Setswana 1970/1987 (TSW70)
18

Go fenngwa ga Abesalomo; o bolawa ke Joabe

181Jaanong Dafita a bala batlhabani ba ba nang nae, a ba beela balaodi ba dikete le balaodi ba makgolo. 2Dafita a ba dira dikarolo di le tharo, karolo ya ntlha e laolwa ke Joabe, ya bobedi e laolwa ke Abisai morwa Seruya monnaa Joabe, ya boraro e laolwa ke Ithai wa Mogathe. Kgosi ya ba ya raya batlhabani ya re: “Ruri, le nna ke rata go bolola le lona.”

18:2
2 Sam. 15:19

3Mme batlhabani ba re: “O se ka wa bolola! Gonne fa re ka tshaba, ga ba ne ba re sala morago; le fa go ka swa bontlhanngwe jwa rona, ga ba ne ba re kgathalela. Mme wena o lekana le dikete di le some tsa rona. Ke ka moo go leng botoka, fa o ka iketleetsa go re thusa o le kwa motseng.”

4Kgosi ya ba araba ya re: “Tse lo bonang di siame ke tla di dira.” Jaanong kgosi ya ema fa thoko ga kgoro, mme batlhabani botlhe ba bolola ka ditlhopha tsa makgolo le dikete. 5Mme kgosi ya laela Joabe le Abisai le Ithai ya re: “Rekegelang lekau Abesalomo ka ntlha ya me.” Batho botlhe ba utlwa kgosi e laela balaodi botlhe ka ga Abesalomo.

6Jaanong batlhabani ba bololela kwa nageng go kgatlhantsha Baiseraele, mme ntwa ya lwela mo sekgweng sa Eferaime. 7Teng koo Baiseraele ba fenngwa ke batlhanka ba ga Dafita, ga nna polao e kgolo teng ka letsatsi leo, ga bolawa banna ba le dikete tse di soma mabedi. 8Tlhabano ya nna ya anama mo nageng yotlhe eo, mme ba bantsi ba swela mo sekgweng go feta ba ba bolailweng ka tšhaka ka letsatsi leo.

9Mme Abesalomo a rakana le batlhanka ba ga Dafita, a palame moulwe, mme moulwe wa huhumela ka fa tlase ga mongana o mogolo o o raraanyeng, mme tlhogo ya gagwe ya tshwarwa ke mongana, a lepelela fa gare ga legodimo le lefatshe. Moulwe o a neng a o palame wa fetela pele. 10Ya re monna mongwe a bona jalo, a bolelela Joabe a re: “Bona, ke bonye Abesalomo a lepeletse mo monganeng.”

11Joabe a fetola monna yo o mmolelelang a re: “Jaanong fa o mmonye jalo, ke ka ntlha ya eng fa o se ka wa mo digela fa fatshe, wa mmolaela teng foo? Nka bo ke go naya diselefera di le some le moitlamo o le mongwe.”

12Mme monna yoo a raya Joabe a re: “Le fa nka bo ke filwe diselefera di le sekete mo diatleng, nka bo ke sa ntshetsa morwa kgosi letsogo; gonne kgosi e laetse wena le Abisai le Ithai mo ditsebeng tsa rona ya re: ‘Ntlhokomeleleng lekau Abesalomo.’ 13Gongwe fa nka bo ke mmolaile ka bolotsana, le wena o ka bo o ntswa; kana ga go na sepe se se ka lobelwang kgosi.”

14Mme Joabe a re: “O se ka wa ntia ka tseo.” Ke fa a tsaya marumo a le mararo ka seatla, a ya a phololetsa pelo ya ga Abesalomo ka ona, a ntse a phela a akgega mo monganeng. 15Jaanong makau a le some a a rweleng dibolai tsa ga Joabe a dikanyetsa Abesalomo a mo itaya a mo feleletsa.

16Ya baa gona Joabe a letsang lonaka, mme batlhabani ba boa ba khutla go latelela Baiseraele; gonne Joabe o ne a rata go rekegela batho. 17Ba tla ba tsaya Abesalomo, ba mo latlhela mo mosimeng o mogolo o o mo sekgweng, ba mo katela ka mokoa o mogolo thata wa majwe, mme Baiseraele botlhe ba tshaba, mongwe le mongwe a ya kwa lapeng la gagwe.

18E ne e kile ya re Abesalomo a sa ntse a phela a tsaya lefika le le motloutlo, a le itlhomela, ka a ne a re: “Ga ke na morwa go ka gopotsa batho leina la me. Ke le le mo Lebaleng la Kgosi.” Mme a bitsa lefika le le motloutlo leo ka leina la gagwe. Le bidiwa segopotso sa ga Abesalomo le kajeno.

18:18
2 Sam. 14:27

Dafita o begelwa loso lwa ga Abesalomo

19Mme Ahimaase morwa Satoke a re: “Nte ke taboge, ke begele kgosi mafoko a a thabisang a go re: ‘Morena o e diretse tshiamo, a e golola mo babeng ba yona.’ ”

18:19
2 Sam. 15:36
17:17

20Fela Joabe a mo raya a re: “Ga se wena yo o ka isang mafoko a boitumelo kajeno; o tla a isa ka letsatsi le lengwe, mme kajeno ga o ne o a isa. Kana morwa kgosi ga a tlhole a phela.” 21Ke fa Joabe a raya monna wa Moethiopia a re: “Yaa o begele kgosi tse ò di bonyeng.” Moethiopia a ikobela Joabe a ba a siana.

22Ahimaase morwa Satoke a ba a raya Joabe gape a re: “Le fa go ka dirafala eng, nte ke taboge le nna, ke latelele Moethiopia!” Joabe a botsa a re: “O tabogelang, morwaaka? Kana ga go na tuelo ya morongwi e o ka e bonang.”

23Ahimaase a ba a re: “Le fa go ka dirafala eng, ke rata go siana.” A mo araba a re: “Taboga he!” Ahimaase a taboga ka tsela ya Lebala la Joretane, a sia Moethiopia.

24Mme Dafita a ntse fa gare ga kgoro ya ka fa ntle le ya ka fa teng. Ke fa molebedi a palamela kwa godimo ga ditlhomeso tsa kgoro, a ya kwa loboteng, a tsholetsa matlho a leba, a bona monna a tla a tabogile a le esi. 25Ke fa molebedi a kua a itsise kgosi. Kgosi ya re: “Fa a le esi fela, go mafoko a boitumelo mo molomong wa gagwe.” Ya re a ntse a atamela, 26molebedi a bona monna yo mongwe gape a tla a tabogile, mme molebedi a kuela kwa kgorong a re: “Monna yo mongwe gape ke yole, o tla a tabogile a le esi.” Kgosi ya re: “Le ene o tlisa mafoko a boitumelo.”

27Molebedi a ba a re: “Ke bona tabogo ya wa ntlha e tshwana le tabogo ya ga Ahimaase morwa Satoke.” Kgosi ya re: “Ke monna yo o molemo; o e tla go tlisa mafoko a boitumelo.”

28Mme Ahimaase a tlhaeletsa, a raya kgosi a re: “Kagiso!” A ba a ikobela fa fatshe ka sefatlhego fa pele ga kgosi a re: “A go bakwe Morena, Modimo wa gago, o o neetseng banna bale mo diatleng tsa gago ba ba neng ba tsholeditse mabogo go tsogela kgosi morena wa me!”

29Ke fa kgosi e botsa e re: “A lekau Abesalomo o phela sentle?” Ahimaase a araba a re: “E rile Joabe motlhanka wa kgosi a roma motlhanka wa gago, ka bona khuduego ya bontsi, mme ga ke itse gore e ne e le eng.”

30Jaanong kgosi ya re: “Suta o eme fa.” Ya re a suta a ema teng, 31ga fitlha Moethiopia. Mme Moethiopia a re: “A kgosi mong wa me a thabisiwe ka mafoko a a reng: ‘Morena o go diretse tshiamo kajeno, a go golola mo diatleng tsa botlhe ba ba neng ba go tsogetse.’ ”

32Mme kgosi ya botsa Moethiopia ya re: “A lekau Abesalomo o phela sentle?” Moethiopia a re: “A baba ba kgosi mong wa me le botlhe ba ba go tsogetseng go dira bosula ba nne jaaka lekau leo!”

33Ke fa kgosi e huduega e tlhatlogela kwa ntlwaneng e e okameng kgoro, e lela; ya re e ntse e tsamaya, ya bua ya re: “Morwaaka Abesalomo, morwaaka, morwaaka Abesalomo! Ijoo! Ke ne ke sa sweleng boemong jwa gago! Abesalomo, morwaaka, morwaaka!”