Setswana 1970/1987 (TSW70)
11

Dafita le Batsheba

111E rile ngwaga o sena go feta, ka nako e dikgosi di a tleng di bolole ka yona, Dafita a roma Joabe le batlhanka ba gagwe le Baiseraele botlhe, ba ya ba senya lefatshe la Baamone, ba dikanyetsa Raba ka ntwa. Dafita ene a setse kwa Jerusalema.

11:1
1 Ditiraf. 20:1

2Ya re ka nako ya thapama, Dafita a sena go rapamologa mo bolaong jwa gagwe, a tsamayatsamaya mo godimo ga ntlo ya kgosi, mme ya re a okomela a le mo godimo ga ntlo, a bona mosadi a tlhapa, mme mosadi yoo o ne a le montle thata. 3Ke fa Dafita a roma, a botsolotsa ka ga mosadi yoo. Ga bolelwa ga twe: “Kana ke ene Batsheba morwadia Eliame, mosadi wa ga Uria wa Mohethe.”

11:3
2 Sam. 23:39
4Dafita a ba a roma barongwi go mmitsa. Ya re a sena go tla kwa go ene, a robala nae. E ne e le gona Batsheba a fetsang itshekologo ya gagwe ya bosadi. Morago ga moo a boela kwa ntlong ya gagwe. 5Mme mosadi yoo a ithwala a roma a begela Dafita a re: “Ke moimana.”

6Ke fa Dafita a roma kwa go Joabe a re: “Romela Uria wa Mohethe kwano go nna.” Mme Joabe a romela Uria kwa go Dafita. 7Ya re Uria a fitlha kwa go ene, Dafita a mmotsa matsogo a ga Joabe le a banna le ka fa tlhabano e tswelelang ka teng. 8Dafita a ba a raya Uria a re: “Fologela kwa lapeng la gago o tlhape dinao.” Ya re Uria a tswa mo ntlong ya kgosi, neo ya kgosi ya mo latela. 9Mme Uria a robala fa mojakong wa ntlo ya kgosi mmogo le batlhanka botlhe ba mongwagwe, a se ka a fologela kwa ntlong ya gagwe. 10Jaanong ya re Dafita a bolelelwa go twe, Uria ga a ka a fologela kwa ntlong ya gagwe, Dafita a botsa Uria a re: “A ga o tswe leetong? Ke ka ntlha ya eng fa o se ka wa ya kwa lapeng la gago?”

11Uria a fetola Dafita a re: “Letlole le mo leobong le Baiseraele le Bajuta ba mo maobong le Joabe mongwame ba thibeletse kwa nageng, a nna nka ya kwa ntlong ya me go ja le go nwa le go robala le mosadi wa me? Ka bophelo jwa gago le ka mowa wa gago, ga nka ke ka dira se se ntseng jalo.”

11:11
1 Sam. 4:4

12Dafita a araba Uria a re: “Tlhola mono le kajeno, mme kamoso ke tla go naya tsela.” Mme Uria a tlhola mo Jerusalema ka letsatsi leo. 13Mme ya re kamoso Dafita a mo laletsa gore a je a nwe nae, mme a mo tagisa; fela ya re mantsiboa, a tswa a robala mo bolaong jwa gagwe mmogo le batlhanka ba mongwagwe, a se ka a fologela kwa ntlong ya gagwe.

14Mo mosong Dafita a kwalela Joabe lokwalo, a lo mo romela ka Uria. 15Mo lokwalong o ne a kwadile a re: “Isang Uria kwa pele mo tlhabanong e e makete, lo be lo mo katoge gore a bolawe a swe.” 16Jaanong ya re Joabe a ntse a dikanyetsa motse ka ntwa, a baya Uria felong fa a itseng banna ba bagale ba le gona. 17Jaanong ya re banna ba motse ba tswa ba tlhabana le Joabe, ba bangwe ba batlhabani, batlhanka ba ga Dafita ba wa; le Uria wa Mohethe a swa.

18Ke fa Joabe a roma a itsise Dafita dilo tsotlhe tsa tlhabano 19a laela morongwi a re: “E re fa o sena go bolelela kgosi dilo tsotlhe tsa tlhabano – 20mme o bona kgosi e galefa, e go raya e re: ‘Ke ka ntlha ya eng fa lo atametse motse go tlhabana? A ga lo itse gore ba hula ba le mo loboteng? 21Abimelege morwa Jerubaale o bolailwe jang? A ga a bolawa ke mosadi ka go latlhela tshilo mo go ene, mosadi a le mo loboteng mo a bileng a swela kwa Thebese? Ke ka ntlha ya eng fa lo atametse lobota jalo?’ Foo o re: ‘Le motlhanka wa gago Uria wa Mohethe o sule.’ ”

11:21
Baatlh. 9:53

22Morongwi a ya a fitlha a bolelela Dafita tsotlhe tse Joabe a di mo laetseng. 23Morongwi a raya Dafita a re: “Banna bale ba ne ba re fenya, ba tswela kwa go rona kwa nageng. Rona ra ba busa go ya kwa kgorong. 24Jaanong bahudi ba ba mo loboteng ba hula batlhanka ba gago; ga swa ba bangwe ba batlhanka ba kgosi; le Uria wa Mohethe motlhanka wa gago o sule.”

25Ke fa Dafita a raya morongwi a re: “Raya Joabe jaana o re: ‘O se ka wa tshwenyega ka ntlha ya selo se; gonne tšhaka e ja yo le yole. Tlhasela motse ka bopelokgale ò o dige!’ Mo kgothatse jalo.”

26E rile mosadi wa ga Uria a utlwa gore Uria monna wa gagwe o sule, a mo lelela. 27Mme ya re sebaka sa go mo lelela se sena go feta, Dafita a roma, a mo itseela mo ntlong ya gagwe, a mo tsholela ngwana wa mosimane. Mme tseo tse Dafita a di dirileng tsa bo di le bosula mo matlhong a Morena.

11:27
Ekes. 20:13,14

12

Kgosi e kgalemelwa ke moporofeti Nathane. Boikwatlhao jwa yona le petso ya yona

121Ka moo Morena a roma moporofeti Nathane kwa go Dafita. Ya re a fitlha kwa go ene, a mo raya a re: “Go ne go le banna ba le babedi mo motseng o le mongwe; yo mongwe o ne a humile, yo mongwe a humanegile. 2Mohumi a bo a na le dinku le dikgomo tse dintsi thata. 3Mohumanegi ene a bo a se na sepe fa e se kwanyana e namagadi e le nngwe e a e rekileng, a e otla, ya gola e ntse e na nae le bana ba gagwe, e ja thathana ya gagwe, e nwa ka senwelo sa gagwe, e robala a e farile e le jaaka morwadie. 4Mme ya re monna wa mohumi a etetswe ke moeng, a rekegela dinku tsa gagwe le dikgomo tsa gagwe go tsaya nngwe ya tsona go baakanyetsa moeti yo o mo etetseng dijo, mme a tsaya kwanyana e namagadi ya monna wa mohumanegi, a e tlhabela monna yo o neng a mo etetse.”

5Ke fa Dafita a tukela monna yoo bogale thata, a raya Nathane a re: “Ka bophelo jwa Morena! Monna yo o dirileng jalo o tshwanetse go bolawa. 6Le gona a a lefe kwanyana eo ka tse nne, ka a dirile tiro eo, a se ka a tlhomoga pelo.”

12:6
Ekes. 22:1

7Ke fa Nathane a raya Dafita a re: “Monna yoo ke wena! Morena Modimo wa Iseraele o bua jaana o a re: ‘Nna ke go tloditse go nna kgosi ya Iseraele, ke bile ke go pholositse mo diatleng tsa ga Saule

12:7
1 Dikg. 20:40
8ka ba ka go naya ntlo ya morena wa gago le basadi ba morena wa gago mo difarong tsa gago, ka go neela gape Baiseraele le Bajuta, mme fa go ise go lekane, nka go okeletsa tse le tse.’ 9Ke ka ntlha ya eng he, fa wena o nyaditse lefoko la Morena, wa dira tse di bosula mo matlhong a gagwe: O bolaile Uria wa Mohethe ka tšhaka, wa tsaya mosadi wa gagwe go nna mosadi wa gago; kana ene Uria o mmolaisitse tšhaka ya Baamone!
12:9
2 Sam. 11
1 Dikg. 15:5
10Ka moo he, tšhaka ga e kitla e tloga mo lapeng la gago ka metlha le metlha, ka o nnyaditse, wa thukhutha Uria wa Mohethe mosadi go nna wa gago.
12:10
2 Sam. 13:28,29
18:14
2 Dikg. 25:7
11Morena o bua jaana a re: ‘Bona, ke tla go direla petso e tswa mo lapeng la gago, ke go amoga basadi mo matlhong a gago, ke ba naya yo mongwe, mo a bileng a tla robala le basadi ba gago go le motshegare.
12:11
2 Sam. 16:22
Jobe 31:9,10
12Wena o dirile jalo mo sephiring, mme nna ke tla dirafatsa lefoko leo fa pele ga Baiseraele botlhe le mo leseding la letsatsi.’ ”

13Dafita a raya Nathane a re: “Ke leofetse Morena.” Nathane a fetola Dafita a re: “Fa o re jalo, Morena o itshwaretse boleo jwa gago. Ga o nke o swa.

12:13
2 Sam. 24:10
Pes. 51:3
14Fela e re ka o re sotlisitse baba ba Morena ka tiro eo, ka moo morwao yo ò mo tsaletsweng o tshwanetse go swa.”
12:14
2 Sam. 11:27

Ngwana wa ga Dafita o a swa

15Jaanong Nathane a ya kwa lapeng la gagwe, mme Morena a itaya ngwana yo mosadi wa ga Uria a mo tsholetseng Dafita, mo a neng a lwala thata. 16Ke fa Dafita a batla Modimo ka ntlha ya mosimanyana mo felong ga boitshepo; Dafita a itima dijo, mme e ne ya re fa a tla mo gae, a lale a namaletse fa fatshe. 17Mme bagolo ba ntlo ya gagwe ba nanoga, ba ema fa go ene, ba re ba mo tsosa fa fatshe, mme a gana, a se ka a ja dijo nabo. 18Ka letsatsi la bosupa ngwana a swa. Mme batlhanka ba ga Dafita ba boifa go mo itsise gore ngwana o sule. Gonne ba ne ba re: “Kana e rile ngwana a sa ntse a phela, ra bua nae, mme a se ka a utlwa se re se bolelang. Re ka mmolelela jang ra re: ‘Ngwana o sule’? Go ka nna kotsi.”

19Jaanong ya re Dafita a bona batlhanka ba gagwe ba sebelana, a lemoga gore ngwana o sule. A botsa batlhanka ba gagwe a re: “A ngwana o sule?” Ba re: “Ee, o sule.”

20Ke fa Dafita a namologa fa fatshe, a tlhapa, a tlôla, a apara diaparo tse dingwe, a ya kwa Ntlong ya Morena a obamela; a ba a ya kwa ntlong ya gagwe, a kopa gore ba mmee dijo pele, a ja. 21Mme batlhanka ba gagwe ba mmotsa ba re: “Ke eng se o se dirileng? E rile ngwana a sa ntse a phela, wa itima go ja, wa lela, mme ya re ngwana a sena go swa, wa namologa, wa ja dijo.”

22A araba a re: “E rile ngwana a sa ntse a phela, ka itima dijo, ka lela; gonne ke re: ‘Go itse mang, go gongwe Morena o ka ntlhomogela pelo, ngwana a phela.’ 23Mme jaanong a sule, nka itimelang dijo? A nka mmusa gape? Nnyaya, ke nna ke tla yang kwa go ene; ga se ene yo o ka boelang kwano go nna.”

Botsalo jwa ga Salomo

24E rile Dafita a sena go gomotsa Batsheba mosadi wa gagwe, a tsena kwa go ene, a robala nae, mme a ithwala, a belega ngwana wa mosimane, a mo taya leina la Salomo; ene yoo Morena a mo rata, 25a roma moporofeti Nathane gore a mo tee leina la Jeditya12:25 Ke go re: Moratwa wa Morena. ka ntlha ya Morena.

Raba o a thopiwa

(1 Ditiraf. 20:1-3)

26Mme Joabe a nna a tlhabana le Raba wa Baamone, a ba ba thopa motse wa kgosing.

12:26
Jer. 49:2
27Joabe a ba a roma barongwi kwa go Dafita a re: “Ke lole le Raba, ke bile ke thopile motse o o fa metsing. 28Ka moo he, phutha banna ba ba setseng, o dikanyetse motse oo ka ntwa, o o thope, e se re gongwe wa thopiwa ke nna, mme ka bokwa ka ntlha ya ona.” 29Ke fa Dafita a phutha batlhabani botlhe, a ya kwa Raba, a lwa nao, a o thopa; 30a tsaya serwalo sa Milekome,12:30 Ke modimo wa Baamone. a se tlosa mo tlhogong ya ona, bokete jwa sona e le talente e le nngwe ya gouta, se na le taemane e e tlhokegang, yona ya rwesiwa Dafita tlhogong; a ntsha thopo e kgolo thata mo motseng oo. 31A ba a ntsha batho ba ba neng ba le mo go ona, a ba dirisa ka šage le ka dikepu tsa tshipi le ka dilepe tsa tshipi le ka dibopi tsa diekana; a direla metse yotlhe ya Baamone jalo. Jaanong Dafita le batlhabani botlhe ba boela kwa Jerusalema.

13

Amenone le Thamare

131Morago ga moo ga dirafala tse: Abesalomo morwa Dafita o ne a na le kgaitsadie yo montle, leina la gagwe e le Thamare; mme Amenone morwa Dafita a mo rata.

13:1
2 Sam. 3:2,3
2Jaanong Amenone a tshwenyega, mo a bileng a lwala ka ntlha ya ga Thamare kgaitsadie. E bile Amenone a fitlhela go pala go mo dira sengwe, gonne e ne e le lekgarebe. 3Mme Amenone a bo a na le tsala, leina la yona e le Jonatabe morwa Šimea, mogoloa Dafita. Jonatabe e ne e le monna yo o botlhale thata.
13:3
1 Sam. 16:9
4Ene a mmotsa a re: “Morwa kgosi, ke ka ntlha ya eng fa o tlhonya mo go kana moso mongwe le mongwe? A ga o ka ke wa mpolelela?” Amenone a mo araba a re: “Ke ka go re ke rata Thamare kgaitsadia Abesalomo morwa-rre.”

5Mme Jonatabe a mo raya a re: “Robala mo bolaong jwa gago, o itwatse, mme e re rraago a tla go go lekola, o mo ree o re: ‘A Thamare kgaitsadiake a tle, a njese, a baakanye dijo fa pele ga me gore ke lebe, ke jele mo diatleng tsa gagwe.’ ” 6Amenone a robala jalo, a itwatsa. Ya re kgosi e tla go mo lekola, Amenone a raya kgosi a re: “A Thamare kgaitsadiake a tle a bese dikuku tse di monate di le pedi fa pele ga me gore ke di jele mo diatleng tsa gagwe.”

7Ke fa Dafita a roma motho kwa ntlong go raya Thamare a re: “A ko o ye kwa ntlong ya ga Amenone kgaitsadio, o mo direle dijo.” 8Thamare a ya kwa ntlong ya ga Amenone kgaitsadie, ene a ntse a rapame, a feta a tsaya matlhabego, a duba bupe, a dira dikuku tse di monate fa pele ga gagwe, a ba a di besa. 9A tlhatlola pane, a di mo tsholela; mme a gana go ja. Jaanong Amenone a re: “A botlhe ba tswe, ba tloge fa go nna.” Ba tswa botlhe, ba mo tlogela. 10Jaanong Amenone a raya Thamare a re: “Tlisa dijo kwano mo kamoreng gore ke jele mo diatleng tsa gago.” Thamare a tsaya dikuku tse a di dirileng, a di isa mo kamoreng kwa go Amenone kgaitsadie. 11Mme ya re a di mo atametsa gore a je, Amenone a mo tshwara a mo raya a re: “Robala le nna, kgaitsadiaka!”

13:11
Lef. 18:9

12Mme Thamare a mo raya a re: “Nnyaya, kgaitsadiaka, o se ka wa nkgatelela; gonne ga se mokgwa wa rona Baiseraele. O se ka wa dira bosilo jo bo ntseng jalo.

13:12
Doit. 22:21
13Nka tla ka isa ditlhong tsa me kae? Le wena o ka nna jaaka lesilo mo Baiseraeleng. Bogolo bua le kgosi. Kana ga e kitla e go ganela ka nna.” 14Mme a se ka a utlwana nae; a mo gatelela, a mo tlotlolola, a mo robala.

15Ke fa Amenone a simolola go mo ila ka kilo e kgolo thata. E bile kilo e a mo ilang ka yona ya feta lorato lo o neng a mo ratile ka lone, mme Amenone a mo raya a re: “Tsoga, o tsamae!”

16Mme Thamare a mo raya a re: “Fa e le bosula jo bogolo joo jwa go nkoba, bo feta jo bongwe jo o bo dirileng mo go nna.” Mme a se ka a rata go mo reetsa. 17A ba a bitsa motlhanka wa gagwe, a mo raya a re: “Ntshetsa motho yo kwa ntle, o mo tlose fa go nna, o tswale setswalo a sena go tswa.” 18Thamare a bo a apere seaparo se seleele se se nang le mabogo, ka bomorwadia kgosi ba e leng makgarebe ba ne ba apara mesese e e jalo. Mme ya re motlhanka wa gagwe a sena go mo ntshetsa kwa ntle le go mo tswalela, 19Thamare a itshela molora mo tlhogong, a gagola seaparo se se nang le mabogo se a se apereng, a ithwala megono, a tsamaya a bokolela.

13:19
Jobe 2:12
20Mme Abesalomo kgaitsadie a mmotsa a re: “A Amenone kgaitsadio o ne a nna nao? Mme jaanong, kgaitsadiaka, didimala, ke kgaitsadio. O se ka wa ela selo seo tlhoko.” Thamare a nna jalo mo ntlong ya ga Abesalomo kgaitsadie, a swetswe.

21Ya re kgosi Dafita a utlwa tsotlhe tseo, a tuka bogale thata. Mme a se ka a utlwisa mowa wa ga Amenone morwawe botlhoko, gonne o ne a mo rata, ka e le morwawe yo mogolo. 22Mme Abesalomo a se ka a bua sepe le Amenone, le fa e le tse di bosula gongwe tse di molemo, ka Abesalomo a ne a tlhoa Amenone ka ntlha ya tiro ya gagwe ya go gatelela Thamare kgaitsadie.

Pusoloso ya ga Abesalomo

23E rile dinyaga di le pedi di sena go feta, Abesalomo a dira letsema la go beola dinku kwa Baale-Hasore yo o bapileng le Eferaime; a ba a laletsa bana botlhe ba kgosi. 24A ba a ya kwa kgosing, a ya a re: “A ko o bone, motlhanka wa gago o na le babeodi ba dinku. Ka thapelo, a kgosi le batlhanka ba yona ba ye le motlhanka wa gago.”

25Mme kgosi ya fetola Abesalomo ya re: “Nnyaya tlhe morwaaka, a re se ka ra ya rotlhe gore re se go imele.” Mme a e rapela thata, fela ya se ka ya rata go tsamaya, mme ya mo tsamaisa sentle.

26Ke fa Abesalomo a re: “Fa go sa nne jalo, ka thapelo a Amenone mogolole a ye le rona.” Mme kgosi ya mo fetola ya re: “A eleng le lona?” 27Fela ya re Abesalomo a e rapela thata, ya laela Amenone le bana botlhe ba kgosi go ya nae. Mme Abesalomo a dira moletlo o o tshwanang le moletlo wa kgosi. 28Mme Abesalomo o ne a laetse batlhanka ba gagwe a re: “Lo tle lo ele tlhoko, fa Amenone a sena go tlhapelwa, ke tla lo raya ke re: ‘Itayang Amenone!’ Foo lo mmolae! Lo se boife! Kana ke nna ke lo laetseng jalo. Tiang lo nne pelokgale.”

13:28
Lef. 20:17
29Batlhanka ba ga Abesalomo ba direla Amenone jaaka Abesalomo a ba laetse. Ke fa bana botlhe ba kgosi ba nanoga, ba palama meboulwe ya bone, ba tshaba.

30Ya re ba le mo tseleng, mokgosi wa fitlha kwa go Dafita ga twe: “Abesalomo o bolaile bana botlhe ba kgosi. Ga go a sala ope wa bone.” 31Foo kgosi ya nanoga ya ikgagola diaparo, ya namalala fa fatshe; le batlhanka botlhe ba yona ba ba emeng fa go yona ba ikgagola diaparo. 32Ke fa Jonatabe morwa Šimea, mogoloa Dafita a simolola go bua a re: “A morena wa me a se gopole gore go bolailwe makau otlhe, e bong bomorwa kgosi; gonne go sule Amenone a le esi fela. Kana mo sefatlhegong sa ga Abesalomo go ne go bonala pusoloso go tloga ka letsatsi le Amenone a gateletseng Thamare kgaitsadie ka lone. 33Jaanong he, a kgosi morena wa me a se gopole gore go sule bomorwa kgosi botlhe. Nnyaya, go sule Amenone a le esi fela.”

34Mme Abesalomo a tshaba. Jaanong ya re lekau le e leng motlhodi le tsholetsa matlho le leba, la bona batho ba bantsi ba tsamaya ba tlhaga ka tsela e e fa morago ga lone fa thoko ga thaba. 35Ke fa Jonatabe a raya kgosi a re: “Bona, bomorwa kgosi ba e tla. Go ntse jaaka motlhanka wa gago a buile.” 36Mme ya re a sena go bua jalo, ba bona bomorwa kgosi ba tla, ba tlhatlosa mantswe, ba lela; kgosi le yona le batlhanka botlhe ba lela ka selelo se segolo thata.

37Abesalomo ene o ne a tshabile, a ile kwa go Thalemai morwa Amihure, kgosi ya Kesure. Mme Dafita a hutsafalela morwawe ka malatsi otlhe ao.

13:37
2 Sam. 3:3
14:23
38Ya re Abesalomo a sena go tshabela kwa Kesure, a nna teng dinyaga di le tharo. 39Mme mowa wa kgosi Dafita wa tlhologelelwa thata go ya kwa go Abesalomo; gonne o ne a khutlile go hutsafalela Amenone jaaka a sule.