Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Kaelo ya go batla boitshepiso le go dirisa lorato

41Bakaulengwe, jaanong re tswelela ka go lo rapela le go lo kaela ka Morena Jesu gore lo nne lo tote bogolo thata, jaaka lo ithutile mo go rona ka fa lo tshwanetseng go tsamaya le go kgatlha Modimo ka teng, jaaka lo setse lo sepela. 2Kana lo itse ditaolo tse re di lo neetseng ka Morena Jesu; 3gonne se Modimo o se batlang ke boitshepiso jwa lona gore lo tile boaka, 4gore mongwe le mongwe wa lona a itse go nyala mosadi ka boitshepo le tlotlo,

4:4
1 Bakor. 6:13,15
5e seng ka go fenngwa ke keletso, jaaka baheitane ba ba sa itseng Modimo. 6A go se nne ope yo o patikang mokaulengwe wa gagwe, le e seng go mo tsietsa mo thekisanyong; gonne Morena ke mmusolosi mo dilong tsotlhe tseo, jaaka re kile ra lo bolelela, ra lo tlhomamisetsa. 7Gonne Modimo ga o a re biletsa boitshekologong, o re bileditse boitshepisong. 8Jalo he, yo o nyatsang ga a nyatse motho, mme o nyatsa Modimo o o lo neileng Mowa o o Boitshepo wa ona.
4:8
Luka 10:16

9Ka ga go ratana ga bakaulengwe ga go batlege mo go lona gore ke lo kwalele; gonne lona ka losi lo rutilwe ke Modimo go ratana;

4:9
Joh. 13:34
Jer. 31:33,34
10kana lo bile lo direla bakaulengwe botlhe jalo ba ba koo Maketonia yotlhe. Mme bakaulengwe, re lo kaela gore lo nne lo tote bogolo thata, 11lo itlotle ka go tshela ka boiketlo le go dira tsa lona le go sebetsa ka diatla tsa lona jaaka re lo laetse
4:11
Baef. 4:28
2 Bathes. 3:8,12
12gore lo tsamae ka tlotlego mo go bone ba ba kwa ntle, mme lo se tlhoke sepe sa bone.
4:12
Bakol. 4:5

Ka ga tsogo ya baswi le go tla gape ga Morena

13Bakaulengwe, ga re rate gore lo tlhoke go itse ka ga bone ba ba robetseng, gore lo se hutsafale jaaka ba bangwe ba ba se nang tsholofelo;

4:13
1 Bakor. 15:20
Baef. 2:12
14gonne fa re dumela gore Jesu o ne a swa, a ba a tsoga, le bone ba ba swetseng mo go Jesu, Modimo o tla ba isa nae.
4:14
Baroma 14:9
1 Bakor. 15:3,4,12

15Gonne se re se lo bolelelang ka Lefoko la Morena ke se: Rona ba re phelang, ba re salelang go tla ga Morena, ga re kitla re raka ba ba robetseng.

4:15
1 Bakor. 15:51
16Gonne Morena ka esi o tla fologa kwa legodimong ka mokgosi le ka lentswe la moengele yo mogolo le ka phala ya Modimo, mme baswi ba ba swetseng mo go Keresete ba tla tsoga pele.
4:16
1 Bakor. 15:23,52
17Morago ga moo rona ba re setseng re sa ntse re tshela re tla tsholelediwa kwa loaping ka maru mmogo le bone go ya go kgatlhantsha Morena. Mme jalo re tla nna le Morena ka gale.
4:17
Joh. 12:26
17:24
18Gomotsanyang he ka mafoko ao.