Setswana 1970/1987 (TSW70)
17

Goliathe o kgoba Baiseraele

171Mme Bafelesita ba phutha mephato ya bone go ya kwa ntweng, ya phuthegela kwa Sogo yo e leng wa Juta, ya thibelela kwa Efese-Damime fa gare ga Sogole le Aseka. 2Saule le banna ba Iseraele le bone ba phuthega, ba thibelela mo molapong wa ditlhare tsa metherebinthe, ba ipaakanyetsa go tlhabana le Bafelesita. 3Bafelesita ba bo ba eme mo thabeng ntlheng ele, Baiseraele ba eme mo thabeng ntlheng eno, go le leboa fa gare ga bone.

4Jaanong ga tswa monna wa motlhabani mo mephatong ya Bafelesita, leina la gagwe e le Goliathe wa kwa Gathe; boleele jwa gagwe e le jwa mabogo a le marataro le bophara jwa seatla.

17:4
Još. 11:22
5O ne a rwele kuane ya kgotlho mo tlhogong, a apere sefemelo sa tshipi se e keteng letlalo la kgaga; bokete jwa sona e ne e le dišekele di le 5 000 tsa kgotlho. 6A na le dikamase tsa kgotlho mo maotong le lerumonyana la kgotlho fa gare ga magetla. 7Lore lwa lerumo la gagwe lo ne lo le kana ka tlhomeso. Bogale jwa lerumo la gagwe e ne e le dišekele di le 600 tsa tshipi. Motshola-thebe a mo etelela pele. 8Monna yoo a ema a kua a lebile mephato ya Iseraele, a e raya a re: “Lo bololetseng go ipaakanyetsa tlhabano? A ga ke Mofelesita, mme lona lo le batlhanka ba ga Saule fela? Itlhopheleng monna, a a fologele kwano go nna! 9Fa a ka kgona go tlhabana le nna le go mphenya re tla nna batlhanka ba lona; mme fa nka mo kgona ka mo fenya, lo tla nna batlhanka ba rona, lo re direla.” 10Mofelesita yoo a ba a re: “Ke kgobile mephato ya Iseraele kajeno ka re: ‘Mpheng monna gore re tlhabane mmogo!’ ”
17:10
2 Dikg. 19:4,16
11Ya re Saule le Baiseraele botlhe ba utlwa mafoko ao a Mofelesita yoo, ba tshoga, ba boifa thata.

12Jaanong Dafita e ne e le morwa monna yole wa Eferatha wa kwa Betleheme wa Juta yo leina la gagwe e leng Isai yo o neng a na le bomorwa ba robedi. Monna yoo o ne a setse a tsofetse mo malatsing a ga Saule, e le monna mogolo. 13Mme bomorwa Isai ba bagolo ba bararo ba ne ba latetse Saule, ba ile kwa ntweng. Maina a bomorwawe ba bararo ba ba ileng kwa ntweng e ne e le Eliabe yo mogolo, a tlhomagannwa ke Abinatabe, wa boraro e le Sama.

17:13
1 Sam. 16:6,8,9
14Mme Dafita ene e ne e le gofejane. Jaanong ya re ba bagolo ba bararo ba sena go latela Saule. 15Dafita a nna a tlogela Saule gangwe le gape, a ya go disa dinku tsa ga rraagwe kwa Betleheme.

16Mme Mofelesita yole a atamela mo mosong le mantsiboa, a ikemisa jalo malatsi a le 40.

17Jaanong Isai o kile a raya Dafita morwawe a re: “A ko o isetse bomogoloo kgetsanyana ya dipabe tse le dinkgwe di le some tse, o akofe o di ise kwa go bomogoloo kwa bothibelelong. 18Dikase di le some tse tsa mašwi o di isetse molaodi wa ba le sekete, o be o botse bomogoloo bophelo, o ntlele neo ya karabo ya bone.” 19Kana Saule le bone le banna botlhe ba Iseraele ba bo ba le kwa lebaleng la ditlhare tsa metherebinthe, ba ile go tlhabana le Bafelesita.

20Jaanong Dafita a phakela mo mosong, a tlogela dinku le modisa, a rwala mefago ele, a tsamaya jaaka Isai a mo laetse. Ya re a fitlha kwa magololong a dikoloi, mephato e e tswelang kwa felong ga tlhabano ya tlhabela tlhabano mokgosi. 21Baiseraele le Bafelesita ba ne ba ipaakantse mephato e lebaganye. 22Ke fa Dafita a rola morwalo, a o tlogela le molebeledi wa dithoto a sianela kwa mephatong, a fitlha a dumedisa bomogolowe. 23Ya re a ntse a bua nabo ga tlhaga monna yole wa motlhabani yo leina la gagwe e leng Goliathe Mofelesita wa kwa Gathe a tswa mo mephatong ya Bafelesita, a bua mafoko ale gape, Dafita a a utlwa. 24Mme banna botlhe ba Iseraele, e ne ya re fa ba bona monna yoo ba mo tshabe ba boife thata. 25Mme monna mongwe wa Iseraele a re: “A lo bonye monna yo o tsileng yoo? Kana o tsile go kgoba Baiseraele. Mme jaanong monna yo o ka mo fenyang kgosi e tla mo humisa ka khumo e kgolo, e mo neela morwadia-yona, e kgaola ba lapa la ga rraagwe mo lekgethong la Baiseraele.”

26Dafita a botsa banna ba ba emeng fa go ene a re: “Monna yo o tla fenyang Mofelesita yole, a tlosa ditlhong mo Iseraeleng, o tla direlwang? Kana Mofelesita yo o sa rupang yoo ke mang mo a ka kgobang mephato ya Modimo o o phelang?” 27Mme batho ba mmolelela mafoko ale ba re: “Monna yo o mo fenyang o tla direlwa jaana le jaana.”

28Ya re Eliabe mogolowe yo mogolo a mo utlwa a bua le banna a tukela Dafita bogale a re: “O tletseng kwano? Dinkunyana tsele o di tlogetse le mang kwa nageng? Ke itse boikgantsho jwa gago le bosula jwa pelo ya gago. Gonne o tlile fela gore o tle o bone tlhabano.”

29Mme Dafita a re: “Ke sentseng jaanong? Kana ke botsa fela.” 30Jaanong a mo hularela, a leba yo mongwe, a mmotsa potso ele gape. Banna ba mmusetsa karabo e e tshwanang le karabo ya ntlha.

31Ya re mafoko a a builweng ke Dafita a utlwala ba a begela Saule, mme a mmitsa. 32Dafita a tla, a raya Saule a re: “A go se nne motho ope yo o nyemang moko ka ntlha ya Mofelesita yoo. Motlhanka wa gago o tla ya a tlhabana nae.”

33Fela Saule a fetola Dafita a re: “Ga o a nonofa go ka tlhabana le Mofelesita yoo; gonne o lekau, mme ene ke motlhabani go tswa bokaung jwa gagwe.”

34Mme Dafita a raya Saule a re: “Motlhanka wa gago e ne e le modisa wa dinku tsa ga rraagwe. Jaanong e ne ya re fa go tla tau gongwe bere e gapa kwana ya letsomane, 35ke bolole, ke e latele, ke e fenye, ke golole kwana mo leganong la yona. Mme fa e re e lwa le nna ke e tshware ka ditedu, ke e fenye, ke e bolae. 36Le fa e le tau gongwe bere motlhanka wa gago o di fentse ka bobedi jwa tsona. Mme Mofelesita yo o sa rupang yoo o tla direlwa fela jaaka nngwe ya tsona; gonne o kgobile mephato ya Modimo o o phelang.” 37Dafita a ba a re: “Morena yo o mpholositseng mo leroong la tau le la bere o tla mpholosa le mo seatleng sa Mofelesita yoo.” Ke fa Saule a raya Dafita a re: “Yaa he, a Morena a nne nao!” 38Jaanong Saule a apesa Dafita diaparo tsa gagwe, a mo rwesa kuane ya kgotlho mo tlhogong, a mo apesa sefemelo sa tshipi. 39Dafita a ba a tlama tšhaka ya gagwe ka fa ntle ga diaparo, a re o simolola go tsamaya jalo; gonne o ne a ise a leke. Mme Dafita a raya Saule a re: “Ke palelwa ke go tsamaya ka dilo tse, gonne ga ke a di tlwaela.” Dafita a ba a di apola, 40a tsaya thobane ya gagwe ka seatla, a itlhophela matlapana a le matlhano a a borethe mo molapong, a a tsenya mo kgwatlheng ya badisa ya gagwe, e bong mo kgetsaneng ya seragamajwe; a ba a atamela Mofelesita, a tshwere seragamajwe sa gagwe ka seatla.

17:40
1 Ditiraf. 11:23

Dafita o fenya Goliathe

41Mofelesita le ene a nna a tla, a atamela Dafita; motshola-thebe a mo etelela pele.

17:41
1 Sam. 16:12
42Ya re Mofelesita a leba a bona Dafita, a mo nyatsa; gonne e ne e le lekau fela, a le mohibidu, wa sefatlhego se sentle. 43Mofelesita a botsa Dafita a re: “A ke ntšwa fa o tla kwa go nna ka dithobane?” A ba a hutsa Dafita ka medimo ya gagwe. 44Mofelesita a ba a raya Dafita a re: “Tlaa kwano go nna. Nama ya gago ke tla e neela dinonyane tsa loapi le dibata tsa naga.”
17:44
Hes. 29:5

45Mme Dafita a raya Mofelesita a re: “Wena o tla kwa go nna ka tšhaka le ka lerumo le ka lerumonyana. Mme nna ke tla kwa go wena ka leina la Morena wa masomosomo, Modimo wa mephato ya Iseraele, e o e kgobileng. 46Kajeno Morena o tla go neela mo seatleng sa me gore ke go fenye, ke go kgaole tlhogo. Setoto sa gago le ditoto tsa mephato ya Bafelesita ke tla di neela dinonyane tsa loapi le dibata tsa lefatshe kajeno gore lefatshe lotlhe le tle le itse gore Baiseraele ba na le Modimo; 47le gore phuthego yotlhe e ya batlhabani e lemoge gore Morena ga a pholose ka tšhaka le ka lerumo, gonne tlhabano e ke ya Morena. O tla lo neela mo diatleng tsa rona.”

48Jaanong ya re Mofelesita a kgweloga go kgatlhantsha Dafita, Dafita a itlhaganela, a tabogela kwa felong ga tlhabano go kgatlhantsha Mofelesita. 49Dafita a ba a tsenya seatla mo kgwatlheng, a ntsha letlapana mo go yona, a konopa ka seragamajwe, a itaya Mofelesita mo phatleng, letlapana la tsenelela kwa teng ga phatla ya gagwe, mme a wela fa fatshe, a patlama. 50Dafita a fenya Mofelesita jalo ka seragamajwe le ka letlapana; a itaya Mofelesita, a mmolaya le fa go ne go se na tšhaka mo seatleng sa gagwe. 51Dafita a ba a siana, a ema fa go Mofelesita, a tsaya tšhaka ya gagwe, a e somola mo kgwatlheng ya yona, a mo fofotsa, a mo kgaola tlhogo ka yona.

Ya re Bafelesita ba bona seganka sa bone se sule, ba tshaba. 52Ke fa banna ba Iseraele le ba Juta ba nanoga, ba tlhaba mokgosi, ba eta ba bolaya Bafelesita go ya go fitlha kwa Gathe le kwa dikgorong tsa Ekerone. Bafelesita ba ba bolailweng ba namalala mo tseleng go tswa kwa Saaraime go fitlha kwa Gathe le kwa Ekerone. 53Ya re Baiseraele ba sena go lelekela Bafelesita kgakala ba boa, ba thukhutha bothibelelo jwa bone. 54Mme Dafita a tsaya tlhogo ya Mofelesita, a e isa kwa Jerusalema; dibolai tsa gagwe a di baya mo tenteng ya gagwe.

Dafita o isiwa kwa go Saule

55E rile Saule a bona Dafita a bolola go kgatlhantsha Mofelesita, a botsa Abenere, molaodi wa mephato, a re: “Lekau leo ke morwa mang, Abenere?” Abenere a re: “Ka bophelo jwa gago, kgosi, ga ke itse.”

17:55
1 Sam. 14:50

56Kgosi ya re: “Botsolotsa gore lekau leo ke morwa mang?”

57Jaanong ya re Dafita a boa a sena go fenya Mofelesita Abenere a mo tsaya, a mo isa fa pele ga Saule, a ntse a tshotse tlhogo ya Mofelesita. 58Ke fa Saule a mmotsa a re: “Wena lekau, o morwa mang?” Dafita a re: “Ke morwa Isai motlhanka wa gago wa kwa Betleheme.”