamo kajeno, a go golola mo diatleng tsa botlhe ba ba neng ba go tsogetse.’ ”

32Mme kgosi ya botsa Moethiopia ya re: “A lekau Abesalomo o phela sentle?” Moethiopia a re: “A baba ba kgosi mong wa me le botlhe ba ba go tsogetseng go dira bosula ba nne jaaka lekau leo!”

33Ke fa kgosi e huduega e tlhatlogela kwa ntlwaneng e e okameng kgoro, e lela; ya re e ntse e tsamaya, ya bua ya re: “Morwaaka Abesalomo, morwaaka, morwaaka Abesalomo! Ijoo! Ke ne ke sa sweleng boemong jwa gago! Abesalomo, morwaaka, morwaaka!”

19

Joabe o kgalema Dafita

191Jaanong ya re go begelwa Joabe go twe: “Bona, kgosi e a lela, e hutsafaletse Abesalomo,” 2phenyo ya fetogela morafe otlhe bohutsana ka letsatsi leo; gonne batho botlhe ba ne ba utlwile ka letsatsi leo ga twe: “Kgosi e mo botlhokong ka ntlha ya morwaa-yona.” 3Ka moo ka letsatsi leo batho ba tsena mo motseng ka tidimalo jaaka batho ba ba tlhajwang ke ditlhong ba tla ka tidimalo, fa ba tshabile mo tlhabanong. 4Kgosi e ne e ipipile sefatlhego, e goa ka lentswe le legolo e re: “Morwaaka Abesalomo! Abesalomo, morwaaka, morwaaka!”

5Mme Joabe a tsena kwa kgosing e le mo ntlong, a e raya a re: “Kajeno o tlhabisitse batlhanka botlhe ba gago ditlhong, ba kajeno ba pholositseng bophelo jwa gago le maphelo a bomorwao le a bomorwadio le maphelo a basadi ba gago le maphelo a bagadingwana ba gago 6ka go rata ba ba go tlhoileng le ka go tlhoa ba ba go ratang. Gonne o lemositse kajeno, fa o sa re sepe ka balaodi le batlhanka; gonne ke lemogile kajeno gore, fa Abesalomo a ka bo a phela, mme rona rotlhe re sule kajeno go ka bo go siame mo matlhong a gago. 7Jaanong he, tsoga o tswe, o bue le batlhanka ba gago tse di gomotsang pelo. Gonne ke ikana ka Morena ke re: Fa o sa tswe, ga go kitla go lala ope nao bosigo jo. Seo se e tla bo e le tatlhego mo go wena e e fetang ditatlhego tsotlhe tse di go dirafaletseng go tswa bonyaneng jwa gago go fitlha jaanong.” 8Ya baa gona kgosi e tsogang, ya nna mo kgorong, mme batho botlhe ba begelwa ga twe: “Bonang, kgosi e ntse mo kgorong.” Ke fa batho botlhe ba tla fa pele ga kgosi.

Dafita o boela kwa Jerusalema

Jaanong e rile mongwe le mongwe wa Baiseraele a sena go tshabela kwa tenteng ya gagwe, 9batho botlhe ba inyatsa mo ditsong tsotlhe tsa Iseraele ba re: “Kgosi e re golotse mo diatleng tsa baba ba rona; ke yona e e re pholositseng mo diatleng tsa Bafelesita. Mme jaanong e tshabile Abesalomo, ya tloga mo lefatsheng. 10Fa e le Abesalomo yo re neng re mo tloditse go nna kgosi ya rona, o swetse mo tlhabanong. Jaanong he, ke ka ntlha ya eng fa lo itulela fela, lo sa busetse kgosi bogosing?”

11Mme kgosi Dafita a roma motho kwa baperesiting kwa go Satoke le Abjathare a re: “Buang le bagolo ba Juta lo re: ‘Ke ka ntlha ya eng fa lo le ba bofelo mo go ba ba busetsang kgosi kwa ntlong ya yona? Kana puo ya Baiseraele botlhe e ne e fitlhile kwa kgosing mo lapeng la yona. 12Lo bana ba ga rre; re tsetswe mmogo, re madi a le mangwe. Ke ka ntlha ya eng fa lo le ba bofelo mo go ba ba busang kgosi?’ 13Fa e le Amasa, lo mo ree lo re: ‘A ga re a tsalwa mmogo, ra nna madi a le mangwe! A Modimo o mpetse, o be o nkokeletse, fa ke sa go dire molaodi wa mephato ka malatsi otlhe boemong jwa ga Joabe.’ ”

19:13
2 Sam. 17:25
1 Ditiraf. 2:16,17
14Dafita a ithatisa banna botlhe ba Juta ka go bua jalo, ba nna seopo sengwe, ba roma kwa kgosing ba re: “Boa, wena le batlhanka botlhe ba gago.”

15Jaanong kgosi ya boa, ya fitlha kwa Joretane, mme Bajuta ba tla kwa Gilegala, ba ya go kgatlhantsha kgosi le go tshedisa kgosi Joretane. 16Le Simei morwa Gera wa Mobenyamene wa Bahurime a itlhaganela, a fologa le banna ba Juta go kgatlhantsha kgosi Dafita

19:16
1 Dikg. 2:8
17a na le banna ba le sekete ba Babenyamene le Siba motlhanka wa lapa la ga Saule le bomorwawe ba le 15 le batlhanka ba gagwe ba le 20: Bone bao ba ya kwa Joretane ka pele, ba raka kgosi.
19:17
2 Sam. 9:2,10
18Ba tshela mo letsibogong gore ba tshedise ba lapa la kgosi ka mokoro le go dira tse di e kgatlhang.

Dafita o tlhomogela Simei pelo

Mme ya re kgosi e re e tshela Joretane, Simei morwa Gera, a wela fa fatshe fa pele ga yona, 19a raya kgosi a re: “A mong wa me a se ka a nkhutela pelo ka molato wa me, mme o se ka wa gopola se motlhanka wa gago o go leofetseng ka sona ka letsatsi le kgosi mong wa me o duleng kwa Jerusalema ka lone. A kgosi e se ka ya se ela tlhoko.

19:19
2 Sam. 16:5
20Kana motlhanka wa gago o a itse gore o leofile. Fela bona, kajeno ke tlile ke le wa ntlha wa lotso lotlhe lwa ga Josefa go tla go kgatlhantsha kgosi mong wa me.”

21Mme Abisai morwa Seruya a ganetsa a re: “A Simei ga a tshwanela go bolawa ka ntlha ya gore o tlhapaditse Motlodiwa wa Morena?”

22Mme Dafita a re: “Ga ke na sepe le tseo tsa lona bomorwa Seruya, mo lo bileng lwa mphetogela boSatane kajeno? A kajeno go ka bolawa motho mo Iseraeleng? Kana jaanong ke a itse gore ke kgosi ya Iseraele.”

19:22
2 Sam. 16:10
Math. 16:23
23Mme kgosi ya raya Simei ya re: “Ga o ne o swa.” Ya ba ya mo ikanela jalo.

Dafita o tlhomogela Mefibosethe pelo

24Mefibosethe morwa Jonathane morwa Saule le ene o ne a tlile go kgatlhantsha kgosi. Mme fa e sa le ka letsatsi le kgosi e tlogileng ka lone go fitlha letsatsing le e tsileng ka lone ka kagiso a ise a ke a tlhape maoto le e seng go ipeola ditedu le e seng go tlhatswa diaparo tsa gagwe.

19:24
2 Sam. 9:6
25Jaanong ya re a tswa kwa Jerusalema go kgatlhantsha kgosi, kgosi ya mmotsa ya re: “Ke ka ntlha ya eng fa o se ka wa ya le nna, Mefibosethe?”

26A araba a re: “Kgosi mong wa me, motlhanka wa me o ntsieditse. Gonne nna motlhanka wa gago ke ne ke re: ‘Ke rata go ipelesetsa esele, ke e palame, ke ya kwa kgosing – kana nna motlhanka wa gago ke segole.’ 27Mme Siba a ya a senya motlhanka wa gago leina fa pele ga kgosi, mong wa me. Mme kgosi, mong wa me, o tshwana le moengele wa Modimo. Dira tse o bonang di go siametse.

19:27
2 Sam. 16:3
14:17
28Gonne botlhe ba lelapa la ga rre e ne e se ba sepe, e le batho ba ba tshwanetseng go bolawa fa pele ga kgosi mong wa me, mme o beile motlhanka wa gago mo go ba ba jelang fa tafoleng ya gago. Jaanong ke sa ntse ke na le tshiamelo efe, gongwe nka goelang gape mo kgosing?”
19:28
2 Sam. 9:11

29Kgosi ya mo raya ya re: “Kana o sa buelang ka ga dilo tsa gago! Ka re: Wena le Siba lo kgaogane naga.”

19:29
2 Sam. 9:9,10
16:4

30Mefibosethe a araba kgosi a re: “A a e tsee yotlhe, ka kgosi mong wa me a tlile mo gae ka kagiso.”

Dafita o tlhomogela Baresilai pelo

31Le Baresilai wa Gileate o ne a tlogile kwa Rogelime, a ile le kgosi kwa Joretane go e tshedisa Joretane.

19:31
1 Dikg. 2:7
32Baresilai o ne a tsofetse thata, a le dinyaga di le 80. Ke ene yo o neng a babalela kgosi fa e ntse e le kwa Mahanaime; gonne e ne e le monna yo o humileng thata.
19:32
2 Sam. 17:27
33Kgosi ya raya Baresilai ya re: “Tshela le nna, ke tla go babalela fa go nna kwa Jerusalema.”

34Mme Baresilai a fetola kgosi a re: “Ke saletswe ke malatsi a le kae a bophelo jwa me, mo nka tlhatlogelang le kgosi kwa Jerusalema? 35Ke na le dinyaga di le 80 kajeno. A nka farologanya molemo le bosula? Gongwe a nna motlhanka wa gago nka utlwa monate wa se ke se jang le se ke se nwang? Gongwe a ke sa ntse ke ka utlwa mantswe a baopedi ba banna le ba basadi? Ke ka ntlha ya eng fa motlhanka wa gago a sa ntse a ka imela kgosi mongwame? 36Motlhanka wa gago o ka tshela Joretane go le gonnye fela go felegetsa kgosi. Kgosi e rata go mpuseletsang tebogo e e kalo? 37A ko o ntetlelele nna motlhanka wa gago ke boe, ke swele kwa motseng wa ga etsho fa phupung ya ga rre le mme. Kimehame motlhanka wa gago ke yo; a a tsamae le kgosi mongwame, mme o mo direle ka fa o ratang ka teng.”

19:37
1 Dikg. 2:7

38Kgosi ya re: “Go siame, Kimehame o tla tsamaya le nna. Ke tla mo direla tse di go kgatlhang, mme sengwe le sengwe se o se batlang mo go nna ke tla se go direla.” 39Jaanong batho botlhe ba tshela Joretane, le kgosi ya tshela. Kgosi ya ba ya atla Baresilai ya mo tsamaisa sentle, mme a boela kwa ga gabo.

Bajuta le Baiseraele ba fufegelana

40Kgosi ya fetela kwa Gilegala, mme Kimehame a ya nae. Batho botlhe ba Juta ba tsamaya le kgosi le bontlhanngwe jwa batho ba Iseraele. 41Jaanong ga tla banna botlhe ba Iseraele kwa kgosing, ba raya kgosi ba re: “Ke ka ntlha ya eng fa ba ga etsho banna ba Juta ba go utswile, ba tshedisa kgosi Joretane le ba lapa la yona le banna botlhe ba yona.” 42Ke fa banna botlhe ba Juta ba fetola banna ba Iseraele ba re: “Kana kgosi ke ya losika lwa rona. Mme ke eng, fa lo tuka bogale ka lebaka la selo se? A lo a re re jele tse di tswang kwa kgosing gongwe re filwe dineo?”

43Mme banna ba Iseraele ba fetola banna ba Juta ba re: “Rona re na le dikabelo di le some mo kgosing. Le Dafita o re tshwanetse bogolo go lona. Lo re nyaletsang? A ga se rona re buileng pele ra re: ‘A re buseng kgosi ya rona’?” Mme mafoko a banna ba Juta a ne a le bokete, a fekeetsa a banna ba Iseraele.

20

Moferefere wa ga Seba

201Mme ka sebaka sa kgang eo go ne go le monna wa sesenyi teng, leina la gagwe e le Seba morwa Bigeri wa Mobenyamene. Ene a letsa lonaka a re: “Ga re na kabelo mo go Dafita, ga re na boswa mo go morwa Isai. A mongwe le mongwe a boele kwa lapeng la gagwe, lona Baiseraele!” 2Ke fa banna botlhe ba Iseraele ba ya nae, ba tlhanogela Dafita ba latela Seba morwa Bigeri, mme banna ba Juta ba ngaparela kgosi ya bone, ba ya nayo go tswa kwa Joretane go fitlha kwa Jerusalema.

3E rile Dafita a fitlha kwa lapeng la gagwe kwa Jerusalema, kgosi ya tsaya basadi ba le some ba bagadingwana ba e neng e ba tlogetse go disa ntlo, ya ba tsenya mo ntlong e e disitsweng, ya ba tlamela teng, mme ya se ka ya tsena kwa go bone. Ba bo ba tswaletswe jalo go fitlha letsatsing la loso lwa bone, ba dirwa jaaka batlholagadi bophelong jotlhe jwa bone.

4Jaanong kgosi ya laela Amasa ya re: “Kua banna ba Juta, ba tle go nna malatsi a le mararo a ise a fete; le wena o nne teng fa ka nako eo.” 5Amasa a ya go kua Bajuta, mme a diega a siwa ke nako e a e beetsweng. 6Ke fa Dafita a raya Abisai a re: “Jaanong Seba morwa Bigeri o tla re direla bosula bogolo go Abesalomo. Wena tsaya batlhanka ba morena wa gago, o mo latele, e se re gongwe a iponela metse e e femetsweng, a timelela matlho a rona.” 7Ba bolola ba mo sala morago, e bong banna ba ga Joabe le Bakerethi le Baphelethe20:7 Ke bone bafemedi ba Kgosi. le bagale botlhe; ba bolola kwa Jerusalema go latelela Seba morwa Bigeri. 8Ya re ba le kwa letlapeng le legolo le le kwa Gibeone, Amasa a tla a rakana nabo. Mme Joabe o ne a tlamile tšhaka mo diaparong tsa tlhabano tsa gagwe; ka fa ntle ga tsona go le moitlamo wa tšhaka e bofeletswe mo dinokeng tsa gagwe e le mo kgatleng ya yona, mme ya re Joabe a ntse a tsamaya, ya wa. 9Ke fa Joabe a dumedisa Amasa a re: “A o phela sentle, ngwana wa ga rra?” Joabe a ba a tshwara ditedu tsa ga Amasa ka seatla se se jang go mo atla.

20:9
Pes. 28:3
10Mme Amasa a se ka a itisa mo tšhakeng e e mo seatleng sa molema sa ga Joabe, mme ene a mo gagola ka yona mo mpeng, a goromeletsa mala a gagwe fa fatshe, mo a bileng a swa, mme a se ka a mo tlhaba la bobedi. Morago ga moo Joabe le Abisai monnawe ba khutšhela Seba morwa Bigeri.
20:10
1 Dikg. 2:5
11Monna mongwe wa batlhanka ba ga Joabe a ema fa go ene Amasa a re: “Yo o ratang Joabe le yo e leng wa ga Dafita a a sale Joabe morago.” 12Mme Amasa o ne a namaletse fa gare ga tsela e kgolo, a bidikame mo mading. Jaanong ya re monna yoo a bona banna botlhe ba ema, a tlosa Amasa mo tseleng e kgolo, a mo gogela kwa nageng, a mo khurumetsa ka kobo ka a bonye mongwe le mongwe yo o fetang fa go ene a ema. 13Mme ya re a sena go tlosiwa mo tseleng e kgolo, banna botlhe ba sala Joabe morago go khutšhela Seba morwa Bigeri.

14Seba ene a ralala ditso tsotlhe tsa Iseraele go fitlha kwa Abele-Bethe-Maaga, mme Babigeri botlhe ba phuthega ba mo sala morago. 15Mme Joabe le ba ba nang nae ba fitlha ba mo dikanyetsa ka ntwa kwa Abele-Bethe-Maaga, ba tshela mmu ka fa ntle ga motse, wa fitlha mo godimo ga lobota ntlheng ya ka fa ntle; mme banna botlhe ba ba nang le Joabe ba nna ba epolola lobota gore ba lo dige. 16Ke fa mosadi yo o tlhalefileng a bitsa a le mo loboteng lwa motse a re: “Utlwang! Utlwang! A ko lo ree Joabe, a atamele kwano, ke rata go bua nae.” 17Ya re a atamela kwa go ene, mosadi a botsa a re: “A ke wena Joabe?” A araba a re: “Ke nna.” Jaanong mosadi a mo raya a re: “Utlwa mafoko a lelata la gago.” Joabe a re: “Ke reeditse.”

18Mosadi a re: “Bogologolo ba ne ba tle ba bue ba re: ‘A ba kope kgakololo kwa Abele!’ Ba khutlisa kgang jalo. 19Rona re ba ba agisang ba ba ikanyegang mo Iseraeleng. Jaanong wena o batla go bolaya motse o e leng mmametse mo Iseraeleng. Ke ka ntlha ya eng fa o senya boswa jwa Morena?”

20Joabe a fetola a re: “Go kgakala-kgakala le nna. Ga ke a tla go senya le e seng go nyeletsa. 21Ga go a nna jalo, mme monna wa kwa dithabeng tsa Eferaime, leina la gagwe ke Seba morwa Bigeri, ene o tsholeleditse kgosi Dafita letsogo. Mo ntsheng a le esi. Foo ke tla tsamaya ke tlogela motse.” Mosadi a raya Joabe a re: “Bona, tlhogo ya gagwe e tla akofa e latlhelwa kwa go wena ka fa ntle ga lobota.” 22Ke fa mosadi a tsena mo motseng, a bua le batho botlhe ka botlhale jwa gagwe, mme ba kgaola Seba morwa Bigeri tlhogo, ba e latlhela kwa go Joabe. Jaanong Joabe a letsa lonaka, mme batlhabani ba phatlalala ba tlogela motse, mongwe le mongwe a ya kwa lapeng la gagwe. Joabe ene a boela kwa Jerusalema kwa kgosing.

Balaodi ba ga Dafita

23Joabe e ne e le molaodi wa mephato yotlhe ya Iseraele. Benaya morwa Joyata e ne e le molaodi wa Bakerethi le wa Baphelethe.

20:23
2 Sam. 8:16-18
24Atorame o ne a laola badiri ba mekuio. Josafate morwa Ahilote e ne e le seatla sa kgosi. 25Seya e ne e le mokwaledi, Satoke le Abjathare e le baperesiti. 26Le Ira wa Jaire e ne e le moperesiti wa ga Dafita.