Setswana 1970/1987 (TSW70)
5

Re tlhologeletswe go nna mo legaeng la legodimo

51Gonne re itse gore fa ntlo ya rona ya lefatshe ya motlaagana e thujwa, re na le kago e e tswang mo Modimong, e bong ntlo e e sa khutleng kwa magodimong e e sa dirwang ka diatla.

5:1
Jobe 4:19
2 Pet. 1:13,14
2Gonne re fegelwa ka ntlha ya moo, re tlhologeletswe go apesiwa boago jwa rona jo bo tswang kwa legodimong;
5:2
Baroma 8:23
3e le gore fa re bo apesitswe, ga re ne re fitlhelwa re sa ikatega. 4Gonne le rona, ba re leng mo motlaaganeng ono, re a fegelwa, re a imelwa; ka gonne ga re rate go apolwa, re rata go apesiwa godimo gore se se swang se mediwe ke bophelo.
5:4
1 Bakor. 15:53
5Mme yo o re etleeleditseng gona moo ke Modimo o o re neileng sebeelelo sa Mowa.
5:5
2 Bakor. 1:22
Baroma 8:16,23
Baef. 1:13,14
6Ka moo re na le bopelokgale ka metlha yotlhe, re itse gore fa re sa ntse re agile mo mmeleng, re kgakala le legae Moreneng;
5:6
Baheb. 11:13
7gonne re sepela ka tumelo, e seng ka go bona.
5:7
1 Bakor. 13:12
8Mme re pelokgale, re bile re eletsa bogolo go huduga mo mmeleng le go goroga go nna le Morena.
5:8
Bafil. 1:23
9Ke gona ka moo re tlhoafaletseng thata gore fa re le mo gae gongwe re se mo gae, re nne ba ba mo kgatlhang;
5:9
Pes. 39:13
10gonne rona rotlhe re na le go bonala fa pele ga sedulo sa tshekelo sa ga Keresete gore mongwe le mongwe a amogele ka fa ditirong tse a di dirileng a sa le mo mmeleng, le fa e le tse di molemo kampo tse di bosula.
5:10
Dit. 17:31
Baroma 2:16
14:10

Paulo o rata go dirisa lorato lwa ga Keresete fela

11Jaanong e re ka re itse go boifa Morena, re leka go kgona batho, re ntse re senogetse Modimo; mme ke solofela gore le mo digakoloding tsa lona ke senogile. 12Ga re ipoke gape mo go lona, mme re lo neela tlhotlheletso ya go boka ka ntlha ya rona, gore lo nne le sengwe kgatlhanong le bone ba ba ipokang ka se se bonalang fela, e seng ka se se mo pelong;

5:12
2 Bakor. 3:1
13gonne fa re ne re timeletswe ke tlhaloganyo, e ne e le ka ntlha ya Modimo; mme fa re dira ka tlhaloganyo, e tla bo e le ka ntlha ya lona. 14Gonne lorato lwa ga Keresete lo a re tlhotlheletsa, ka re kaya gore fa mongwe a swetse botlhe, ba a bo ba sule botlhe. 15Mme ene o swetse botlhe gore ba ba phelang ba se tlhole ba iphelela, mme ba phelele ene yo o ba swetseng, a ba a tsoga ka ntlha ya bone.
5:15
1 Tim. 2:6
Baroma 14:7,8

16Jalo he, go tlogeng fano ga re tlhole re itse ope ka fa nameng; mme fa re kile ra itse Keresete ka fa nameng, jaanong ga re tlhole re mo itse jalo. 17Ka moo he, fa motho a le mo go Keresete, o a bo a le sebopiwa se sešwa; dilo tsa bogologolo di fetile, bonang, di ntšhwafetse tsotlhe!

5:17
Baroma 8:1,10
Bagal. 6:15
Tshen. 21:5
18Mme tsotlhe tse, di tswa mo Modimong o o ithuantseng le rona ka Jesu Keresete, wa ba wa re neela tirelo ya thuanyo;
5:18
Baroma 5:10
19gonne Modimo o ithuantse le lefatshe ka Keresete ka go sa ba balele maleo a bone, wa tlhoma lefoko la thuanyo mo go rona.
5:19
Baroma 3:24,25
Bakol. 1:19,20

20Ke ka moo re leng barongwi mo boemong jwa ga Keresete, ka Modimo o kgothatsa ka rona; re rapela mo boemong jwa ga Keresete ra re: Ineeleng go ruanngwa le Modimo!

5:20
Jes. 52:7
21Gonne Keresete yo o neng a sa itse boleo, Modimo o mo dirile boleo ka ntlha ya rona gore re nne basiami fa pele ga ona ka ene.
5:21
Baheb. 4:15
Bagal. 3:13
1 Bakor. 1:30
Bafil. 3:9

6

Moapostolo ke sekao mo tirelong-Modimo

61Le rona, ba re leng badira-mmogo, re lo kaela gore lo se tsholele bopelotlhomogi jwa Modimo lefela;

6:1
2 Bakor. 1:24
5:20
2gonne o a re:

“Ke go utlwile ka nako

ya go ka amogelwa,

ke go thusitse ka letsatsi

la pholoso.”

Bonang he, jaanong ke nako ya go ka amogelwa sentle; bonang, jaanong ke letsatsi la pholoso!
6:2
Jes. 49:8
Luka 4:19,21

3Ga re kgopise ope mo go sepe, gore tirelo ya rona e se ka ya kgalwa, 4mme re itshupa mo dilong tsotlhe gore re badiredi ba Modimo, ka boitshoko jo bogolo mo dipogisong le mo ditlalelong le mo dipitlaganong

6:4
2 Bakor. 4:2
5le mo dipetsong le mo dikgolegong le mo dikhuduegong, ka matsapa le ka tlhobaelo le ka tlala
6:5
2 Bakor. 11:23-27
6le ka boitsheko le ka kitso le ka bopelotelele le ka tsalano le ka Mowa o o Boitshepo le ka lorato lwa go sa itimokanyeng
6:6
1 Tim. 4:12
7le ka lefoko la boammaaruri le ka thata ya Modimo le ka marumo a tshiamo ka fa letsogong le le jang le la molema;
6:7
1 Bakor. 2:4
8ka go tlotlwa le ka go tlotlololwa, ka go bolelwa ka bosula le ka molemo; jaaka batimetsi, etswe re le ba nnete; 9jaaka ba ba sa itsiweng, etswe re itsiwe; jaaka ba ba swang, mme bonang, re a tshela; jaaka ba ba itewang, mme re sa bolawe;
6:9
2 Bakor. 4:10,11
Pes. 118:18
10jaaka ba ba hutsafetseng, etswe re itumetse ka gale; jaaka bahumanegi, etswe re humisa ba bantsi; jaaka ba ba se nang sepe, etswe re na le dilo tsotlhe.
6:10
Bafil. 4:12,13

Kaelo ya gore ba kgaogane le ditiro tsa seheitane

11Melomo ya rona e lo bulegetse, lona Bakorinthe, dipelo tsa rona di phuthologile. 12Ga lo tlhoke manno mo go rona, mme lo tlhoka manno mo dipelong tsa lona. 13Ke bua le lona jaaka ke bua le bana ka re: Le nna ntireleng jaaka ke lo diretse; phuthologang dipelo le lona!

6:13
1 Bakor. 4:14

14Lo se ka lwa goga ka joko e le nngwe le ba ba sa dumeleng; gonne tshiamo e ka utlwana jang le tshiamololo? Lesedi le ka kopana jang le lefifi?

6:14
Baef. 5:11
15Mme Keresete a ka utlwana jang le Beliale? Kampo modumedi a ka tlhakanela eng le yo o sa dumeleng? 16Gongwe Tempele ya Modimo e ka agisanya jang le medimo e sele? Kana ke rona Tempele ya Modimo o o tshelang; jaaka Modimo o buile wa re:

“Ke tla nna mo go bone,

ke tsamaya mo gare ga bone;

ke tla nna Modimo wa bone,

mme bone ba nna morafe wa me.”

6:16
1 Bakor. 3:16
Lef. 26:12

17Ka moo:

“Tswayang mo gare ga bone,

lo lomologane nabo,

go bua Morena;

lo se ka lwa ama

se se itshekologileng,

mme ke tla lo tshola.”

6:17
Jes. 52:11
Tshen. 18:4

18Gape: “Ke tla nna Rraeno,

mme lo nne bomorwaake

le bomorwadiake,

go bua Morena wa thata yotlhe.”

7

71Baratwi ba me, e re ka jaanong re na le ditsholofetso tseo, a re iphepafatseng mo masweng otlhe a nama le a mowa, le go tlatsa boitshepiso ka poifo-Modimo.

7:1
Jer. 31:9
32:38

Moapostolo o itumelela boikwatlhao jwa Bakorinthe

2Re feng manno mo dipelong tsa lona; ga re a siamololela ope, ga re a senyetsa ope, ga re a ja sa ga ope.

7:2
2 Bakor. 12:17
Dit. 20:33
3Ga ke bue jalo go sekisa; gonne ke setse ke boletse gore lo mo dipelong tsa rona, gore re swe mmogo, re be re phele mmogo.
7:3
2 Bakor. 6:11-13

4Ke lo phuthologetse pelo thata, ke na le tlotlego e kgolo ka ntlha ya lona, ke tletse kgomotso, ke na le letlotlo la boitumelo mo tlalelong yotlhe ya rona; 5gonne e rile re sena go fitlha kwa Maketonia, mebele ya rona ya tlhoka boikhutso, ra tlalelwa mo go tsotlhe, ka kwa ntle go le dintwa, mo teng go le dipoifo.

7:5
Dit. 20:1,3
6Mme Modimo o o gomotsang ba ba bogisegang o re gomoditse ka go tla ga Tito;
7:6
2 Bakor. 1:3,4
2:13
7e seng ka go tla ga gagwe fela, mme e bile e le ka kgomotso e ene o gomoditsweng ka ntlha ya lona ka yona, fa a re bolelela tlhologelelo ya lona le selelo sa lona le ka fa lo ntlhoafaletseng ka teng, mo ke bileng ka itumela gagolo.

8Gonne le fa ke lo hutsafaditse ka lokwalo, ga ke inyatse; le fa ke ne ka inyatsa, ka ke bonye gore lokwalo lole lo lo hutsafaditse, le fa e le ka nakonyana fela,

7:8
2 Bakor. 2:4
9jaanong ke a itumela, e seng ka lo ne lo hutsafaditswe, mme e le ka lo ne lo hutsafaditswe mo go isang boikwatlhaong; gonne lo ne lo hutsafaditswe ka fa thatong ya Modimo gore lo se ka lwa senyediwa mo go sepe ke rona. 10Gonne khutsafalo e e batlwang ke Modimo e dira tlhabologo e e sa swabiseng e e isang phologong, mme khutsafalo ya lefatshe yona e isa losong.
7:10
Math. 27:3-5
11Gonne bonang, selo seo, e bong go hutsafadiwa ka fa thatong ya Modimo go tsositse botlhaga jo bogolo jang ne mo go lona! Ee, le boikarabelo le kgakalo le poifo le tlhologelelo le tlhoafalo le petso ya yo o molato, lo itshupile mo go tsotlhe gore lo phepa mo selong seo.

12Jaanong le fa ke lo kwaletse, e ne e se ka ntlha ya yo o kgopisitseng, le fa e le ka ntlha ya yo o kgopisitsweng, mme e ne e le gore botlhaga jwa lona ka ntlha ya rona bo bonatsege mo go lona fa pele ga Modimo. 13Re ne ra gomotsega ka ntlha ya moo.

Mme kgomotsego ya rona ya okediwa ka go itumelela boitumelo jwa ga Tito mo go feteletseng; ka gonne mowa wa gagwe o lapolositswe ke lona lotlhe. 14Fa nkile ka lo boka fa pele ga gagwe, ga ke a ka ka tlhajwa ke ditlhong; mme poko ya rona fa pele ga Tito ya bonala e le boammaaruri, jaaka re buile dilo tsotlhe mo go lona ka boammaaruri. 15Pelo ya gagwe e lo rata bogolo bogolo, ka a gakologelwa kutlo ya lona lotlhe, jaaka lo ne lwa mo tshola ka poifo le thoromo.

7:15
2 Bakor. 2:9
16Ke a itumela, ka ke ka lo ikanya mo dilong tsotlhe.