Setswana 1970/1987 (TSW70)
14

Abesalomo o busediwa gape kwa Jerusalema

141E rile Joabe morwa Seruya a lemoga gore pelo ya kgosi e tlhologeletswe Abesalomo, 2a roma motho kwa Thekoa go ya go bitsa mosadi yo o botlhale gona, a feta a mo raya a re: “A ko o ikhutsafatse, o apare diaparo tsa bohutsana; o se ka wa tlola lookwane, mme o itshole jaaka mosadi yo o sa bolong go lelela moswi. 3O be o tsene kwa kgosing, o bue nayo jaana le jaana” – a ba a mo laela se a tshwanetseng go se bua.

4Mosadi wa Thekoa a tsena kwa kgosing, a wela fa fatshe ka sefatlhego, a ikoba a re: “Thusa, kgosi!”

5Kgosi ya mmotsa ya re: “O batla eng?” A araba a re: “Ruri, ke mosadi wa motlholagadi, ke swetswe ke monna. 6Jaanong lelata la gago le ne le na le bomorwa ba le babedi; ba lwa ba le kwa nageng; mme ka go ne go se na yo o ka ba kgaoganyang, yo mongwe a itaya yo mongwe, a mmolaya. 7Bona, jaanong losika lotlhe lo tsogetse lelata la gago ba re: ‘Ntsha mmolai wa morwa-rraagwe gore re mmolae ka ntlha ya bophelo jwa morwa-rraagwe yo a mmolaileng, re nyeletse le ene moja-boswa.’ Ke go re: Ba rata go bolaya seloka se se ntshaletseng gore monna wa me a se ka a salelwa ke leina le fa e le lesalela mo lefatsheng.”

14:7
Doit. 19:11-13

8Kgosi ya raya mosadi ya re: “Ya kwa gae, ke tla ntsha taolo ka ntlha ya gago.”

9Mme mosadi wa Thekoa a raya kgosi a re: “Kgosi, morena wa me! Molato o tla nna mo go nna le mo losikeng lwa ga etsho, mme e seng mo kgosing le e seng mo sedulong sa yona sa bogosi.”

10Kgosi ya ba ya re: “Yo o ka go tshwenyang ka puo o mo tlise go nna, mme ga a kitla a tlhola a go ama gape.”

11Mosadi a re: “A kgosi e ke e gopole Morena, Modimo wa yona, gore mmusolosi wa madi a se ka a senyetsa pele; ba se ka ba nyeletsa morwaake.” Kgosi ya re: “Ka bophelo jwa Morena! Ga go kitla go wela thiri epe ya ga morwao fa fatshe.”

12Ke fa mosadi a re: “A lelata la gago le ke le bue sengwe le kgosi, morena wa me.” Kgosi ya re: “Bua!” 13Mosadi a re: “Ke ka ntlha ya eng fa o sokamisetsa morafe wa Modimo ka tse di ntseng jalo? E re ka kgosi e buile lefoko le, e tshwana le yo o molato, ka go re kgosi e gana go busetsa molelekwa wa yona kwa gae. 14Kana re na le go swa, re tshwana le metsi a a tshologetseng fa fatshe a a sa ka keng a phuthega gape. Mme Modimo ga o tlose bophelo fela, o a akanya pele gore o se ka wa leleka fela yo o lelekilweng ke batho.

14:14
Hes. 18:23
15Jaanong fa ke tlile go bua jalo le kgosi morena wa me, ke ka go re batho ba ntshositse. Mme lelata la gago la re: ‘Ke tla bua le kgosi. Motlhamongwe kgosi e tla dirafatsa kopo ya lelata la yona.’ 16Ruri, kgosi e tla dumela go pholosa lelata la yona mo seatleng sa monna yo o batlang go re nyeletsa, nna le morwaake, go re ntsha mo nageng e ya Modimo. 17Mme lelata la gago la re: ‘A lefoko la kgosi morena wa me le mphe boikhutso; gonne kgosi, morena wa me, o tshwana le moengele wa Modimo go ka farologanya molemo le bosula.’ Mme a Morena, Modimo wa gago, o nne nao.”

18Ke fa kgosi e fetola, e raya mosadi e re: “O se ka wa ntobela sepe se ke tla go botsang.” Mosadi a re: “A kgosi morena wa me a ke a botse!”

19Kgosi ya re: “A seatla sa ga Joabe ga se na nao mo go tsotlhe tse?” Mosadi a araba a re: “Ka bophelo jwa gago, kgosi morena wa me! Go a pala go ka fapoga se sengwe se kgosi morena wa me o se buileng, le fa e le mo ntlheng ya le le jang gongwe mo go ya la molema: Ke nnete, Joabe motlhanka wa gago ke ene yo o ntaetseng; ke ene yo o tsentseng mafoko otlhe a mo molomong wa lelata la gago. 20Joabe motlhanka wa gago o dirile jalo gore a tle a fetole molato wa kgang e.14:20 Go tewa ya ga Abesalomo. Mme morena wa me o botlhale jaaka moengele wa Modimo ka go itse tsotlhe tse di mo lefatsheng.”

14:20
2 Sam. 14:17

21Ke fa kgosi e raya Joabe e re: “Bona he, a go nne jalo. Ya o buse lekau leo, e bong Abesalomo.”

22Jaanong Joabe a wela fa fatshe ka sefatlhego a ikoba, a leboga kgosi. A ba a re: “Kajeno motlhanka wa gago o lemogile gore o bonye bopelotlhomogi mo matlhong a gago, kgosi, morena wa me; ka gonne kgosi e dirafaditse lefoko la motlhanka wa yona.” 23Joabe a nanoga jalo, a ya kwa Kesure, a ya go tla le Abesalomo kwa Jerusalema. 24Mme kgosi ya re: “A a gorogele kwa lapeng la gagwe, mme a se ka a bona sefatlhego sa me.” Abesalomo a gorogela kwa lapeng la gagwe, mme a se ka a bona sefatlhego sa kgosi.

Abesalomo o ruanngwa le Dafita

25Mme go ne go se monna ope yo montle mo Baiseraeleng botlhe jaaka Abesalomo yo o bokwang thata: Go tloga patong ya lonao go ya phogong ya gagwe go se na tshokamo epe mo go ene. 26O ne a ipeola ka bofelo jwa ngwaga; gonne moriri o ne o mo imela, ka moo a o beole, mme bokete jwa moriri wa gagwe e nne dišekele di le 200 ka fa seelong sa kgosi. 27Abesalomo a tsholelwa bomorwa ba le bararo le morwadi a le mongwe, leina la gagwe e le Thamare; ene e ne e le mosadi yo montle.

14:27
2 Sam. 13:1

28Abesalomo a nna mo Jerusalema dinyaga di le pedi a ntse a sa bone sefatlhego sa kgosi. 29Jaanong a roma motho kwa go Joabe go mmitsa gore a mo rome kwa kgosing, mme a gana go tla; a roma gape la bobedi, le gona a gana. 30Ke fa Abesalomo a raya batlhanka ba gagwe a re: “Bonang tshimo ya ga Joabe e e bapileng le ya me e na le garase; yaang go e tshuba.” Mme batlhanka ba ga Abesalomo ba ya ba e tshuba.

31Ke fa Joabe a nanoga a ya kwa go Abesalomo mo ntlong, a mo raya a re: “Ke ka ntlha ya eng fa batlhanka ba gago ba fisitse tshimo ya me?”

32Abesalomo a araba Joabe a re: “Bona, ke romile motho kwa go wena gore a go bitse. Kana ke rata go go roma kwa kgosing gore o ye go mpoletsa go re: ‘Ke tloseditsweng kwa Kesure, ka tla mono? Go ka bo go le botoka mo go nna, fa nka bo ke sa le gona.’ Mme jaanong a ke bone sefatlhego sa kgosi. Fa ke na le molato, a e mpolae.”

33Joabe a tsena kwa kgosing, a e begela jalo; kgosi ya bitsa Abesalomo, a ya kwa kgosing, a feta a e ikobela, a wela fa fatshe ka sefatlhego fa pele ga kgosi. Mme kgosi ya atla Abesalomo.