Setswana 1970/1987 (TSW70)
6

Tshipi e a kokobala

61Barutwa ba boporofeti ba kile ba raya Elisa ba re: “A ko o bone, felo fa re nnang teng fa pele ga gago ga go re lekane. 2Nte re ye kwa Joretane, mongwe le mongwe a ye go tsaya tlhomeso e le nngwe gore re itirele manno ka tsona mo re ka nnang teng.” A ba raya a re: “Yaang he!”

3Mme mongwe a re: “Tsweetswee a ko o ye le batlhanka ba gago.” A araba a re: “Ke tla ya.” 4A ya nabo. Ya re ba sena go fitlha kwa Joretane, ba rema ditlhare. 5Mme ya re mongwe a rema setlhare ka selepe, sa wela mo metsing. A ba a goa a re: “Ijoo! Mong wa me, kana se adimilwe!”

6Mme monna wa Modimo a re: “Se wetse kae?” Ya re a mmontsha felo fao, a kgaola thupa, a e latlhela gona, a kokobatsa tshipi jalo. 7A ba a re: “E inole.” A ntsha letsogo, a e tsaya.

Basiria ba a fenngwa

8E kile ya re kgosi ya Siria e tlhabana le Iseraele, ya gakololana le batlhanka ba yona ya re: “Bothibelelo jwa me bo tla nna kwa go re.” 9Mme monna wa Modimo a roma kwa kgosing ya Iseraele a re: “Itise gore o se ka wa feta felo foo, gonne Basiria ba fologela teng.” 10Ke fa kgosi ya Iseraele e roma batlhabani kwa felong fa monna wa Modimo a go e boleletseng. O ne a tle a e tlhagise jalo gore e itise teng e seng gangwe gongwe gabedi fela.

11Mme kgosi ya Siria ya huduega pelo ka ntlha ya selo se, ya bitsa batlhanka ba yona, ya ba raya ya re: “A ga lo ka ke lwa mpolelela gore ke mang mo go rona yo o gogang le kgosi ya Iseraele?”

12Mme mongwe wa batlhanka ba yona a re: “Nnyaya, kgosi, mong wa me! Ke Elisa moporofeti wa kwa Iseraele yo o itsiseng kgosi ya Iseraele mafoko a ò a buang mo ntlwaneng ya gago ya borobalo.”

13Ke fa kgosi e re: “Yaang lo tlhole fa a leng teng gore ke rome, ke mo tshware.” Ba e begela ba re: “Itse gore o kwa Dothane.” 14Jaanong ya roma dipitse le dikoloi tsa ntwa le mophato o mogolo wa batlhabani teng; ba fitlha bosigo, ba dika motse. 15Mme e rile modiredi wa monna wa Modimo a phakela a tsoga, a tswela kwa ntle, a fitlhela batlhabani ba dikanyeditse motse ka dipitse le dikoloi tsa ntwa. Jaanong modiredi wa gagwe a mo raya a re: “Ijoo, mong wa me, re tla dira jang?”

16A fetola a re: “Se boife! Gonne ba ba nang le rona ba bantsi go feta bale.”

6:16
2 Ditiraf. 32:7
17Elisa a ba a rapela a re: “Morena, a ko o mmudulole matlho gore a bone.” Morena a budulola matlho a modiredi, mme a bona a fitlhela thaba e tletse dipitse le dikoloi tsa ntwa tsa molelo mo tikologong ya ga Elisa.

18Jaanong ya re Basiria ba fologela kwa go ene, Elisa a rapela Morena a re: “A ko o betse batho ba ka bofofu.” Morena a ba betsa ka bofofu ka fa lefokong la ga Elisa. 19Ke fa Elisa a ba raya a re: “Tsela e ga se yona le motse o ga se ona. Ntshaleng morago, ke tla lo isa kwa monneng yo lo mmatlang.” Mme a ba isa kwa Samaria.

20Ya re ba fitlha kwa Samaria, Elisa a rapela a re: “Morena, ba budulole matlho gore ba bone.” Morena a ba budulola matlho, mme ba bona, ba fitlhela ba le mo gare ga Samaria.

21Ya re kgosi ya Iseraele e ba bona, ya botsa Elisa ya re: “A ke ke ba bolae, rra?”

22Mme a fetola a re: “Se ba bolae! A o ka bolaya ba o ba tshwereng ka tšhaka ya gago le ka bora jwa gago? Ba bee bogobe le metsi pele gore ba je, ba nwe, ba be ba boele kwa go mongwabo.”

6:22
Diane 25:21
2 Ditiraf. 28:15
23Kgosi ya ba direla moletlo o mogolo wa dijo, ba a ja, ba a nwa; ya ba ya ba naya tsela, ba ya kwa go mongwabo. Mme go tloga foo makoko a a thukhuthang a Basiria a se ka a tlhola a tla mo lefatsheng la Iseraele.

Samaria o dikanyediwa ke ntwa

24Morago ga moo Benehatate kgosi ya Siria ya phutha mephato yotlhe ya yona, ya bolola, ya dikanyetsa motse wa Samaria ka ntwa. 25Ya re ba ntse ba o dikanyeditse jalo, ga nna tlala e kgolo mo Samaria ga tsamaya tlhogo ya esele ya rekwa ka dišekele di le 80 tsa selefera le karolo ya bone ya kabe ya mantle a maeba ya rekwa ka dišekele di le tlhano tsa selefera.

26E kile ya re kgosi ya Iseraele e feta mo godimo ga lobota, mosadi a goela kwa go yona a re: “Nthuse, kgosi mong wa me!”

27Mme ya fetola ya re: “Fa Morena a sa go thuse, nka go thusa ka tse di tswang kae, go se sepe kwa seboaneng le e seng kwa setšhwetlelong sa maungo?” 28Kgosi ya ba ya mmotsa ya re: “Molato ke eng?” A re: “Mosadi yo, o letse a ntheile a re, ke ntshe morwaake gore re mo je kajeno; morwawe re tla mo ja kamoso. 29Ra apaya morwaake jalo, ra mo ja. Mme ya re kamoso ke mo raya ke re: ‘Ntsha morwao gore re mo je!’ a bo a subile morwawe.”

6:29
Doit. 28:53

30Ya re kgosi e utlwa mafoko a mosadi yoo, ya ikgagola diaparo e ntse e tsamaya mo godimo ga lobota, mme batho ba bona e apere kgetse ka fa teng mo mmeleng wa yona. 31Ya ba ya re: “A Modimo o ntirele jaana, o be o nkokeletse jaana fa letsatsi le ka phirima kajeno tlhogo ya ga Elisa morwa Safate e sa ntse e le mo go ene.” 32Ya re Elisa a ntse a dutse mo ntlong ya gagwe a na le bagolo, kgosi ya roma monna yo o e etelelang pele. Mme ya re morongwi a ise a fitlhe kwa go ene, Elisa a raya bagolo a re: “A lo bonye gore morwa mmolai yo, o romile morongwi go nkgaola tlhogo. Okomelang! E re fa morongwi a tla, lo tswaleng setswalo, lo be lo mo kgorometse ka sona. Mokgwasa wa dinao tsa mongwagwe a ga o utlwale fa morago ga gagwe?” 33Ya re a sa ntse a bua nabo, kgosi ya tlhaga, ya fologela kwa go ene, ya re: “Bonang, tatlhego e, e tswa kwa Moreneng. Ke sa ntse ke lebelela eng mo Moreneng?”

6:33
Amose 3:6