Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Dafita o bolelelwa loso lwa ga Saule le lwa ga Jonathane

11E rile morago ga loso lwa ga Saule, Dafita a sena go fenya Baamaleke le go boa, a tlhola malatsi a le mabedi kwa Sitlage, 2ga tla monna ka letsatsi la boraro, a tswa kwa go Saule kwa bothibelelong, a ikgagotse diaparo, a itshetse mmu mo tlhogong. Ya re a fitlha kwa go Dafita, a wela fa fatshe, a ikoba. 3Mme Dafita a mmotsa a re: “O tswa kae?” A mo araba a re: “Ke falotse kwa bothibelelong jwa ga Saule.”

4Dafita a ba a mmotsa a re: “Go rileng? A ko o mpolelele.” A bolela a re: “Banna ba tshabile mo ntweng; le gona go ole ba bantsi ba morafe, ba swa; go bile go sule Saule le Jonathane morwawe.”

5Ke fa Dafita a botsa lekau le le mmoleletseng jalo a re: “O itse jang fa Saule le Jonathane morwawe ba sule?”

6Lekau le le mmegetseng mafoko la araba la re: “E rile ke feta kwa thabeng ya Gileboa, ka wela Saule a ikaegile ka lerumo la gagwe, ka bona ba dikoloi le bapalami ba dipitse ba mo leleka.

1:6
1 Sam. 31:1-3
7A gadima, a mpona a mpitsa; ka re: ‘Ke fano.’ 8A mpotsa a re: ‘O mang?’ Ka mo araba ka re: ‘Ke Moamaleke.’ 9A nthaya a re: ‘A ko o eme fa go nna, o mpolae; gonne ke tshwerwe ke sedidi, mme bophelo bo sa le mo go nna jotlhe.’ 10Ka ema fa go ene, ka mmolaya; gonne ke ne ke itse gore, ga a kitla a phela a sena go wa. Ka tsaya serwalo sa bogosi se se neng se le mo tlhogong ya gagwe le mohitshane mo letsogong la gagwe, ka di tlisa kwano go morena wa me.”

11Ke fa Dafita a itshwara diaparo, a di gagola; le banna botlhe ba ba nang nae ba dira jalo.

1:11
Gen. 37:29
12Ba hutsafala ba lela, ba itima dijo go ya mantsiboeng ka ntlha ya ga Saule le ka ntlha ya ga Jonathane morwawe le ka ntlha ya morafe wa Morena, e bong Baiseraele, ka ba ole ka tšhaka.
1:12
1 Sam. 31:13

13Jaanong Dafita a botsa lekau le le mo itsisitseng jalo a re: “O mokae?” La araba la re: “Ke morwa monna yo o falaletseng kwa Boamaleke.”

14Dafita a ba a le botsa a re: “Ke go reng, fa o se ka wa boifa go ntsha letsogo go bolaya motlodiwa wa Morena?”

1:14
1 Sam. 24:7
15Dafita a ba a bitsa lengwe la makau a re: “Atamela o mo wele.” La mo itaya, a ba a swa.
1:15
2 Sam. 4:10,12
16Ya re a ise a swe Dafita a mo raya a re: “O swela molato wa gago. Gonne o ipoletse wa re ke wena o bolaileng motlodiwa wa Morena.”
1:16
1 Dikg. 2:23,33

Sefela sa ga Dafita ka ga Saule le Jonathane

17Ke fa Dafita a tlhaba sefela sa selelo ka ga Saule le Jonathane morwawe; 18– a Bajuta ba se rutwe! Kana se kwadilwe mo lokwalong lwa motlhamaladi! – a re:

19“Iseraele, mokgabo wa gago

o bolaetswe kwa dithoteng

tsa gago.

Kana bagale ba ole jang!

20Lo se ka lwa itsise kwa Gathe

le e seng go bolela

mo mebileng ya Ašekalone,

e se re gongwe bomorwadia

Bafelesita ba itumela,

bomorwadia ba ba sa rupang

ba duduetsa.

1:20
Miga 1:10
1 Sam. 18:6

21Lona dithaba tsa Gileboa,

a go se we monyo le e seng

go na pula mo go lona;

a go se nne masimo

a a ntshang makgetho.

Gonne teng koo go sotlegile

dithebe tsa bagale

le thebe ya ga Saule,

e kete ga se ya yo o tloditsweng

ka lookwane.

1:21
Num. 15:18-21

22Bora jwa ga Jonathane bo ne

bo se ke bo sutela kwa morago

le tšhaka ya ga Saule

e ne e se ke e boa,

di sa tlala madi a ba ba

bolailweng le mafura a bagale.

23Saule le Jonathane,

baratwi le bakgatlhi!

Mo bophelong jwa bone

le mo losong lwa bone

ga ba a ka ba kgaogana.

Ba ne ba le lobelo

bogolo go bontswi,

ba le thata bogolo go ditau.

24Lona bomorwadia Iseraele,

lelelang Saule yo o neng a lo

apesa ka masela a mahibidu

le mekgabo e mentle;

a kgabisa diaparo tsa lona

ka mokgabo wa gouta.

25Kana bagale ba ole jang

mo tlhabanong!

Jonathane o namaletse mo

dithoteng tsa gago a bolailwe.

26Jonathane, morwa-rra,

ke mo khutsafalong

ka ntlha ya gago.

Ke ne ke go rata thata,

lorato lwa gago

lo nkgakgamatsa go gaisa lorato

lwa basadi.

27Kana bagale ba ole jang!

Dibolai tsa ntwa tsa latlhega.”

2

Dafita a tswa kgosi ya Juta

21Morago ga moo Dafita a botsa Morena a re: “A ke ke ye kwa go mongwe wa metse ya Juta?” Morena a mo araba a re: “Yaa!” Dafita a botsa gape a re: “Ke ye kwa kae?” A araba a re: “Kwa Heberone.”

2:1
1 Sam. 30:8
2Dafita a ya teng mmogo le basadi ba babedi ba gagwe Ahinoame wa kwa Iserele le Abikaile, mosadi wa ga Nabale wa kwa Karemele.
2:2
1 Sam. 25:42,43
3Le banna ba gagwe ba ba nang nae Dafita a ba isa teng, mongwe le mongwe le ba lapa la gagwe, ba aga mo metseng ya Heberone. 4Ke fa banna ba Juta ba tla ba tlotsa Dafita teng go nna kgosi ya lotso lwa Juta.

Jaanong ya re Dafita a begelwa go twe, banna ba Jabese kwa Gileate ba fitlhile Saule,

2:4
2 Sam. 5:3
1 Sam. 16:13
31:12
5Dafita a roma barongwi kwa banneng ba Jabese kwa Gileate, a ba raya a re: “A Morena a lo tshegofatse, ka lo diretse Saule morena wa lona ka lorato loo, lwa mo fitlha. 6Jaanong he, a Morena a lo direle ka lorato le boikanyo, mme le nna ke tla lo direla tse di molemo tseo, ka lo dirile tiro eo. 7Mme jaanong tsenyang marapo dinameng, lo nne banna ba ba pelokgale; gonne Saule morena wa lona o sule. Le gona Bajuta ba ntloditse go nna kgosi ya bone.”

Isebosethe o dirwa kgosi ya Iseraele

8Mme Abenere morwa Nere, molaodi wa mephato ya ga Saule, a tsaya Isebosethe morwa Saule, a mo isa kwa moseja ga Joretane kwa Mahanaime, 9a mo dira kgosi ya Gileate le ya Baašure le ya Iserele le ya Eferaime le ya Benyamene le ya Iseraele yotlhe. 10E rile Isebosethe morwa Saule a simolola go busa Iseraele, a bo a le dinyaga di le 40, a busa dinyaga di le pedi. E ne e le ba lotso lwa Juta fela ba ba gogang le Dafita.

2:10
1 Ditiraf. 8:33
9:39
11Mme palo ya malatsi a Dafita e neng e le kgosi ya lotso lwa Juta kwa Heberone ka ona ke dinyaga di supa le dikgwedi tse thataro.

Ntwa ya setšhaba sa Iseraele le sa Juta

12Abenere morwa Nere o kile a bolola kwa Mahanaime, a na le batlhanka ba ga Isebosethe morwa Saule, a tla kwa Gibeone. 13Le Joabe morwa Seruya le batlhanka ba ga Dafita ba bolola, ba kgatlhana le bale fa letsheng la Gibeone; bangwe ba thibelela ka kwano ga letsha, ba bangwe kwa moseja ga letsha. 14Ke fa Abenere a raya Joabe a re: “A makau a ke a nanoge, a tshameke fa pele ga rona!” Joabe a re: “A a nanoge.”

15A nanoga a feta a badilwe, a a 12 e le a Benyamene a ga Isebosethe, morwa Saule, a a 12 e le a batlhanka ba ga Dafita. 16Ke fa ba tshwarana ka ditlhogo, mongwe le mongwe a tlhaba mongwe-ka-ene ka tšhaka mo lotlhakoreng, mme ba wa mmogo. Felo foo ga bidiwa tshimo ya magale a ditšhaka e e kwa Gibeone.

17Tlhabano ya nna e e thatathata ka letsatsi leo, mme Abenere le banna ba Iseraele ba fenngwa ke batlhanka ba ga Dafita. 18Teng koo go ne go le bomorwa Seruya ba bararo: Joabe le Abisai le Asahele. Mme Asahele o ne a le lobelo jaaka tshephe mo nageng.

2:18
1 Ditiraf. 2:16
19Ene Asahele a tlhomere Abenere, a se ka a fapogela ntlheng ya le le jang le e seng mo go ya la molema, a ntse a setse Abenere morago. 20Ke fa Abenere a retologa a re: “A ke wena Asahele?” A re: “Ke nna.”

21Abenere a mo raya a re: “Fapogela mo ntlheng ya le le jang gongwe mo ntlheng ya la molema, o tshware mongwe wa makau, o itseele dibolai tsa gagwe.” Mme Asahele a gana go fapoga le go mo tlogela. 22Abenere a ba a bua gape le Asahele a re: “Fapoga tlhe o ntlogele! O batlelang gore ke go remele fa fatshe? Ke ne ke tla leba jang Joabe morwa-rraago?” 23Mme ya re a gana go fapoga, Abenere a mo tlhaba ka mhinyana wa lerumo mo mpeng, lerumo la ba la tswa ka kwa motlhaneng. Asahele a wa foo, a swela felong foo. Mme botlhe ba ba neng ba feta teng, fa Asahele a oleng a swela gona, ba ema.

2:23
2 Sam. 3:27

24Mme Joabe le Abisai ba latelela Abenere. Ya re letsatsi le sena go phirima, ba fitlha kwa thabaneng ya Ama e e lebaganyeng le Gia fa tseleng e e yang kwa sekakeng sa Gibeone. 25Ke fa Babenyamene ba phuthegela kwa go Abenere, ya nna setlhopha se le sengwe, ba ema mo setlhoeng sa thabana nngwe. 26Jaanong Abenere a tlhaeletsa Joabe a re: “A tšhaka e tla ja ka bosakhutleng? A ga o itse gore tse di galakang di tla nna teng morago? E tla nna goleele go le kae o sa re, banna ba boe, ba tlogele bomorwa-rraabo?”

27Joabe a araba a re: “Ka bophelo jwa Modimo! Fa o ka bo o se ka wa bua jalo, banna ba ka bo ba se ka ba khutla go khutšhela bomorwa-rraabo bo ise bo se.” 28Ke fa Joabe a letsa lonaka; banna botlhe ba ema, ba se ka ba tlhola ba latelela Baiseraele; le gona ba se ka ba tlhola ba tlhabana.

29Mme Abenere le banna ba gagwe ba tsamaya bosigo jotlhe joo, ba ralala Lebala la Joretane, ba tshela Joretane, ba ralala naga yotlhe ya Bitherone, ba fitlha kwa Mahanaime.

30Ya re Joabe a sena go khutla go latelela Abenere, a phutha banna botlhe; ga tlhokafala banna ba le 19 le Asahele mo batlhankeng ba ga Dafita. 31Mme batlhanka ba ga Dafita ba ne ba bolaile banna ba le 360 ba Babenyamene ba banna ba ga Abenere, e le bone ba ba suleng. 32Jaanong ba tsaya setoto sa ga Asahele, ba mo fitlha mo lebitleng la ga rraagwe le le neng le le kwa Betleheme. Joabe le banna ba gagwe ba lala ba tsamaya bosigo jotlhe, ba fitlha kwa Heberone ka masa.