Setswana 1970/1987 (TSW70)
19

Kgosi e kopa kgakololo mo go Jesaya

(Jes. 37:1-7)

191E rile kgosi Hesekia a utlwa, a ikgagola diaparo, a apara diaparo tsa khutsafalo, a ya kwa Ntlong ya Morena. 2A ba a roma Eliakime yo e leng mookamedi wa lelapa la kgosi le Sebena mokwaledi le bagolo ba baperesiti ba apere diaparo tsa khutsafalo kwa go moporofeti Jesaya morwa Amotse. 3Mme ba mo raya ba re: “Hesekia o bua jaana a re: ‘Letsatsi le ke letsatsi la tlalelo le kotlo le kgalo; gonne bana ba gaufi le go tsalwa, mme ga go na thata ya go ka belega. 4Go gongwe Morena, Modimo wa gago, o tla utlwa mafoko otlhe a mothoki yo mogolo yo o romilweng ke morena wa gagwe, kgosi ya Asiria, gore a tle go kgala Modimo o o phelang; a mmeletsa mafoko a Morena, Modimo wa gago, o a utlwileng. Jaanong a ko o rapelele masalela a a sa ntseng a le teng.’ ”

19:4
2 Dikg. 18:35

5Jaanong ya re batlhanka ba kgosi Hesekia ba fitlha kwa go Jesaya. 6Jesaya a ba raya a re: “Rayang morena wa lona lo re: ‘Morena o bua jaana a re: Se boife mafoko a o a utlwileng a basimane ba kgosi ya Asiria ba ntlhapaditseng ka ona. 7Bone, ke tla tsenya mowa mo go yona gore e utlwe modumo, e boele kwa lefatsheng la yona. Ke tla ba ke e diga ka tšhaka mo lefatsheng la yona.’ ”

19:7
2 Dikg. 19:9,35-37

Mafoko a mangwe a tlhaselo a Baasiria

(Jes. 37:8-20)

8Ya re mothoki yo mogolo a boa, a fitlhela kgosi ya Asiria e tlhasela Lebena; gonne o ne a utlwile gore e tlogile kwa Lagiše. 9Ya re Saneheribe a utlwa go twe: “Bona, Thirehaka kgosi ya Ethiopia e bolotse go tlhabana nao!” a boa a roma barongwi gape kwa go Hesekia a re: 10“Rayang Hesekia kgosi ya Juta lo re: ‘A Modimo wa gago o se ka wa go tsietsa o ò o ikanyang o re: Jerusalema ga a nke a neelwa mo seatleng sa kgosi ya Asiria.

19:10
2 Dikg. 18:30
11Bona, o utlwile ka wesi se dikgosi tsa Asiria di se diretseng mafatshe aotlhe, tsa a senya gotlhe. A o a re, wena o ka phologa? 12A medimo ya ditšhaba tse borre ba di nyeleditseng e ne ya di pholosa, e bong Gosane le Harane le Resefe le batho ba Etene ba ba neng ba le kwa Thelasare?
19:12
2 Dikg. 18:33,34
13E kae kgosi ya Hamathe le kgosi ya Arephate le kgosi ya motse wa Sefarwaime le ya Hena le ya Iwa?’ ”

14Ya re Hesekia a sena go amogela lokwalo mo diatleng tsa barongwi le go lo buisa, a ya kwa Ntlong ya Morena, a lo phutholola fa pele ga Morena. 15Hesekia a ba a rapela fa pele ga Morena a re: “Morena, Modimo wa Iseraele, yo o ntseng godimo ga boKerubime. Ke wena Modimo o le wesi fela wa magosi aotlhe a lefatshe. Wena o dirile legodimo le lefatshe.

19:15
Ekes. 25:22
Pes. 80:2
16Morena, sekega tsebe, o utlwe! Morena, budulola matlho, o bone! Utlwa mafoko a ga Saneheribe a o a rometseng go kgala Modimo o o phelang.
19:16
1 Sam. 17:10
17Ke nnete, Morena, dikgosi tsa Asiria di sentse ditšhaba le mafatshe a tsona, 18tsa latlhela medimo ya tsona mo molelong, tsa e nyeletsa; gonne e ne e se medimo, e ne e le tiro ya diatla tsa batho, e le dikgong le majwe fela. 19Jaanong, Morena, Modimo wa rona, a ko o re golole mo seatleng sa gagwe gore magosi otlhe a lefatshe a tle a itse, fa wena Morena o le Modimo o le wesi.”

Jesaya o romela mafoko kwa go Hesekia

(Jes. 37:21-38)

20Ke fa Jesaya morwa Amotse a romela lefoko kwa go Hesekia a re: “Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana o a re: ‘Se o se nthapetseng ka ntlha ya ga Saneheribe kgosi ya Asiria ke se utlwile. 21Lefoko le Morena o le buang ka ga gagwe ke le le reng: Lekgarebe, morwadia Sione o a go nyatsa, o a go sotla; morwadia Jerusalema o thukhutha tlhogo fa morago ga gago. 22O kgadile mang? O kgobile mang? O tlhatloseditse mang lentswe? O tsholeleditse mang matlho kwa godimo? Ke Moitshepi wa Iseraele! 23O kgadile Morena ka batlhanka ba gago wa re: Ke palame ditlhoa tsa dithaba ka bontsi jwa dikoloi tsa me tsa ntwa le mafelelelo a Lebanone; ka rema mesetere e megolo le mesiperese e mentle ya teng, ka fitlha kwa borobalelong jwa bofelo jwa teng kwa sekgweng sa tshimo ya ditlhare sa teng. 24Ke epile, ka nwa metsi a mafatshe a sele; ka kgadisa dinoka tsotlhe tsa Egepeto ka kgato ya dinao tsa me.

25“ ‘A ga o a ka wa utlwa? Tse ke di dirafaditseng jaanong ga ke bolo go di akanya le go di ikaelela bogologolo, gore wena o senye metse e e femetsweng e fetoge mekoa ya marope. 26Mme baagi ba yona ba ne ba repa mabogo, ba tshoga, ba tlhajwa ke ditlhong, ba nna jaaka morogo wa naga le jaaka botalana jo bošwa le jaaka bojang jo bo mo dithulelong le jaaka mabele a a swang ka mongadule a ise a ntshe ditlhaka.

27“ ‘Ke itse go nna ga gago le go tswa ga gago le go tsena ga gago le ka fa o ntsogelang ka loratla ka teng. 28Jaanong e re ka o ntsogela ka loratla, e re ka boikgantsho jwa gago bo utlwetse mo ditsebeng tsa me, ke tla tsenya mogolasetso wa me mo dinkong tsa gago le mogala wa me mo molomong wa gago, ke go busetsa kwa morago ka tsela e o tsileng ka yona.’

29“Mme se e tla nnang sesupo mo go wena, Hesekia, ke se: Monongwaga go tla jewa se se ijwetseng; isago matshwabudu, mme ka ngwaga wa boraro lo jwale, lo robe, lo leme masimo a moweine, lo je maungo a ona. 30Mme masalela a Bajuta a a falotseng a tla namela medi kwa tlase, a ungwa maungo kwa godimo. 31Gonne masalela a tla tswa mo Jerusalema le ba ba falotseng mo thabeng ya Sione. Tlhoafalo ya Morena wa masomosomo e tla dira jalo.

19:31
Jes. 9:6

32“Ke ka moo Morena a buang jaana ka ga kgosi ya Asiria a re: ‘Ga e ka ke ya tsena mo motseng o le e seng go hulela motsu mo teng; ga e ka ke ya o atamela ka thebe le e seng go dira mapalamo ka mmu fa go ona. 33E tla boa ka tsela e e tsileng ka yona. Ga e kitla e tsena mo motseng o, go bua Morena. 34Gonne ke tla sireletsa motse o, ke o pholosa ka ntlha ya me le ka ntlha ya ga Dafita motlhanka wa me.’ ”

19:34
2 Dikg. 20:6

35Ya re bosigo joo moengele wa Morena a bolola, a itaya banna ba le dikete di le 185 mo bothibelelong jwa Baasiria. Ya re ba phakela ka moso, ba fitlhela botlhe bao e le ditoto fela. 36Foo Saneheribe kgosi ya Asiria ya bothologa, ya tsamaya, ya boela kwa gae, ya nna mo Ninife. 37Jaanong ya re a obamela mo tempeleng ya ga Niseroge modimo wa gagwe, a bolawa ke Ateramelege le Saresere bomorwawe ka tšhaka. Ba tloga ba tshabela kwa lefatsheng la Ararate, mme Esarehatone morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

20

Bolwetse jwa ga Hesekia le go fola ga gagwe

(Jes. 38:1-8,21,22; 2 Ditiraf. 32:24-26)

201Mo metlheng eo Hesekia o ne a lwala lwa go swa. Ke fa moporofeti Jesaya morwa Amotse a tla kwa go ene, a mo raya a re: “Morena o bua jaana a re: ‘Laela ba lapa la gago! Gonne o tla swa, ga o kitla o phela.’ ”

2Ke fa Hesekia a gadimela kwa loboteng, a rapela Morena a re: 3“Ao, Morena, a ko o gakologelwa ka fa ke sepetseng ka teng fa pele ga gago ka boammaaruri le ka pelo yotlhe, ka dira tse di molemo mo matlhong a gago.” Hesekia a ba a lela thata.

4Mme ya re Jesaya a ise a tswe lapeng le le fa gare, lefoko la Morena la fitlha kwa go ene la re: 5“Boa o ree Hesekia, moeteledipele wa morafe wa me, o re: ‘Morena, Modimo wa ga Dafita rraago, o bua jaana o a re: Ke utlwile thapelo ya gago, ka bona dikeledi tsa gago. Bona, ke tla go fodisa. O tla tlhatlogela kwa Ntlong ya Morena ka letsatsi la boraro. 6Ke tla okeletsa malatsi a gago dinyaga di le 15. Le gona ke tla go pholosa mmogo le motse o mo seatleng sa kgosi ya Asiria, ke femela motse o ka ntlha ya me le ka ntlha ya ga Dafita motlhanka wa me.’ ”

20:6
2 Dikg. 19:34

7Jesaya a ba a re: “Tlisang molemo o o tutetsang wa difeie.” Ya re ba o tlisa le go o baya mo tlhagaleng, a fola. 8Mme Hesekia a botsa Jesaya a re: “Sesupo sa gore Morena o tla mphodisa le sa gore ke tla tlhatlogela kwa Ntlong ya Morena ka letsatsi la boraro, ke eng?”

9Jesaya a re: “Sesupo sa gago se se tswang mo Moreneng sa gore Morena o tla dirafatsa se a se buileng, ke se: Itlhophele: A moriti o fetele pele dikgato di le some gongwe o boele kwa morago dikgato di le some?”

10Hesekia a re: “Go botlhofo mo moriting go fetela pele dikgato di le some; nnyaya, a moriti o boele kwa morago dikgato di le some.”

11Ke fa moporofeti Jesaya a rapela Morena, mme Morena a busetsa moriti kwa morago dikgato di le some tse o setseng o di fetile mo go sesupa-nako sa ga Ahase.

Barongwi ba Babele

(Jes. 39:1-8)

12Ya re ka sebaka seo Berotage-Balatane morwa Balatane kgosi ya Babele a romela dikwalo le dineo kwa go Hesekia; gonne o ne a utlwile fa Hesekia a ne a lwala. 13Hesekia a itumelela barongwi, a ba bontsha ntlo yotlhe ya mahumo, e bong selefera le gouta le makga le lookwane lo lo molemo le ntlo ya marumo a gagwe le dilo tsotlhe tse di leng teng mo mahumong a gagwe; go se na sepe se Hesekia a se kang a se ba bontsha mo ntlong ya gagwe le mo pusong yotlhe ya gagwe. 14Ke fa moporofeti Jesaya a tla kwa go kgosi Hesekia a mmotsa a re: “Ba reng, banna ba? Ba tlile go wena ba tswa kae?” Hesekia a araba a re: “Ba tlile kwa go nna ba tswa kwa lefatsheng le le kgakala la Babele.”

15A ba a botsa a re: “Ba bonyeng mo ntlong ya gago?” Hesekia a araba a re: “Ba bonye tsotlhe tse di mo ntlong ya me. Ga go na sepe mo mahumong a me se ke sa se ba bontshang.”

16Ke fa Jesaya a raya Hesekia a re: “Utlwa lefoko la Morena! 17Bona, malatsi a tla tla mogang tsotlhe tse di mo ntlong ya gago le tse borraago ba di phuthileng go fitlha kajeno di isiwang kwa Babele go sa tlogelwe sepe, go bua Morena.

20:17
2 Dikg. 24:13,14
18Mme ba tla tsaya bangwe ba bana ba gago, ba ba tla tswang mo go wena, ba o tla ba tsalang, mme e tla nna batlhanka mo ntlong ya borena ya kgosi ya Babele.”
20:18
Dan. 1:3,4

19Ke fa Hesekia a raya Jesaya a re: “Lefoko la Morena le o le buileng le molemo.” A ba a re: “Kana ga se sepe, fa go le kagiso le boikanyego mo malatsing a me.”

Bokhutlo jwa puso ya ga Hesekia

(2 Ditiraf. 32:32,33)

20Ditirafalo tse dingwe tsa ga Hesekia le ditiro tsotlhe tsa gagwe tsa bopelokgale le jaaka a ne a dira letamo le mosele, a tlisa metsi mo motseng, kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Juta. 21Mme Hesekia a robala le borraagwe, mme Manase morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

21

Kgosi Manase wa Juta

(2 Ditiraf. 33:1-20)

211E rile Manase a simolola go busa, a bo a le dinyaga di le 15; a busa dinyaga di le 55 kwa Jerusalema. Leina la ga mmaagwe e ne e le Hefesiba. 2A dira tse di bosula mo matlhong a Morena tse di tshwanang le makgapha a baheitane ba Morena o neng a ba lelekile fa pele ga Baiseraele. 3A tsosa dithota tsa tlhabelo tse Hesekia rraagwe o neng a di sentse; a agela Baale dialetare, a dira Ašera21:3 Go tewa setshwantsho sa modimo wa sesadi. jaaka go dirile Ahabe kgosi ya Iseraele; a ba a obamela lesomo lotlhe la legodimo a le direla.

21:3
1 Dikg. 16:33
4Le gona a aga dialetare tse di ntseng jalo mo Ntlong ya Morena e Morena o neng a buile ka ga yona a re: “Ke tla baya leina la me mo Jerusalema.” 5O bile a agela lesomo lotlhe la legodimo dialetare mo malapeng a mabedi a Ntlo ya Morena.
21:5
2 Dikg. 23:12
6A ralatsa morwawe molelo, a dira tsa mereo ya boloi le tsa botlhodi, a tlhoma ba ba buang le baswi le baitseanape a dira tse dintsi tse di bosula mo matlhong a Morena, a mo gakatsa.
21:6
2 Dikg. 16:3
7Le gona a baya setshwantsho sa ga Ašera se o neng a se dirile mo Ntlong e Morena o neng a buile ka ga yona le Dafita le Salomo morwawe a re: “Mo Ntlong e le mo Jerusalema yo ke mo tlhophileng mo ditsong tsotlhe tsa Iseraele ke fa ke tla bayang leina la me teng ka bosakhutleng.
21:7
1 Dikg. 8:29
9:3
8Le gona ga nkitla ke tlhola ke kgarakgatsha dinao tsa Baiseraele gore ba tswe mo lefatsheng le ke le neileng borraabo. Ke raya fela fa ba tlhokomela go dira tsotlhe tse ke di ba laetseng, e bong ka fa molaong otlhe o Moše motlhanka wa me o neng a o ba laela.” 9Mme ba se ka ba utlwa, mme Manase a ba timetsa gore ba dire bosula bogolo go baheitane, ba Morena o neng a ba nyeleditse fa pele ga Baiseraele.

10Ke fa Morena a bua ka baporofeti batlhanka ba gagwe a re: 11“E re ka Manase kgosi ya Juta e dirile makgapha ao, ya dira bosula jo bo fetang tsotlhe tse di kileng tsa dirwa ke Baamori ba ba neng ba le teng pele ga yona ya leofisa le Bajuta ka medimo e e maila ya yona: 12Ke ka moo Morena, Modimo wa Iseraele, o buang jaana o a re: ‘Bonang, ke tla tlisetsa Jerusalema le Juta tatlhego e mongwe le mongwe yo o e utlwelang, ditsebe tse pedi tsa gagwe di tla sumang ka yona.

21:12
1 Sam. 3:11
Jer. 19:3
13Ke tla gagamatsa mogala o o lekanyang wa Samaria mo godimo ga Jerusalema le serophiso sa lelapa la ga Ahabe, ke phimola Jerusalema jaaka go phimolwa mogopo, ke mo phimola le go mo ribegetsa. 14Ke tla latlha masalela a boswa jwa me, ke a neela mo diatleng tsa baba ba ona gore e nne thopo le thukhutho tsa baba botlhe ba ona, 15ka ba dirile tse di bosula mo matlhong a me, ba nna ba nkgalefisa go tloga ka letsatsi le borraabo ba neng ba huduga kwa Egepeto ka lone go fitlha letsatsing leno.’ ”

16Le gona Manase o ne a tsholola madi a mantsintsi a a se nang molato, a ba a a tlatsa Jerusalema mo ntlheng tsotlhe kwa ntle ga boleo jwa gagwe jo o neng a leofisa Bajuta ka jona gore ba dire tse di bosula mo matlhong a Morena.

21:16
2 Dikg. 24:4

17Ditirafalo tse dingwe tsa ga Manase le tsotlhe tse o neng a di dira le boleo jwa gagwe jo o neng a bo dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Juta. 18Mme Manase a robala le borraagwe, a fitlhwa mo segotlong sa gagwe, mo segotlong sa ga Usa, mme Amone morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

Kgosi Amone wa Juta

(2 Ditiraf. 33:21-25)

19Amone o ne a le dinyaga di le 22 fa a nna kgosi; a busa dinyaga di le pedi kwa Jerusalema. Leina la ga mmaagwe e ne e le Mesulemethe morwadia Haruse wa Joteba. 20A dira tse di bosula mo matlhong a Morena jaaka go dirile Manase rraagwe. 21A sepela gotlhe mo tseleng e rraagwe o neng a sepela mo go yona; a direla medimo e e maila e rraagwe o neng a e direla, a e obamela. 22A tlogela Morena, Modimo wa borraagwe; a se ka a sepela mo tseleng ya Morena.

23Mme batlhanka ba ga Amone ba mo tsosetsa leferetlho, ba mmolaela mo ntlong ya gagwe.

21:23
2 Dikg. 14:19
24Mme batho ba kwa nageng ba bolaya botlhe ba ba neng ba tsoseditse kgosi Amone leferetlho; ba dira Josia morwawe kgosi mo boemong jwa gagwe.

25Ditirafalo tse dingwe tsa ga Amone le tse o neng a di dira kana di kwadilwe mo lokwalong lwa ditirafalo tsa sebaka sa dikgosi tsa Juta. 26O ne a fitlhwa mo lebitleng la gagwe mo segotlong sa ga Usa, mme Josia morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.