Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Thapelo ya go rapelela batho botlhe

21Jaanong ke kaela pele ga tsotlhe gore dikopo le dithapelo le dithapelelo le ditebogo di direlwe batho botlhe,

2:1
Bafil. 4:6
2le dikgosi le botlhe ba ba leng bagolo, gore re nne le bophelo jwa boiketlo le tidimalo ka poifo-Modimo yotlhe le ka tlotlego. 3Go dira jalo go molemo, go bile go natefela Modimo, Morepholosi,
2:3
1 Tim. 1:1
4:10
4o o ratang gore batho botlhe ba pholosiwe le go fitlha mo kitsong ya boammaaruri.
2:4
Hes. 18:23
2 Pet. 3:9
5Gonne go Modimo o le mongwe fela le motsereganyi a le mongwe fela fa gare ga Modimo le batho, e bong Keresete Jesu, a le motho,
2:5
Baroma 3:29,30
Baheb. 12:24
6yo o ineetseng go nna tefo ya kgololo ya botlhe; ke yona tshupo e e tla rerwang ka metlha e e leng yona,
2:6
Bagal. 1:4
2:20
Tito 2:14
7e ke laotsweng go nna motlhaba-mokgosi le moapostolo wa yona le moruti wa baheitane go ba isa mo tumelong le mo boammaaruring; ke bua nnete mo go Keresete, ga ke ake.
2:7
2 Tim. 1:11
Bagal. 2:7,8

8Ke ka moo ke ratang gore banna ba rapele mo mafelong otlhe, ba tsholeditse mabogo a a boitshepo kwa ntle ga bogale le pelaelo.

Ditshwanelo tsa mosadi

9Le gona jalo ke rata gore basadi ba kgabe ka diaparo tse di tshwanetseng ka tshisimogo le ka tekano, e seng ka meriri e e logilweng le ka gouta, gongwe ka ditalama le diaparo tsa tlhotlhwa e kgolo,

2:9
1 Pet. 3:3-5
10mme e nne ka ditiro tse di molemo jaaka go tshwanetse basadi ba ba ratang go supa poifo-Modimo.
2:10
1 Tim. 5:10
11A mosadi a ithute mo tidimalong ka boikokobetso jotlhe.
2:11
Baef. 5:22
12Ga ke letlelele mosadi go ruta, le fa e le go laola monna, mme a a nne mo tidimalong.
2:12
1 Bakor. 14:34
Gen. 3:16
13Gonne Atame o bopilwe pele, Efa a bopiwa morago.
2:13
Gen. 1:27
2:7,22
14Le gona Atame ga a ka a tsiediwa, mme mosadi ene a tsiediwa, a wela mo molatong.
2:14
Gen. 3:6
2 Bakor. 11:3
15Mme o tla pholosiwa ka go belega bana, fa basadi ba ka nna ba ntse ba le mo tumelong le mo loratong le mo boitshepisong jo bo nang le tekano.

3

Ditshwanelo tsa badisa ba phuthego le tsa badiredi

31Lefoko le le boikanyo ke le: Fa motho a batla tiro ya boruti, o eletsa tiro e e molemo.

3:1
Dit. 20:28
2Mme jaanong modisa wa phuthego o tshwanetse a bo a se na molato, e le monna wa mosadi a le mongwe fela, a le tekano, a na le tlhaloganyo, a na le mekgwa e mentle, a tshola baeng, a nonofile mo go ruteng;
3:2
Tito 1:6,7
3e se letagwa, a se borumolano, e se mmatli wa mahumo ka mokgwa o o maswe, mme a le tsalano, e se motho wa kgang, e se morati wa madi; 4e le yo o laolang lelapa la gagwe sentle, a na le bana ba ba utlwang ka tlotlego yotlhe.
3:4
1 Sam. 2:12
5Fa motho a sa itse go laola lelapa le e leng la gagwe, o ka babalela jang phuthego ya Modimo? 6A e se nne motho yo mošwa tumelong, e se re gongwe a ikgogomosa, a wela mo tshekisong ya ga Diabolo. 7E bile o tshwanetse go nna le tumo e e siameng mo go ba ba kwa ntle gore a se wele mo kgobong le mo serung sa ga Diabolo.
3:7
1 Tim. 5:10
1 Bakor. 5:12,13

8Badiredi le bone ba tshwanetse go nna batho ba tlotlego, ba se diteme-pedi, ba sa itlopele bojalwa, ba sa batle mahumo ka mokgwa o o maswe,

3:8
Bafil. 1:11
Dit. 6:3
9ba tshegeditse bosaitsiweng jwa tumelo ka segakolodi se se itshekileng. 10Le bone a ba tlhatlhojwe pele; ke gona ba ka dirang tiro ya bodiredi, fa ba se na nyatsego. 11Le bone basadi a e nne ba ba tlotlegang, e se balatofatsi; a ba nne tekano le boikanyo mo dilong tsotlhe.
3:11
Tito 2:3
12A modiredi mongwe le mongwe a nne le mosadi a le mongwe fela, e nne ba ba laolang bana ba bone le malapa a bone sentle;
3:12
1 Tim. 3:2
13gonne ba ba dirileng sentle ka tiro ya bodiredi ba bona boemo jo bo molemo le namatshego e kgolo mo tumelong ya go dumela mo go Keresete Jesu.

14Dilo tseo ke di go kwalela ka tsholofelo ya gore ke tla akofa ke tla koo go wena, 15gore e re fa nka diega, o be o itse ka fa go tshwanetseng ga dirwa ka teng mo ntlong ya Modimo e e leng phuthego ya Modimo o o tshelang, le pinagare le motheo wa boammaaruri.

3:15
2 Tim. 2:20
Baef. 2:19-22
16Mme ga go na pelaelo, bosaitsiweng jwa poifo-Modimo bo bogolo jwa go re:

Jesu o bonaditswe mo nameng,

a supelwa tshiamo ke Mowa,

a bonwa ke baengele,

a rerwa mo baheitaneng,

a dumelwa mo lefatsheng,

a tsholediwa ka kgalalelo.

3:16
Joh. 1:14
16:10
Baroma 1:4
Mar. 16:19

4

Tenego mo metlheng ya bofelo

41Mowa o bolela ka thanolo gore mo metlheng ya bofelo bangwe ba tla tenega mo tumelong, ba ineela mo meweng e e timetsang le mo dithutong tsa medemone,

4:1
2 Tim. 3:1
2 Pet. 3:3
Juta 18
1 Joh. 2:18
2e le ka boitimokanyo jwa ba ba buang maaka, ba digakolodi tsa bone di tshwailweng jaaka ka tshipi e e molelo. 3Ba iletsa batho go nyalana, ba laola gore go ilwe dijo tse Modimo o di diretseng go amogelwa ka tebogo ke badumedi ba ba itseng boammaaruri;
4:3
Gen. 9:3
1 Bakor. 10:30,31
4gonne sengwe le sengwe se Modimo o se dirileng se molemo, mme ga go sepe se se nang le go latlhwa, fa se amogelwa ka tebogo;
4:4
Gen. 1:31
Dit. 10:15
5gonne se itshepisiwa ka Lefoko la Modimo le ka thapelo.

Ka ga boikanyo le tlhokomelo mo tirelong

6Fa o gakolola bakaulengwe dilo tseo, o tla bo o le modiredi yo o molemo wa ga Keresete Jesu, o le yo o ikotlang ka mafoko a tumelo le a thuto e e siameng e o ntseng o e setse morago. 7Mme o gane dinaane tse di sa itshepang tsa basadi bagolo. Bogolo o itlwaetse poifo-Modimo.

4:7
1 Tim. 1:4
6:20
2 Tim. 2:16,23
Tito 1:14
3:9
8Gonne go sidila mmele go na le thuso e nnye fela, mme poifo-Modimo yona e na le thuso mo dilong tsotlhe, ka e na le tsholofetso ya botshelo jwa gompieno le ya jo bo tlang.
4:8
1 Tim. 6:6
9Ke lefoko le le ikanyegang le le tshwanetseng go amogelwa tota;
4:9
1 Tim. 1:15
10go nne re itapisetsa sona seo le go se tlhabanela, ka re solofela mo Modimong o o tshelang, o e leng Mopholosi wa batho botlhe, bogolo wa bone ba ba dumelang.
4:10
1 Tim. 2:3,4

11Dilo tseo o di ba laele, o di ba rute. 12A go se nne ope yo o nyatsang bokau jwa gago, mme o nne sekao mo go ba ba dumelang ka puo le motsamao le lorato le mowa le tumelo le ka boitsheko.

4:12
Tito 2:15
13Tswelela pele go buisa le go kaela le go ruta, go ya ke be ke tle. 14O se ka wa tlhokomologa neo e e mo go wena, e o e neilweng ka polelelopele le ka go bewa diatla ke bagolo.
4:14
1 Tim. 1:18
5:22
Dit. 6:6
8:17
15Tlhoafalela dilo tseo, o nne mo go tsona gore botswelelopele jwa gago bo bonatsege mo go botlhe. 16Ikele tlhoko, o be o tlhokomele le yona thuto; o tlhomame mo dilong tseo. Fa o dira jalo, o tla ipholosa, o be o pholosa ba ba go utlwang.
4:16
Baroma 11:14