Setswana 1970/1987 (TSW70)
17

Husai o senya kgakololo ya ga Ahithofele

171Ahithofele o bile a raya Abesalomo a re: “Nte ke tlhaole banna ba le 12 000, ke bolole, ke latelele Dafita bosigo jono, 2ke mo wele godimo a sa ntse a lapile a kgobegile marapo. Ke tla mo tshosa jalo, mme batho botlhe ba ba nang nae ba tla tshaba, mme ke tla bolaya kgosi e le yosi fela; 3ke be ke busetsa batho botlhe kwa go wena jaaka monyalwa a boela kwa monneng wa gagwe. Kana o batla go bolaya monna a le mongwe fela. Foo morafe otlhe o tla nna mo kagisong.” 4Lefoko leo la kgatlha Abesalomo le bagolo botlhe ba Iseraele.

5Mme Abesalomo a re: “A go ke go bidiwe Husai wa Moaregi, le ene re utlwe se a se buang.”

17:5
2 Sam. 16:16
6Ya re Husai a tsena kwa go Abesalomo, Abesalomo a mmegela se Ahithofele a se buileng a re: “Wena o a reng? A ke re dire ka mokgwa oo? Fa go sa siama, re bolelele!”

7Husai a fetola Abesalomo a re: “Kgakololo e Ahithofele o e ntshitseng ka nako e ga e a siama.” 8Husai a ba a re: “Rraago ò a mo itse le banna ba gagwe, ke bagale ba ba pelo di gaketseng jaaka bere e e thukhuthilweng bana kwa nageng; gape rraago ke monna wa motlhabani, ga a ka ke a robala le banna. 9Bona, jaanong o iphitlhile mo go longwe lwa dikgaga gongwe mo felong fa gongwe; mme e ka re fa bangwe ba rona ba bolawa mo tshimologong, mme go utlwala gore banna ba ba setseng Abesalomo morago ba fentswe. 10Foo le mogale yo pelo ya gagwe e tshwanang le ya tau o ka nyema moko tota. Gonne Baiseraele botlhe ba itse gore rraago ke mogale, le ba ba nang nae ke ba ba pelokgale. 11Mme nna ke gakolola gore Baiseraele botlhe ba phuthegele kwa go wena ka bontsi go tswa kwa Dane le go fitlha kwa Bereseba, ba ntsifale jaaka mošawa o o fa losing lwa lewatle; le wena ka wesi o be o ye nabo tlhabanong. 12Mme e tla re re fitlha kwa go ene fa re tla mmonang teng, re mo wele godimo jaaka monyo o wela fa fatshe; mme fa e le ene le banna botlhe ba ba nang nae, ga re kitla re sadisa ope wa bone le e seng a le mongwe fela. 13Mme fa a ka tshabela kwa motseng mongwe, Baiseraele botlhe ba tla isa megala kwa motseng oo, mme re tla o gogela kwa nokeng go tsamaya go se ka ga fitlhelwa sepe teng le e seng lefikana le le lengwe fela.”

14Ke fa Abesalomo le banna botlhe ba Iseraele ba re: “Kgakololo ya ga Husai wa Moaregi e siame, e gaisa kgakololo ya ga Ahithofele.” Mme e ne e le Morena yo o neng a dira jalo go senya kgakololo e e neng e ba siametse ya ga Ahithofele, e le gore Morena a dirafaletse Abesalomo tse di botlhoko.

Husai o roma barongwi kwa go Dafita a mo tlhagisa

15Jaanong Husai a sebela baperesiti Satoke le Abjathare a re: “Ahithofele o gakolotse Abesalomo le bagolo ba Iseraele jaana le jaana, mme nna ke gakolotse jaana le jaana. 16Mme jaanong akofang lo rome bomorwaa-lona, lo itsise Dafita lo re: ‘O se ka wa lala fa madibogong a Lebala la Joretane, mme o tshele, e se re gongwe kgosi ya nyelediwa le banna botlhe ba ba nang nayo.’ ”

17Jonathane le Ahimaase ba ne ba eme kwa motsweding wa Rogele, gonne ba ne ba tshaba go iponatsa ka go tsena mo motseng, mme lelata la ya la ba sebela, mme bone ba ya go itsise kgosi Dafita.

17:17
1 Dikg. 1:9
18Fela mosimane mongwe a ba bona, a begela Abesalomo, mme bone ba tsamaya ka bonako boo babedi, ba fitlha kwa ntlong ya monna mongwe wa Bahurime yo o nang le mokwele mo lapeng la gagwe, mme ba theogela mo go ona. 19Mme mosadi wa teng a tsaya kobo, a e ala mo godimo ga mokwele, a anega mabele a a somotsweng mo go yona mo go sa kakeng ga lemogwa sepe. 20Jaanong ya re batlhanka ba ga Abesalomo ba tla kwa mosading mo ntlong, ba botsa ba re: “Ahimaase le Jonathane ba kae?” Mosadi a ba fetola a re: “Ba fetetse kwa molatswaneng wa metsi.” Ba ba batla, mme ya re ba ba tlhoka, ba boela kwa Jerusalema. 21Ya re ba sena go tsamaya, bale ba tswa mo mokweleng, ba ya ba itsise kgosi Dafita, ba raya Dafita ba re: “Nanogang lo tshele metsi a Joretane ka pele; gonne Ahithofele o lo logetse maano a gore le gore.” 22Foo Dafita a nanoga le batho botlhe ba ba nang nae, ba tshela Joretane; ya re bosigo boo sa, ga bo go sa sala ope yo o sa tshelang Joretane.

23Mme ya re Ahithofele a bona kgakololo ya gagwe e sa dirafadiwe, a belesa esele ya gagwe, a nanoga a ya kwa gae kwa motseng wa ga gabo, a feta a laelana le ba lapa la gagwe, a ya a ikaletsa, a swa, a fitlhwa mo lebitleng la ga rraagwe.

17:23
Math. 27:5

24Ya re Abesalomo a tshela Joretane, ene le banna botlhe ba Iseraele nae, Dafita a bo a setse a fitlhile kwa Mahanaime.

17:24
2 Sam. 2:8
25Abesalomo o ne a beile Amasa mo boemong jwa ga Joabe go laola mephato. Amasa yoo e ne e le morwa monna yo leina la gagwe e leng Ithera wa Moisemaele yo o neng a tsenye kwa go Abikaile morwadia Isai monnaa Seruya, mmaagwe Joabe.
17:25
2 Sam. 19:14
26Mme Baiseraele le Abesalomo ba thibelela kwa nageng ya Gileate.

27Jaanong e rile Dafita a fitlha kwa Mahanaime, ga tla Sobi morwa Nahase wa kwa Raba motseng wa Baamone, le Magire morwa Amiele wa Lotebare, le Baresilai, Mogileate wa Rogelime,

17:27
2 Sam. 9:4
1 Dikg. 2:7
28ba tlisa malao le dikobo le megopo le dipitsa le mabele le garase le bupe le dipabe le dinawa le lotlhodi 29le mafura a dinotshe le madila le dinku le lobebe, ba di baya Dafita le batho ba ba nang nae pele gore ba je; gonne ba re: “Batho ba tshwerwe ke tlala le letsapa le lenyora mo sekakeng.”
17:29
2 Sam. 16:2

18

Go fenngwa ga Abesalomo; o bolawa ke Joabe

181Jaanong Dafita a bala batlhabani ba ba nang nae, a ba beela balaodi ba dikete le balaodi ba makgolo. 2Dafita a ba dira dikarolo di le tharo, karolo ya ntlha e laolwa ke Joabe, ya bobedi e laolwa ke Abisai morwa Seruya monnaa Joabe, ya boraro e laolwa ke Ithai wa Mogathe. Kgosi ya ba ya raya batlhabani ya re: “Ruri, le nna ke rata go bolola le lona.”

18:2
2 Sam. 15:19

3Mme batlhabani ba re: “O se ka wa bolola! Gonne fa re ka tshaba, ga ba ne ba re sala morago; le fa go ka swa bontlhanngwe jwa rona, ga ba ne ba re kgathalela. Mme wena o lekana le dikete di le some tsa rona. Ke ka moo go leng botoka, fa o ka iketleetsa go re thusa o le kwa motseng.”

4Kgosi ya ba araba ya re: “Tse lo bonang di siame ke tla di dira.” Jaanong kgosi ya ema fa thoko ga kgoro, mme batlhabani botlhe ba bolola ka ditlhopha tsa makgolo le dikete. 5Mme kgosi ya laela Joabe le Abisai le Ithai ya re: “Rekegelang lekau Abesalomo ka ntlha ya me.” Batho botlhe ba utlwa kgosi e laela balaodi botlhe ka ga Abesalomo.

6Jaanong batlhabani ba bololela kwa nageng go kgatlhantsha Baiseraele, mme ntwa ya lwela mo sekgweng sa Eferaime. 7Teng koo Baiseraele ba fenngwa ke batlhanka ba ga Dafita, ga nna polao e kgolo teng ka letsatsi leo, ga bolawa banna ba le dikete tse di soma mabedi. 8Tlhabano ya nna ya anama mo nageng yotlhe eo, mme ba bantsi ba swela mo sekgweng go feta ba ba bolailweng ka tšhaka ka letsatsi leo.

9Mme Abesalomo a rakana le batlhanka ba ga Dafita, a palame moulwe, mme moulwe wa huhumela ka fa tlase ga mongana o mogolo o o raraanyeng, mme tlhogo ya gagwe ya tshwarwa ke mongana, a lepelela fa gare ga legodimo le lefatshe. Moulwe o a neng a o palame wa fetela pele. 10Ya re monna mongwe a bona jalo, a bolelela Joabe a re: “Bona, ke bonye Abesalomo a lepeletse mo monganeng.”

11Joabe a fetola monna yo o mmolelelang a re: “Jaanong fa o mmonye jalo, ke ka ntlha ya eng fa o se ka wa mo digela fa fatshe, wa mmolaela teng foo? Nka bo ke go naya diselefera di le some le moitlamo o le mongwe.”

12Mme monna yoo a raya Joabe a re: “Le fa nka bo ke filwe diselefera di le sekete mo diatleng, nka bo ke sa ntshetsa morwa kgosi letsogo; gonne kgosi e laetse wena le Abisai le Ithai mo ditsebeng tsa rona ya re: ‘Ntlhokomeleleng lekau Abesalomo.’ 13Gongwe fa nka bo ke mmolaile ka bolotsana, le wena o ka bo o ntswa; kana ga go na sepe se se ka lobelwang kgosi.”

14Mme Joabe a re: “O se ka wa ntia ka tseo.” Ke fa a tsaya marumo a le mararo ka seatla, a ya a phololetsa pelo ya ga Abesalomo ka ona, a ntse a phela a akgega mo monganeng. 15Jaanong makau a le some a a rweleng dibolai tsa ga Joabe a dikanyetsa Abesalomo a mo itaya a mo feleletsa.

16Ya baa gona Joabe a letsang lonaka, mme batlhabani ba boa ba khutla go latelela Baiseraele; gonne Joabe o ne a rata go rekegela batho. 17Ba tla ba tsaya Abesalomo, ba mo latlhela mo mosimeng o mogolo o o mo sekgweng, ba mo katela ka mokoa o mogolo thata wa majwe, mme Baiseraele botlhe ba tshaba, mongwe le mongwe a ya kwa lapeng la gagwe.

18E ne e kile ya re Abesalomo a sa ntse a phela a tsaya lefika le le motloutlo, a le itlhomela, ka a ne a re: “Ga ke na morwa go ka gopotsa batho leina la me. Ke le le mo Lebaleng la Kgosi.” Mme a bitsa lefika le le motloutlo leo ka leina la gagwe. Le bidiwa segopotso sa ga Abesalomo le kajeno.

18:18
2 Sam. 14:27

Dafita o begelwa loso lwa ga Abesalomo

19Mme Ahimaase morwa Satoke a re: “Nte ke taboge, ke begele kgosi mafoko a a thabisang a go re: ‘Morena o e diretse tshiamo, a e golola mo babeng ba yona.’ ”

18:19
2 Sam. 15:36
17:17

20Fela Joabe a mo raya a re: “Ga se wena yo o ka isang mafoko a boitumelo kajeno; o tla a isa ka letsatsi le lengwe, mme kajeno ga o ne o a isa. Kana morwa kgosi ga a tlhole a phela.” 21Ke fa Joabe a raya monna wa Moethiopia a re: “Yaa o begele kgosi tse ò di bonyeng.” Moethiopia a ikobela Joabe a ba a siana.

22Ahimaase morwa Satoke a ba a raya Joabe gape a re: “Le fa go ka dirafala eng, nte ke taboge le nna, ke latelele Moethiopia!” Joabe a botsa a re: “O tabogelang, morwaaka? Kana ga go na tuelo ya morongwi e o ka e bonang.”

23Ahimaase a ba a re: “Le fa go ka dirafala eng, ke rata go siana.” A mo araba a re: “Taboga he!” Ahimaase a taboga ka tsela ya Lebala la Joretane, a sia Moethiopia.

24Mme Dafita a ntse fa gare ga kgoro ya ka fa ntle le ya ka fa teng. Ke fa molebedi a palamela kwa godimo ga ditlhomeso tsa kgoro, a ya kwa loboteng, a tsholetsa matlho a leba, a bona monna a tla a tabogile a le esi. 25Ke fa molebedi a kua a itsise kgosi. Kgosi ya re: “Fa a le esi fela, go mafoko a boitumelo mo molomong wa gagwe.” Ya re a ntse a atamela, 26molebedi a bona monna yo mongwe gape a tla a tabogile, mme molebedi a kuela kwa kgorong a re: “Monna yo mongwe gape ke yole, o tla a tabogile a le esi.” Kgosi ya re: “Le ene o tlisa mafoko a boitumelo.”

27Molebedi a ba a re: “Ke bona tabogo ya wa ntlha e tshwana le tabogo ya ga Ahimaase morwa Satoke.” Kgosi ya re: “Ke monna yo o molemo; o e tla go tlisa mafoko a boitumelo.”

28Mme Ahimaase a tlhaeletsa, a raya kgosi a re: “Kagiso!” A ba a ikobela fa fatshe ka sefatlhego fa pele ga kgosi a re: “A go bakwe Morena, Modimo wa gago, o o neetseng banna bale mo diatleng tsa gago ba ba neng ba tsholeditse mabogo go tsogela kgosi morena wa me!”

29Ke fa kgosi e botsa e re: “A lekau Abesalomo o phela sentle?” Ahimaase a araba a re: “E rile Joabe motlhanka wa kgosi a roma motlhanka wa gago, ka bona khuduego ya bontsi, mme ga ke itse gore e ne e le eng.”

30Jaanong kgosi ya re: “Suta o eme fa.” Ya re a suta a ema teng, 31ga fitlha Moethiopia. Mme Moethiopia a re: “A kgosi mong wa me a thabisiwe ka mafoko a a reng: ‘Morena o go diretse tshiamo kajeno, a go golola mo diatleng tsa botlhe ba ba neng ba go tsogetse.’ ”

32Mme kgosi ya botsa Moethiopia ya re: “A lekau Abesalomo o phela sentle?” Moethiopia a re: “A baba ba kgosi mong wa me le botlhe ba ba go tsogetseng go dira bosula ba nne jaaka lekau leo!”

33Ke fa kgosi e huduega e tlhatlogela kwa ntlwaneng e e okameng kgoro, e lela; ya re e ntse e tsamaya, ya bua ya re: “Morwaaka Abesalomo, morwaaka, morwaaka Abesalomo! Ijoo! Ke ne ke sa sweleng boemong jwa gago! Abesalomo, morwaaka, morwaaka!”

19

Joabe o kgalema Dafita

191Jaanong ya re go begelwa Joabe go twe: “Bona, kgosi e a lela, e hutsafaletse Abesalomo,” 2phenyo ya fetogela morafe otlhe bohutsana ka letsatsi leo; gonne batho botlhe ba ne ba utlwile ka letsatsi leo ga twe: “Kgosi e mo botlhokong ka ntlha ya morwaa-yona.” 3Ka moo ka letsatsi leo batho ba tsena mo motseng ka tidimalo jaaka batho ba ba tlhajwang ke ditlhong ba tla ka tidimalo, fa ba tshabile mo tlhabanong. 4Kgosi e ne e ipipile sefatlhego, e goa ka lentswe le legolo e re: “Morwaaka Abesalomo! Abesalomo, morwaaka, morwaaka!”

5Mme Joabe a tsena kwa kgosing e le mo ntlong, a e raya a re: “Kajeno o tlhabisitse batlhanka botlhe ba gago ditlhong, ba kajeno ba pholositseng bophelo jwa gago le maphelo a bomorwao le a bomorwadio le maphelo a basadi ba gago le maphelo a bagadingwana ba gago 6ka go rata ba ba go tlhoileng le ka go tlhoa ba ba go ratang. Gonne o lemositse kajeno, fa o sa re sepe ka balaodi le batlhanka; gonne ke lemogile kajeno gore, fa Abesalomo a ka bo a phela, mme rona rotlhe re sule kajeno go ka bo go siame mo matlhong a gago. 7Jaanong he, tsoga o tswe, o bue le batlhanka ba gago tse di gomotsang pelo. Gonne ke ikana ka Morena ke re: Fa o sa tswe, ga go kitla go lala ope nao bosigo jo. Seo se e tla bo e le tatlhego mo go wena e e fetang ditatlhego tsotlhe tse di go dirafaletseng go tswa bonyaneng jwa gago go fitlha jaanong.” 8Ya baa gona kgosi e tsogang, ya nna mo kgorong, mme batho botlhe ba begelwa ga twe: “Bonang, kgosi e ntse mo kgorong.” Ke fa batho botlhe ba tla fa pele ga kgosi.

Dafita o boela kwa Jerusalema

Jaanong e rile mongwe le mongwe wa Baiseraele a sena go tshabela kwa tenteng ya gagwe, 9batho botlhe ba inyatsa mo ditsong tsotlhe tsa Iseraele ba re: “Kgosi e re golotse mo diatleng tsa baba ba rona; ke yona e e re pholositseng mo diatleng tsa Bafelesita. Mme jaanong e tshabile Abesalomo, ya tloga mo lefatsheng. 10Fa e le Abesalomo yo re neng re mo tloditse go nna kgosi ya rona, o swetse mo tlhabanong. Jaanong he, ke ka ntlha ya eng fa lo itulela fela, lo sa busetse kgosi bogosing?”

11Mme kgosi Dafita a roma motho kwa baperesiting kwa go Satoke le Abjathare a re: “Buang le bagolo ba Juta lo re: ‘Ke ka ntlha ya eng fa lo le ba bofelo mo go ba ba busetsang kgosi kwa ntlong ya yona? Kana puo ya Baiseraele botlhe e ne e fitlhile kwa kgosing mo lapeng la yona. 12Lo bana ba ga rre; re tsetswe mmogo, re madi a le mangwe. Ke ka ntlha ya eng fa lo le ba bofelo mo go ba ba busang kgosi?’ 13Fa e le Amasa, lo mo ree lo re: ‘A ga re a tsalwa mmogo, ra nna madi a le mangwe! A Modimo o mpetse, o be o nkokeletse, fa ke sa go dire molaodi wa mephato ka malatsi otlhe boemong jwa ga Joabe.’ ”

19:13
2 Sam. 17:25
1 Ditiraf. 2:16,17
14Dafita a ithatisa banna botlhe ba Juta ka go bua jalo, ba nna seopo sengwe, ba roma kwa kgosing ba re: “Boa, wena le batlhanka botlhe ba gago.”

15Jaanong kgosi ya boa, ya fitlha kwa Joretane, mme Bajuta ba tla kwa Gilegala, ba ya go kgatlhantsha kgosi le go tshedisa kgosi Joretane. 16Le Simei morwa Gera wa Mobenyamene wa Bahurime a itlhaganela, a fologa le banna ba Juta go kgatlhantsha kgosi Dafita

19:16
1 Dikg. 2:8
17a na le banna ba le sekete ba Babenyamene le Siba motlhanka wa lapa la ga Saule le bomorwawe ba le 15 le batlhanka ba gagwe ba le 20: Bone bao ba ya kwa Joretane ka pele, ba raka kgosi.
19:17
2 Sam. 9:2,10
18Ba tshela mo letsibogong gore ba tshedise ba lapa la kgosi ka mokoro le go dira tse di e kgatlhang.

Dafita o tlhomogela Simei pelo

Mme ya re kgosi e re e tshela Joretane, Simei morwa Gera, a wela fa fatshe fa pele ga yona, 19a raya kgosi a re: “A mong wa me a se ka a nkhutela pelo ka molato wa me, mme o se ka wa gopola se motlhanka wa gago o go leofetseng ka sona ka letsatsi le kgosi mong wa me o duleng kwa Jerusalema ka lone. A kgosi e se ka ya se ela tlhoko.

19:19
2 Sam. 16:5
20Kana motlhanka wa gago o a itse gore o leofile. Fela bona, kajeno ke tlile ke le wa ntlha wa lotso lotlhe lwa ga Josefa go tla go kgatlhantsha kgosi mong wa me.”

21Mme Abisai morwa Seruya a ganetsa a re: “A Simei ga a tshwanela go bolawa ka ntlha ya gore o tlhapaditse Motlodiwa wa Morena?”

22Mme Dafita a re: “Ga ke na sepe le tseo tsa lona bomorwa Seruya, mo lo bileng lwa mphetogela boSatane kajeno? A kajeno go ka bolawa motho mo Iseraeleng? Kana jaanong ke a itse gore ke kgosi ya Iseraele.”

19:22
2 Sam. 16:10
Math. 16:23
23Mme kgosi ya raya Simei ya re: “Ga o ne o swa.” Ya ba ya mo ikanela jalo.

Dafita o tlhomogela Mefibosethe pelo

24Mefibosethe morwa Jonathane morwa Saule le ene o ne a tlile go kgatlhantsha kgosi. Mme fa e sa le ka letsatsi le kgosi e tlogileng ka lone go fitlha letsatsing le e tsileng ka lone ka kagiso a ise a ke a tlhape maoto le e seng go ipeola ditedu le e seng go tlhatswa diaparo tsa gagwe.

19:24
2 Sam. 9:6
25Jaanong ya re a tswa kwa Jerusalema go kgatlhantsha kgosi, kgosi ya mmotsa ya re: “Ke ka ntlha ya eng fa o se ka wa ya le nna, Mefibosethe?”

26A araba a re: “Kgosi mong wa me, motlhanka wa me o ntsieditse. Gonne nna motlhanka wa gago ke ne ke re: ‘Ke rata go ipelesetsa esele, ke e palame, ke ya kwa kgosing – kana nna motlhanka wa gago ke segole.’ 27Mme Siba a ya a senya motlhanka wa gago leina fa pele ga kgosi, mong wa me. Mme kgosi, mong wa me, o tshwana le moengele wa Modimo. Dira tse o bonang di go siametse.

19:27
2 Sam. 16:3
14:17
28Gonne botlhe ba lelapa la ga rre e ne e se ba sepe, e le batho ba ba tshwanetseng go bolawa fa pele ga kgosi mong wa me, mme o beile motlhanka wa gago mo go ba ba jelang fa tafoleng ya gago. Jaanong ke sa ntse ke na le tshiamelo efe, gongwe nka goelang gape mo kgosing?”
19:28
2 Sam. 9:11

29Kgosi ya mo raya ya re: “Kana o sa buelang ka ga dilo tsa gago! Ka re: Wena le Siba lo kgaogane naga.”

19:29
2 Sam. 9:9,10
16:4

30Mefibosethe a araba kgosi a re: “A a e tsee yotlhe, ka kgosi mong wa me a tlile mo gae ka kagiso.”

Dafita o tlhomogela Baresilai pelo

31Le Baresilai wa Gileate o ne a tlogile kwa Rogelime, a ile le kgosi kwa Joretane go e tshedisa Joretane.

19:31
1 Dikg. 2:7
32Baresilai o ne a tsofetse thata, a le dinyaga di le 80. Ke ene yo o neng a babalela kgosi fa e ntse e le kwa Mahanaime; gonne e ne e le monna yo o humileng thata.
19:32
2 Sam. 17:27
33Kgosi ya raya Baresilai ya re: “Tshela le nna, ke tla go babalela fa go nna kwa Jerusalema.”

34Mme Baresilai a fetola kgosi a re: “Ke saletswe ke malatsi a le kae a bophelo jwa me, mo nka tlhatlogelang le kgosi kwa Jerusalema? 35Ke na le dinyaga di le 80 kajeno. A nka farologanya molemo le bosula? Gongwe a nna motlhanka wa gago nka utlwa monate wa se ke se jang le se ke se nwang? Gongwe a ke sa ntse ke ka utlwa mantswe a baopedi ba banna le ba basadi? Ke ka ntlha ya eng fa motlhanka wa gago a sa ntse a ka imela kgosi mongwame? 36Motlhanka wa gago o ka tshela Joretane go le gonnye fela go felegetsa kgosi. Kgosi e rata go mpuseletsang tebogo e e kalo? 37A ko o ntetlelele nna motlhanka wa gago ke boe, ke swele kwa motseng wa ga etsho fa phupung ya ga rre le mme. Kimehame motlhanka wa gago ke yo; a a tsamae le kgosi mongwame, mme o mo direle ka fa o ratang ka teng.”

19:37
1 Dikg. 2:7

38Kgosi ya re: “Go siame, Kimehame o tla tsamaya le nna. Ke tla mo direla tse di go kgatlhang, mme sengwe le sengwe se o se batlang mo go nna ke tla se go direla.” 39Jaanong batho botlhe ba tshela Joretane, le kgosi ya tshela. Kgosi ya ba ya atla Baresilai ya mo tsamaisa sentle, mme a boela kwa ga gabo.

Bajuta le Baiseraele ba fufegelana

40Kgosi ya fetela kwa Gilegala, mme Kimehame a ya nae. Batho botlhe ba Juta ba tsamaya le kgosi le bontlhanngwe jwa batho ba Iseraele. 41Jaanong ga tla banna botlhe ba Iseraele kwa kgosing, ba raya kgosi ba re: “Ke ka ntlha ya eng fa ba ga etsho banna ba Juta ba go utswile, ba tshedisa kgosi Joretane le ba lapa la yona le banna botlhe ba yona.” 42Ke fa banna botlhe ba Juta ba fetola banna ba Iseraele ba re: “Kana kgosi ke ya losika lwa rona. Mme ke eng, fa lo tuka bogale ka lebaka la selo se? A lo a re re jele tse di tswang kwa kgosing gongwe re filwe dineo?”

43Mme banna ba Iseraele ba fetola banna ba Juta ba re: “Rona re na le dikabelo di le some mo kgosing. Le Dafita o re tshwanetse bogolo go lona. Lo re nyaletsang? A ga se rona re buileng pele ra re: ‘A re buseng kgosi ya rona’?” Mme mafoko a banna ba Juta a ne a le bokete, a fekeetsa a banna ba Iseraele.