Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Kgalalelo ya Kgolagano e ntšhwa le ya boapostolo

31A re simolola gape go itshupela? Kampo a le rona re batla dikwalo tse di re begang mo go lona jaaka ba bangwe, gongwe tse lona lo re begang ka tsona?

3:1
2 Bakor. 5:12
2Ke lona lokwalo lwa rona lo lo kwadilweng mo dipelong tsa rona, lo lo itsiweng, lo lo buisiwang ke batho botlhe;
3:2
1 Bakor. 9:2
3ka lo ntse lo bonala gore lo lokwalo lwa ga Keresete lo lo dirilweng ke rona, lwa kwalwa, e seng ka enke, mme e le ka Mowa wa Modimo o o tshelang, e seng mo matlapeng a maboti, mme e le mo matlapeng a nama a dipelo.
3:3
Ekes. 24:12

4Mme re na le boikanyo jo bo ntseng jalo go Modimo ka Keresete. 5Ga se gore rona ka rosi re nonofile go ka akanya sengwe ka borona, mme nonofo ya rona e tswa mo Modimong

3:5
2 Bakor. 2:16
6o o re nonofisitseng go nna badiredi ba kgolagano e ntšhwa, e seng ba tlhaka ya Lokwalo, mme e le ba Mowa; gonne tlhaka e a bolaya, mme Mowa o a phedisa.
3:6
Jer. 31:31
1 Bakor. 11:25
Baroma 7:6
Joh. 6:63

7Mme fa tirelo ya loso e e kwadilweng ka ditlhaka mo matlapeng e ne e tlala kgalalelo, mo Baiseraele ba neng ba palelwa ke go tlhoma matlho mo sefatlhegong sa ga Moše ka ntlha ya kgalalelo ya sefatlhego sa gagwe, etswe e le e e tla nyelelang,

3:7
Ekes. 34:30
8kana tirelo ya Mowa yone e tla nna le kgalalelo e kgolo bogolo jang ne!
3:8
Bagal. 3:2,5
9Gonne fa tirelo ya katlholo e na le kgalalelo, tirelo ya tshiamo yona e tla bo e tletse kgalalelo bogolo bogolo;
3:9
Doit. 27:26
Baroma 1:17
3:21
10gonne golo fa3:10 Go tewa Kgolagano e kgologolo. se se galaleditsweng ga se tlhole se galalediwa ka ntlha ya kgalalelo e e feteletseng.3:10 Go tewa Kgolagano e ntšhwa. 11Gonne fa sona se se nyelelang se ne se na le kgalalelo, se se nnelang ruri se tla nna le kgalalelo e kgolo bogolo.

12E re ka jaanong re na le tsholofelo e e ntseng jalo, re dirisa bopelokgale jo bogolo, 13mme ga re etse Moše yo o neng a bipa sefatlhego sa gagwe ka lesire gore Baiseraele ba se ka ba bona bokhutlo jwa se se nyelelang.

3:13
Ekes. 34:33,35
14Mme maitlhômô a bone a thatafaditswe; gonne go fitlha letsatsing la kajeno lone lesire leo le ntse le le mo puisong ya kgolagano e kgologolo, le sa tlosiwe; gonne e tlosiwa ka Keresete fela.
3:14
Baroma 11:25
15Mme go fitlha letsatsing la kajeno, e a re fa Lokwalo lwa ga Moše lo buisiwa, lesire le nne mo dipelong tsa bone; 16mme fa ba ka boela go Morena, lesire le tla tlosiwa.
3:16
Baroma 11:23,26
17Morena ke ene Mowa, mme kwa Mowa wa Morena o leng teng, gona go kgololesego. 18Mme rona rotlhe, e re ka re bonatsa kgalalelo ya Morena jaaka seiponi ka difatlhego tse di sirolotsweng, re fetolelwa tshwanong eo go tswa kgalalelong nngwe go ya kgalalelong e nngwe, jaaka go dirwa ke Morena yo e leng Mowa.

4

Paulo le bathusi ba gagwe ba dira ka bopelokgale le ka lesedi la Modimo

41Ke ka ntlha ya moo re sa lapeng, ka re na le tirelo eo ka fa kutlwelong-botlhoko e re e diretsweng,

4:1
2 Bakor. 3:6
1 Bakor. 7:25
2mme re baketse tse di fitlhegileng tsa ditlhong, ka re sa tsamae mo boferefereng, le e seng go sokamisa Lefoko la Modimo; mme ka go bonatsa boammaaruri re ntse re itshupetsa digakolodi tsotlhe tsa batho fa pele ga Modimo.
4:2
2 Bakor. 2:17
1 Bathes. 2:5
3Mme le fa Efangele ya rona e ka ne e siregile, e tla bo e siregile fela mo go ba ba latlhegang,
4:3
1 Bakor. 1:18
4e bong bone ba ba sa dumeleng, ba modimo wa lefatshe leno o foufaditseng maikutlo a bone, gore lesedi la Efangele ya kgalalelo ya ga Keresete, yo e leng setshwano sa Modimo, le se ka la ba bonegela.
4:4
Baheb. 1:3
5Gonne ga re rere ka ga rona, re rera Keresete Jesu gore ke ene Morena, le gore rona re batlhanka ba lona ka ntlha ya ga Jesu;
4:5
2 Bakor. 1:24
6gonne Modimo o o rileng: “A lesedi le phatsime mo lefifing!” ke ona o o sedifaditseng dipelo tsa rona, e le go bonesiwa go ka lemoga kgalalelo ya Modimo mo sefatlhegong sa ga Jesu Keresete.
4:6
Gen. 1:3
2 Bakor. 3:18

Re dira ka bokoa le dipogiso. Tsholofelo ya boapostolo le kgalalelo ya jona

7Mme khumo eo re e tshotse ka dinkgwana tsa letsopa, gore thata e kgolo bogolo e nne ya Modimo, e seng e e tswang mo go rona.

4:7
2 Bakor. 5:1
8Re gatelelwa ntlheng tsotlhe, mme ga re felelwe; re a tlalediwa, mme ga re tlhoboge;
4:8
2 Bakor. 1:8
7:5
9re a bogisiwa, mme ga re latlhwe; re a digwa, mme ga re nyelele; 10re tsamaya re ntse re apere go swa ga Jesu mo mebeleng gore le go tshela ga Jesu go bonale mo mebeleng ya rona;
4:10
1 Bakor. 15:31
11gonne rona ba re tshelang re ntse re neelwa mo losong ka ntlha ya ga Jesu gore le go tshela ga Jesu go bonale mo nameng ya rona e e swang.
4:11
Baroma 8:36
12Jalo he, loso lo dira mo go rona, mme botshelo bo dira mo go lona.

13Mme jaanong, ka re na le mowa ona oo wa tumelo, jaaka go kwadilwe ga twe: “Ke dumetse, ke ka moo ke buileng,” le rona re a dumela; ka moo re bile re a bua,

4:13
Pes. 116:10
14ka re itse gore ona o o tsositseng Morena Jesu, le rona o tla re tsosa le Jesu le go re emisa fa pele ga ona le lona.
4:14
1 Bakor. 6:14
15Gonne dilo tsotlhe tse, di dirafala ka ntlha ya lona, gore bopelotlhomogi jo bo totileng ka ba bantsi ba ba pholosiwang bo godise tebogo go galaletsa Modimo.
4:15
2 Bakor. 1:3-6

16Ke ka moo re sa nyemeng moko. Mme le fa bomotho jwa rona jwa ka kwa ntle bo fedisiwa, jo bo kwa teng jone bo ntšhwafadiwa ka letsatsi le letsatsi;

4:16
2 Bakor. 4:10
Baef. 3:16
17gonne tlalelo ya rona e e botlhofo ya nako e khutshwane e re direla letlotlo le le sa khutleng le le gaisang tsotlhe la kgalalelo,
4:17
Baroma 8:17,18
18ka re sa tlhokomele dilo tse di bonwang, mme re tlhokometse tse di sa bonweng; gonne dilo tse di bonwang di a feta, mme tse di sa bonweng tsona ke tsa bosakhutleng.
4:18
Baheb. 11:1

5

Re tlhologeletswe go nna mo legaeng la legodimo

51Gonne re itse gore fa ntlo ya rona ya lefatshe ya motlaagana e thujwa, re na le kago e e tswang mo Modimong, e bong ntlo e e sa khutleng kwa magodimong e e sa dirwang ka diatla.

5:1
Jobe 4:19
2 Pet. 1:13,14
2Gonne re fegelwa ka ntlha ya moo, re tlhologeletswe go apesiwa boago jwa rona jo bo tswang kwa legodimong;
5:2
Baroma 8:23
3e le gore fa re bo apesitswe, ga re ne re fitlhelwa re sa ikatega. 4Gonne le rona, ba re leng mo motlaaganeng ono, re a fegelwa, re a imelwa; ka gonne ga re rate go apolwa, re rata go apesiwa godimo gore se se swang se mediwe ke bophelo.
5:4
1 Bakor. 15:53
5Mme yo o re etleeleditseng gona moo ke Modimo o o re neileng sebeelelo sa Mowa.
5:5
2 Bakor. 1:22
Baroma 8:16,23
Baef. 1:13,14
6Ka moo re na le bopelokgale ka metlha yotlhe, re itse gore fa re sa ntse re agile mo mmeleng, re kgakala le legae Moreneng;
5:6
Baheb. 11:13
7gonne re sepela ka tumelo, e seng ka go bona.
5:7
1 Bakor. 13:12
8Mme re pelokgale, re bile re eletsa bogolo go huduga mo mmeleng le go goroga go nna le Morena.
5:8
Bafil. 1:23
9Ke gona ka moo re tlhoafaletseng thata gore fa re le mo gae gongwe re se mo gae, re nne ba ba mo kgatlhang;
5:9
Pes. 39:13
10gonne rona rotlhe re na le go bonala fa pele ga sedulo sa tshekelo sa ga Keresete gore mongwe le mongwe a amogele ka fa ditirong tse a di dirileng a sa le mo mmeleng, le fa e le tse di molemo kampo tse di bosula.
5:10
Dit. 17:31
Baroma 2:16
14:10

Paulo o rata go dirisa lorato lwa ga Keresete fela

11Jaanong e re ka re itse go boifa Morena, re leka go kgona batho, re ntse re senogetse Modimo; mme ke solofela gore le mo digakoloding tsa lona ke senogile. 12Ga re ipoke gape mo go lona, mme re lo neela tlhotlheletso ya go boka ka ntlha ya rona, gore lo nne le sengwe kgatlhanong le bone ba ba ipokang ka se se bonalang fela, e seng ka se se mo pelong;

5:12
2 Bakor. 3:1
13gonne fa re ne re timeletswe ke tlhaloganyo, e ne e le ka ntlha ya Modimo; mme fa re dira ka tlhaloganyo, e tla bo e le ka ntlha ya lona. 14Gonne lorato lwa ga Keresete lo a re tlhotlheletsa, ka re kaya gore fa mongwe a swetse botlhe, ba a bo ba sule botlhe. 15Mme ene o swetse botlhe gore ba ba phelang ba se tlhole ba iphelela, mme ba phelele ene yo o ba swetseng, a ba a tsoga ka ntlha ya bone.
5:15
1 Tim. 2:6
Baroma 14:7,8

16Jalo he, go tlogeng fano ga re tlhole re itse ope ka fa nameng; mme fa re kile ra itse Keresete ka fa nameng, jaanong ga re tlhole re mo itse jalo. 17Ka moo he, fa motho a le mo go Keresete, o a bo a le sebopiwa se sešwa; dilo tsa bogologolo di fetile, bonang, di ntšhwafetse tsotlhe!

5:17
Baroma 8:1,10
Bagal. 6:15
Tshen. 21:5
18Mme tsotlhe tse, di tswa mo Modimong o o ithuantseng le rona ka Jesu Keresete, wa ba wa re neela tirelo ya thuanyo;
5:18
Baroma 5:10
19gonne Modimo o ithuantse le lefatshe ka Keresete ka go sa ba balele maleo a bone, wa tlhoma lefoko la thuanyo mo go rona.
5:19
Baroma 3:24,25
Bakol. 1:19,20

20Ke ka moo re leng barongwi mo boemong jwa ga Keresete, ka Modimo o kgothatsa ka rona; re rapela mo boemong jwa ga Keresete ra re: Ineeleng go ruanngwa le Modimo!

5:20
Jes. 52:7
21Gonne Keresete yo o neng a sa itse boleo, Modimo o mo dirile boleo ka ntlha ya rona gore re nne basiami fa pele ga ona ka ene.
5:21
Baheb. 4:15
Bagal. 3:13
1 Bakor. 1:30
Bafil. 3:9