Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Ka ga baruti ba maaka

21Mme e bile go ne go le baporofeti ba maaka mo bathong, jaaka le mo go lona go tla nna baruti ba maaka ba ba tla sukunyetsang dithuto tse di senyang; jaanong e re ka ba latola Morena yo o ba golotseng, ba itsisetsa tshenyego ya tshoganyetso.

2:1
Math. 24:11
1 Tim. 4:1
2Mme batho bantsi ba tla sala boitaolo jwa bone morago, ba tsela ya boammaaruri e tla kgalwang ka ntlha ya bone. 3Ka megagaru ya bone ba tla bapala ka lona ka mafoko a maaka. Mme go tloga bogologolo katlholo ya bone ga e diege, le tatlhego ya bone ga e otsele.

4Gonne fa Modimo o se ka wa rekegela baengele ba ba leofileng, mme wa ba digela kwa moleteng, wa ba bofa ka dikgole tsa lefifi gore ba bolokelwe katlholo; 5gape wa se ka wa rekegela lefatshe la bogologolo, mme wa boloka Noa, moreri wa tshiamo, a na le batho ba supa, jale fa o tsisa morwalela mo lefatsheng la baikepi;

2:5
2 Pet. 3:6
Gen. 8:18
6le metse ya Sotoma le Gomora wa e fetola melora, wa e atlholela tatlhego, wa e baya sekao sa ba ba tla ikepang ka moso,
2:6
Gen. 19:25
7mme wa falodisa Lote yo o siameng, yo o neng a bogisega ka tsamao ya ba ba itaolang mo masweng – 8gonne mosiami yoo, ka a ne a agile mo go bone, a tshwenyega mo moweng o o siameng ka go bona le go utlwa ditiro tsa bone tsa boikepo ka letsatsi lengwe le lengwe
2:8
Hes. 9:4
9go bonala gore Morena o itse go golola baboifa-Modimo mo thaelong, le go bolokela basiamolodi letsatsi la katlholo gore ba watlhaiwe,
2:9
1 Bakor. 10:13
Tshen. 3:10
10bogolo bone ba ba latelang nama ka dikeletso tse di maswe, ba nyatsa borena; ba matepe, ba a ikgantsha, ga ba boife go kgala bagalaledi,
2:10
Juta 9
11etswe baengele ba ba ba fetang ka nonofo le ka thata, bone ba sa ise katlholo ya kgalo ka ga bone fa pele ga Morena.

12Mme baruti bao, ka ba tshwana le diphedi tse di se nang tlhaloganyo, tse ka fa tlholegong ya tsona di tsaletsweng go tshwarwa le go bolawa, ba kgala tse ba sa itseng sepe ka ga tsona; ba tla senyega ka tshenyego ya tsona, 13ba bona tuelo ya tshiamololo. Ba kaya tlhapelo ya motshegare monate; ke batho ba makgapha le maswe, ba mejo mo ditsietsong tsa bone, fa ba ja le lona. 14Ba na le matlho a a tletseng go eletsa seaka, a a sa bakeleng boleo; ba oka mewa e e sa tiang, ba na le dipelo tse di tlwaetseng megagaru, ke bana ba ba hutsegileng. 15Ba tlogetse tsela e e siameng, ba timetse, ba ya le tsela ya ga Bileame, morwa Beore, yo o neng a rata tuelo ya tshiamololo,

2:15
Num. 22:7
Tshen. 2:14
16mme a kgalemelelwa tlolo ya gagwe; esele e e semumu ya bua ka lentswe la motho, ya thibela bosilo jwa moporofeti.
2:16
Num. 22:28

17Bao ke metswedi e e se nang metsi, ke mouwane o o kgweediwang ke ledimo, ke ba ba boloketsweng lefifi le lentsho. 18Gonne ka go bua tsa boikgantsho jwa boithamako le ka boitaolo dikeletsong tsa nama ba oka bone ba e leng gona ba falolang mo go ba ba tsamayang mo timelong, 19ba ba solofetsa kgololesego, mme bone ka nosi ke batlhanka ba tshenyego; gonne se motho o fentsweng ke sona, ke sona se a diregileng lekgoba la sona.

2:19
Joh. 8:34
20Gonne fa e re ba sena go falola mo masweng a lefatshe ka go itse Morena le Mogolodi Jesu Keresete, ba boa ba thaisiwa ke ona le go fenngwa ke ona, bao kemo ya bone ya morago e a tle e sulafale bogolo go ya pele.
2:20
Math. 12:45
21Gonne go ka bo go le molemo mo go bone, fa ba ka bo ba se ka ba itse tsela ya tshiamo ka gope, bogolo go go e itse le go tloga ba hularela taolo e e boitshepo e ba e neetsweng.
2:21
Luka 12:47,48
22Ba dirafaletswe ke se se bolelwang ka seane sa boammaaruri se se reng: “Ntšwa e boetse matlhatseng a yona;” le se sengwe se se reng: “Kolobe e e tlhapileng e boetse go bidikama mo dithetseng.”
2:22
Diane 26:11

3

Ka ga go tla gape ga Morena

31Baratwi, lokwalo loo e setse e le lwa bobedi lo ke lo lo kwalelang, ke ntse ke tsosa maikutlo a a phepa a lona ka kgakololo

3:1
2 Pet. 1:13
2gore lo gakologelwe mafoko a a sa leng a buiwa pele ke baporofeti ba ba boitshepo, le taolo ya Morena le Mopholosi, e lo e neetsweng ke baapostolo ba lona. 3Itseng pele gore mo malatsing a bofelo go tla tla basotli ba ba tsamayang ka fa dikeletsong tsa bone, ba sotla
3:3
1 Tim. 4:1
4ba re: “E kae, polelelopele ya go tla ga gagwe? Kana e sa le borara ba robala, dilo tsotlhe di sa ntse di ntse fela jaaka mo tshimologong ya tlholego.”
3:4
Jes. 5:19
Hes. 12:22
Math. 24:48
5Gonne ba itebaditse ka bomo gore magodimo a sa le a nna teng bogologolo, le gore lefatshe le le tswang mo metsing le ka thata ya metsi le dirilwe ka Lefoko la Modimo.
3:5
Math. 24:38
Gen. 1:2,6,9
Pes. 24:2
6Ke ona a lefatshe la sebaka sele le senyegileng ka ona, e bong ka morwalela.
3:6
2 Pet. 2:5
Gen. 7:21
7Mme magodimo a gompieno le lefatshe di boloketswe molelo ka Lefoko la ona, di beelwa letsatsi la katlholo le tshenyego ya batho ba ba ikepileng.

8Baratwa, lo se ka lwa lebala selo se le sengwe sa go re: Mo Moreneng letsatsi le le lengwe le tshwana le sekete sa dinyaga, le sekete sa dinyaga se tshwana le letsatsi le le lengwe.

3:8
Pes. 90:4
9Morena ga a diegise polelelopele, jaaka bangwe ba kaya e le tiego; mme o pelotelele le lona, ka a sa rate gore bangwe ba latlhege, mme o rata gore botlhe ba sokologe.
3:9
Hab. 2:3
1 Tim. 2:4

10Mme letsatsi la Morena le tla tla jaaka legodu bosigo, magodimo a tla fela ka lone ka modumo o mogolo; dilo tse lefatshe le bopilweng ka tsona di tla tuka, di nyelela; lefatshe le ditiro tse di mo go lone di tla šwa. 11E re ka tsotlhe tseo di tla nyelela jalo, lo tshwanetse lwa nna batho ba tsamao e e boitshepo, ba poifo-Modimo bogolo jang ne, 12lo lebeletse, lo bile lo rata go akofisa go tla ga letsatsi la Modimo le magodimo a tla šwang ka lone, a nyelela; tse lefatshe le bopilweng ka tsona di tla tuka, di gakologa ka mogote! 13Mme re lebeletse magodimo a mašwa le lefatshe le lešwa ka fa tsholofetsong ya ona, mo tshiamo e agileng teng.

3:13
Jes. 65:17
66:22
Tshen. 21:1,27

14Ka ntlha ya moo, baratwa, a e re lo lebeletse dilo tseo, lo tlhoafale gore lo fitlhelwe fa pele ga one lo se na maswe, le fa e le molato, mme lo le mo kagisong.

3:14
1 Bakor. 1:7,8
15Mme bopelotelele jwa Morena lo bo kaye e le pholoso, jaaka le ene Paulo, mokaulengwe yo o rategang wa rona a lo kwaletse ka fa botlhaleng jo a bo neilweng.
3:15
Baroma 2:4
16Go ntse jalo mo dikwalong tsotlhe tsa gagwe, fa a bua ka ga dilo tse; mo go tsona go na le dilo tse di thata go tlhaloganngwa, tse batho ba ba sa rutegang le ba ba bokoa ba di sokamisang, jaaka ba dira le ka dikwalo tse dingwe, ba itsisetsa tshenyego.

17Jaanong lona, baratwi, e re ka lo itse dilo tse pele, itiseng gore lo se ka lwa faposiwa ke timelo ya baikepi, lwa wa mo tlhomamong ya lona.

3:17
Mar. 13:5,9,33
18Mme golang mo bopelotlhomoging le mo kitsong ya Morena wa rona Jesu Keresete Morepholosi. A kgalalelo e nne ya gagwe jaanong le go ya letsatsing la bosakhutleng!