Setswana 1970/1987 (TSW70)
8

Baiseraele ba batla kgosi

81E rile Samuele a sena go tsofala, a dira bomorwawe basiamisi ba Iseraele. 2Leina la morwawe yo mogolo e ne e le Joele; leina la wa bobedi wa gagwe e le Abia. Ba ne ba atlhola kwa Bereseba.

8:2
1 Ditiraf. 6:13
3Fela bomorwawe ga ba a ka ba sepela mo ditseleng tsa gagwe. Ba bapala ka bopelotshetlha, ba amogela dithelesetso, ba sokamisa tshiamo.
8:3
Doit. 16:19

4Ke fa bagolo botlhe ba Iseraele ba kgobokana ba tla kwa go Samuele kwa Rama,

8:4
1 Sam. 7:17
5ba mo raya ba re: “Bona, wena o tsofetse, mme bomorwao ga ba sepele mo ditseleng tsa gago. Jaanong he, re beele kgosi gore e re buse, re tshwane le ditšhaba tsotlhe.”
8:5
Doit. 17:14
Hos. 13:10
Dit. 13:21
6Mme lefoko leo le ne le le bosula mo matlhong a ga Samuele, fa ba re: “Re neele kgosi gore e re buse.” Ka moo Samuele a rapela Morena. 7Mme Morena a raya Samuele a re: “Utlwa lentswe la morafe mo go tsotlhe tse ba di buileng nao; gonne ga ba latlhe wena, mme ba latlha nna gore ke se ka ka nna kgosi ya bone. 8Le wena ba go direla jaaka ba dirile ka gale go tloga letsatsing le ke ba ntshitseng kwa Egepeto ka lone go fitlha letsatsing la kajeno, ba ntlogela, ba direla medimo e sele. 9Mme jaanong utlwa mantswe a bone. Fela tse ba tshwanetseng go di direla kgosi e e tla ba busang o di ba tlhalosetse, o di ba itsise.”

10Mafoko otlhe a Morena Samuele a a bolelela morafe o o lopileng kgosi mo go ene, 11a re: “Tse di siametseng kgosi e e tla lo busang ke tse: E tla tsaya bomorwaa-lona, e ba dira batlhanka ba dikoloi tsa yona le ba dipitse tsa yona le go taboga fa pele ga koloi ya yona. 12Le gona e tla ba tsaya go ba ipeela balaodi ba sekete le balaodi ba lekgolo le balaodi ba 50; le gore ba leme masimo a yona, ba robe thobo ya yona, ba dire dibolai tsa yona tsa ntwa le dilo tsa dikoloi tsa ntwa tsa yona. 13E tla tsaya bomorwadia-lona gore e nne batlhakanyi ba ditswaiso le baapei le babesi. 14Fa e le masimo a lona le masimo a meweine a lona le ditlhare tsa olefa tsa lona e tla tsaya tse di molemo tsa teng, e di naya batlhanka ba yona. 15E tla tsaya palo ya bosome ya mabele a lona le ya masimo a meweine a lona, e e naya badiredi ba yona ba lelapa le batlhanka ba yona. 16E tla tsaya batlhanka ba lona le malata a lona le dikgomo tse dintle tsa lona le diesele tsa lona, e dira tiro ya yona ka tsotlhe tseo. 17E tla tsaya palo ya bosome ya matsomane a lona; le lona lo tla nna batlhanka ba yona. 18Ka sebaka seo lo tla lela ka ntlha ya kgosi e lo e itlhophetseng, mme foo Morena ga a kitla a lo utlwa.”

19Fela morafe wa gana go utlwa lentswe la ga Samuele wa re: “Nnyaya! A kgosi e re buse 20gore le rona re tshwane le ditšhaba tsotlhe, mme kgosi ya rona e re atlhole, e re etelele pele le mo dintweng.” 21Ya re Samuele a sena go utlwa mafoko otlhe a morafe, a a bolela mo ditsebeng tsa Morena. 22Mme Morena a raya Samuele a re: “Utlwa mantswe a bone, o ba beele kgosi.” Ke fa Samuele a raya banna ba Iseraele a re: “Tsamayang, a mongwe le mongwe a ye gae.”

9

Saule o kopana le Samuele

91Go ne go le monna wa Benyamene, leina la gagwe e le Khiše morwa Abiele morwa Serore morwa Begorathe morwa Afia wa Mobenyamene; e le senatla se se maatlametlo. 2Ene o ne a na le ngwana wa mosimane yo leina la gagwe e leng Saule. Saule o ne a le montle thata, go se na monna ope mo Baiseraeleng yo o tshwanang nae ka bontle; a feta batho botlhe ka boleele, ba mo khutlela fa magetleng.

3Jaanong Khiše rraagwe Saule a timelelwa ke diesele tse dinamagadi, mme Khiše a raya Saule morwawe a re: “A ko o tsee mongwe wa batlhanka nao, o nanoge, o ye go batla diesele tse dinamagadi.” 4Ba ya ba ralala dithaba tsa Eferaime le naga ya Salisa, mme ba di tlhoka; ba ralala naga ya Saalime, mme di se yo; ba ralala naga ya Benyamene, ba se ka ba di bona.

9:4
Joh. 3:23
5Ya re ba sena go fitlha kwa nageng ya Sufe, Saule a raya motlhanka wa gagwe a re: “Tlaya a re boele kwa gae, e se re gongwe rre a tlhokomologa diesele, a tlhofaelela rona.”
9:5
1 Sam. 10:2

6Mme ene a mo fetola a re: “A ko o iketle! Go na le monna wa Modimo mo motseng o. Ke monna yo o tlotlegang. Tsotlhe tse o di buang di a tle di dirafale tota. A re ye teng. Go gongwe o ka re itsise tsa leeto la rona le re leng mo go lone.”

7Saule a fetola motlhanka wa gagwe a re: “Bona, fa re ya kwa monneng yoo, re ka eta re mo tsholetseng? Mefago e fedile mo dikgwatlheng tsa rona. Ga go na neo e re ka etang re e tsholetse monna wa Modimo. Re tshotseng?”

8Motlhanka a ba a fetola Saule gape a re: “Bona, ke na le karolo ya bone ya šekele ya selefera. Ke tla e naya monna wa Modimo gore a re itsise tsa leeto la rona.”

9E ne ya re bogologolo mo Iseraeleng fa motho a ya go botsa Modimo a bue jaana a re: “Tlaya a re ye kwa go Mmoni.” Gonne yo e leng Moporofeti kajeno, kgale o ne a bidiwa Mmoni.

9:9
2 Dikg. 17:13
1 Ditiraf. 9:22
Num. 24:3
10Ke fa Saule a raya motlhanka wa gagwe a re: “Lefoko la gago le siame. Tlaya a re ye.” Ba ya kwa motseng kwa monna wa Modimo a leng teng. 11Ya re ba tlhatlogela kwa motseng ka tsela e e mokong, ba kgatlhana le basetsana ba ba yang go ga metsi, ba ba botsa ba re: “A Mmoni o teng mono?”

12Ba ba araba ba re: “O teng. Bonang, o fa pele ga lona. Akofang jaanong, gonne ke gona a gorogang mo motseng kajeno. Gonne go na le moletlo wa batho wa ditlhabelo kajeno kwa thoteng. 13E tla re lo tsena mo motseng, lo fitlhele a ise a tlhatlogele kwa thoteng go ya go ja. Gonne morafe ga o ka ke wa ja a ise a tle. Kana ke ene yo o tshegofatsang setlhabelo; morago ga moo balalediwi ba je. Jaanong he, tlhatlogang. Gonne lo tla mo fitlhela ka yona nako e.” 14Ba tlhatlogela kwa motseng. Ya re ba tsena mo motseng, ba rakana le Samuele a tswa a tlhatlogela kwa thoteng ya tlhabelo.

15Mme Morena o ne a itsisitse Samuele maabane, Saule a ise a tle, a re: 16“Kamoso ka nako e ke tla tsisa monna kwa go wena, a tswa kwa nageng ya Benyamene, o mo tlotse go nna moeteledipele wa Baiseraele, morafe wa me, gore a o pholose mo diatleng tsa Bafelesita; gonne ke bonye pogisego ya morafe wa me le selelo sa ona se fitlhile kwano go nna.”

17Jaanong ya re Samuele a bona Saule, Morena a mo raya a re: “Ke ene monna yo ke buileng nao ka ga gagwe ka re: O tla busa morafe wa me.” 18Mme Saule a atamela Samuele fa gare ga kgoro a re: “A ko o mpolelele gore ntlo ya Mmoni e kae?”

19Samuele a araba Saule a re: “Ke nna Mmoni. Nketelele pele o tlhatlogele kwa thabaneng ya tlhabelo. Lo tla ja le nna kajeno. E tla re mo mosong ke go nee tsela, ke go bolelele tsotlhe tse di mo pelong ya gago. 20Se tshwenyegele diesele tse dinamagadi tse kajeno e leng letsatsi la boraro di ntse di go timeletse, gonne di bonywe. Mme tsotlhe tse di eletsegang tsa Iseraele e tla nna tsa ga mang? A e tla bo e se tsa gago le tsa lelapa lotlhe la ga rraago?”

21Saule a fetola a re: “A ga ke Mobenyamene wa longwe lwa ditso tse dipotlana tsa Iseraele? E bile losika lwa ga etsho ke lo lobotlana mo ditshikeng tsotlhe tsa lotso lwa ga Benyamene. Ke ka ntlha ya eng fa o bua tse di ntseng jalo le nna?”

9:21
1 Sam. 15:17

22Mme Samuele a tsaya Saule le motlhanka wa gagwe, a ba isa kwa ntlong e e jelang, a ba nnisa mo mannong a a kwa pele ga ba ba laleditsweng ba ba neng ba ka nna 30. 23Samuele a ba a raya moapei a re: “Tlisa nama e ke e go neetseng ka re, o e boloke.” 24Moapei a ntsha letsogo le na le dikgopo, a di baya fa pele ga Saule. Ke fa Samuele a re: “E e setseng ke e. Itsholele o je. Gonne e sadiseditswe wena moletlong ono maloba fa ke laletsa batho.” Saule a ja jalo le Samuele ka letsatsi leo. 25Ya re ba sena go fologa kwa thabaneng ya tlhabelo le go fitlha mo motseng, ba alela Saule dikobo mo godimo ga ntlo. 26A lala teng.

Samuele o tlotsa Saule go nna kgosi

Jaanong ya re mahube a tswa, Samuele a bitsa Saule a lebile kwa godimo ga ntlo a re: “Tsoga gore ke go nee tsela.” Saule a tsoga, ba tswela kwa ntle ka bobedi jwa bone, ene le Samuele. 27Ya re ba sena go fologa le go fitlha fa motse o khutlang teng, Samuele a raya Saule a re: “Raya motlhanka, a tsamaele kwa pele.” A tsamaya. “Mme wena o eme jaanong gore ke go utlwise Lefoko la Modimo.”

10

101Ke fa Samuele a tsaya kurwana ya lookwane, a lo tshela mo tlhogong ya gagwe, a mo atla a re: “Morena o go tloditse gore o nne moeteledipele wa boswa jwa gagwe. Mme sesupo sa teng ke se: 2Fa o tloga mo go nna kajeno, o tla fitlhela banna ba le babedi fa phupung ya ga Ragele mo nageng ya Benyamene kwa Selesa, ba tla go raya ba re: ‘Diesele tse dinamagadi tse o ileng go di batla, ba di bonye. E bile rraago o setse a tlhokomologile kgang ya diesele, mme o tshwenyegela lona a re: Ke tla dirang gore ke bone morwaake?’

10:2
Gen. 35:19
3E tla re o sena go tloga teng le go etela pele le go fitlha kwa setlhareng sa eike sa Thabore, banna ba le bararo ba go fitlhele teng ba ba tlhatlogelang kwa Modimong kwa Bethele; mongwe a rwele dipotsane di le tharo, yo mongwe a rwele dinkgwe di le tharo, wa boraro a rwele lekuka la weine. 4Ba tla go botsa matsogo, ba go naya dinkgwe di le pedi; o di amogele mo diatleng tsa bone. 5Morago ga moo o tla fitlha kwa thabaneng ya Modimo kwa balebeledi ba puso ya Bafelesita ba leng teng. Mme e tla re o fitlha teng mo motseng, o kgatlhane le setlhopha sa baporofeti, ba fologa mo thabaneng ya tlhabelo, ba eteletswe pele ke baletsi ba harepa le moropana le lotlhaka le lengope, ba ntse ba bua ka mokgwa wa baporofeti. 6Foo mowa wa Morena o tla go tsena, mme o tla itshola jaaka moporofeti nabo, o fetoga monna o sele. 7Mme e re ditshupo tseo di sena go go dirafalela, o dire se se gaufi le seatla sa gago; gonne Modimo o na nao. 8Jaanong nketelele pele, o fologele kwa Gilegala. Le nna ke tla fologa, ke go latela ke tla go fisa ditlhabelo tsa phiso le go tlhaba ditlhabelo tsa tebogo. O ntete malatsi a supa go fitlhelela ke be ke fitlhe kwa go wena, ke go itsise se o tla se dirang.”
10:8
1 Sam. 13:8

9Ya re a hulara go tlogela Samuele, Modimo wa mo fetola pelo, ya nna e sele. Le gona ga dirafala ditshupo tsotlhe tseo ka letsatsi leo. 10E rile ba fitlha teng kwa thabaneng ya Modimo, setlhopha sa baporofeti sa mo kgatlhantsha, mme Mowa wa Modimo wa tsena mo go ene, mme a itshola jaaka moporofeti mo gare ga bone.

10:10
1 Sam. 19:20-24
11Botlhe ba ba neng ba ntse ba mo itse, ya re ba mmona a duduetsa le baporofeti, ba botsana ba re: “Ke eng se se dirafaletseng morwa Khiše? A Saule le ene ke moporofeti?” 12Ga fetola monna wa teng a re: “Kana rraabo ke mang?” Ke ka moo go simologileng seane se se reng: “A Saule le ene ke moporofeti?” 13Ya re a sena go fetsa go duduetsa, a fitlha kwa Gibea.

14Ke fa rrangwanaagwe Saule a mmotsa le motlhanka wa gagwe a re: “Lo ne lo ile kae?”

A araba a re: “Re ne re ile go batla diesele tse dinamagadi; ya re re di tlhoka, ra ya kwa go Samuele.”

15Mme rrangwanaagwe Saule a re: “A ko o mpolelele tse Samuele o di buileng le lona.”

16Saule a araba rrangwanaagwe a re: “O re itsisitse a re: ‘Diesele tse dinamagadi di bonywe.’ ” Mme a se ka a mmolelela tsa bogosi tse Samuele o di buileng.

Saule o amogelwa ke Baiseraele e le kgosi ya bone

17Jaanong Samuele a biletsa morafe kwa Moreneng kwa Mitsepha,

10:17
1 Sam. 7:5
18a raya Baiseraele a re: “Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: ‘Ke nna ke ntshitseng Baiseraele kwa Egepeto, ka lo golola mo diatleng tsa Baegepeto le mo diatleng tsa magosi aotlhe a a neng a lo pitlaganya.’ 19Mme lona lo latlhile Modimo wa lona kajeno o o lo thusitseng mo ditlalelong tsotlhe tsa lona le mo dipitlaganyong tsa lona, lwa o raya lwa re: ‘Re tlhomele kgosi!’ Jaanong he, emang fa pele ga Morena ka fa ditsong tsa lona le ka fa diketeng tsa lona!”
10:19
1 Sam. 8:7

20Ya re Samuele a atametsa ditso tsotlhe tsa Iseraele, ga tshwarwa lotso lwa Benyamene.

10:20
1 Sam. 14:41,42
Još. 7:16
21Ya re a atametsa lotso lwa Benyamene ka fa ditshikeng tsa lone, ga tshwarwa losika lwa ga Materi; ya re a atametsa losika lwa ga Materi, ga tshwarwa Saule morwa Khiše, mme ya re ba mmatla, a bo a se yo. 22Ke fa ba botsa Morena gape ba re: “A monna yoo o setse a tlile kwano?” Morena a re: “O teng, o iphitlhile kwa dithotong tsa leeto.”

23Ba taboga, ba mo tsaya teng. Ya re a ema mo gare ga morafe, a bo a le moleele, a feta batho botlhe, ba mo khutlela fa legetleng. 24Ke fa Samuele a raya morafe otlhe a re: “A lo a mmona yo Morena o mo tlhophileng? Gonne ga go na ope yo o tshwanang nae mo morafeng otlhe.” Ke fa morafe otlhe o tlhaba mokgosi o re: “A kgosi e phele!”

10:24
1 Dikg. 1:25

25Samuele a ba a bolelela morafe tse ba tshwanetseng go di direla kgosi, a di kwala mo lokwalong, a lo boloka fa pele ga Morena. Jaanong Samuele a naya morafe otlhe tsela, mongwe le mongwe a boela kwa lapeng la gagwe.

10:25
1 Sam. 8:11
Doit. 17:14-20
26Saule le ene a ya kwa lapeng la gagwe kwa Gibea, mme baetleetsi ba mephato ba ya nae, ba Modimo o neng o ba ratisitse jalo. 27Mme banna ba e seng ba sepe ba ne ba re: “Yoo, o tla re thusa eng?” Ba mo nyatsa jalo, ba se ka ba mo tlisetsa mpho, mme a ba tlhokomologa.
10:27
1 Sam. 11:12