Setswana 1970/1987 (TSW70)
13

131Jaanong ke la boraro ke tlang koo go lona; mafoko otlhe a tla tlhomamisiwa ka melomo ya basupi ba le babedi gongwe ba le bararo.

13:1
Doit. 19:15
1 Tim. 5:19
2Ba ba kileng ba leofa le ba bangwe botlhe ke ba boleletse pele, fa ke ne ke le koo la bobedi, le gompieno ke sa ntse ke bolelela pele, ke se yo, ka re: E tla re fa ke tla gape, ke se ke ke ba rekegele; 3ka e le gore lo batla go bona sesupo sa gore Keresete o bua ka nna yo o seng bokoa tebaganong le lona, mme a le thata mo go lona. 4Gonne le fa a ne a bapolwa a le bokoa, o tshela ka thata ya Modimo. Kana le rona re bokoa mo go ene, mme re tla phela nae ka thata ya Modimo ka ntlha ya lona.
13:4
Bafil. 2:7,8

5Itlhatlhobeng ka losi gore a lo mo tumelong, lo iteke. A kampo ga lo itemoge, fa Jesu Keresete a le mo go lona? Kana fa go se jalo, lo ka bo lo sa ikanyege.

13:5
1 Bakor. 11:28
6Mme ke solofela gore lo tla lemoga, fa rona re se ba ba sa ikanyegeng. 7Mme ke rapela Modimo gore lo se dire bosula bope, e se gore rona re bonale re le ba ba tlhomameng, mme e le gore lona lo dire tse di molemo, mme rona re nne jaaka e kete re ba ba sa tlhomamang. 8Gonne re palelwa ke go lwantsha boammaaruri, mme re na le go bo emela. 9Re a itumela, fa rona re le bokoa, mme lona lo le thata; mme se re se rapelelang ke gore lo nne ba botlalo. 10Ke ka moo ke lo kwalelang dilo tseo, ke se yo mo go lona, gore e re ke le teng, ke se ka ka dira ka bogale ka fa thateng e Morena o e nneileng ya go aga, e seng ya go rutla.
13:10
2 Bakor. 10:8,11

11Ke fetsa ka go re: Bakaulengwe, itumeleng lo siamisiwe, lo gomotsege; nnang le boitlhômô bo le bongwe fela lo agisanye! Foo Modimo wa lorato le kagiso o tla nna le lona.

13:11
Bafil. 4:4
Baroma 15:33

12Dumedisanyang ka katlo e e boitshepo.

Baitshepi botlhe ba a lo dumedisa.

13Bopelotlhomogi jwa Morena Jesu Keresete le lorato lwa Modimo le kabelanyo ya Mowa o o Boitshepo a di nne le lona lotlhe! Amen.