Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Tumediso

11Nna Simone Petoro, motlhanka le moapostolo wa ga Jesu Keresete, ke kwalela ba ba neilweng tumelo ya botlhokwa jaaka rona ka tshiamo ya Modimo wa rona le ya Mopholosi Jesu Keresete:

2A bopelotlhomogi le kagiso di lo ntsifalele ka go itse Modimo le Jesu, Morena wa rona!

Kaelo ya go dirisa maitsholo a bokeresete

3Kana ke thata ya gagwe ya bodimo e e re abetseng dilo tsotlhe tse di re direlang bophelo le poifo-Modimo, ka go itse ene yo o re biditseng ka kgalalelo ya gagwe le ka maatlametlo a gagwe.

1:3
1 Pet. 2:9
4Ka tsona o re abetse ditsholofetso tse di tlotlegang, tse dikgolo thata, gore lo nne le kabelo mo popegong ya bodimo ka go dumela tsona, lo sena go falola mo tshenyegong e e mo lefatsheng ka keletso. 5Ka ntlha ya moo, tlhoafalang thata gore lo oketse tumelo ya lona ka maatlametlo, le maatlametlo ka kitso,
1:5
Bagal. 5:6,22
6le kitso ka boitshwaro, le boitshwaro ka tshwarelelo, le tshwarelelo ka poifo-Modimo, 7le poifo-Modimo ka go rata bakaulengwe, le go rata bakaulengwe ka go rata botlhe.
1:7
Bagal. 6:10
8Gonne fa dilo tse, di le teng mo go lona, mme di ntse di ata, di tlosa botshwakga le botlhoka-leungo ntlheng ya go itse Morena wa rona Jesu Keresete. 9Yo o tlhokang dilo tse o foufetse, ga a bonele kgakala, o bile o lebetse tlhapiso ya maleo a gagwe a pele.
1:9
1 Joh. 2:9,11

10Ka ntlha ya moo, ba ga etsho, tlhoafalang bogolo gore lo tlhomamise go bidiwa ga lona le go tlhaolwa ga lona; gonne fa lo dira jalo, ga lo kitla lo kgotšwa ka gope. 11Gonne foo lo tla abelwa segolo go tsena mo pusong e e sa khutleng ya Morena wa rona Jesu Keresete, Morepholosi.

12Ke ka ntlha ya moo ke ikaeletseng go lo gakolola dilo tseo ka gale, le fa lo di itse, lo bile lo tlhomamisitswe mo boammaaruring jo bo leng teng. 13Mme ke fitlhela e le tshwanelo go lo kurusa ka kgakololo, ke sa ntse ke le mo motlaaganeng ono wa mmele;

1:13
2 Bakor. 5:1
14ka ke itse gore motlaagana wa me o tla akofa o tlhomololwa ka fa le Morena wa rona Jesu Keresete a ntshenoletseng ka teng.
1:14
Joh. 21:18,19
15Mme ke tla tlhoafalela gore ka gale lo nne lo gakologelwe dilo tseo, le fa ke sena go tsamaya.

16Gonne e rile re lo itsise thata ya Morena wa rona Jesu Keresete le go tla gape ga gagwe, ra bo re sa latele dinaane tse di rulagantsweng ka botlhale, mme re ne re le basupi ba ba bonyeng borena jwa gagwe. 17Gonne o amogetse tlotlo le kgalalelo mo go Modimo Rara, jale fa lentswe le le ntseng jaana le tswa kgalalelong ya borena, le tla go ene le re: “Yoo ke Morwaake yo o rategang, yo o nkgatlhang.”

1:17
Math. 17:5
18Lentswe leo re le utlwile le tswa legodimong, re na nae mo thabeng e e boitshepo.

19E bile re na le lefoko la polelelopele le le tlhomameng bogolo, le lo tla bong lo dira sentle, fa lo le tlhokomela jaaka lobone lo lo phatsimang mo felong ga lefifi go ya bo be bo se, le naledi ya moso e be e tlhabe mo dipelong tsa lona, 20ka lo itse bogolo gore ga go na polelelopele epe ya Lokwalo e e bolelwang ka tlhaloso ya boithatelo ya motho; 21gonne ga go ise go ke go tle polelelopele ka go rata ga motho, mme batho ba ba boitshepo ba Modimo ba buile, ba tlhotlheleditswe ke Mowa o o Boitshepo.

1:21
2 Tim. 3:16,17

2

Ka ga baruti ba maaka

21Mme e bile go ne go le baporofeti ba maaka mo bathong, jaaka le mo go lona go tla nna baruti ba maaka ba ba tla sukunyetsang dithuto tse di senyang; jaanong e re ka ba latola Morena yo o ba golotseng, ba itsisetsa tshenyego ya tshoganyetso.

2:1
Math. 24:11
1 Tim. 4:1
2Mme batho bantsi ba tla sala boitaolo jwa bone morago, ba tsela ya boammaaruri e tla kgalwang ka ntlha ya bone. 3Ka megagaru ya bone ba tla bapala ka lona ka mafoko a maaka. Mme go tloga bogologolo katlholo ya bone ga e diege, le tatlhego ya bone ga e otsele.

4Gonne fa Modimo o se ka wa rekegela baengele ba ba leofileng, mme wa ba digela kwa moleteng, wa ba bofa ka dikgole tsa lefifi gore ba bolokelwe katlholo; 5gape wa se ka wa rekegela lefatshe la bogologolo, mme wa boloka Noa, moreri wa tshiamo, a na le batho ba supa, jale fa o tsisa morwalela mo lefatsheng la baikepi;

2:5
2 Pet. 3:6
Gen. 8:18
6le metse ya Sotoma le Gomora wa e fetola melora, wa e atlholela tatlhego, wa e baya sekao sa ba ba tla ikepang ka moso,
2:6
Gen. 19:25
7mme wa falodisa Lote yo o siameng, yo o neng a bogisega ka tsamao ya ba ba itaolang mo masweng – 8gonne mosiami yoo, ka a ne a agile mo go bone, a tshwenyega mo moweng o o siameng ka go bona le go utlwa ditiro tsa bone tsa boikepo ka letsatsi lengwe le lengwe
2:8
Hes. 9:4
9go bonala gore Morena o itse go golola baboifa-Modimo mo thaelong, le go bolokela basiamolodi letsatsi la katlholo gore ba watlhaiwe,
2:9
1 Bakor. 10:13
Tshen. 3:10
10bogolo bone ba ba latelang nama ka dikeletso tse di maswe, ba nyatsa borena; ba matepe, ba a ikgantsha, ga ba boife go kgala bagalaledi,
2:10
Juta 9
11etswe baengele ba ba ba fetang ka nonofo le ka thata, bone ba sa ise katlholo ya kgalo ka ga bone fa pele ga Morena.

12Mme baruti bao, ka ba tshwana le diphedi tse di se nang tlhaloganyo, tse ka fa tlholegong ya tsona di tsaletsweng go tshwarwa le go bolawa, ba kgala tse ba sa itseng sepe ka ga tsona; ba tla senyega ka tshenyego ya tsona, 13ba bona tuelo ya tshiamololo. Ba kaya tlhapelo ya motshegare monate; ke batho ba makgapha le maswe, ba mejo mo ditsietsong tsa bone, fa ba ja le lona. 14Ba na le matlho a a tletseng go eletsa seaka, a a sa bakeleng boleo; ba oka mewa e e sa tiang, ba na le dipelo tse di tlwaetseng megagaru, ke bana ba ba hutsegileng. 15Ba tlogetse tsela e e siameng, ba timetse, ba ya le tsela ya ga Bileame, morwa Beore, yo o neng a rata tuelo ya tshiamololo,

2:15
Num. 22:7
Tshen. 2:14
16mme a kgalemelelwa tlolo ya gagwe; esele e e semumu ya bua ka lentswe la motho, ya thibela bosilo jwa moporofeti.
2:16
Num. 22:28

17Bao ke metswedi e e se nang metsi, ke mouwane o o kgweediwang ke ledimo, ke ba ba boloketsweng lefifi le lentsho. 18Gonne ka go bua tsa boikgantsho jwa boithamako le ka boitaolo dikeletsong tsa nama ba oka bone ba e leng gona ba falolang mo go ba ba tsamayang mo timelong, 19ba ba solofetsa kgololesego, mme bone ka nosi ke batlhanka ba tshenyego; gonne se motho o fentsweng ke sona, ke sona se a diregileng lekgoba la sona.

2:19
Joh. 8:34
20Gonne fa e re ba sena go falola mo masweng a lefatshe ka go itse Morena le Mogolodi Jesu Keresete, ba boa ba thaisiwa ke ona le go fenngwa ke ona, bao kemo ya bone ya morago e a tle e sulafale bogolo go ya pele.
2:20
Math. 12:45
21Gonne go ka bo go le molemo mo go bone, fa ba ka bo ba se ka ba itse tsela ya tshiamo ka gope, bogolo go go e itse le go tloga ba hularela taolo e e boitshepo e ba e neetsweng.
2:21
Luka 12:47,48
22Ba dirafaletswe ke se se bolelwang ka seane sa boammaaruri se se reng: “Ntšwa e boetse matlhatseng a yona;” le se sengwe se se reng: “Kolobe e e tlhapileng e boetse go bidikama mo dithetseng.”
2:22
Diane 26:11